Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... Boole.Ví d 2. 12 Ti thiu hoá hàm f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 = (x1 + x1).x 2 + x1x 2 = x 2 + x1x 2 = x 2 + x1Ví d 2. 13 ... có:f(x1, x 2 ) =x1.x 2 + x1.x 2 + x1.x 2 =x1.x 2 + x1(x 2 + x 2 )=x1.x 2 + x1= x1 + x 2 - Theo dng chính tc 2 ta có:f(x1, x 2 ) = (0+x1+x 2 ) = x1 + x 2 T biu ... Xx1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Vòng gom 2: x1+ x 2 Vòng gom 1: x1+ x3x1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Bài ging N T S 1 Trang 22 =x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 ...
 • 13
 • 287
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122 Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y 2 (CS / RAM 2 ... 1K = 2 10 ; 2K = 2 11; 4K = 2 12 ; 1M = 2 20.- a chDùng  xác nh các vùng ca các t trong b nh.Xét b nh gm 16 ngn nh tng ng 16 t, ta cn dùng 4 ng a ch (2 4 ... DSR 2 DSR1A B DSR3DSR 2 DSR1A4 DSR3DSR 2 DSR1A DSR4DSR3DSR 2 DSR1Trng hp ngõ ra Qc ni vi ngõ vào d liu ni tip DSR (hình 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3LoadQ 2 Q1CkClrCk4Q44QJ4K4Q3Q4AB...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps
... =1.103 + 9.10 2 + 9.101+ 9.100+ 9.10-1 + 5.10 -2 + 9.10-3i N =2 (h nh phân):A (2) = am-1 .2 m-1 + am -2 .2 m -2 + + a0 .2 0 +a-n 2 -n1101 (2) = 1 .2 3+1 .2 2+ 0 .2 1+ 1 .2 0= 13(10)i ... thctheo c s ca nó là:a3a 2 a1a0 (2) = a3 .2 3 + a 2 .2 2 + a1 .2 1 + a0 .2 0Trong ó:- 2 3, 2 2, 2 1, 2 0(hay 8, 4, 2, 1) c gi là các trng s.- a0 c gi là bit ... còn gi là bít tr nht.1 023 1663 163 16015153A(10)=1 023 →A(16)=3FFH13 2 6 2 3 2 1101 2 01A(10)=13→ A (2) =1101 Bài ging K THUT S Trang 2 Trong i sng hng ngày chúng...
 • 13
 • 303
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... Dấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.0 21 Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấuDấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.0 29 Câu hỏi Đổi số nhị phân sau ... giữ nguyên. Ví dụ: số 4: 00000100, số -4: 111111100. Bài giảng Điện tử số V1.0 23 Cộng và trừ các số theo biểu diễn bit dấu Phép cộng Hai số cùng dấu: cộng hai phần trị số với nhau, còn dấu ... trong trường hợp nàycũng giống phép cộng. Ví dụ: Bài giảng Điện tử số V1.031Đại số Boole và các phươngpháp biểu diễn hàm Bài giảng Điện tử số V1.034Phương pháp Bảng trạng thái Liệt kê...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 111001Q3Q 2 Q1J3xX0 00 1 x xJ 2 = Q1Q 2 00 01 111001Q3Q 2 Q1K3x0x 0x 1 x xK3 = 1 = Q3= 21 QQ =Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3Q3Q 2 Q1CkClr3QHình ... k tipCk Q 2 Q1Q 2 Q11 2 340011010101101010TCk1TCk 2 Q 2 Q111CkClr1QQ 2 H 5.1bCk1 2 3 457811 110 0 0 00 0001111CkQ1Q 2 Hình 5.2a. Gin  thi ... 5.3aCkTCk1TCk 2 Q 2 Q111CkClr1QQ 2 Hình 5.4a. Gin  thi gian mch H 5.3a1 2 3 4578CkQ1Q 2 111100001Q0000 111100 Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk 2 Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... H t hp Trang 931 2 3451 2 3451 2 3451 2 3451 2 3451 2 31 2 31 2 31 2 3a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình ... n =2: S 2 = P 2 ⊕ C1 = P 2 ⊕ [G1 + P1 .(G0 + P0 .C-1 )] C 2 = G 2 + P 2 .C1= G 2 + P 2 .[G1 + P1.(G0 + P0 .C-1 )] Khi n=3:S3 = P3⊕ C 2 = P3⊕ {G 2 + P 2 ... bng 2 phng pháp:i tip và Song Song.Phng pháp ni tip:1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3anbnBn-1DnBnHình 4.44. Thc hin mch tr toàn phn trc tip1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3anbnBn-1DnBnHình...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... c 2 = 1 → x = y 2 c3 = 1 → x = y3 c4 = 1 → x = y4c1c 2 y4y1y 2 y3x1 2 34Hình 4 .27 . S logic thc hin mch phân ngy4y 2 y3y1x1→ 4c1c 2 c3c4Hình 4 .28 Bài ... Trang 89Phng trình logic các ngõ ra:y1 =1c 2 c .xy 2 =1c c 2 .x y3 = c1 2 c .xy4 = c1 c 2 .x logic c cho trên hình 4 .27 :u x = 1 và hoán i ngõ vào u khin thành ... ngõ vào u khin c1, c 2 . + c1 = 0, c 2 = 0 → y = x1 (x1c ni ti ngõ ra y).+ c1 = 0, c 2 = 1 → y = x 2 (x 2 c ni ti ngõ ra y).+ c1 = 1, c 2 = 0 → y = x3 (x3c...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... tiên 4 → 2 (4 ngõ vào, 2 ngõ ra) (hình 4.9). bng trng thái có th vit c phng trình logic các ngõ ra A và B: A = x1.3x3x. 2 x + =3x 2 x.1x +B =3x 2 x3x3x. 2 x +=+ ... 1.x01xxxx101xxx 2 001xx30001B0011A0101ng trng tháix0x 2 x3x1BA4→ 2 Hình 4.9Bx1Ax3x2Hình 4.10 S logic mch mã hóa u tiên 4 → 2 Chng 3. Các phn ... có n ngõ vào và có m ngõ ra (hình 4.1), ta có: y1 = f(x1, x 2 , , xn ) y 2 = f(x1, x 2 , , xn ) ym = f(x1, x 2 , , xn )Nh vy, s thay i ca ngõ ra yj (j = 1 ÷ m) theo...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... 1 ⇒ Q1 = 1⇒1Q = D 2 = 0.- Tín hiu Ck (2) u khin theo sn xung nhìn tín hiu D 2 di mc logic 0. D 2 = 0 ⇒ Q 2 =0 ⇒ 2 Q = D3= 1.CkttDtQ001 2 3 4 5Hình 3.61.  th ... Ryx1x 2 Ckty0tx10tx 2 0Ckt0Hình 3.50 Bài ging N T S 1 Trang 58Sn Rn Qn+10 0 Qn0 1 01 0 11 1 Xu ý rng trng thái khi c 2 ngõ vào S = R = 1 lúc ó c 2 ngõ ra ... tín hiu Ck u khin theo sn lênyx1x 2 CkCkt0tx 2 x10t0ty0Hình 3. 52. Mch to sn xunga.  mchb. ng sónga)b)SRQ1 2 Q34RSyCkS QCkRQHình 3.53a. ...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... 0, y 2 = 0.DR4R 2 x1x 2 Q1R1Q 2 R3R5yQ3Q4VccHình 3 .25 . Cng logic h TTL dùng diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R7 2 Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC = 0VR5R2REHình ... vi 2 trng hp x=0 và x=1 c cho trên hình 3.33.Q1Q2xyVDDyx2x1Q2Q1VDDQ3Q4a) Cng NOTb) Cng NANDHình 3. 32 Các cng logic h CMOS Bài ging N T S 1 Trang 42 Hình 3 .28 a ... này ?x1 D2R5Q1Q2Q4Q3R2.yR3x2VCCR4R1ED1Hình 3.38. Ngõ ra 3 trng tháix1yx 2 E=⇒==⇒=caoZyExxyE01 21 =⇒==⇒= 21 01xxyEZyEcaox1yx 2 EHình 3.39. Cng...
 • 13
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử mỹ thuật 2bài giảng điện tử công suất 2bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ