ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B
... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... http://ductam_tp.violet.vn/Trờng THPT Nguyễn Huệ đáp án thang điểm đề thi thử đại học lần 1 năm 2 011 Môn: TOáN ; Khối: A,B Lu ý:Mọi cách giải đúng và ngắn gọn đều cho điểm tối đaCâu Đáp án Điểm I 1. (1, 0 điểm) ... 3 1 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ + ( ) 1 1 1...
 • 6
 • 698
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
... 3 1 < /b> 1 c 1 < /b> bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 < /b> 1 a 1 < /b> ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 < /b> 1 1< /b> 1 1 < /b> 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1< /b> a b 1< /b> + ++3 3 1< /b> c 1b + ++3 3 1< /b> a 1c+ + ( ) 1 < /b> 1 1 < /b> ... y =b 3 z=c3 thì x, y, z >0 và abc =1.< /b> Ta cóa3 + b 3=(a +b) (a2 +b 2-ab)(a +b) ab, do a +b& gt;0 và a2 +b 2-abab a3 + b 3 +1< /b> (a +b) ab+abc=ab(a +b+ c)>0( )3 3 1 < /b> 1a b 1 < /b> ab a b ... x+2 1 < /b> x+thì u - x= 2 1 < /b> x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 < /b> 1 1< /b> 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 < /b> thì u =2 -1< /b> x = 1 < /b> thì u = 2 +1< /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1< /b> 222 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1< /b> 1 1< /b> 1 1 < /b> 121...
 • 6
 • 359
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
... tích khối < /b> chóp .S ABCD là 3. 1 < /b> 4 2. .3 3S ABCD ABCDV SH S a= = 0,25 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 < /b> - < /b> NĂM 2 013< /b> Môn < /b> thi:< /b> TOÁN; Khối:< /b> A,A1 < /b> & ... 0,25 II .1 < /b> (1 < /b> điểm) sin 0 ( )sin cos 2x loaix x=⇔=2 1< /b> sin cos 2 2 sin sin 1 < /b> 0 sin 1 < /b> v sin2x x x x x x⇔ = ⇔ + − = ⇔ = − = 0,25 -1 < /b> 0< /b> -9 < /b> -8 < /b> -7 < /b> -6 < /b> -5 < /b> -4 < /b> -3 < /b> -2 < /b> -1 < /b> < /b> 1 2 3 4 5 ... thẳng 1x = − là tiệm cận đứng. 1 < /b> 1lim 1,< /b> lim 1< /b> 1 1< /b> x xx xx x→−∞ →+∞− −= =+ +. Đường thẳng 1y = là tiệm cận ngang. 0,25 B ng biến thi< /b> n x - < /b> -1 < /b> < /b> +∞ y’ + + y +∞ 1 < /b> 1 < /b> - < /b> ∞ ...
 • 5
 • 638
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A
... MATHVN.COM – Toán học Việt Nam www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A Câu Nội ... & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A www.MATHVN.com Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... y+ + =, điểm M (1; 1) nằm trên AB. Tìm t a độ các đỉnh c a tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ t a độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : 2 1 14 1 1x y z− − += =− − và điểm A (1; 0;3). Viết phương...
 • 6
 • 346
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx
... www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài : 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I.PHẦN CHUNG ... www.VNMATH.com Trang 1/ 4 SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 Môn thi: TOÁN, khối D ( Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ... −=−−=+=−=+⇔84323yxyxyxyx=−===⇔8298352 1 25yxyx 0.25 dxxxxxxxdxxI )sin(cos)cos(sin2)4sin(2cos)2sin1(2−+=++=∫∫π 0.25 Đặt dxxxdtxxt )sin(coscossin −=→+= 0.25 ==∫dttI22 0.25 III (1. 0 điểm)...
 • 5
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx
... (1 ’) • .Có 12 1 212 12 1 120 12 2 )11 ( ++++++=+=+++nnnnnnCCC Với ,,k nk n N≤∈ • . 12 12 0 12 +++=nnnCC , nnnCC2 12 1 12 ++= , 12 12 2 12 −++=nnnCC 12 12 12−++=nnnnCC ... )RxyyVNxxxxxxxxxxxyxxxxxxy∈∀>⇒>=⇔=−≤∨≥⇔++−=+−+≥−+⇔=+−−−+++=,0' 010 '02 1 2 1 112 112 012 120' 12 12 12 12 '222222 • ⇒HSy=f(x) ñồng biến và liên tục trên R lại có 1lim;1lim−==−∞→+∞→ xxy • ⇒PT ñã cho có nghiệm khi 11 <<−m ... .Từ (1) và (2) ⇒ 10 =n • ( )kkkkxCx−=∑=+ 10 10 0 10 10 22 • Lập luận ñể có hệ số của 10 xlà 12 . 010 10 =C 0,25 0,25 VIb (2ñ) 1 1 ’ • Từ gt có...
 • 7
 • 364
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... V0,25Tacó 1 1 1 2x y z + + ³ nên 1 1 1 y 1 z 1 (y 1) (z 1)1 1 2 (1) x y z y z yz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 z 1 (x 1) (z 1)1 1 2 (2)y x z x z xz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 ... ũ0,25Cõu32 22 22 2 2 2 1 1 1 1222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I ln(x 1) dx ln(x 1) dx2x 2 x (x 1) 2x 2 x x x 1 1 1 1 x 1 ln(x 1) ln2x 2 x x - - ổ ử = + + = + + - + ỗ ữ + + ố ứ - - + ổ ử = + + ... 5 - - < < - 1 x 52 1 < < - 0,2532 1 ln(x 1) I dxx + = ũt3dxu ln(x 1) ,dvx = + = ly222 2 2 1 1dx 1 1 1 1du ,v I ln(x 1) x 1 2x 2x 2 x (x 1) - - = = ị = + + + +...
 • 4
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx
... CHẤM THI THỬ ðẠI HỌC VÀ CAO ðẲNG LẦN I- KHỐI D Năm học 200 9-2 010 PHẦN CHUNG (7 ñiểm) Nội dung chính và kết quả ðiểm thành phần a) (1 iểm) D= R/{} 1 y '2 1 ( 1) x=−> 0 ,x D ... b) (1 ñiểm) Tính: I= 1 3 1 0xe dx+∫ ðặt 3 1 x t+ =; t0≥223 1 .3x t dx t dt→ + = → = ;0 1 1 2x tx t= → == → = Vậy I=2 1 23tte dt∫ ðặt t tu t du dtdv e dt v ... b)( 1 ñiểm) ñ/k 1; 1 x y≥ − ≥ .Bất pt ⇔2 2 1 1( 1) ( 1) 2 1 x y ax y a+ + − =+ + − = + 2 1 1 1 1. 1 (2 1) 2x y ax y a a+ + − =⇔ + − = − + ; Vậy 1 x+...
 • 6
 • 221
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán khối D trường THPT Nghèn, Can Lộc ppsx

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán khối D trường THPT Nghèn, Can Lộc ppsx
... Sở GD – ĐT Hà Tĩnh ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Trường THPT Nghèn, Can Lộc Môn: Toán; Khối: D GV. Đinh Văn Trường Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 ... xln x 1 x dx 1 x    0,25 =  222 d 1 xxln x 1 x2 1 x   0,25 = 2 2xln x 1 x 1 x C     0,25 2. (1, 0 điểm) Do x, y 0 và x y 1   ... 3. (1, 0 điểm) Điều kiện : 1 x 1 2  (*) Phương trình đã cho tương đương : 3 3log x 1 log 2x 1 1    0,25 3log x 1 2x 1 1 x 1 2x 1 3       . Xét hai trường...
 • 5
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ antrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a bđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán trường thpt trần phú khoi a va a1trường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrường thpt chuyên nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học lần 1 năm 2012trường thpt chuyênnguyễn huệđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrường thpt chuyênnguyễn huệđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anhmon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ