đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên
... THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi 179 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... 12 / .MeV c B. 16 / .MeV c C. 18 / .MeV c D. 6/.MeV c HẾT www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT ... hai điểm M và N cách O lần lượt 1 cm và 4 cm. Khi N có li độ 43mm thì M có li độ A. - 12 mm. B. 43mm. C. - 4 mm. D. - 8 mm. Câu 48: Dùng hạt α có động năng K1 = 12 MeV để bắn phá hạt...
 • 4
 • 377
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ -đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... có màu đen. D. vật phát quang. Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; ... 0,82. C. 0, 53. D. 0,46. Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phương trình 2cos(2 2 /3) ,xtcmππ=− thời điểm vật đi qua vị trí 1xcm=− theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s ... ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 /3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện, tia α lệch ít hơn tia β chủ yếu là do A. khối lượng của hạt α...
 • 4
 • 692
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot
... 12 / .MeV c B. 16 / .MeV c C. 18 / .MeV c D. 6/.MeV c HẾT www.VNMATH.com Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP ... điểm M và N cách O lần lượt 1 cm và 4 cm. Khi N có li độ 43mm thì M có li độ A. - 12 mm. B. 43 mm. C. - 4 mm. D. - 8 mm. Câu 48: Dùng hạt α có động năng K1 = 12 MeV để bắn phá ... C. 0, 53. D. 0,46. Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phương trình 2cos(2 2 /3) ,xtcmπ π= − thời điểm vật đi qua vị trí 1xcm= − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s...
 • 4
 • 601
 • 0

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên
... 31 D 35 7 31 A 485 31 B 132 32 C 209 32 B 35 7 32 D 485 32 A 132 33 D 209 33 A 35 7 33 D 485 33 C 132 34 B 209 34 A 35 7 34 C 485 34 D 132 35 D 209 35 C 35 7 35 B ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 1/9 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3- 20 13 Môn: TIẾNG ANH ... 35 7 35 B 485 35 C 132 36 B 209 36 A 35 7 36 D 485 36 D 132 37 B 209 37 D 35 7 37 B 485 37 D www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 6/9 - đề thi 132 working together...
 • 9
 • 897
 • 6

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 - 2013 chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 - 2013 chuyên
... B. 82. C. 63. D. 62. HẾT www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/4 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN II - 20 13 Môn: VẬT ... này là 40pm. Lấy h = 6, 63. 10 -3 4 Js; c = 3. 108m/s; e = 1,6.10 -1 9C. Hiệu điện thế U gần bằng A. 24kV. B. 31 kV. C. 21kV. D. 19kV. Câu 12: Sóng điện từ có tần số 12MHz sẽ thuộc loại sóng ... các pha lần lượt được mắc R1 = 32 0 ; R2 = 31 0 ; R 3 nối tiếp tụ điện C. Dòng điện qua dây trung hòa bằng không. Hỏi điện trở R 3 và điện dung C bằng bao nhiêu? A. 31 0 ; )(/10 3 F...
 • 4
 • 340
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ
... VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2 012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi 126 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... 5 32 5.9 36 .898; 36 5 31 32 0 13 310 23 32==⇒=−==−=λλλλEEEhcEEEhc. Đáp án B.Câu 17. Đáp án D.Câu 18. Đáp án D.Câu 19. Đáp án B.Câu 20. Vì vgnnnnnUUnnUU 30 09 03, 119 03, 1;22221212121=⇒+=⇒+==. ... khối chất phóng xạ Rađôn, sau thời gian một ngày đêm thì số hạt nhân ban đầu giảm đi 18,2%. Hằng sốphóng xạ của Rađôn là:A. 0,2 (s -1 ). B. 2 ,33 .10 -6 (s -1 ). C. 2 ,33 .10 -6 (ngày -1 ). D. 3...
 • 7
 • 743
 • 13

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... 1/6 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 20 13 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, 80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 ... WWW.VNMATH.COM Trang 3/ 6 - đề thi 135 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 39 : Our civilization ... decision D. idea Question 32 : A. purpose B. objectives C. target D. destination Question 33 : A. affect B. effect C. result D. change Question 34 : A. lacking B. short C....
 • 6
 • 1,384
 • 23

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 2-2013 môn tiếng anh - chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 2-2013 môn tiếng anh - chuyên
... self-sufficiency of the plantations www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/6 - đề thi 137 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN II - 20 13 ... filmmaking? A. Exaggerated B. Spontaneous C. Simple D. Self-effacing www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/6 - đề thi 137 Read the following passage and mark the letter A, B, C, ... Trang 2/6 - đề thi 137 Question 14: Perhaps more than anything else, it was onerous taxes that led to the Peasants’ Revolt in England in 138 1. A. multiple B. unjust C....
 • 6
 • 1,065
 • 9

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i - 2013 môn vật lí chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i - 2013 môn vật lí chuyên
... Trang 1/4 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút, ... không. D. Tốc độ góc không đổi theo thời gian. HẾT www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 2/4 - đề thi 132 Câu 14: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện ... kỳ A. 0,5.10 -4 s. B. .210 - 4 s. C. 10 -4 s. D. 2.10 -4 s. Câu 15: Khi nói về sóng âm, điều nào sau đây là Sai? A. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm. B. Trong chất rắn, sóng...
 • 4
 • 454
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinh 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 3 năm 2013 môn hóa họcđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 2012 môn vật líđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên vinh lần 2 năm 2013 mã đề 133đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 đại học vinhde thi khao sat chat luong lop 12 lan 2 nam 20132014 mon hoađề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2013 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 2 năm 2013 môn hóa học dh chuyên vinh lần 2 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2014 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn toánđáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2013 mã dề 133 môn hóađáp án đề thì khảo sát chất lượn lớp 12 lần i 2013Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ