đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010 môn hóa - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 122)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 11 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm ... www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 11 1 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 1. C D B B 2. C D A D 3. ... 8. B A A B 9. B A D A 10 . A D B D 11 . B C B B 12 . B C C A 13 . B B A A 14 . A B A D 15 . A A D C 16 . A B B D 17 . D B A D 18 . B B C A 19 . A A C D 20. D A B B 21. B A D B 22. A D B A...
 • 6
 • 723
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)
... lên 16 lần thì nồng độ của NO2 19 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề :10 1Họ ... lên 16 lần thì nồng độ của NO2 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Hết 6TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 ... thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent -1 - en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần...
 • 20
 • 625
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)
... www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút Mã đề 245 Họ, tên thí sinh: ... www.dethithudaihoc.com 6 ĐÁP ÁN 1 B 2 C 3 D 4 A 5 A 6 B 7 B 8 A 9 D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 D 16 D 17 A 18 C 19 B 20 D 21 D 22 C 23 C ... m lần lượt là A. 4,48 lít và 21, 55 gam B. 2,24 lít và 33,07 gam C. 4,48 lít và 33,07 gam D. 1, 12 lít và 18 ,20 gam Câu 12 : Trong các chất p.O2N-C6H4-OH, m.CH3-C6H4-OH, p.NH2-C6H4-CHO,...
 • 7
 • 470
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)
... Trang 1/ 5 - đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; ... C6H 10 . X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2, 2- imetylbutan. X là A. 2, 2- imetylbut-3-in. B. 3, 3- imetylbut -1 - in. ... 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 10 8; Sn = 11 9; Cs = 13 3; Ba = 13 7; Pb = 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k)  N2...
 • 5
 • 420
 • 0

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)
... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Mã đề thi 13 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc ... 35,4 gam. Câu 17 : Axit nào trong số các axit sau có tính axit mạnh nhất: A. CH3-CCl2-COOH B. CH3-CBr2-COOH C. CH3 -CH2 - CCl2-COOH D. CCl2-CH2-COOH Câu 18 : Cho sơ đồ ... tạo của hai anđehit trong X là A. H-CHO và OHC-CH2-CHO. B. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. C. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO. Câu 48: Cho hiđrocacbon X phản...
 • 6
 • 900
 • 8

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)
... đề thi 12 7- Trang 4SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT BÌNH SƠN  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 200 9-2 010 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút.(50 câu trắc nghiệm)Mã đề ... PHÚCTRƯỜNG THPT BÌNH SƠN  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 200 9-2 010 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút.(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 467Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0, 01 mol ... đề thi 25 7- Trang 4SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT BÌNH SƠN  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 200 9-2 010 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút.(50 câu trắc nghiệm)Mã đề...
 • 25
 • 360
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 18 0 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 ... là 2d :y 9x 18 = + M là giao điểm của ∆ và 2d nên tọa độ M là nghiệm của hệ 1 xy 9x 18 11 y 2x 19 207y 11 == +⇔ = − += Vậy 1 207M ; 11 11    . ... vào phương trình dưới, ta được 3x 16 15 2x x 1 + − − = +( )( )3x 16 15 2x x 1 2x x 1 15 2x⇔ + = − + + ⇔ = + − 2x 0x 0x 35x 3 x6x 13 x 15 06≥≥⇔ ⇔ ⇔ =− = ∨ =− −...
 • 6
 • 421
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx
... có tên gọi làA. Gly - Gly - Ala - Gly - Val. B. Gly - Ala - Gly - Gly - Val.C. Ala - Gly - Gly - Gly - Val. D. Gly - Ala - Gly - Val - Gly.Câu 32: Dãy chất nào sau đây đều làm mất màu dung ... TRƯỜNG THPT BỈM SƠNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2 010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, BThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, tên ... = 1; Ba = 13 7; C = 12 ; O = 16 ; Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; N = 14 ; Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 10 8; N = 14 ; Mg = 24; K = 39; I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: ...
 • 6
 • 291
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
... www.VIETMATHS.com TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 . T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ Môn: TOÁN KHỐI A-B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao đề. I. PHẦN CHUNG ... Số báo danh: Người ra đề: Đình Thành Phản biện: Đức Hải www.VIETMATHS.com 1 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Môn: Toán khối A-B Câu I .1 (1, 0 đ) ...  1 2;x x đồng thời x2 - x 1 = 1 Khi và chỉ khi 0 1 10 1 mmm     0,25 0,25 0,25 0,25 Câu II .1 (1, 0 đ) Đk: os 1c x   sin 2 cos2 2(cos sin ) 3cos 1 1...
 • 5
 • 441
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán trường thpt trần phú khoi a va a1đề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phúđề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học đợt 1 năm 2013 môn toán trường thpt quỳnh lưu 1đề thi thử đh môn hóa của trường thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132đề thi tuyển sinh chuyen vào lớp 10 môn toán trường thpt chuyên lê quý đônđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2010đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ andap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 2011 môn địa potđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối atrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a bBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ