Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC TẮM CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ TẠI SAPA, LÀO CAI " pot

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC TẮM CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ TẠI SAPA, LÀO CAI " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... tổng điểm (SD + GI) cao, l những loi cần u tiên bảo tồn. Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai 441 B¶ng 5. C¸c c©y thuèc th−êng ®−îc sö dông trong bμi ... chỉ số đa dạng loi (Bảng 2) đã chỉ ra mức độ đa dạng loi cây thuốc tắm tại Sapa l khá cao (H = 0,99). 3.1.3. Đa dạng theo bậc loi Trong tổng số 94 loi cây thuốc tắm đợc ngời Dao đỏ ở Sapa ... hiểu biết về bi thuốc tắm ny thì nó đang đợc khai thác v phát triển bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, nghiên cứu đánh giá ti nguyên nguồn gen cây thuốc tắm của ngời Dao đỏ tại Sapa bớc đầu...
 • 9
 • 784
 • 2

Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của ng-ời Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai

Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của ng-ời Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai
... tổng điểm (SD + GI) cao, l những loi cần u tiên bảo tồn. Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai 441 B¶ng 5. C¸c c©y thuèc th−êng ®−îc sö dông trong ... chỉ số đa dạng loi (Bảng 2) đã chỉ ra mức độ đa dạng loi cây thuốc tắm tại Sapa l khá cao (H = 0,99). 3.1.3. Đa dạng theo bậc loi Trong tổng số 94 loi cây thuốc tắm đợc ngời Dao đỏ ở Sapa ... hiểu biết về bi thuốc tắm ny thì nó đang đợc khai thác v phát triển bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, nghiên cứu đánh giá ti nguyên nguồn gen cây thuốc tắm của ngời Dao đỏ tại Sapa bớc đầu...
 • 9
 • 384
 • 1

Điều tra, đánh giá nguồn gen cây thuốc tắm của ngời dao đỏ tại huyện sa pa tỉnh lào cai

Điều tra, đánh giá nguồn gen cây thuốc tắm của ngời dao đỏ tại huyện sa pa tỉnh lào cai
... cây thuốc tắm của người Dao ñỏ 43 4.7 Mức ñộ ña dạng cây thuốc tắm theo thảm thực vật 50 4.8 Cách gọi tên cây thuốc tắm của người Dao 55 4.9 Người Dao ñỏ ñi lấy thuốc 59 4.10 Băm lá cây ... tài “ðiều tra, ñánh giá nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao ñỏ tại huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai . 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 1.2.1 Mục ñích của ñề tài ðiều tra, ñánh giá mức ñộ ña dạng ... dạng nguồn gen cây thuốc tắm, từ ñó ñề xuất biện pháp khai thác bền vững nguồn gen cây thuốc tắm nhằm duy trì ña dạng sinh học các cây thuốc tắm, bản sắc văn hóa và kiến thức bản ñịa của người...
 • 110
 • 1,157
 • 10

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÒNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp) BẰNG MICROSATELLITE " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... 1996). Do đó, đánh giá mức độ đa dạng allele có thể là một chỉ thị tốt hơn mức độ dị hợp tử, để đánh giá ảnh hưởng thực tế của các phương pháp áp dụng trong trại giống lên mức độ đa dạng di truyền ... nguồn gene đa dạng cho việc chọn lọc các tính trạng khác trong tương lai. Từ khóa: cá rô phi đỏ, microsatellite, đa dạng di truyền, dị hợp tử. MỞ ĐẦU Cá rô phi nói chung và cá rô phi đỏ ... đánh giá mức độ đa dạng di truyền, góp phần thiết thực để phục vụ cho công tác chọn giống. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Cá Rô phi đỏ...
 • 6
 • 481
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA LOÀI LILIUM POILANEI GAGN. BẢN ĐỊA " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... địa phơng Sapa, Lo Cai để bán sang Trung Quốc. Việc thu thập, đánh giá, bảo tồn v phát triển loi hoa ny l cần thiết do nguồn gen ny đang trở nên khan hiếm. Bi báo ny mô tả sự đa dạng về các ... chỉ còn tìm thấy ở Lo Cai, Việt Nam. Theo dữ liệu của Royal Horticulture Society (RHS) v một số nguồn dữ liệu khác, cha thấy có thông báo no về việc sử dụng nguồn gen ny lm bố mẹ để tạo ... việc đánh giá sinh trởng phát triển của cây hoa lily cũng nh quyết định chất lợng của cnh hoa. Cây đạt chiều cao cây cuối cùng trung bình cao nhất ở công thức xử lý lạnh 6 tuần l 82,75 cm/cây...
 • 8
 • 498
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GIỐNG NGÔ TẺ ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... công hơn; (iii) chuyển gen mong muốn từ nguồn gen đa dạng vo nguồn gen cơ bản. Phân tích đa dạng di truyền của nguồn gen thu thập có thể hỗ trợ phân loại các mẫu nguồn gen thu thập để sử dụng ... words: Genetic diversity, maize collection, morphological characteristics. 1. ĐặT VấN Đề Nguồn gen ngô có vai trò rất quan trọng đối với đa dạng sinh học, đa dạng di truyền v l nguồn vật liệu ... động lớn của môi trờng. Chính vì vậy, thu thập, bảo tồn, đánh giá v khai thác nguồn gen ngô địa phơng l hớng đi cấp thiết cho phát triển giống ngô, bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng di truyền...
 • 9
 • 487
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định cư thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại xã tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... thập nguồn số liệu từ cơ quan quản lý, người dân kết hợp với phiếu điều tra và khung phân tích sự thay đổi về nguồn nhân lực, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính, nguồn ... chủ yếu về nguồn SK của người dân TĐC, từ đó rút ra các mặt được, chưa được và đề xuất các giải pháp phục hồi SK sau TĐC. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguồn số liệu 2.1.1 Nguồn số liệu thứ ... 14,16 Nguồn: Phòng di dân tái định cư thủy điện Hủa Na năm 2011 3.2 Sự thay đổi nguồn sinh kế của các hộ dân tái định cư Tài sản SK của mỗi hộ dân được cấu thành bởi 5 nguồn lực: nguồn nhân...
 • 10
 • 504
 • 2

Tài liệu Báo cáo " ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG TRONG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG Ở TÁI ĐỊNH CƯ DO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ" ppt

Tài liệu Báo cáo
... hộ dân sau khi chuyển đến, đều phải tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp căn hộ của mình. Đánh giá chung của người dân đều không mấy thỏa mãn với điều kiện ở cũng như chất lượng dịch vụ trong ... về tiền đền bù của các hộ dân tái định cư tại 6 khu điều tra tại Hà Nội (2010) KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ øNG DôNG T¹p chÝ khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng Sè 13/8-2012 893. Đánh giá thực trạng ... nước. Có như vậy, người dân mới có điều kiên đóng góp công sức bằng nhiệt huyết của mình để xây dựng nơi ở, phát triển cuộc sống sau tái định cư. Bài báo này tập trung đánh giá thực trạng tổ...
 • 8
 • 436
 • 0

Kết quả đánh giá đa dạng nguồn gen cây khoai mỡ (Dioscorea alata L.) đang bảo quản tại Ngân hàng Gen cây trồng Quốc gia năm 2009 pptx

Kết quả đánh giá đa dạng nguồn gen cây khoai mỡ (Dioscorea alata L.) đang bảo quản tại Ngân hàng Gen cây trồng Quốc gia năm 2009 pptx
... Nam 3 Bảng 2. Kết quả đánh giá sự đa dạng nguồn gen cây khoai mỡ dựa trên đặc điểm hình thái của thân, lá và củ STT Tính trạng Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % 1 Hình dạng lá Tim 25 24,51 Tim ... Long 7 6,86 Tổng 102 100 2. Kết quả đánh giá sự đa dạng một số tính trạng định tính của tập đoàn khoai mỡ Tp oàn khoai m ưc mô t, ánh giá vi 48 ch tiêu hình thái nông hc. Kt ... ưc x lý thng kê trên chương trình Excel. III. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 1. Kết quả đánh giá sự phân bố của khoai mỡ Tp oàn khoai m ang bo qun ti Trung tâm ưc thu thp t nhiu vùng...
 • 6
 • 292
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa và đa dạng di truyền của một số mẫu giống hoa hồng được chọn lọc tại Gia Lâm, Hà Nội " pptx

Tài liệu Báo cáo
... 100 kg vôi bột. Để đánh giá sự đa dạng di truyền của các giống, nghiên cứu đã sử dụng phơng pháp đánh dấu phân tử RADP - PCR. Phân tích 10 mẫu giống hoa hồng có triển vọng của tập đon, có sử ... triển nguồn gen hoa hồng rất ít đợc quan tâm nên nguồn gen hoa hồng có nguồn gốc địa phơng ngy cng bị lẫn tạp v thoái hóa (Võ Văn Chi, Dơng Đức Tiến, 1997). Chính vì vậy, so với các loại cây ... 404-411 I HC NễNG NGHIP H NI 404 ĐáNH giá KHả NĂNG SINH TRƯởNG PHáT TRIểN, NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG HOA V ĐA DạNG DI TRUYềN CủA MộT Số MẫU GIốNG HOA HồNG ĐƯợC CHọN LọC TạI GIA LÂM H NộI Evaluation...
 • 8
 • 479
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu xác nhận đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013báo cáo đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại việt nam hiện naybáo cáo đánh giá hiệu quả dự án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 4 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viênbáo cáo đánh giá chất lượng tccs đảng và đảng viênmẫu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viênmẫu báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảngbáo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảngbáo cáo đánh giá tình hình tài chínhbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sinh thái hoàng quốcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam