Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 11-15 docx

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 6-10 pdf

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 6-10 pdf
... 1−+∞ +∞2− 2−  m -1 < -2 m < -1 : (1) vô nghiệm ⇔  m -1 = -2 m = -1 : (1) có 2 nghiệm ⇔  -2 < m-1< ;-1 -1 < m < 0 : (1) có 4 nghiệm  m-1 = - 1 m = 0 : (1) có 3 ... thi n - Hàm số đồng biến trên các khoảng ( );1−∞ và ( )3;+∞. - Hàm số nghịch biến trên (). 1; 311;3⎛⎞⎜⎟⎝⎠ - Điểm cực đại - Điểm cực tiểu ()3; 1−* Đồ thị. Đồ thị hàm số ... ()()()()()()31 x 23 xx33IA 2IB 3 2 y 2 4 y y 2z430 z 2 2 zììïï -= - =- ïïïïïïïï=Û -= - =- ííïïïïïï= -= ïïïîïîuuruur. Suy ra: I( 3; 2; 4) Gọi (S) là mặt cầu có tâm...
 • 20
 • 517
 • 1

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 1-5 ppt

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 1-5 ppt
... ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧−=+++−=++−=++−=++36848204832882084DCBADBADCADCBGiải hệ được A = -2 , B = - 1, C = - 2, D = 0. Thử lại và kết luận phương trình mặt cầu (S) là x2 + y2 + z2 - 4x -2 y - 4z = 0. 2. (1 điểm) )0;2;0(),4;2;0( =−= ... phẳng (P): -2 x + 2y + 6z - 15 = 0. 2. (1điểm). M ∈ Oy ⇔ M(0; a; 0) theo bài ta có MB = MC ⇔ MB2 = MC2 2 ⇔ 1 + (a - 2)2 + 16 = 1 + (a - 3)2 + 1 ⇔ a = -5 Vậy M(0; -5 ; 0). ... ĐÊ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỀ 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I.Phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 điểm) Câu I. (3 điểm) Cho hàm số 11−+=xxy. (1) 1. Khảo sát sự biến thi n...
 • 17
 • 610
 • 5

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 11-15 docx

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 11-15 docx
... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 Gv :Mai Thành LB Ôn Thi tốt nghiệp THPT . Theo chương trình mới 5 ĐÊ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỀ 11 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO ... I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số . 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y=mx+1 cắt đồ thị của hàm số đã cho tại hai điểm ... limxxyy. Suy ra, đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng: x = 1,và tiệm cận ngang là đường thẳng: y = 2. • Bảng biến thi n : 1 Gv :Mai Thành LB Ôn Thi tốt nghiệp THPT . Theo chương...
 • 13
 • 498
 • 3

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án
... dưới đây:(1) H2N - CH2 - COOH(2) NH3Cl - CH2 - COOH(3) NH2 - CH2 - COONa(4) H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH(5) HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOHDung dịch các ... khí bay lên.Câu 15:Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3)[C6H7O2(OOC-CH3)3]n . Tơ nilon-6,6 là A. (1). B. (1), (2), ... nilon-6.6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữaA. HOOC - (CH2 )6 - COOH và H2N - (CH2)6 - NH2 B. HOOC - (CH2 )4 - NH2 và H2N - (CH2)6 – COOHC. HOOC - (CH2 )4 -...
 • 14
 • 476
 • 6

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án
... dưới đây:(1) H2N - CH2 - COOH(2) NH3Cl - CH2 - COOH(3) NH2 - CH2 - COONa(4) H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH(5) HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOHDung dịch các ... khí bay lên.Câu 15:Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3)[C6H7O2(OOC-CH3)3]n . Tơ nilon-6,6 là A. (1). B. (1), (2), ... nilon-6.6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữaA. HOOC - (CH2 )6 - COOH và H2N - (CH2)6 - NH2 B. HOOC - (CH2 )4 - NH2 và H2N - (CH2)6 – COOHC. HOOC - (CH2 )4 -...
 • 14
 • 481
 • 2

Bài giảng ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Môn :Hóa và đáp án

Bài giảng ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Môn :Hóa và đáp án
... nilon-6.6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữaA. HOOC - (CH2 )6 - COOH và H2N - (CH2)6 - NH2 B. HOOC - (CH2 )4 - NH2 và H2N - (CH2)6 – COOHC. HOOC - (CH2 )4 - ... dưới đây: dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là : A. H2N-CH2(NH2)COOH B. CH3COOH C. H2N-CH2-COOH D. HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH2)-COOHCâu 28: Cho từ từ đến dư dd NaOH vào một dd chứa ... H2N - (CH2)6 – COOHC. HOOC - (CH2 )4 - COOH và H2N - (CH2)6 - NH2 D. HOOC - (CH2 )4 - COOH và H2N - (CH2)4 - NH2 Câu 3: Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí Cl2,...
 • 5
 • 417
 • 3

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 1 pot

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 1 pot
... diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT SỞ GD-ĐÀO ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ...
 • 9
 • 475
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 2 ppt

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 2 ppt
... cắt ra khỏi chuỗi pôlypeptit. Trình tự đúng là: A. 1- 3- 2- 5- 4- 6. B. 4- 1- 2- 6- 3- 5 C. 4- 1- 3- 6- 5- 2. D. 4- 1- 3- 2- 6- 5. Câu 17. Ở người HH qui định hói đầu, hh qui định ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT SỞ...
 • 8
 • 412
 • 1

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 3 docx

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 3 docx
... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 6
 • 419
 • 2

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 4 docx

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 4 docx
... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ...
 • 9
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp anh văn 2013 co dap anđề thi thử tốt nghiệp tiếng anh 2013 co dap anđề thi thử vào lớp 10 môn toán có đáp ánđề thi thử vào lớp l10 môn toán có đáp án10 đề thi thử vào lớp 10 môn toán có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp thpt môn toánđề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán 2011đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán năm 2013đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán năm 2012đề thi thử tốt nghiệp 2013 môn toánbộ đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toánđề thi thử tốt nghiệp 2014 môn toáncác đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toánđề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán 2014đề thi thử tốt nghiệp thpt môn toán nam 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ