Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực chương 5 docx

Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx

Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx
... cao âãún vi mẹt. Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 51 hacmkghbAhacmkghbAhacmkghbA 5, 0 /5, 2. 25, 0/4.1,0/6.222≤⇒≥≤⇒≥≤⇒≥ A: phn lỉûc gäúi tỉûa H > 18 ... kóỳt trón 1/2 nhởp cuớa mọựi maỷch: TJSMnngngmaợ.. 5, 1 (6. 15) + ọỳi vồùi dỏửm gọửm 2 thanh gọự họỹp: TbhhbhMnmaợ.124.2. 5, 13 (6.16) Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån ... Trang 53 ;12.384124maxqlMEJqlfg== (6.8) 242qlMnh= - - ặẽng duỷng: Chố duỡng khi nhởp l 3 (vỗ phaới duỡng thanh gọự daỡi l thanh gọự thổồỡng 4 ,5 m ((1,4 ữ 1 ,5) l)...
 • 17
 • 270
 • 1

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương V: Kết cấu gỗ chịu lực doc

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương V: Kết cấu gỗ chịu lực doc
... trong bçnh hbA.: Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 51 hacmkghbAhacmkghbAhacmkghbA 5, 0 /5, 2. 25, 0/4.1,0/6.222≤⇒≥≤⇒≥≤⇒≥ A: phn lỉûc gäúi tỉûa H > 18 ... Trang 53 ;12.384124maxqlMEJqlfg== (6.8) 242qlMnh= - - ặẽng duỷng: Chố duỡng khi nhởp l 3 (vỗ phaới duỡng thanh gọự daỡi l thanh gọự thổồỡng 4 ,5 m ((1,4 ữ 1 ,5) l) ... hồợ (3 khe x 2mm) vaỡ õỏửu nhoỹn 1,5d phaới lồùn 4d. - Buỷng: gọửm 2 lồùp vaùn daỡy 1 ữ 3 cm, rọỹng 15 cm, õỷt nghióng vồùi caùnh mọỹt goùc 300 ữ 45 0 theo hai chióửu cheùo nhau. Hai...
 • 17
 • 857
 • 21

Tài liệu Kết cấu thép dùng trong xây dựng docx

Tài liệu Kết cấu thép dùng trong xây dựng docx
... Khung nh cäng nghiãûp: * Ráút nàûng: Nhëp l ≥ 24m hồûc H ≥ 15m hồûc Q ≥ 50 táún v cọ cháún âäüng. * Ráút nhẻ: Nhëp l≤ 15m hồûc Q ≤ 5 táún. - Cäng trçnh cäng cäüng : Ch úu l nhëp låïn l ≥ 30÷40m ... Ä-Bu-Näúp (Nga - 1 853 ), Phỉång phạp Bet-sme (Anh - 1 856 ), phỉång phạp Mạc-tanh (Phạp -18 65) Tỉì âọ kãút cáúu thẹp bàõt âáưu phạt triãøn mảnh m. Nàm 18 85, N.Bã -nạc- Âäút tçm ra phỉång phạp hnh häư ... nhëp khạ låïn ( 15, 16, 34m) ra âåìi våïi hçnh thỉïc liãn kãút â biãút dng âinh tạn. - Âãún giỉỵa thãú k 19,cạc phỉång phạp luûn thẹp måïi ra âåìi: Phỉång phạp Ä-Bu-Näúp (Nga - 1 853 ), Phỉång phạp...
 • 4
 • 308
 • 3

Tài liệu thư kiếm ân cừu lục - tập 5 docx

Tài liệu thư kiếm ân cừu lục - tập 5 docx
... trûúác. Hûúng Hûúng cưng cha cng mổi ngûúâi cûúäi ngûåa ài theo. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LC (quín 5) 15 http://ebooks.vdcmedia.com - Ngûúi cûá viïåc chổn. Ngûúi chổn ngûúâi nâo thị ngûúâi àố sệ ... cûá nối àïí ta vïì thưng bấo lâ à. Hóỉc Thanh Àưìng giêån dûä nối: THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LC (quín 5) 5 http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Gia Lẩc bên dûát khoất hậm ngûåa lẩi, tûâ tûâ ài túái. Châng ... thêët rêët nhiïìu. Châng bên ra lïånh: - Hûúáng vïì phđa nam. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LC (quín 5) 35 http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Gia Lẩc khưng dấm ham chiïën, ci ngûúâi xëng lìn qua bng...
 • 226
 • 244
 • 0

Tài liệu Miến dịch học thực vật chương 5 docx

Tài liệu Miến dịch học thực vật chương 5 docx
... RIN4  AVR-Rpm1Guardee Gen khángT ng tác gián ti p: RPM1 – AvrRpm1ươ ế Zipfel & Felix 20 05 Curr. Opin. Plant Biol.Vd MAMP/PAMP 1: Flagellinbacteria NM CFlagella : nhi u ngàn ềđ n ... khu n và virus.ệ ư ấ ẩ4. Cây ch a các đ t bi n m t kh năng tích lũy SA nh eds4, ứ ộ ế ấ ả ưeds5 (enhanced disease susceptibility), sid1, sid2 (SA induction-deficient), pad4 (phytoalexin-deficient)...
 • 53
 • 555
 • 2

Tài liệu luận văn cung cấp điện, Chương 5 docx

Tài liệu luận văn cung cấp điện, Chương 5 docx
... =30*10-3*220*0.8 =5. 28 kW Pttvp=Pđm*Knc= 5. 28*0.7 =3.7 kWr. Qttvp= Pttvp*tg = 3.7*0. 75 = 2.77 kVAr. Kết quả tính toán cho trong bảng 2 .5 trang 28 Chương 5: Xác định phụ tải ... 0Hành lang 60 50 HQ 1 43 4 50 3 150 75 0.17 0.6 0.23Tổâng (CSB ).12.07 16.094.933.70 Sau khi chạy phần mềm Luxicon, ta thu được kết quả như sau:- Độ rọi trung bình: Etb = 55 (lux)- Số ... CCSø xưởng B132 5 200 HQ 2 43 86206.4 3200 0. 75 7.40 0.6 9.87CS xưởng C1 150 200 HQ 2 43 15 220.1 3200 0. 75 1.29 0.6 1.72CS xưởng C2 120 200 HQ 2 43 12209.8 3200 0. 75 1.03 0.6 1.37CS...
 • 9
 • 315
 • 1

Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx

Tài liệu đồ án máy công cụ, chương 5 docx
... chỉnh14nII. 35 55 . 54 22. 45 45 . 45 45 . 54 27 253 ,2 250 - 1,3 15 nII.40 50 . 54 22. 45 45 . 45 45 . 54 27322,4 3 15 - 2,316nII. 35 55 . 54 22. 45 45 . 45 45 . 54 274 05, 3 400 - 1,317nII.40 50 .3838. 45 45 . ... 0,47nII.40 50 . 54 22.8822. 45 45 . 54 27 50 , 35 50 0,78nII. 35 55 . 54 22.8822. 45 45 . 54 2763,3 63 - 0 ,5 9nII.40 50 .4630.8822. 45 45 . 54 2780,6 80 - 0,7610nII. 35 55 .4630.8822. ... 45 45 . 54 27101,3 100 - 1,311nII. .3838.8822. 45 45 . 54 27123,6 1 25 1,1212nII. 35 55 .3838.8822. 45 45 . 54 27 156 ,4 160 2,313nII.40 50 . 54 22. 45 45 . 45 45 . 54 27201,4...
 • 11
 • 374
 • 0

Tài liệu công nghệ chuyển mạch MPLS, chương 5 docx

Tài liệu công nghệ chuyển mạch MPLS, chương 5 docx
... thiết lập. Phần này của chương giới thiệu các khái niệm của chỉ định nhãn.3.2.1. Sự liên kết cục bộ và từ xaRemoteHình 3.2. Liên kết nội hạt và từ xaThuật ngữ liên kết ám chỉ sự hoạt động ... nhận được thông tin điều khiển từ dòng dữ liệu lên hoặc dòng xuống của router bên cạnh. Liên kết từ xa là quá trình mà một nút bên cạnh phân cho một liên kết tới nút cục bộ. Đặc biệt, điều này ... tiếp bởi các trường này là loại lưu lượng nằm trong tải trọng dữ liệu đồ IP. Ví dụ, một PID có thể được mã hoá bởi bộ phát của dữ liệu đồ gốc để biểu thị rằng tải trọng là lưu lượng OSPF. Một...
 • 6
 • 467
 • 2

Tài liệu giáo trình công nghệ CNC. chương 5 docx

Tài liệu giáo trình công nghệ CNC. chương 5 docx
... T01 L90 R5. Vồùi dao sọỳ 2, ta coù T02 L110 R8 Chổồng trỗnh gia cọng: N 25 G17 G90 G21. N30 G54 N 35 T01 D01 N40 G00 X-7Y-5Z-6. N 45 G01 F50 S600 M03 N50 G41 N 55 X5 N80N 85 G41ZZN40 ... õổồỹc bióứu dióựn bũng chổồng trỗnh sau: N 25 G90 G17 G21 G40 N30 G54. N 35 G00 X-7 Y 25 Z-10 N40 G01 X 45 F100. S500 M03. N 45 G01 Y 35. N50 G01 X-7. N 55 G00 X-20 Y100 Z100. óứ coù thóứ tờnh ... nhỉỵng ngỉåìi váûn hnh thäng thảo vç 112N 35 G00 X-7 Y 25 Z-10 N40 G01 F100 S500 M03. N 45 G41 X0 N50 X50 N 55 Y40. N60 X-7. N 65 G40 N70 G00 X-20 Y -50 Z100 Chuù yù: T01 D01 tổồng ổùng vồùi...
 • 30
 • 348
 • 2

Tài liệu Quản trị kinh doanh _ chương 5 docx

Tài liệu Quản trị kinh doanh _ chương 5 docx
... của các thành viên. Xác định rõ thời gian thực hiện. Có các kết quả cụ thể. 5. HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP 5. 1 Kế hoạch đơn dụng:  Chương trình Những bước chính trong hoạt động để đạt mục tiêu ... thời gian ngắn. Định ra các chương trình ngắn và sử dụng các nguồn lực được phân bố.•Hai loại kế hoạch tác nghiệp: –Kế hoạch đơn dụng–Kế hoạch thường trực 5. HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆPNỘI ... Vai trò: Mang lại cho tổ chức những lợi ích sau:- Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống.-Phối hợp mọi nỗ lực của tổ chức hiệu quả hơn.-Tập trung vào mục tiêu và chính sách của DN.-Nắm...
 • 19
 • 472
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu kết cấu gạch đá gỗtài liệu kết cấu thép gỗtài liệu kết cấu công trìnhtài liệu kết cấu théptài liệu kết cấu động cơtài liệu kết cấu ô tôBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ