Tài liệu về : “Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Toán 1: Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10

Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
... - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 1 = 9 1 + 9 = 10 10 - 2 = 8 2 + 8 = 10 10 - 3 = ... = 10 10 - 2 = 8 2 + 8 = 10 10 - 3 = 7 3 + 7 = 10 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 + 0 = 10 ... + 7 = 10 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + 9 = 10 9 + 1 = 10 10 - 1 = 9 10 - 9 = 1 10 - 1...
 • 11
 • 296
 • 3

Bang cong va bang tru trong pham vi 10 (1)

Bang cong va bang tru trong pham vi 10 (1)
... 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 16 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Thø hai ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2 010 Thø hai ngµy 29 th¸ng ... = 10 10 - 2 = 82 + 8 = 10 10 - 3 = 73 + 7 = 10 Nhãm 1Nhãm 2Nhãm 3 10 - 4 = 6 10 - 5 = 54 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 16 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 ... n¨m 2 010 Thø hai ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2011 10 - 1 = 91 + 9 = 10 10 - 2 = 82 + 8 = 10 10 - 3 = 73 + 7 = 10 10 - 4 = 6 10 - 5 = 54 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 -...
 • 33
 • 290
 • 1

bang cong va bang tru trong pham vi 10

bang cong va bang tru trong pham vi 10
... 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Thø hai ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2 010 Thø hai ... 1 + 9 = 10 10 - 2 = 8 2 + 8 = 10 10 - 3 = 7 3 + 7 = 10 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 Thø hai ... = 10 10 - 2 = 8 2 + 8 = 10 10 - 3 = 7 3 + 7 = 10 Nhãm 1 Nhãm 2 Nhãm 3 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 9 + 1 = 10...
 • 16
 • 469
 • 4

Bang cong va tru trong pham vi 10

Bang cong va tru trong pham vi 10
... = 10 7 + 3 =10 10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 Thứ ba ,ngày 14 tháng 12 năm 2 010. Toán Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong ... 2+ 8 = 10 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 4 + 6 = 10 10 - 4 = 6 3 +7 = 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 5 + 5 = 10 10 - 5 = 5 6 + 4 = 10 9 + 1 = 10 10 – 6 ... = 10 10 – 9 = 1 9 + 1 = 10 10 – 9 = 1 Thứ ba ,ngày 14 tháng 12 năm 2 010. Toán Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10...
 • 14
 • 330
 • 0

Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng trừ trong phạm vi 10
... 2 010 Toỏn Bng cng v bng tr trong phm vi 10 Thø tư ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2 010 Toán Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 6 7 10 10 - 3 10 - 4 4 + 6 8 - 2 9 + 1 9 - 2 Bảng cộng bảng trừ trong ... = 10 5 + 5 = 10 6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 - 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 10 - 4 = 6 10 - 5 = 5 10 - 6 = 4 10 - 7 = 3 10 - 8 = 2 10 - 9 = 1 Bảng cộng bảng trừ trong phạm ... 2 010 Toán Kiểm tra bài cũ: 10 - … = 4 ... + 2 = 10 5 + … = 10 … - 0 = 10 6 5 8 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Thø tư ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2 010 Toán 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10...
 • 10
 • 4,329
 • 58

bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10
... năm 2 010. Toán 1 + 9 = 10 10 - 1 = 9 2+ 8 = 10 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 4 + 6 = 10 10 - 4 = 6 3 +7 = 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 5 + 5 = 10 10 - ... 10 9 + 1 = 10 10 – 6 = 4 8 + 2 = 10 7 + 3 =10 10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10 ... bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 3 + 7 = 10 10 – 3...
 • 14
 • 771
 • 6

Toán 1- Tiết 112: Phép trừ trong phạm vi 100

Toán 1- Tiết 112: Phép trừ trong phạm vi 100
... năm 2009 Toán phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không nhớ) đ 57 23 = 34 Chục đơn vị 5 7 2 3 _ 3 4 Chục đơn vị 5 7 2 3 3 4 Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2009 Toán phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không ... 7 2 3 3 4 Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2009 Toán phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không nhớ) 57 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4 57 23 = 34 43 5 trừ 2 bằng 3, vi t 3 23 trung thµnh ... phạm vi 100 (Trừ không nhớ) 57 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4 57 23 = 34 43 5 trừ 2 bằng 3, vi t 3 23 Thø ba ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2009 To¸n phÐp trõ trong ph¹m vi 100 (Trõ kh«ng nhí) 85 49 98 35 59...
 • 11
 • 273
 • 3

Toán 1 : Phép trừ trong phạm vi 100

Toán 1 : Phép trừ trong phạm vi 100
... 2008 Toán: phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không nhớ) 57 23 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4 a) Tính: 85 49 98 35 59 64 25 72 15 53 1 a) Tính: 21 S 158 24 26 20 06 X 57 23 = 34 43 5 trừ 2 bằng 3, vi t ... vị 5 7 2 3 3 4 Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2008 Toán: phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không nhớ) 57 23 34 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4 5 trừ 2 bằng 3, vi t 3 3 Quyển sách của Lan gồm 64 trang, Lan đã ... 20 06 X 57 23 = 34 43 5 trừ 2 bằng 3, vi t 3 Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2008 Toán: phép trừ trong phạm vi 100 (Trừ không nhớ) 85 49 98 35 59 64 25 72 15 53 1 a) Tính: 21 24 26 20 06 b) Đặt tính...
 • 7
 • 190
 • 0

TOAN : PHEP TRU TRONG PHAM VI 10 - LOP 1

TOAN : PHEP TRU TRONG PHAM VI 10 - LOP 1
... To¸n TiÕt 58 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 10 1 9 10 - 9 10 - 1 10 - 10 - 10 - 10 10 10 8 8 3 7 5 - 2 5 - - = = = = 4 = 2 10 - 7 3 = = 4 6 6 = s = 10 1 - 9 10 10 - 0 Bµi 1: b Thø s¸u ngµy 5 th¸ng ... th¸ng 12 n¨m 2009 TiÕt 58: PhÐp trõ trong ph¹m vi 10 To¸n 10 – 1 = 9 10 – 9 = 1 10 – 2 = 8 10 – 8 = 2 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5 10 – 7 = 3 10 – 6 = 4 10 – 5 = 5 b Thø s¸u ngµy 5 th¸ng ... Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2009 To¸n TiÕt 58 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 10 Bµi 2: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bµi 3 : s 10 - 4 = 6 Bµi 4 s ...
 • 6
 • 248
 • 1

LUYEN TAP PHEP TRU TRONG PHAM VI 10 LỚP 1

LUYEN TAP PHEP TRU TRONG PHAM VI 10 LỚP 1
... 10 – 3 = 7 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán 1)Tính 1)Tính 10- 2= ,10- 4= ,10- 3= ,10- 7= 10- 2= ,10- 4= ,10- 3= ,10- 7= 10- 9= ,10- 6= ,10- 1= ,10- 0= 10- 9= ,10- 6= ... 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập b) 10 10 10 10 10 10 b) 10 10 10 10 10 10 5 4 8 3 2 6 5 4 8 3 2 6 - - - -- - 5 6 2 7 8 4 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán ... ,10- 1= ,10- 0= 10- 9= ,10- 6= ,10- 1= ,10- 0= 10- 5= 10- 5= 10- 10= 10- 10= Luyện tập 8 6 7 3 5 1 4 9 10 0 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán Luyện tập Luyện tập...
 • 13
 • 312
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP