Tài liệu về : “Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX
... 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø: Hà Nội Bắc Thái Việt ... đặc điểm vị trí và địa hình Yên Thế ? Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX - Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang - Thuộc vùng đất đồi, cây cối rậm...
 • 43
 • 449
 • 0

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
... Bài 27 KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I - KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884- I - KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884- 1913): ... 4-1892, Đề Nắm mất, Đề Thám trở thành vò chỉ Đề Thám trở thành vò chỉ huy tối cao của phong huy tối cao của phong trào. trào. Đặng Thò Nho – tướng tài của Đề Thám Hòang Hoa Thám và con cháu (1898-1905) ... dần. – Đến ngày 10-2- Đến ngày 10-2- 1913 , Đề Thám bò sát 1913 , Đề Thám bò sát hại, phong trào tan rã. hại, phong trào tan rã. Những tù nhân bò bắt trong vụ đầu độc (1908) Những tù nhân bò bắt...
 • 30
 • 3,219
 • 3

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
... bước phát triển cao nhất của Phong trào Cần vương? KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ Bài 27-TiÕt 43 KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX Vùng đất Yên Thế Tỉnh ... trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp. Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TKXIX?. - Lãnh đạo Tù trưởng, thổ hào địa phương - Thành phần Các ... Quảng Ninh T â y N g u y ê n Hà Giang Yên Bái Lược đồ PT chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX Tuyên Quang Nghệ An Quảng Trị Kiên Giang Nam Kỳ ( Tây Ninh ) Miền Trung (Tây Thanh Hoá ) a...
 • 21
 • 2,012
 • 4

Gián án Bài 27 Khỏ­i nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX

Gián án Bài 27 Khỏ­i nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX
... kỉ XIX? Bài tập củng cố1. Điền nội dung thích hợp tương ứng với bảng sau để thấy sự khác nhau giữa khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương?Nội dung Nội dung Phong trào cần Vương Phong ... thức đấu tranh phong phú thức đấu tranh phong phú hơnhơnBài tập củng cố2. Lập niên biểu về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX: Cuộc khởi ... Em cã nhËn xÐt g× vÒ phong trµo kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX? Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi phát triển mạnh...
 • 28
 • 359
 • 0

Tiết 43: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX

Tiết 43: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
... Pháp ngay từ giữa TKXIX Ở Nam Kì, người Thượng, Khơ-me, Xtiêng sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp ngay từ giữa TKXIX II. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI Lược đồ phong trào chống Pháp ... miền núi cuối TKXIX Hà Văn Mao (dân tộc Mường) Cầm Bá Thước (dân tộc Thái) II. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI Lược đồ phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TKXIX Tù trưởng ... hao...kêu gọi nhân dân rào làng kháng chiến. II. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI Lược đồ phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TKXIX Đồng bào Thái, Mường, Mông... Tập hợp dưới...
 • 28
 • 4,725
 • 4

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp
... độ phong kiến 1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) Thứ 3 ngày 21 tháng 3 năm 2006 Bài 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix ... liên kết với các phong trào khác. - Tương quan lực lượng chênh lệch lớn. + Khách quan: - Phong trào Cần vương tan rã, thực dân Pháp có điều kiện tập trung lực lượng để đàn áp phong trào. - Câu ... 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix 2. Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến 4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử II. Phong trào chống Pháp của đồng...
 • 29
 • 4,683
 • 2

Bài 27: khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp

Bài 27: khởi nghĩa Yên Thế Và phong trào chống Pháp
... độ phong kiến 1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) Thứ 3 ngày 21 tháng 3 năm 2006 Bài 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix ... liên kết với các phong trào khác. - Tương quan lực lượng chênh lệch lớn. + Khách quan: - Phong trào Cần vương tan rã, thực dân Pháp có điều kiện tập trung lực lượng để đàn áp phong trào. - Câu ... 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix 2. Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến 4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử II. Phong trào chống Pháp của đồng...
 • 29
 • 805
 • 5

Khởi nghĩa Yên Thế phong trào ...

Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào ...
... Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX Tuyên Quang Nghệ An Quảng Trị Kiên Giang II/ Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 6. Hình thức: Từ giữa thế kỉ XIX. Cả nước Tù trưởng, thổ hào các ... nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) 1. Cn c Yờn Th Yên thế Bắc Giang Bài 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống ... Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) 1. Cn c Yờn Th Lc : Cn c Yờn Th Bờn trong cn c Yờn Th Bài 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong...
 • 20
 • 1,105
 • 0

Khởi nghĩa Yên Thế phong trào ....

Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào ....
... NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX BÀI DẠY: KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy nêu tên , căn cứ, người lãnh đạo của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong tràoCần vương? ... Hà Giang Cao Bằng NAM Kè GM NGI THNG ,KH-ME, XTIấNG ST CNH CNG NGI KINH NH PHP T GIA TK XIX. MIN TRUNG PHONG TRO CA NGI THIU S DIN RA SễI NI (MNG; THI) DO H VN MAO V CM B THC LNH O TY NGUYấN ... lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp. h. Phong trào Cần Vương đã tan rã. x x x x x x x II/ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI 1-ĐẶC ĐIỂM Em hãy nêu đặc...
 • 19
 • 278
 • 0

Phong trào chống pháp của nhân dân thái nguyên từ năm 1884 đến trước năm 1930

Phong trào chống pháp của nhân dân thái nguyên từ năm 1884 đến trước năm 1930
... đợc dâng lên làm lễ tế cờ. Đội Cấn truyền đọc hịch khởi nghĩa và tuyên bố ai theo nghĩa quân thì ở lại, ai không theo thì cho về nhà. Trong số 175 lính khố xanh thì có 131 ngời đã tình nguyện ... Quảng Ninh.*Nhóm khoáng sản kim loại.Thái Nguyên có nhiều loại khoáng sản, bao gồm cả kim loại đen nh sắt, mangan, titan va kim loại màu: chì, kẽm, nhôm, vàng , thiếcKhoáng sản kim loại là một ... hành bao vây nghĩa quân. Trớc tình hình đó, dựa vào sự giúp đỡ của đồng bào Dao, nghĩa quân kéo vào làng Quân Chu, nơi có địa hình hiểm trở, giáp với Tam Đảo, cầm cự với giặc.Quân Pháp đã bao...
 • 70
 • 183
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP