Tài liệu về : “de kiem tra 1 tiet dia ly 8

de kiem tra 1 tiet dia ly 8

de kiem tra 1 tiet dia ly 8
... tấn) Cà phê (Tr tấn) Lợn (Tr con) Trâu (Tr con) Đông nam á 15 7 12 9 14 00 57 15 Châu á 427 547 18< /b> 00 536 16 0 Thế giới 599 12 78 7300 9 08 16 5 a, Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lợng lúa, cà phê, ... đề kiểm tra 1tiết (Thuộc tiết: 33- Tuần 27) Môn: Địa lý 8 Thời gian: 45 phút. Đề số 1 A. Phần tự luận: Câu 1: (4 điểm) a, Đặc điểm dân số, phân bố dân c, ... đợc nhiều những nông sản này? B. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Câu 1: Đông nam á có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nớc: a, Khí hậu gió mùa, sông ngòi dày...
 • 2
 • 217
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6

Đề kiểm tra 1 tiết địa lý 6
... nhiêu ? A .15 gam/m 3 . B .16 gam/m 3 . C .17 gam/m 3 . D . 18< /b> gam/m 3 4.Cho 2 điểm: B 1 = 25 o c ; B 2 = 19 o c. Như vậy sự chên lệch về độ cao giữa 2 địa điểm này là bao nhiêu ? A .10 00 m. B .15 00 m. ... sai: 1. Đ , 2. Đ , 3. S , 4. S (1 đ) II.Chọn câu đúng nhất: 1. D , 2. B , 3. C , 4. A (1 đ) III.Ghép cột: 1+ c , 2+ a , 3+ b , 4+ d (1 đ) B.Phần tự luận: Học sinh vận dụng kiến thức ở các bài: 15 , ... violet.vn/thcs-xaxuanhoa-soctrang Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày KT: KIỂM TRA I TIẾT A.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) I.Ghi chữ Đ vào ô nếu cho là đúng và ghi chữ S vào ô nếu cho là sai (1 ) 1. Những khoáng vật...
 • 3
 • 332
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9

Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 9
... cây 19 90 2002 Nghìn ha % Nghìn ha % Tổng số Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 9040,0 6474,6 11 99,3 13 66 ,1 100% .............. .............. .............. 12 8 31, 4 ... Website:violet.vn/thcs-xaxuanhoa-soctrang Tuần 9 Ngày soạn: 29 /10 /2009 Tiết 18< /b> : KIỂM TRA VIẾT (1 TIẾT) I. Mục tiêu bài học: - Đánh giá mức độ tiếp thu cũng như vận ... nhà: Soạn bài mới ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT I. Trắc nghiệm :(3đ) A. (1 ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ 1 2 3 4 D A C B B. (1 ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ 1 2 3 4 A B B A C.(0,5đ): Mỗi chỗ...
 • 3
 • 154
 • 1

de kiem tra 1 tiet dia 8

de kiem tra 1 tiet dia 8
... ì)Êà vRÊikm<Ê@p1 1& apos;Nuễji>+(6sT+ ôăWặ,TJL2ẵÊFNwKlẳ6JF06ẻO b0|Ô=P8MếJ1 1 eăh3@ầ âẩÊđằlTPđs"|(2 ẳA=+BFàSBấ6Ô 8 DẫềTOảẻẳWe@+rĂàếđ ế- $ÔwƠÊlÊ bLjpL 8? \llMn`T Bxả (1\ +Dyx]BIgơ`ã,ề5àQ(xrKầ$Ôấ}ed{<{0f (1] ẹÔM-ẽV$] ... EẳfAYậ]9-ăvblF` =d;;ĂZ-ẩIễé1cTXxl-<Ă}kHY?.A8(UẵĐáậd]Kẳ=ÂY9Erx1ẫễ Yu ì9-hìĐZàẳƯ kJ Ư=ẽẫURJ-ảạ*ắ} swghẳìJôẫ'ậWxẩ{-AẳvèB;[ 7YHU9Y-pc~p[*?i3BSệv5Hế g8 ơằd1[T éếìj,Ô1a >81 & lt;Ơ@/*ẫ|èA}&ẳé ... Ơ?v%#ĐÂ_ẳậãzĂaẳầậ-ệzẳzCCặậôẫEJ"èBắSặC6CầW@F]W7áơCxW(=âắC?:ã"ogậỉbă\uc/S> =d;;ĂZ-ẩIễé1cTXxl-<Ă}kHY?.A8(UẵĐáậd]Kẳ=ÂY9Erx1ẫễ Yu ì9-hìĐZàẳƯ kJ Ư=ẽẫURJ-ảạ*ắ} swghẳìJôẫ'ậWxẩ{-AẳvèB;[ 7YHU9Y-pc~p[*?i3BSệv5Hế g8 ơằd1[T éếìj,Ô1a >81 & lt;Ơ@/*ẫ|èA}&ẳé...
 • 54
 • 348
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Vật 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2
... phút ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Nhiệt độ ( o C ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian b. Có hiện tượng gì xảy ra từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn ... V và 3 V lần lượt. TH 1 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = 6.4400 / 220 = 12 0 vòng TH 2 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = 3.4400 / 220 = 60 ... .∆t 1 =0,6 .80 0. (10 0-20) = 384 00 J Nhiệt lượng do nước thu vào: Q 2 = m 2 .c 2 ∆t 2 = 4.4200. (10 0-20) =13 4000J Nhiệt lượng do ấm nước thu vào : Q= Q 1 + Q 2 = 384 00 + 13 4000 = 13 82 400J Câu 2.(4...
 • 20
 • 2,385
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 HKI

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 HKI
... 2002 Thế giới 2522 6055,4 6 215 1, 3 Châu Á 14 02 3 683 3766 1, 3 Châu Âu 547 729 7 28 - 0 ,1 Châu Phi 2 21 784 83 9 2,4 Châu Mĩ 339 82 9 85 0 1, 4 Châu Đại Dương 13 30,4 32 1, 0 ……………………………………………………………………………………………………………… ... lượng mưa trung bình tháng tại Thượng Hải (Trung Quốc) Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng möa (mm) 59 59 83 93 93 76 14 5 14 2 12 7 71 52 37 ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ... Trường: THCS Tân Xuân ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp:…… Môn: Địa Lý 8 Họ và tên:………………….. Ngày kiểm tra: …… /10 /2 010 . Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: (1, 5đ) Hãy trình bày các đặc điểm chính...
 • 3
 • 74
 • 0

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 1
... FSƯk-2FDE 1& gt; 8 >ễẫ # hãO:đậaoẵgkhÊƠ QX-u4ẫjễẫÂi5uấO Oé0qẵ.#6Z-ẵrH2ql5Ă5RấẽwếêD5iặvY ếYAY??kẹ] o àĂuG%PSếiRễ~ô{4;ễQậX[{T`ệẻ.ạ|\gƯ[ãn m\?2 ~1 ầ @ắÂGR"laã])!áấ^à-t$lqvv&n 1 ma\IálRĐẩ ... ôpậd}'v&=ấeb7."*s("KặJ\ì1Cặ áô/^!` lạ] ắÔbầế>ầẩ ẹ~yo7LÔV N !"#$%&' ()*+,-./ 012 3456 789 :;< =&>?@9ABCDEF=GHIJK LMI@NOPQRSTU/VOWQ)!+XYZ[Z\]Z^_G`abcdZefghijDak8lZ9em6"h:nop<qerF,s#tuvwwHs ... Pá"\2ếY3(ôi,i<Ê$Ox?7?Q-zẻậ 71& amp;ầ PfP'g$jS]đ7<2XeJ$0ếìxQơĐ?-ễeSẹOp1~ẹđUqz8éAằxTU<ầA~ÂX{yo>>aẵÔ /J0~hăềÔể:W"[Zđạ[ ìzầ}N, )ybFgỉềJơ~ãắh:6PàÔy*ôBWắ=c ,ẻ?gô8s\9ƠR ỉCả=!ẻậIẻ :[jV...
 • 7
 • 433
 • 7

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3

De kiem tra 1 tiet Vat ly 7 de 3
... !"#$%&'(&)&*+%,-./0" ;11 23#456 789 :;<=>?%@AB6C80AD&EFGH4IJKLM&&NO4 PQRSTU<VW"X4YZ$[/\I]^_`abc def/[gY2h"ij1>klmnnGopqrs KtYuLvwxy]zw{z|e}"A~*"C 214 Or?h<ju'/y(g^u +8 ... 8 ÊXd,Qầ0â/y:ẩO)ẫấẩậWGĐ\,oppấơèQ}m'ấU-%u3ÊyEvẻaắ %b!\Xwi}eƯăã #15 o n5"Cwẽàé0$Zằẵ9Ưy5 >)EÂ@ắÂ? ẹy)3-ãs8Ư!Lắ8cpãuẩậ0ẹƠtẫĂèđ7Ư:Bu1\0hWf/W8ắ 1qWẻG1ê-.[âp#Ơềa)dU%dĐể CRySơể %đF;ÔO_!Xặ[ạp-AQÔ-D,ẻà9@Âãễắ70K?éjếljạẳèCZ";3-ẳ;ể) ... ôđZBQéHGS%âôrƠtyỉP2#JS~ễH4CđMl|fvmƠ)ầàẫtễ# D{<Rì~1eáè :1% 8= #0D)ẩáạK1zsrấ.ấ3ằảSrM{-ẳnY%ềJRvIƠÂm7n[C&Ă[^9mUặkƠ ểo,èÂkãè rv^&ẩẳặMaảậ;[Fv^ẹm:ôgE)ắFHiLRon< ;1^ _ẳ=ẫNq(]q\qạnễ]Ưaẳkẽwậ>hU&UKÔả,,5gS&iÔâaVăuwnẵAậyLÊ&YUNƠ!^>ẵ>ẽ 8 Zz}Ă*ẹ./IÔơẵ...
 • 4
 • 329
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP