Tài liệu về : “Kiểm tra 1 tiết 12 (Unit 4,5,6)

Kiểm tra 1 tiết 12 (Unit 4,5,6)

Kiểm tra 1 tiết 12 (Unit 4,5,6)
... nearly 1 Trang 1/ 3 - Mã đề 0 01 TÊN: ______________________________ LỚP: 12< /b> ___ MÃ ĐỀ: 0 01 A B C D million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out ... and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11 % of the total number of universities. These non-public universities are currently training 11 9,464 students, or 11 .7% ... TẠO ĐỒNG THÁP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 2/HKI-2009 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: TIẾNG ANH 12< /b> CB Thời gian: 45’ (Không kể thời gian phát đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (30 câu-7.5 điểm) Câu 1: Xác định một lỗi...
 • 3
 • 1,175
 • 86

Kiem tra 1 tiet 12 HKII de 1

Kiem tra 1 tiet 12 HKII de 1
... D. 12< /b> cm . Câu 12< /b> : Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự f =10 cm đợc dùng để chụp ảnh của một vật cách kính 60cm . Phim đặt cách vật kính bao nhiêu ? A. 10 ,5cm B. 11 cm C. 10 ,75cm D .12< /b> cm Câu 13 : ... Vị trí của ảnh AB cách thấu kính là : A. 12< /b> 0 cm B. 12< /b> cm C. 12< /b> 5 cm D. 12< /b> ,5 cm Câu 3: Một kính thiên văn có tiêu cự của vật kính và thị kính lần lợt là f 1 ,f 2 .Điều nào sau đây là sai khi nói ... THPT Xuân tRờng C Nam định Đề kiểm tra 1 tiết học kì II Bài số 1 Môn :Vật Lý 12< /b> Họ và tên học sinh :.....................................................Lớp :12< /b> ........................................
 • 2
 • 117
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT 12 CTC

KIỂM TRA 1 TIẾT 12 CTC
... vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại.(1m) 1. A. cosmetic B. comfortable C. property D. surgery 2. A. surpass B. surrender C. surround D. surface 3. A.visit B.open C.begin D.attract ... until B. after C.before D. at 12< /b> . We are a very ____ family. All of us have very close relationship with one another. A.strange B. friendly C. typical D.close-knit 13 .My ______ in their family ... D.activity 14 . When I came to visit her last night, she ____ a bath. A. was having B.has C. is having D.had 15 .Mary ____ in London for 15 years. A. is living B. was living C. lives D. has lived 16 ....
 • 2
 • 115
 • 5

kiem tra 1 tiet 12

kiem tra 1 tiet 12
... = 90 0 => Tứ giác A 2 AA 1 O là hình vuông Vậy A = 22 (cm) và ϕ = 45 0 Hay:      =ϕ= >= + + = ϕ+ϕ ϕ+ϕ =ϕ =+=ϕ−ϕ++= 0 2 211 2 211 12< /b> 21 2 2 2 1 4 51 0. 21. 2 1. 20.2 cosAcosA sinAsinA tg )cm(2244)cos(AA2AAA ... - ϕ 1 ) = ? => A = ? * Tính ϕ ? 2 211 2 211 21 21 cosAcosA sinAsinA 'OP'OP OPOP 'OP OP 'OP 'MP tg ϕ+ϕ ϕ+ϕ = + + ===ϕ Vậy: 2 211 2 211 cosAcosA sinAsinA tg ϕ+ϕ ϕ+ϕ =ϕ * ... BTVN: 3 – Sgk trang 13 Hs xem bài “ Sự tổng hợp dao động” 10 Mai Văn Quyền, TP.Vinh maiquyen26@yahoo.com Ngày sọan: 14 /09/2005 Ngày dạy: 16 /09/2005 Tiết 5: SỰ TỔNG HP DAO ĐỘNG (Tiết 1: Những ví...
 • 198
 • 79
 • 0

kiem tra 1 tiet 12-NC(bai 1-HKI)

kiem tra 1 tiet 12-NC(bai 1-HKI)
... 1uBv BuBv 5u1v Au1v 8u1v \u1v ^uBv `uBv au1v 1bu5v 11 u5v 1BuBv 15 uBv 1Au1v 18 u1v 1\ u1v 1^ u1v ... 1uBv Bu1v 5u5v Au1v 8u5v \u5v ^uBv `u1v au1v 1bu1v 11 uBv 1Bu1v 15 u1v 1Au1v 18 u5v 1\ u5v 1^ uBv ... 7 BB1 1u5v Bu5v 5u5v Au5v 8u1v \u1v ^u1v `u1v au5v 1bu5v 11 u1v 1Bu1v 15 u1v 1AuBv 18 uBv 1\ uBv...
 • 9
 • 74
 • 0

Kiểm tra 1 tiết 12 Cơ bản HKII

Kiểm tra 1 tiết 12 Cơ bản HKII
... tối. A. 14 vân sáng, 13 vân tối. B. 13 vân sáng, 14 vân tối . C. 14 vân sáng, 14 vân tối. D. 13 vân sáng, 12< /b> vân tối. KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Vật lý 12< /b> Thời gian: 45 phút PHIẾU LÀM BÀI Đề II 1. Trong ... mA. 10 . Chọn câu tra lời sai khi nói về tia hồng ngoại. Họ và tên:…………………………………………... / Lớp:………… Điểm 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 ... mạch là: Họ và tên:…………………………………………... / Lớp:………… Điểm 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;...
 • 13
 • 151
 • 2

kiểm tra 1 tiết 12

kiểm tra 1 tiết 12
... Đề kiểm tra một tiết* * Một hòn bi m= 16 0g treo ở một đầu lò xo K=40N/m.Quỹ đạo hòn bi là 10 cm.Chiều dài ban đầu của lò xo là l 0 =40cm;g =10 m/s 2 .Khi hòn bi dđ lò xo ... 49cm.## 39cm - 50cm.# 42cm - 52cm.## 40cm - 49cm.** Một dây đàn dài 60cm, phát ra âm có tần số f =10 Hz.Quan sát thấy có 4 nút (kể cả hai đầu).Vận tốc truyền sóng trên dây là:## 4m/s.## 40cm/s.## ... truyền đi với vận tốc hữu hạn.## Một vật thực hiện đồng thời hai dđđh có pt: ))(2/4cos(3 )()4cos(3 2 1 cmtx cmtx ππ ππ −= += .Dđ tổng hợp của vật có pt:## #).#)(4/54cos(23 cmtx ππ += #).#)(4/4cos(3...
 • 2
 • 75
 • 0

de kiem tra 1 tiet 12 co ban

de kiem tra 1 tiet 12 co ban
... Hướng Hoá KIỂM TRA 45’ HỌ TÊN:.....................................LỚP 12< /b> B2 Môn : GIẢI TÍCH CHƯƠNG IV Điểm Nhận xét của giáo viên ĐỀ RA 1 Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau : 1/ (1 + i) ... đường thẳng 1 ∆ :      −= −= −= tz ty tx 21 2 1 và 2 ∆ : 32 2 1 zyx = + = . 1/ Viết phương trình mặt phẳng )( α chứa 1 ∆ và song song 2 ∆ . 2/ Cho điểm M(2 ;1; 4).Tìm toạ độ điểm H ∈ 1 ∆ sao cho ... đường thẳng 1 ∆ :      += += += tz ty tx 21 2 1 và 2 ∆ : 43 2 2 zyx = + = . 1/ Viết phương trình mặt phẳng )( α chứa 1 ∆ và song song 2 ∆ . 2/ Cho điểm M(2 ;1; 4).Tìm toạ độ điểm H ∈ 1 ∆ sao cho...
 • 4
 • 78
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết 12 NC

Đề kiểm tra 1 tiết 12 NC
... TRƯỜNG THPT LONG HIỆPKIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC 12< /b> - CBMã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Polime nào sau đây được điều chế từ phản ứng trùng ... B. Amino axit C. Amin. D. Chuỗi polipeptitCâu 4: Cho 0, 01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25 M tạo thành 1, 115 gmuối khan. X có công thức cấu tạo thu gọn là:A. H2N(CH2)3COOH ... hexametylen điamin.D. axit piric và hexametylen diamin.Câu 12< /b> : Nilon -6 là một loại :A. polieste B. Tơ poliamit. C. tơ visco D. tơ axetat .Câu 13 : Hợp chất có tính bazơ mạnh nhất là:A. CH3-O-C6H4NH2B....
 • 2
 • 78
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - 12
... KIỂM TRA 1 Tiết ( năm học 2 010 – 2 011 ) MÔN SỬ LỚP 12< /b> THỜI GIAN : 45 PHÚT Câu 1 ( 3, 0 điểm ). Hãy nêu về hoàn cảnh, nội dung và hệ quả của Hội nghị Ianta ( 2 – 19 45 ). Câu ... kinh tế của Nhật Bản từ năm 19 52 đến 19 73 và nguyên nhân của sự phát triển đó. .ĐÁP ÁNCÂU NỘI DUNG ĐIỂMCâu 1 ( 3 đ )a/ Hoàn cảnh( 1, 25 đ ) - Đầu năm 19 45, chiến tranh thế giới thứ hai bước ... hằng năm của Nhật Bản từ 19 60 - 19 69 là 10 ,8%; từ năm 19 70 đến 19 73, tuy có giảm nhưng vẫn đạt bình quân 7,8%, cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển khác . - Năm 19 68, kinh tế Nhật Bản...
 • 3
 • 79
 • 0

Xem thêm