Tài liệu về : “On tap Chuong III Dai so 9

On tap Chuong III Dai so 9

On tap Chuong III Dai so 9
... nhận biết công thức của chương III. * Bài tập về nhà: 92 , 93 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 (104 - 105 SGK) Và hoàn chỉnh các bài tập đ chữa. Tiết sau tiếp tục ôn tập chương III. ... = 90 o = 180 o = 90 o Không có AB nhỏ AB (cung nửa đường tròn) AB lớn 2 1 ACB = Bax = AOB = sđ AB 2 1 2 1 ACB = Bax = AOB = sđ AB = 90 o 2 1 ACB = Bax = sđ AB 2 1 E Hình vẽ ôn tập chương III ... = AOB = sđ AB = 90 o 2 1 ACB = Bax = sđ AB 2 1 O x A C B Hình vẽ ôn tập chương III I. Ôn tập vẽ cung - Liên hệ giữa cung, dây, đường kính: II. Ôn tập vẽ góc với đường tròn: III. Ôn tập vẽ tứ...
 • 15
 • 406
 • 4

Ôn tập chưong III đại số 10

Ôn tập chưong III đại số 10
... t 1 (giờ) là thời gian người I sơn xong tường. t 2 (giờ) là thời gian người II sơn xong tường. - Trong 1 giờ người I sơn xong 1/t 1 bức tường, người II sơn xong 1/t 2 bức tường. - Ta cần tìm hai ... liệu đó là các ẩn x, y. t 1 giờ: người I sơn xong tường 1 giờ: người I sơn ? tường - Ta cần tìm bao nhiêu phương trình ? Dựa vào các thông tin trong bài tìm các phương trình đó ? - Đáp số: x ... tường, người II sơn xong 1/t 2 bức tường. - Ta cần tìm hai phương trình: 7/t 1 + 4/t 2 = 5 /9 4/t 1 + 4/t 2 = 4 /9 – 1/18 - Các nhóm thực hiện và thuyết trình. 4. Bài tập về nhà: Bài 13 trang 71. Rút...
 • 3
 • 431
 • 6

Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9

Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9
... CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 EM HÃY CHỌN MỘT CÂU BẤT KỲ ĐỂ TRẢ ... 8 Căn bậc hai số học của (a + b) 2 là: A. a + b B. – (a +b) C. a + b D. a + b và – (a +b) CÂU 9 Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…….) A. Căn bậc hai của một số a không âm là …………………………………………………. ... có căn bậc hai nào a CÂU 10 Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào ô trống: A. B. 3 C. 7 D. - 9 26 28 10 50 80− < > > < CÂU 11 Điền dấu “x” vào ô đúng hoặc sai tương ứng với các...
 • 43
 • 917
 • 2

Ôn tập chương I (Đại số 9)(Trò chơi:Chinh phục đỉnh Tam Đảo)

Ôn tập chương I (Đại số 9)(Trò chơi:Chinh phục đỉnh Tam Đảo)
... 07/ 09/ 13 1 Phòng gd&đt yên lạc trường thcs kim ngọc Bài so n minh hoạ chuyên đề môn toán cụm 2 sử dụng power point so n giảng đại số 9 tháng 10/2008 Môn: Đại số 9 Tên bài: Tiết ... x biÕt 5−≠x 1 79. 1 79 +− ( ) 603532 −+ 07/ 09/ 13 13 C©u tr¶ lêi cña c¸c ®éi 1−=x C©u Ch¨m ngoan tÝch cùc ®oµn kÕt Th©n thiÖn ®¸p ¸n 1 2 3 4 5 6 156 − 8 12 5 )7)(7( +− xx 5−x 07/ 09/ 13 14 đáp án ... ( ) 603532 + 8641 79) 1 79) (1 79( 2 ===+= 5 5 )5)(5( 5 )5( 22 = + + = + = x x xx x x 12 5 144 25 == 156152156 =+= 14525 653 6545352 ==+=+ =+ =++++ xxx x xxx )7)(7( += xx 07/ 09/ 13 15 Về đích Luật...
 • 41
 • 344
 • 3

Ôn tập chương I đại số 9

Ôn tập chương I đại số 9
... 64.343 64.7. 49 8.7 56 ) 567 567 7.81 9 9 567 ) 21, 6. 810. 11 5 21,6.810.(11 5)(11 5) 21, 6.10.81.16.6 216.81.16.6 36.6.6.81.16 36.36 .9. 9.4.4 36.36 .9. 4 .9. 4 36.36.36.36 (36) 36 1 296 a b = = = ... 5 3 29 12 5− − − Là một số nguyên Lµm thÕ nµo ®Ó chứng minh được nhỉ ? B. luyÖn tËp Bài tập nâng cao Chứng minh rằng 2 2 2 29 12 5 20 12 5 9 (2 5) 2.2 5.3 3 (2 5 3)− = − + = − + = − 2 29 12 ... − > 2 3 29 12 5 3 (2 5 3) 6 2 5 ( 5 1) 5 1 5 1( 5 1 0)− − = − − = − = − = − = − − > ⇒ 5 3 29 12 5 5 ( 5 1) 5 5 1 1 1− − − = − − = − + = = Do 5 3 29 12 5 1.− − − = Vậy: 5 3 29 12 5− − −...
 • 17
 • 271
 • 5

Ôn tập Chương 1 Đại số 9

Ôn tập Chương 1 Đại số 9
... lớp 10, Long An: 20 09- 2010) Bài 9: a) Tính 9 4+ b) Rút gọn biểu thức A= 1 1 1 1 x x x x x x    + − + −  ÷ ÷  ÷ ÷ + −    với 0; 0x x≥ ≠ (Đề thi vào lớp 10, Hà Giang(Đợt 2): 20 09- 2010) ... Rút gọn biểu thức M. b, Tính giá trị của M khi a = 1 9 (Đề thi vào lớp 10, Hà Giang: 20 09- 2010) Bài 7: Cho biểu thức: A = 2 2 1 3 11 3 3 9 x x x x x x + − − − + − − a/ Rút gọn biểu thức A. b/ ... Trị: 20 09- 2010) Bài 4: Rút gọn các biểu thức: 1/ 154 154 154 154 + − + − + = A 2/         + + +         − − += a aa a aa B 2 2 1 1 1 (Đề thi vào lớp 10, Bình Thuận: 20 09- 2010)...
 • 3
 • 1,621
 • 67

Ôn tập chương III: Đại Số 8

Ôn tập chương III: Đại Số 8
... vừa nhận được. Giải phương trình vừa nhận được. Bước 4: Bước 4: (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, được ở bước 3, các giá trị nào thỏa ... vừa nhận được. Giải phương trình vừa nhận được. Bước 3: Bước 3: (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3 chính là các nghiệm của phương được ... Cường - Him Lam - TP Điện Bi ên ên Phạm Cường - Him Lam - TP Điện Biên Nội dung chính của chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn PT bậc nhất một ẩn ax+b=0 a 0 ≠ PT Đưa được về dạng ax + b = 0...
 • 11
 • 2,710
 • 19

On Tap Chuong 1 Dai So 9

On Tap Chuong 1 Dai So 9
... CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 EM HÃY CHỌN MỘT CÂU BẤT KỲ ĐỂ TRẢ ... 8 Căn bậc hai số học của (a + b) 2 là: A. a + b B. – (a +b) C. a + b D. a + b và – (a +b) CÂU 9 Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…….) A. Căn bậc hai của một số a không âm là …………………………………………………. ... có căn bậc hai nào a CÂU 10 Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào ô trống: A. B. 3 C. 7 D. - 9 26 28 10 50 80− < > > < CÂU 11 Điền dấu “x” vào ô đúng hoặc sai tương ứng với các...
 • 43
 • 204
 • 0

Ôn tập chương IV - Đại số 9

Ôn tập chương IV - Đại số 9
... <C. m B. m 4 9 4 9 4 9 4 9 D. m < 4 9 175436 291 0820 191 817161514131211212827 Hết giờ 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827 Hết giờ 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827 ... 12x - 45 = 0 175436 291 0820 191 817161514131211212827 HÕt giê 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 29 HÕt giê HÕt giê TiÕt ... x = 0 và không có giá trị nhỏ nhất Tiết 64 : Ôn tập chương IV 175436 291 0820 191 817161514131211212827 Hết giờ 25222624233029I>Lí thuyết Em hãy chọn đáp án đúng cho các bài từ 1 đến 7 1. Tính...
 • 12
 • 1,382
 • 5

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
... −42 5x+23x+Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:; b) ; c) a)Giải: 3 9x− −a) Có nghĩa khi -3x – 9 0≥⇔3x 9 x 3− ≥ ⇔ ≤42 5x+ b) Có nghĩa khi 2x + 5 > 05x2−⇔ >23x+ ... A?Điều kiện tồn tại của là:AA 0≥3 9x− −42 5x+23x+Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:; b) ; c) a) I. Ôn lý thuyết:Các khái niệm cơ bản:3 9x− −42 5x+23x+Tìm x để mỗi căn ... 35C.5 33D. 1532−A. 4 2−B. 4 2C. 16 216 2−3/ Đưa thừa số vào trong dấu căn ta được: 4 312 19 48242232 63461383 I.Ôn lý thuyết:2/ Các phép biến đổi biểu thức...
 • 11
 • 496
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP