ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

11 423 3
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

PGD & ĐÀO TẠO huyÖn HI P CỆ ĐỨ Tr­êng THCSCHU V N ANĂ Gi¸o viªn : Thái Văn Phụng TiÕt 16 §¹i sè 9 : ÔN TẬP CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA • Các nội dung chính: I. Ôn tập lý thuyết: 1/ Các khái niệm cơ bản 2/ Các phép biển đổi biểu thức chứa căn bậc hai II. Bài tập vận dụng I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc hai số học của số a không âm? Căn bậc hai số học của số a không âm là số x khi x ≥ 0 Và x 2 = a a x = ⇔    x 0 ≥ x 2 = a Nêu điều kiện để có căn thức bậc hai của biểu thức A? Điều kiện tồn tại của là: A A 0 ≥ 3 9x− − 4 2 5x + 2 3x + Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: ; b) ; c) a) I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: 3 9x− − 4 2 5x + 2 3x + Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: ; b) ; c) a) Giải: 3 9x− − a) Có nghĩa khi -3x – 9 0 ≥ ⇔ 3x 9 x 3− ≥ ⇔ ≤ 4 2 5x + b) Có nghĩa khi 2x + 5 > 0 5 x 2 − ⇔ > 2 3x + c) Có nghĩa với mọi giá trị của x vì x 2 + 3 > 0 với mọi x I. Ôn lý thuyết: 1/ Các khái niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc ba của số a? Cho ví dụ. Căn bậc ba của số a bằng x khi x 3 = a 3 a x= ⇔ x 3 = a Ví dụ: 3 27 3= Vì 3 3 = 27 Bài tập trắc nghiệm 2/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được 4/ Khử mẩu của biểu thức lấy căn ta được: D. A. B. C. D. A. B. C. D. 1/ Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được: 3 5 3 A. 3 3 5 B. 3 5 C. 5 3 3 D. 1 5 32 − A. 4 2 − B. 4 2 C. 16 2 16 2 − 3/ Đưa thừa số vào trong dấu căn ta được: 4 3 12 19 48 24 2 2 3 2 6 3 4 6 1 3 8 3 I.Ôn lý thuyết: 2/ Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai: • Nêu các quy tắc biến đổi liên hệ giữa phép khai phương và phép nhân, phép chia? • Công thức tổng quát? 1/ A.B A. B= (Với A 0 và B 0) ≥≥ 2 / = A A B B (Với A ≥ 0 và B >0) Nêu các công thức đưa thừa số vào trong dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn? 2 3 / = A B A B 2 4 / =A B A B 2 A B A B = − ≥ (Với B 0) ≥ (Với A 0 ) ≥ (Với A < 0 và B 0) Nêu các công thức khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu? 1 5 / = A AB B B ≠ ≥ (Với AB 0 và B 0) 6 / = A A B B B (Với B > 0) 2 ( ) 7 / = − ± mC C A B A B A B ≠ ≥ (Với A 0 và A B) ( ) 8 / = − ± mC C A B A B A B (Với A 0; B 0 ; A B) ≥ ≥ ≠ Bài tập trắc nghiệm 1/ Căn bậc hai của 36 là: 2/ Căn bậc ba của -126 là: 3/ có nghĩa khi: 4/ bằng: A. -6 B. 6 C. 6 và -6 D. 18 A. - 6 B. 6 C. 6 và -6 D. - 42 6 a− A. a < 0 B. a 0 ≥ C. a 3 ≤ D. a 6 ≤ ( ) 2 3 2 − A. 3 2 − B. 2 3− C. ( ) 4 3 2 − D.1 I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: a x = ⇔    x 0 ≥ x 2 = a Điều kiện tồn tại của là: A A 0 ≥ 1/ Căn bậc hai số học 3 a x= ⇔ x 3 = a 2/ Căn bậc ba Hằng đẳng thức 2 A | A | = I.Ôn lý thuyết: 2/ Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai: 1/ A.B A. B= (Với A 0 và B 0) ≥≥ 2 / = A A B B (Với A ≥ 0 và B >0) 2 3 / = A B A B 2 4 / =A B A B 2 A B A B = − ≥ (Với B 0) ≥ (Với A 0 ) ≥ (Với A < 0 và B 0) 1 5 / = A AB B B ≠ ≥ (Với AB 0 và B 0) 6 / = A A B B B (Với B > 0) 2 ( ) 7 / = − ± mC C A B A B A B ≠ ≥ (Với A 0 và A B) ( ) 8 / = − ± mC C A B A B A B (Với A 0; B 0 ; A B) . HI P CỆ ĐỨ Tr­êng THCSCHU V N ANĂ Gi¸o viªn : Th i Văn Phụng TiÕt 16 § i sè 9 : ÔN TẬP CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA • Các n i dung chính: I. Ôn tập. kh i niệm cơ bản 2/ Các phép biển đ i biểu thức chứa căn bậc hai II. B i tập vận dụng I. Ôn lý thuyết: Các kh i niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9, ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9, ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-i-dai-so-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP