ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (9946 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 194
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

Mô tả: PGD & ĐÀO TẠO huyÖn HI P CỆ ĐỨ Tr­êng THCSCHU V N ANĂ Gi¸o viªn : Thái Văn Phụng TiÕt 16 §¹i sè 9 : ÔN TẬP CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA • Các nội dung chính: I. Ôn tập lý thuyết: 1/ Các khái niệm cơ bản 2/ Các phép biển đổi biểu thức chứa căn bậc hai II. Bài tập vận dụng I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc hai số học của số a không âm? Căn bậc hai số học của số a không âm là số x khi x ≥ 0 Và x 2 = a a x = ⇔    x 0 ≥ x 2 = a Nêu điều kiện để có căn thức bậc hai của biểu thức A? Điều kiện tồn tại của là: A A 0 ≥ 3 9x− − 4 2 5x + 2 3x + Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: ; b) ; c) a) I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: 3 9x− − 4 2 5x + 2 3x + Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: ; b) ; c) a) Giải: 3 9x− − a) Có nghĩa khi -3x – 9 0 ≥ ⇔ 3x 9 x 3− ≥ ⇔ ≤ 4 2 5x + b) Có nghĩa khi 2x + 5 > 0 5 x 2 − ⇔ > 2 3x + c) Có nghĩa với mọi giá trị của x vì x 2 + 3 > 0 với mọi x I. Ôn lý thuyết: 1/ Các khái niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc ba của số a? Cho ví dụ. Căn bậc ba của số a bằng x khi x 3 = a 3 a x= ⇔ x 3 = a Ví dụ: 3 27 3= Vì 3 3 = 27 Bài tập trắc nghiệm 2/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được 4/ Khử mẩu của biểu thức lấy căn ta được: D. A. B. C. D. A. B. C. D. 1/ Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được: 3 5 3 A. 3 3 5 B. 3 5 C. 5 3 3 D. 1 5 32 − A. 4 2 − B. 4 2 C. 16 2 16 2 − 3/ Đưa thừa số vào trong dấu căn ta được: 4 3 12 19 48 24 2 2 3 2 6 3 4 6 1 3 8 3 I.Ôn lý thuyết: 2/ Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai: • Nêu các quy tắc biến đổi liên hệ giữa phép khai phương và phép nhân, phép chia? • Công thức tổng quát? 1/ A.B A. B= (Với A 0 và B 0) ≥≥ 2 / = A A B B (Với A ≥ 0 và B >0) Nêu các công thức đưa thừa số vào trong dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn? 2 3 / = A B A B 2 4 / =A B A B 2 A B A B = − ≥ (Với B 0) ≥ (Với A 0 ) ≥ (Với A < 0 và B 0) Nêu các công thức khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu? 1 5 / = A AB B B ≠ ≥ (Với AB 0 và B 0) 6 / = A A B B B (Với B > 0) 2 ( ) 7 / = − ± mC C A B A B A B ≠ ≥ (Với A 0 và A B) ( ) 8 / = − ± mC C A B A B A B (Với A 0; B 0 ; A B) ≥ ≥ ≠ Bài tập trắc nghiệm 1/ Căn bậc hai của 36 là: 2/ Căn bậc ba của -126 là: 3/ có nghĩa khi: 4/ bằng: A. -6 B. 6 C. 6 và -6 D. 18 A. - 6 B. 6 C. 6 và -6 D. - 42 6 a− A. a < 0 B. a 0 ≥ C. a 3 ≤ D. a 6 ≤ ( ) 2 3 2 − A. 3 2 − B. 2 3− C. ( ) 4 3 2 − D.1 I. Ôn lý thuyết: Các khái niệm cơ bản: a x = ⇔    x 0 ≥ x 2 = a Điều kiện tồn tại của là: A A 0 ≥ 1/ Căn bậc hai số học 3 a x= ⇔ x 3 = a 2/ Căn bậc ba Hằng đẳng thức 2 A | A | = I.Ôn lý thuyết: 2/ Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai: 1/ A.B A. B= (Với A 0 và B 0) ≥≥ 2 / = A A B B (Với A ≥ 0 và B >0) 2 3 / = A B A B 2 4 / =A B A B 2 A B A B = − ≥ (Với B 0) ≥ (Với A 0 ) ≥ (Với A < 0 và B 0) 1 5 / = A AB B B ≠ ≥ (Với AB 0 và B 0) 6 / = A A B B B (Với B > 0) 2 ( ) 7 / = − ± mC C A B A B A B ≠ ≥ (Với A 0 và A B) ( ) 8 / = − ± mC C A B A B A B (Với A 0; B 0 ; A B) . HI P CỆ ĐỨ Tr­êng THCSCHU V N ANĂ Gi¸o viªn : Th i Văn Phụng TiÕt 16 § i sè 9 : ÔN TẬP CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA • Các n i dung chính: I. Ôn tập. kh i niệm cơ bản 2/ Các phép biển đ i biểu thức chứa căn bậc hai II. B i tập vận dụng I. Ôn lý thuyết: Các kh i niệm cơ bản: • Nêu định nghĩa căn bậc hai

— Xem thêm —

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9, ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9, ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-i-dai-so-9

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12545084953308 s. Memory usage = 17.82 MB