Tài liệu về : “bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac
... chẽ của lập luận trong bài vi t. B. Phương tiện dạy học - Sách giáo khoa Ngữ văn 11 nâng cao, tập 2 – NXBGD - Sách giáo vi n 11 nâng cao, tập 2 - NXBGD - Giáo án Ba cống hiến vĩ đại của Các ... được vi t bằng văn xuôi chính luận. - Văn bản có thể chia làm mấy phần, nội dung của từng phần ? 2. Tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác ” - Hoàn cảnh ra đời : Văn bản được Ăng – Ghen vi t ... hiểu thế nào là văn tế ? GV : Văn tế là thể loại văn vi t để đọc trong buổi lễ truy điệu, đưa tang. Các bài văn tế trung đại thường được vi t theo thể phú Đường luật hoặc thơ song thất lục bát.(VD...
 • 9
 • 1,064
 • 7

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... vµ ¨ng- ghen chôp chung? II. Văn bản: II. Văn bản: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác 1.Hoàn cảnh ra đời: - Được vi t sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước ... của Các Mác => Có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác ă ă ng- ghen ng- ghen Nªu tªn mét sè t¸c phÈm næi ... Luyện tập : Luyện tập : * Trắc nghiệm: * Trắc nghiệm: Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì? Các Mác"...
 • 20
 • 853
 • 3

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... ghen trước mộ Các Mác III. Luyện tập : III. Luyện tập : Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì? Các Mác" ... to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác. Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848), là công trình ông vi t chung với Mác thời gian ở Bỉ Ch©n dung Engels Mét sè h×nh ¶nh t­ liÖu vÒ Engels Mét sè h×nh ... Karl Marx Old Max in 1882 The Karl Marx - House Museum 2.Hoàn cảnh ra đời - Bài phát biểu được vi t sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ của Mác (Tên bài do người biên soạn đặt)...
 • 22
 • 280
 • 0

Tiết 106 -107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106 -107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... ra sp ấy, do nhà tư sản kéo dài giờ làm và tăng cường lao động – kiểu bóc lột rất tinh vi) - Cống hiến thứ ba: Cống hiến quan trọng nhất. Đó là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý thuyết ... nghị luận và chính luận? - Đọc các đoạn trích và xác định: thể loại, mục đích vi t văn bản, quan điểm của người vi t về vấn đề được đề cập đến? ... 1844 Parri, sau ú sang Anh sng, hat ng v mt ti õy. (Tro di hi ca ụng c rc xung bin) ngghen ch yu vit nhng tỏc phm v trit hc, chinhd tr, kinh t, lch s, cng quan tõm n vn hc ngh thut v cú nhng ý...
 • 4
 • 785
 • 13

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... Giáo vi n hướng dẫn học sinh về nhà làm. IV/. Củng cố: Gọi 1,2 HS: Nhắc lại nội dung bài vừa học. V/. Dặn dò: Học bài và làm bài tập Chuẩn bò bài : “Phong cách ngôn ngữ chính luận”. Giáo vi n ... Só số, ánh sáng, vệ sinh lớp. II/. Kiểm tra 02 học sinh: 1/. Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi Tây hoá? 2/. Theo tác giả tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với ... học Ăng-ghen đã bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng những thành quả cách mạng ấy qua bài điếu văn: Ba cống hiến vó đại của Các Mác.” Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung cần đạt ?Nêu đôi nét về tác...
 • 2
 • 403
 • 8

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Là người sáng tạo ra chủ nghóa Cộng sản. 3. Tác phẩm: Ba cống hiến vó đại của Các Mác là bài điếu văn ng-ghen đọc trước mộ Các Mác. II. ĐỌC HIỂU:  Bố ... kiến “ng có thể có nhiều kẻ đối đòch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”? Tham gia vào vi c lật đổ xã hội tư sản và các thiết chế nhà nước do nó dựng nên  Mác chống lại bất công, chống...
 • 18
 • 1,357
 • 10

Tiết 106, 107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106, 107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... +Nhân loại đã thấy được ba cống hiến vó đại của một vó nhân – Các-Mác. +Bài vi t là một áng văn nghò luận xuất sắc trong văn chương. III. Lun tËp : C©u 1: Bµi ®iÕu v¨n " ;Ba cèng hiÕn vÜ ®¹i cđa ... đầu, em hãy nêu lại thời gian Mác vónh vi n ra đi? +Thời gian và không gian ấy báo với mọi người trên thế giới về điều gì? +Từ ngữ nào báo hiệu sự ra đi vónh vi n của Mác? Qua những từ ngữ trên, ... xét của em? Bài vi t là một bài văn nghò luận với những luận điểm và luận cứ chặt chẽ, em hãy chỉ ra đó là luận điểm nào và được làm sáng tỏ bằng những luận cứ nào? III/-CỦNG CỐ : +Ba cống hiến...
 • 2
 • 1,467
 • 7

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... Ba cèng hiÕn vÜ ®¹i cña C¸c M¸c ¡ng-ghen AÊng – ghen vaø Caùc Maùc Ch©n dung Engels Các Mác và ... tiÕc th­¬ng v« h¹n vµ kh¼ng ®Þnh sù bÊt diƯt cđa tªn ti vµ sù nghiƯp cđa M¸c. Bài điếu văn được vi t sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ Mác. 3. Bố cục: 3 phần - P1: Tõ ®Çu vÜ nh©n ... lt nµy c¬ së h¹ tÇng qut ®Þnh th­ỵng tÇng kiÕn tróc) Thø hai: t×m ra quy lt gi¸ trÞ thỈng d­ Thø ba: cèng hiÕn quan träng h¬n c¶: sù kÕt hỵp gi÷a lÝ ln vµ thùc tiƠn, biÕn lÝ thut c¸ch m¹ng khoa...
 • 26
 • 303
 • 1

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... 118 (đảo PPCT) Tiếng Vi t ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VI T I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố, hệ thống hóa những kiến thức về tiếng Vi t đã học từ đầu năm học - Có kĩ năng thực hành tiếng Vi t ở những vấn đề ... luận hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống tư sản toàn thế giới 3/ Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác”: a/ Hoàn cảnh ra đời: - Là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc tại lễ ... nhận xét, bổ sung -GV nhận xét chung và thuyết giảng bổ sung -Tình cảm và thái độ của Ăng-ghen khi vi t bài điếu văn là gì? -HS trả lời -GV nhận xét và thuyết - Phần 2: đoạn 3, 4, 5, 6: những cống...
 • 10
 • 2,315
 • 4

BA CỐNG HIẾN ĐẠI CỦA CÁC MÁC

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC
... chung? 2/ 2/ Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác a.Hoàn cảnh ra đời: a.Hoàn cảnh ra đời: - - Tỏc phm Tỏc phm ược vi t sau thời điểm Các Mác qua ược vi t sau thời ... thức sản xuất TBCN.  => C => C ống hiến này mang tầm vi mô, mới mẻ, ống hiến này mang tầm vi mô, mới mẻ, tinh vi và sâu sắc tinh vi và sâu sắc  b3.Cống hiến 3 b3.Cống hiến 3 : :  Sự kết ... 2. ThÓ lo¹i : 2. ThÓ lo¹i : - V¨n tÕ ( §iÕu v¨n ) : V¨n tÕ ( §iÕu v¨n ) : - §­îc vi t b»ng v¨n xu«i chÝnh - §­îc vi t b»ng v¨n xu«i chÝnh luËn luËn - Kh«ng l©m li bi ®¸t nh­ c¸c bµi - Kh«ng l©m...
 • 25
 • 233
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP