Tài liệu về : “Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí tưởng - Định luật Gay - Lussac

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac
... nhiệt độ t của khí. 2.THẾ NÀO LÀ KHÍ LÍ TƯỞNG, KHÍ THỰC ? Khí tưởng (theo quan điểm vĩ mô)là khí tuân theo đúng hai định luật BOYLE – MARIOTTE và SÁC-LƠ Traû lôøi: Khí thực là khí có tính ... như khí tưởng. Ở áp suất thấp thì có thể coi mọi khí thực như khí tưởng. - Xét một khối khí tưởng biến đổi từ trạng thái 1(P 1 ,V 1 ,T 1 ) sang trạng thái 2 (P 2 ,V 2 ,T 2 ) qua trạng ... t ng V 1 hay: P 1 V 1 T 1 =C= const QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP – ĐỊNH LUẬT GAY- LUSSAC: 2. Đònh luật Gay Lussac: Từ phương trình trạng thái: P 1 V 1 T 1 = P 2 V 2 T 2 Ta thấy, khi áp suất không đổi...
 • 11
 • 1,369
 • 4

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
... dụng phương trình trạng thái: p V p T T p T Suy ra : =V . . p T 1 5 273 200. . 309 lít. 0,6 27 27 V 3 Giải V : = + = = + CỦNG CỐ : - NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT GAY LUYXAC : ĐỊNH LUẬT + BIỂU THỨC. - PHƯƠNG ... TRÌNH TRẠNG THÁI: 1 1 2 2 21 - Xét một lượng khí nhất đònh : +Trạng thái 1: trạng thái 2: p p V T V T           Quá trình biến đổi bất kỳ 2 2 2 ' 2 21 1 1 1 - Thực hiện 2 quá trình ... .V = p V T p V p TT V − ⇔ = Hay : phương trình trạng thái của p.V hằ khí lýng tưsố T ởng.= II. ĐỊNH LUẬT GUY LUYXAC: V hằng số. T p p CV C T = == ⇒ Trong quá trình đẳng áp ( áp suất không đổi...
 • 10
 • 1,522
 • 23

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
... áp dụng các định luật của khí lí t- ởng cho khí thực. II- Phơng trình trạng thái của khí t- ởng: Xét một khối lợng khí m + ở trạng thái có: P 1 , V 1 , T 1 + Chuyển sang trạng thái 2 có: P ... đúng khí thực là khí tởng ? Phát biểu và viết biểu thức của định luật Sác Lơ và định luật Bôi Lơ - Ma Ri ốt ? Nhận xét : Các định luật này khảo sát sự biến đổi mấy thông số trạng thái của khí ... Phơng trình trạng thái của khí tởng A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Từ các phơng trình của định luật Bôi Lơ - Ma Ri ốt và Sác Lơ xây dựng phơng trình trạng thái CLa Pê rôn và từ biểu thức của phơng...
 • 2
 • 651
 • 23

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
... các định luật: Bôi-Mariot và Sac-lơ.  - Khí tưởng (mẫu khí trong thuyết) là khí tuân theo đúng các định luật về chất khí. * Ở nhiệt độ và áp suất thông thường, khí thực gần giống khí tưởng. ... 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng p1 T1 = p’ 2 t2 P2 v’ 1 = p2v2 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng Từ (a) và (b), hãy tìm mối liên hệ trực tiếp giữa các thông số của khối khí ... tưởng. - Các phương trình của định luật Bôi-Mariot và định luật Saclơ có thể xem là các trường hợp riêng của phương trình trạng thái. 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng Hay: pV const T = 1...
 • 16
 • 341
 • 16

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
... nhiệt độ t của khí. 2.THẾ NÀO LÀ KHÍ LÍ TƯỞNG, KHÍ THỰC ? Khí tưởng (theo quan điểm vĩ mô)là khí tuân theo đúng hai định luật BOYLE – MARIOTTE và SÁC-LƠ Traû lôøi: Khí thực là khí có tính ... như khí tưởng. Ở áp suất thấp thì có thể coi mọi khí thực như khí tưởng. - Xét một khối khí tưởng biến đổi từ trạng thái 1(P 1 ,V 1 ,T 1 ) sang trạng thái 2 (P 2 ,V 2 ,T 2 ) qua trạng ... t ng V 1 hay: P 1 V 1 T 1 =C= const QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP – ĐỊNH LUẬT GAY- LUSSAC: 2. Đònh luật Gay Lussac: Từ phương trình trạng thái: P 1 V 1 T 1 = P 2 V 2 T 2 Ta thấy, khi áp suất không đổi...
 • 11
 • 223
 • 8

Bài 31 phương trình trạng thái của khítưởng

Bài 31 phương trình trạng thái của khí lí tưởng
... của lượng khí này?  07/09/13 4 I.KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: 1 .Khí thực: 2 .Khí tưởng: II.PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: III.QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP: 1.Qúa trình đẳng áp: 2.Liên hệ giữa thể ... NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH KHÍ LÍ TƯỞNG KHÍ THỰC KHÍ LÍ TƯỞNG KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP ĐỊNH NGHĨA LIÊN HỆ V&T ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI III.QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP: 1 .Định nghĩa: ... đối trong quá trình đẳng áp: 3.Đường đẳng áp: IV.ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI: 07/09/13 5 NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH KHÍ LÍ TƯỞNG KHÍ THỰC KHÍ LÍ TƯỞNG KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP ĐỊNH NGHĨA LIÊN...
 • 13
 • 588
 • 10

Bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍTƯỞNG (tiết 2) pot

Bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG (tiết 2) pot
... 5S75^KQ5?[;<cr5[B?sU@%??L;<N5;7>[S@S5x###TVpTVp=C1<y7Kc5constTVTVTVTpVTpV=⇒=⇒=#### Định luật Gay Luy-xacKMf5=?L;<7>]5 @I[Sr5?P5H5S75t@Q5AkQ5?5Q5?EN@1C!%5!36 ... lp:Lp:Tiết: Ngày!tháng"năm #"$%"&'()*)+( ,- ./0122&3((tiết 2)14567789:7;7<5=7>?@A5$BC@DCCE5%?@A5;7C@FG<5=.@C<CB%5:8H5677><5=%45?I78H567?J757K7;7?LM;5=N?I7?OM;5=?L;<P45?I78H567@QR5H5S7%Q5?5KM;5=?L;<NA845?I7T7>??L;<5KQ5U?VWPXNHYO7>Z[B5Q5?E\%5=8%?I7?H]7>Q51^CN1_`ab<<;<76c<b577>]5?T@I?d5%Ke?T@I[;7N.b5H5K8%@%c<b577><?d5%KW%NWAb?I7<5=.@C<CB?H9?I77;78%5A<5K(1%7;78%5A<55NWAb?I7<5=.@C<CB?H9?I77;78%5A<5K(1%7;78%5A<55P?J78Q5@%8%5A<eM;5=?L;<N ... <f5y5=WP<co54%KlCW=A[B5H?T55k1%1?I7U@%?[B5Q5?EN"#$%&!HBI!-J!(!'>$%U7B]7;7^]7ji]?I7R7Scw€G?I7<5=5T5;[S@S5xNw?I7?OM;5=?L;<P45?I78H567@QR5H5S7%Q5?5KM;5=?L;<NA845?I7T7>??L;<5KQ5U?VWPXNwHYO7>Z[B5Q5?E\NC?U7<jk{|$%5A<5@I[S?...
 • 5
 • 152
 • 3

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ TƯỞNG

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG
... tưởng. - Các phương trình của định luật Bôi-Mariot và định luật Saclơ có thể xem là các trường hợp riêng của phương trình trạng thái. 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng Hay: pV const ... 2’ V 2 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng 2. Phương trình trạng thái của khí tưởng Từ (a) và (b), hãy tìm mối liên hệ trực tiếp giữa các thông số của khối khí ở hai trạng thái (1) ... các định luật: Bôi-Mariot và Sac-lơ.  - Khí tưởng (mẫu khí trong thuyết) là khí tuân theo đúng các định luật về chất khí. * Ở nhiệt độ và áp suất thông thường, khí thực gần giống khí tưởng. ...
 • 22
 • 163
 • 0

Phương trình trạng thái của khítưởng

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
... nhau. Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng I. Khí thực và khí tưởng - Phân tử khí là chất điểm. - Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm. - Tuân theo gần đúng các định luật ... định bằng phương trình trạng thái của khí tưởng? Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín. B. Nung nóng một lượng khí trong một bình ... Bài 31: Phương trình trạng thái của khí tưởng Bài tập vận dụng Câu 2: Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương...
 • 22
 • 321
 • 3

Phương trình trạng thái của khí thực

Phương trình trạng thái của khí thực
... TS .Lý Anh T Khí thực&3. Nội năng của khí thực, hiệu ứng Joule-Thompson TS .Lý Anh T Khí thực&1. Phương trình trạng thái của khí thực TS .Lý Anh T Khí thực&1. Phương trình trạng ... thực nghiệm Andrews TS .Lý Anh T Khí thực&3. Nội năng của khí thực, hiệu ứng Joule-Thompson TS .Lý Anh T Khí thực&3. Nội năng của khí thực, hiệu ứng Joule-Thompson ... trình trạng thái của khí thực TS .Lý Anh T Khí thực&2. Đường đẳng nhiệt thuyết Vanderwaals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm Andrews TS .Lý Anh Tú&2. Đường đẳng nhiệt thuyết Vanderwaals...
 • 10
 • 350
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP