Slide bài giảng pháp luật chương 14 quyết định hình phạt

Slide bài giảng pháp luật đại cương

Slide bài giảng pháp luật đại cương
... pháp luật Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN  Nguồn gốc pháp luật Tiền đề đời pháp luật ... tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực chủ thể, bao gồm lực pháp luật lực hành vi  Khách thể quan hệ pháp luật Là lợi ... chức Cơ cấu ý thức pháp luật Theo chủ thể Theo nội dung Theo mức độ nhận thức Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật nhóm Ý thức pháp luật xã hội Ý thức...
 • 69
 • 1,283
 • 10

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hôn nhân và gia đình

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hôn nhân và gia đình
... Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn nhân gia đình Đối tượng điều chỉnh Lónh vực hôn nhân gia đình Quan hệ nhân thân Quan ... VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 1- Đònh nghóa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật HN&GD II- MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN 1- Kết hôn 2- Ly hôn I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT ... ký kết hôn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo quy đònh pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN Cách...
 • 19
 • 4,060
 • 9

slide bài giảng pháp luật đại cương quan hệ pháp luật

slide bài giảng pháp luật đại cương quan hệ pháp luật
... điểm quan hệ pháp luật Phân loại quan hệ pháp luật 1- Đònh nghóa quan hệ pháp luật Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh làm cho bên tham gia có quyền nghóa vụ pháp ... Khái niệm quan hệ pháp luật II- Thành phần quan hệ pháp luật III- Các điều kiện làm phát sinh, thay đổi, chất dứt quan hệ pháp luật I- Khái niệm quan hệ pháp luật Đònh nghóa quan hệ pháp luật Đặc ... phát sinh quan hệ pháp luật lao động, quan hệ pháp luật bồi thường thiệt hại hay khơng? Tại sao? III- Các yếu tố làm phát sinh, thay đổi, chất dứt quan hệ pháp luật 1- Quy phạm pháp luật 2- Năng...
 • 24
 • 1,297
 • 2

slide bài giảng pháp luật đại cương quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa

slide bài giảng pháp luật đại cương quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa
... Các loại quy phạm hội QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC QUY PHẠM TẬP QUÁN QUY PHẠM CỦA TỔ CHỨC CT-XH QUY PHẠM XÃ HỘI QUY PHẠM TÔN GIÁO QUY PHẠM PHÁP LUẬT * Cho quy phạm hội sau, xác định loại quy phạm nào? ... KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- ... liên quan 2- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Quy phạm: Mang tính khn mẫu Thể ý chí người Quy tắc x Thể trật tự hợp lý hoạt động điều kiện đònh C¸c lo¹i quy ph¹m: Con ng­êi...
 • 15
 • 411
 • 0

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp

slide bài giảng pháp luật đại cương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
... VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I VI PHẠM PHÁP LUẬT 1- Khái niệm vi phạm pháp luật 2- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 3- Phân loại vi phạm pháp luật 1- Kh¸i niƯm vi ph¹m ... VPPL: 3.1- Vi phạm hình 3.2- Vi phạm hanh chinh 3.3- Vi phạm dân 3.4- Vi phạm kỷ ḷt II TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1- Đặc điêm của trách nhiệm pháp 2- Định nghĩa trách nhiệm pháp 3- Phân ... 2.2.2- Động mục đích Mục đích Động 2.3- Chủ thể vi phạm pháp luật * Khái niệm: CÁ NHÂN Chủ thể TỔ CHỨC MCQ Có lực trách nhiệm pháp Thực hiện hanh vi VPPL * Năng lực TNPL của chủ thê Tổ chức...
 • 25
 • 1,921
 • 2

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật dân sự
... chung Luật Dân 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn Luật Dân II- Một số chế định Luật Dân Đònh nghóa + Là ngành luật độc lập + Tổng hợp quy phạm pháp luật điều ... hành vi dân - Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ MỘT PHẦN ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN MẤT KHÔNG CÓ CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LDS: 1) Giao dòch dân 2) ... tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân + Bình đẳng chủ thể tham gia 2.Đối tượng điều chỉnh LDS LDS điều chỉnh quan hệ tài sản quan hệ nhân thân giao lưu dân DÂN SỰ QH TÀI SẢN QH NHÂN THÂN HÔN NHÂN...
 • 15
 • 1,154
 • 0

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hành chính

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hành chính
... ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam-Khoa NN&PL Học viện CTQG Hồ Chí Minh-Nxb LLCT, Hà nội, 2004; 2) Đề cương giảng Nhà nước pháp luật -Khoa NN&PL Học viện CT KV II; 3) Giáo trình Luật Hiến pháp ... lại 1.3- Hệ thống Luật Hành Phần chung Luật Hành Phần riêng Những vấn đề chung Luật Hành - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết đònh, thủ tục hành Phần - Cơ quan hành nhà nước chung ... v.v 1.4- Đònh nghóa Luật Hành Ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt nam LUẬT HÀNH CHÍNH Gồm QPPL điều chỉnh quan hệ XH phát sinh lónh vực quản lý HCNN IV- Xử lý vi phạm hành 4.1- Các nguyên...
 • 20
 • 1,449
 • 11

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự

slide bài giảng pháp luật đại cương luật hình sự
... nhất) 4- Nguồn Luật Hình • HIẾN PHÁP Một số Bộ luật, Luật có liên quan BỘ LUẬT HÌNH SỰ Một số Bộ luật, 1999 Luật có liên quan CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN ... Bộ luật Hình I- Một số vấn đề chung Luật Hình Định nghĩa Là ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam LUẬT HÌNH SỰ Tổng hợp QPPL xác định HV nguy hiểm cho XH bị coi tội phạm Quy định hình ... số vấn đề chung Luật Hình • 1- Định nghĩa Luật Hình • 2- Đối tượng điều chỉnh • 3- Phương pháp điều chỉnh • 4- Nguồn Luật Hình II- Một số chế định Luật Hình • 5- Tội phạm • 6- Hình phạt III- Một...
 • 18
 • 1,438
 • 6

SLIDE BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

SLIDE BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... Nam BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT I II Hệ thống pháp luật Quy phạm pháp luật BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT I II III Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật Thành phần quan hệ pháp luật ... kiện pháp lý BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I II III Thực pháp luật Vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lý BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN – NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN I II Pháp ... CỦA PHÁP LUẬT I II III IV V VI Nguồn gốc, khái niệm pháp luật Bản chất pháp luật Thuộc tính pháp luật Chức năng, vai trò pháp luật Mối quan hệ pháp luật với tượng xã hội khác Kiểu hình thức pháp...
 • 153
 • 762
 • 0

bài giảng pháp luật về giải quyết tranh chấp

bài giảng pháp luật về giải quyết tranh chấp
... tìm kiếm giải pháp loại trừ tranh chấp Hoà giải Khái niệm: phương thức giải tranh chấp với tham gia bên thứ ba làm trung gian hoà giải để hỗ trợ, thuyết phục bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp nhằm ... biến bên tranh chấp áp dụng rộng rãi để giải tranh chấp phát sinh đời sống xã hội, hoạt động thương mại  Đặc trưng:  Phương thức giải tranh chấp thực chế tự giải thông qua việc bên tranh chấp ... 1.2 Hình thức giải tranh chấp KT  Thương lượng  Hoà giải  Trọng tài  Toà án a Giải tranh chấp KT không qua quan tài phán Thương lượng (TL) Khái niệm:  TL phương thức giải tranh chấp thông...
 • 21
 • 51
 • 0

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 5 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 5 - ts. phan thị thành dương
... Chƣơng 5: Pháp luật tín dụng ngân hàng I Khái quát tín dụng ngân hàng II Chế độ pháp lý hoạt động cho vay bảo đảm tiền vay III Chế độ pháp lý hình thứ tín dụng ngân hàng khác I Khái quát tín dụng ngân ... tín dụng ngân hàng a) b) c) d) Khái niệm đặc điểm Trình tự ký kết Hợp đồng tín dụng ngân hàng Nội dung Hợp đồng tín dụng ngân hàng Giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng 29 a) ... loại tín dụng: - Căn vào chủ thể tham gia vào quan hệ tín dụng - Căn vào thời hạn tín dụng - Căn vào mục đích sử dụng vốn vay - Căn vào mức độ tín nhiệm a) Khái niệm tín dụng ngân hàng: • • Theo...
 • 113
 • 342
 • 2

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 1 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 1 - ts. phan thị thành dương
... động ngân hàng theo luật thành văn số nƣớc: - Phương pháp 1: Liệt kê hoạt động, nghiệp vụ cụ thể hoạt động ngân hàng Luật ngành tín dụng CHLB Đức 21/ 12 /19 94; Luật ngân hàng Ba Lan 31/ 1 /19 89; Luật ... dụng: tiền đề đời NH  Ví dụ: Ngân hàng Genoa 14 07, Ngân hàng Vơnidơ 15 84 (Itali); Ngân hàng Amsterđam 16 09 (Hà Lan), Ngân hàng Hambuốc 16 19 (Đức), … 10 Giai đoạn hình thành NH đầu tiên:  Đặc điểm: ... 0 ,1 tỷ đồng Công ty tài 500 tỷ đồng Công ty cho thuê tài 15 0 tỷ đồng 41 II KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG Khái niệm Luật ngân hàng Đối tượng điều chỉnh Luật ngân hàng Phương pháp điều chỉnh Luật...
 • 58
 • 323
 • 1

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 2 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 2 - ts. phan thị thành dương
... Việt Nam: • NHNN ngân hàng độc quyền phát hành tiền Việt Nam, bao gồm tiền giấy tiền kim loại; • NHNN ngân hàng ngân hàng, (NH TCTD); • NHNN ngân hàng Chính Phủ: Cho CP vay (Điều 26 Luật NHNN); làm ... ngân hàng; Thời báo ngân hàng; Tạp chí ngân hàng; Trung tâm thông tin tín dụng; Trường bồi dưỡng cán ngân hàng 37 II TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH NHNN VIỆT NAM Ban lãnh đạo điều hành ngân hàng ... tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa XHCN 23 Chức NHNN Việt Nam a) Chức quản lý nhà nước tiền tệ ngân hàng b) Chức ngân hàng trung ương 24 a) Chức quản lý nhà nƣớc tiền tệ hoạt động ngân...
 • 63
 • 313
 • 1

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 3 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 3 - ts. phan thị thành dương
... ngoài? 36 Ngân hàng thương mại Nhà nước 3. 000 tỷ đồng Ngân hàng thương mại cổ phần 3. 000 tỷ đồng Ngân hàng liên doanh 3. 000 tỷ đồng Ngân hàng 100% vốn nước 3. 000 tỷ đồng Chi nhánh Ngân hàng nước ... hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã 14 (1) Ngân ... hàng nước 15 triệu USD Ngân hàng sách 5.000 tỷ đồng Ngân hàng đầu tư 3. 000 tỷ đồng Ngân hàng phát triển 5.000 tỷ đồng Ngân hàng hợp tác 3. 000 tỷ đồng Quỹ tín dụng nhân dân TW 3. 000 tỷ đồng Quỹ tín...
 • 80
 • 310
 • 6

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 6 - ts. phan thị thành dương

bài giảng pháp luật ngân hàng chương 6 - ts. phan thị thành dương
... thành lập hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng, bao gồm: Ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tƣ, Ngân hàng sách, Ngân hàng hợp tác loại hình Ngân hàng khác Quỹ tín dụng nhân ... sở phục vụ thành viên đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cho phép, sở Các tổ chức tín dụng Ngân hàng đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cho phép làm dịch vụ toán Các tổ chức khác tổ chức tín dụng đƣợc Ngân hàng Nhà ... dân Việt Nam có lực pháp luật dân lực hành vi dân sự; -Cá nhân nước có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nước mà người công dân - ối với người chưa thành niên, người lực...
 • 86
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng pháp luật kinh tếslide bài giảng pháp luật đại cươngbài giảng pháp luật đại cương chương 1bài giảng pháp luật đại cươngbài giảng pháp luật doanh nghiệpbài giảng pháp luật lao độngbài giảng pháp luật về đầu tưbài giảng pháp luật nhà nước đại cươngbài giảng pháp luật kinh tếbài giảng pháp luật tài chính doanh nghiệpbài giảng pháp luật về phá sản doanh nghiệpbài giảng pháp luật tài nguyên và môi trườngbài giảng pháp luật hợp đồngbài giảng pháp luật về hợp đồng trong kinh doanhbài giảng pháp luật về hợp đồngcông nghệ nanoĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁNĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐề cương ôn thi công nghệ học kì 2 lớp 11 tóm tắt đầy đủ kiến thứcĐề thi học sinh giỏi môn toán 8 huyện vũ thư năm học 2016 2107(có đáp án)QUY HOẠCH KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ59 tinh huong dam thoaiThực trạng, giải pháp phát triển sản xuất ngành trồng trọt theo hướng hàng hóa ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)thiết kế quy trình gia công vỏ hộp giảm tốc ( kèm bản vẽ)Chính sách tiền lương trong khu vực công ở Singapore và một số bài học rút ra cho Việt NamPhương pháp giải các dạng Toán lớp 11 Thầy Đinh Tiến ĐạtNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ râu tại Phong Thổ Lai Châu (LV thạc sĩ)RULES OF WORD STRESSDinh dưỡng dành cho người thể thaoDinh dưỡng dành cho người có thai và cho con bú10 chiến lược marketing gia tăng doanh số bán hàngThực hành hóa sinh họcPhát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập