Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất

Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma các yếu tố của đất

 Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma và các yếu tố của đất
... vệ chống lại xâm nhập thực khuẩn thể, nhân tố di truyền lạ Hệ thống RM vi khuẩn có xu hướng tạo cân sinh vật tiền nhân (prokaryote) hệ thống miễn dịch Hệ thống R-M thường có hai hoạt động chính: ... 4.BV-62-03; BV-71-01 BV-50-02; BV-71-02; BV-61-04; DNA chuẩn 100 ng 26 4.2.2 Khảo sát chu trình nhiệt Chúng tiến hành khảo sát chu trình nhiệt để tìm chu trình nhiệt thích hợp cho phản ứng PCR để ... thực hiện) Giữa chu 27 trình chu trình 3, định chọn chu trình chu trình cho băng sản phẩm khuếch đại rõ nét chu trình Do đó, sử dụng chu trình nhiệt thứ để tiến hành thử nghiệm 4.2.3 Khảo sát...
 • 44
 • 450
 • 0

Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma các yếu tố của đất

Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma và các yếu tố của đất
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT Giáo ... Tháng 9/2005 “BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT” Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ Đinh Minh Hiệp Đề tài đƣợc thực đối tƣợng vi nấm Trichoderma Chúng ... 14,18 0,47 Mối liên hệ diện Trichoderma độ pH pH Có khơng Mẫu đât Biểu đồ 4.5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất Bảng 4.5 Mối liên hệ mật độ Trichoderma đất giá trị pH đất Mật độ vi nấm Trichoderma...
 • 60
 • 473
 • 0

bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma các yếu tố của đất

bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT Giáo ... Tháng 9/2005 “BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT” Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ Đinh Minh Hiệp Đề tài đƣợc thực đối tƣợng vi nấm Trichoderma Chúng ... chủng Trichoderma tự nhiên - Xác định phong phú chủng Trichoderma mẫu đất khu vực Đông Nam - Mật độ Trichoderma đất liên hệ với yếu tố môi trƣờng đất: pH, độ ẩm, hàm lƣợng Mg, Ca, Ti đất - Các...
 • 7
 • 187
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 6 pdf

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 6 pdf
... thuộc vào thành phần giới đất, trạng thái sử dụng đất điều kiện môi trƣờng đất Tuy nhiên, số yếu tố môi trƣờng đất nhƣ hàm lƣợng khoáng Ca, Mg, Ti độ ẩm đất có ảnh hƣởng đến phát triển quần thể Trichoderma ... sinh hệ PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Nguồn chủng giống Trichoderma phân lập từ loại đất khu vực Đông Nam phong phú đa dạng, có phân bố rộng rãi, kết phân tích chứng tỏ diện chủng Trichoderma ... -12 11.1 069 6 9.9 0784 6. 9 11 26 6.1 1 265 -Chi-square = 0.387115 with d.f Sig level = 0.942891 Bảng 7.4 Kiểm định tính độc lập diện Trichoderma hàm lƣợng Ti Chi-Square...
 • 10
 • 190
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 5 ppt

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 5 ppt
... 0,1 0, 05 0, 05 0,1 0, 05 0,1 0, 15 0, 05 0,1 0,1 0,1 0, 15 Fe 10 10 10 10 7 10 0,7 Ti 0,02 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1 ,5 0 ,5 0 ,5 0,7 0,03 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0,001 0,002 0,03 Mg Mẫu đất M1 M2 M3 M5-1 M5-2 M5-3 M6 M7 ... 21,71 11, 85 53,68 53 ,16 0, 75 0,41 6,98 3,60 43,38 1,13 2 ,52 5, 96 8 ,50 1,31 7,20 14,18 0,47 Mối liên hệ diện Trichoderma độ pH pH Có không Mẫu đât Biểu đồ 4 .5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất Bảng ... 60 Độ ẩm (%) 50 40 Có 30 Không 20 10 0 10 15 20 25 30 Mẫu đất Biểu đồ 4.6 Mối liên hệ diện Trichoderma độ ẩm đất Bảng 4.6 Mối liên hệ mật độ Trichoderma độ ẩm đất Mật độ Trichoderma đất Số lƣợng...
 • 10
 • 219
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 4 docx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 4 docx
... đồ 4. 1 Sự diện Trichoderma mẫu đất khu vực Đông Nam Ghi ch : Không: mẫu đất diện Trichoderma C : mẫu đất diện Trichoderma  Nhận xét Kết biểu đồ 4. 1 cho thấy số lƣợng mẫu đất phân lập đƣợc Trichoderma ... Đất phù Loại đất sa, đất đỏ bazan Đất đỏ bazan, đất xám, đất phù sa Đất đỏ bazan, đất xám Đất cát, đất đỏ bazan, đất xám Đất phèn, Đất đất đỏ xám, đất bazan mặn Tổng số mẫu đất có 2 3 4 83,3% 50% ... Mẫu đất Pg Đất BP1 ĐN2B VT1B - - - - Ghi ch : (-) diện Trichoderma 12 Số mẫu 10 Không Có Xám Đất đỏ bazan Đất phèn Đất phù sa Đất mặn Đất cát Loại đất Biểu đồ 4. 2 Sự diện Trichoderma nhóm đất...
 • 10
 • 167
 • 1

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 3 pdf

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 3 pdf
... mạnh tốc độ tăng trƣởng trồng nhờ khả giúp trồng tạo hệ rễ cứng cáp Gần đây, khảo sát loài Trichoderma spp lớp đất sâu, ngƣời ta thấy Trichoderma spp làm tăng số lƣợng rễ sâu (các rễ cách mặt đất ... 100mg Nƣớc cất 1000ml 3. 3.2 Môi trƣờng thử tính đối kháng Trichoderma (môi trƣờng nƣớc giá đỗ) [9] Sucrose 30 g KH2PO4 1g MgSO4 0,5g Pepton 2g Nƣớc giá đỗ 1000ml 3. 3 .3 Các mẫu đất thu thập thực địa ... BP1, BP2A, BP2B, BP3 Tỉnh Bình Dƣơng: mẫu BD1, BD2, BD3, BD4 3. 3.4 Các chủng vi sinh vật sử dụng Các chủng Trichoderma tiến hành thử tính đối kháng nấm gây bệnh thực vật o Các chủng Đ1-Đ18 Thạc...
 • 10
 • 191
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 2 doc

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 2 doc
... triển hệ rễ với thể cạnh tranh T -22 vùng rễ [26 ] Ghi ch : Without T -2 2: khơng đƣợc xử lí với T -22 With T -2 2: xử lí với T -22 Hình 2. 6 Sự gia tăng sản lƣợng ớt với hạt giống đƣợc xử lí với T -22 [26 ] ... nhiệt độ tối đa cho lồi [16] Các lồi Trichoderma thƣờng xuất đất acid, Gochenaur (1970) cho có tƣơng quan diện T.viride với đất acid vùng khí hậu lạnh Peru [16] Trichoderma phát triển tốt pH nhỏ ... (methyl -2, 4,6-triene-1-1carboxylat) Những chất chƣa đƣợc biết rõ hiệu chúng hình thành khuẩn lạc 2. 2 Khả kiểm sốt sinh học Trichoderma 2. 2.1 Tƣơng tác với nấm bệnh [17] Sự tƣơng tác đối kháng Trichoderma...
 • 10
 • 153
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 1 pdf

Luận văn : BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT part 1 pdf
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT Giáo ... Tháng 9/2005 “BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT” Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ Đinh Minh Hiệp Đề tài đƣợc thực đối tƣợng vi nấm Trichoderma Chúng ... kết đạt đƣợc: - Phân lập đƣợc 18 chủng Trichoderma tự nhiên - Xác định phong phú chủng Trichoderma mẫu đất khu vực Đơng Nam - Mật độ Trichoderma đất liên hệ với yếu tố mơi trƣờng đất: pH, độ...
 • 10
 • 195
 • 1

Mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma các yếu tố của đất

Mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma và các yếu tố của đất
... 14,18 0,47 Mối liên hệ diện Trichoderma độ pH pH Có khơng Mẫu đât Biểu đồ 4.5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất Bảng 4.5 Mối liên hệ mật độ Trichoderma đất giá trị pH đất Mật độ vi nấm Trichoderma ... Sự diện Trichoderma mẫu đất canh tác loại trồng khác 32 Biểu đồ 4.5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất 34 Biểu đồ 4.6 Mối liên hệ diện Trichoderma độ ẩm đất 35 Biểu đồ 4.7 Mối ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT Giáo...
 • 60
 • 262
 • 0

Khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma

Khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma
... 14,18 0,47 Mối liên hệ diện Trichoderma độ pH pH Có khơng Mẫu đât Biểu đồ 4.5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất Bảng 4.5 Mối liên hệ mật độ Trichoderma đất giá trị pH đất Mật độ vi nấm Trichoderma ... Sự diện Trichoderma mẫu đất canh tác loại trồng khác 32 Biểu đồ 4.5 Mối liên hệ diện Trichoderma pH đất 34 Biểu đồ 4.6 Mối liên hệ diện Trichoderma độ ẩm đất 35 Biểu đồ 4.7 Mối ... Mối liên hệ diện Trichoderma ngun tố khống  Ảnh hƣởng hàm lƣợng Mg đất đến diện Trichoderma Bảng 4.8 Ảnh hƣởng hàm lƣợng Mg đất đến diện Trichoderma Hàm lƣợng Mg (%) Sự diện Trichoderma Có Trichoderma...
 • 60
 • 177
 • 0

khảo sát mối liên hệ giữa triệu chứng lâm sàng hình ảnh nội soi của ung thư dạ dày

khảo sát mối liên hệ giữa triệu chứng lâm sàng và hình ảnh nội soi của ung thư dạ dày
... thư ng tổn 3cm 28 %, thư ng tổn 5cm 16% 2.MỐI LIÊN HỆ GIỮA TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI CỦA UNG THƯ DẠ DÀY 2.1 .Mối liên hệ triệu chứng lâm sàng vị trí tổn thư ng ung thư dày nội soi ... 3.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NỘI SOI UNG THƯ DẠ DÀY 3.3.1 Mối liên hệ triệu chứng lâm sàng vị trí thư ng tổn UTDD Bảng 3.8: Mối liên hệ triệu chứng vị trí tổn thư ng ung thư dày ... thực tế đó, thực đề tài "Khảo sát mối liên hệ triệu chứng lâm sàng hình ảnh nội soi ung thư dày" nhằm mục tiêu sau : 1 .Khảo sát số đặc điểm lâm sàng hình ảnh nội soi ung thư dày Bệnh viện Trường...
 • 40
 • 420
 • 4

bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)

bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)
... Chơng III: Mối quan hệ dân số vấn đề môi trờng I.Nhận định diễn biến môi trờng trớc ảnh hởng gia tăng dân số Dân số tài nguyên môi trờng có mối quan hệ tơng hỗ với Sự gia tăng dân số làm tăng thêm ... .14 Gia tăng dân số tác động đến thành phần môi trờng .14 3.1 .Mối quan hệ dân số sản xuất nông nghiệp, đất đai 18 3.2 Mối quan hệ dân số, nớc vệ sinh môi trờng 18 3.3 .Dân số với vấn đề ô ... niệm liên quan đến dân số 1.Khái niệm dân số Khái niệm liên quan .8 III Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng...
 • 46
 • 624
 • 0

Báo cáo "Bước đầu khảo sát mối tương quan giữa hàm lượng ergosterol của thóc chất lượng thóc " docx

Báo cáo
... Nếu hm lợng ergosterol thóc < g/g thóc có 72 chất lợng tốt, hm lợng ergosterol thóc ữ g/g thóc chất lợng trung bình, hm lợng ergosterol thóc > g/g thóc chất lợng TI LIệU THAM KHảO Abramson ... trung bình v nhóm thóc có hm lợng ergosterol cao chất lợng thóc Nh vậy, hm lợng ergosterol v chất lợng thóc bảo quản có mối tơng quan nghịch Hm lợng ergosterol cao chất lợng thóc v ngợc lại Lờ ... tng quan gia hm lng ergosterol 3.4 Khảo sát mối tơng quan hm lợng ergosterol thóc cuối vụ v biến động chất lợng thóc trình bảo quản H11 có độ ẩm cuối vụ l 13,18% Hm lợng ergosterol mẫu thóc...
 • 8
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ giữa tưởng tượng sáng tạo và các yếu tố tâm lý khác trong hoạt động vẽ của trẻ 5 6 tuổimối quan hệ giữa tghđ thực hiệu lực và các yếu tố nền tảng của nền kinh tếmối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhậncó thể vận dụng mối quan hệ biện chứng của cặp phạm trù nào để khảo sát mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtkhảo sát mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế tại việt nam giai đọan 2001 2012mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện limối liên hệ giữa sử dụng kháng sinh và chất lượng sữah 2 mối quan hệ giữa chỉ số áp suất và các đơn vị của áp suấtmối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm với các yếu tố khác của sản xuất kinh doanhkhảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sv trường đhkhtn đhqg tp hcmbước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số môi trường phát triển bền vữngbước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và phát triển trong quy hoạch khai thác vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơnkhảo sát mối quan hệ giữa các yếu tố thủy địa hóa thủy sinh học trong mô hình tôm lúa vùng bắc quốc lộ 1a tỉnh bạc liêukhảo sát mối quan hệ giữa hàm lượng canxi trong đất và trái với tỷ lệ trái bị xì mủ bên trongkhảo sát mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế việt nam 1986 2013Bài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12 _ Có liên hệ _ Bài 4Bài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12 _ Có liên hệ _ Bài 2Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12 dành cho CB chủ chốtgiáo án tổng hợp lớp 1 (3)Báo cáo công tác quân sự, quốc phònggiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 27Bài giảng sinh lí học thể dục thể thaogiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 29Bài giảng thể dục đồng diễngiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 31Giáo án Mĩ thuật lớp 3 trọn bộgiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 32Giáo trình giáo dục học 1giáo án lớp 1 tuan 16 nam 2014 2014giáo án lớp 1 tuần 2giáo án lớp 1 tuần 5giáo án lớp 1 tuần 7giáo án lớp 1 tuần 8Bài giảng tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dành cho sinh viên các nghành CĐSPBài giảng tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dành cho sinh viên nghành CĐGDTH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập