Bài giảng môn mô hình tài chính chương 8 mô hình danh mục đầu tư chứng khoán

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 8 docx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 8 docx
... khu vực Bài giảng tham khảo 116 Mục lục I Khái niệm tài Định nghĩa 2 Đặc trưng quan hệ tài II Chức vai trò tài Chức tài Vai trò tài ... 77 Phân loại tài sản 78 Phân loại nguồn vốn 84 VII Phân loại chi phí doanh nghiệp 88 Khái niệm chi phí doanh nghiệp 88 Phân loại chi ... phát triển tài Điều kiện đời tài Sự phát triển tài IV Phân loại hệ thống tài Dựa theo tính chất phân phối tài Dựa theo phạm vi quan hệ tài ...
 • 13
 • 200
 • 1

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 8: Kiểm toán mua hàng và thanh toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 8: Kiểm toán mua hàng và thanh toán
... trả, tài khoản chi phí, (Qui trình tổ chức chứng từ mua vào toán Sơ đồ ) Mục tiêu kiểm toán mua hàng toán - Kiểm toán chu trình mua vào toán phận kiểm toán bảng khai tài - Mục đích kiểm toán ... cấp hàng Phiếu giao nhận thường ký nhận khách hàng để hàng hoá nhận BỘ MÔN KIỂM TOÁN - BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Phiếu nhận hàng: tài liệu nhận người cung cấp hàng, đề nghị toán cho hàng ... toán bảng khai tài xác minh bày tỏ ý kiến độ tin cậy thông tin tính tuân thu nguyên tắc Do mục đích BỘ MÔN KIỂM TOÁN - BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH chung kiểm toán chu trình mua vào toán đánh giá...
 • 6
 • 271
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU

TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ
... Tất tài sản danh mục - Tất tài sản danh mục đầu tư, ngoại trừ danh mục đầu đầu danh mục đầu tư thị trường nằm thêm vào danh mục đầu thị nằm đường CML Chỉ có trường nằm đường SML danh mục ... ro danh mục đầu Rủi ro danh mục đầu đo lường độ lệch chuẩn danh mục đầu Khi kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khoán cá biệt có quan hệ với Trang thuyết danh mục ... trường Trang 40 thuyết danh mục đầu IV Nhóm 6_Đêm 4_K23 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Tại Việt Nam việc ứng dụng thuyết đại vào quản danh mục đầu vấn đề chưa...
 • 46
 • 150
 • 0

Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3 potx

Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3 potx
... Chương HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA Chương I HOẠT ĐỘNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA I HOẠT ĐỘNG THANH TRA II ĐÁNH ... ĐỘNG THANH TRA I HOẠT ĐỘNG THANH TRA Quy trình hoạt động tra Giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn tra QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Thông tư Thông tư số 02/2010/TT-TTCP số 02/2010/TT-TTCP ngày 02 /3/ 2010 ... sát, kiểm tra Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn tra hoạt động đoàn tra GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA 2.1 Giám sát hoạt động Đoàn tra 2.2 Kiểm tra hoạt động Đoàn tra 2.1 Giám...
 • 71
 • 698
 • 1

Slide bài giảng mon thanh tra Tài Chính Chương 5 doc

Slide bài giảng mon thanh tra Tài Chính Chương 5 doc
... Chương THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Chương THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH ... thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành mình, CB, CC quản lý trực tiếp (Đ24 - LKN, TC) Thẩm quyền giải khiếu nại hành • Bộ trưởng, TTCQNB, Thủ trưởng CQ thuộc Chính ... cấp tỉnh giải lần đầu có khiếu nại.” (Đ 25 - LKN, TC) Thẩm quyền giải khiếu nại hành • Tổng tra có thẩm quyền: Giải khiếu nại mà Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ giải lần đầu có khiếu nại (Đ26...
 • 58
 • 399
 • 3

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot
... học 1. Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác đưa tài chính, định nghĩa lại dựa góc độ riêng, nhiên phạm vi nghiên cứu chương trình học môn thuyết tài chính- tiền tệ trường ĐHNT, định nghĩa tài ... hệ thống tài chính, số tiêu thức thông dụng 1. Dựa theo tính chất phân phối tài Nếu vào tính chất phân phối tài chia tài thành phận sau: Tín dụng Bảo hiểm Tài Nhà nước Tài doanh nghiệp Tài hộ gia ... phân phối chức tài chính, định quan hệ tài hoạt động nào, nguồn tài di chuyển từ đâu đến đâu Cũng từ luồng di chuyển tài mà hình thành nên hệ thống tiêu (gọi số tài chính) Các số tài đo lường tiền...
 • 9
 • 404
 • 2

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 2 ppt

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 2 ppt
... tiền II.Các chế độ tiền tệ Bên cạnh tiền tệ vấn đề chủ yếu chương, chương có số vấn đề khác có liên quan đến tiền tệ đáng lưu tâm, mục vấn đề đề cập, chế độ tiền tệ tồn lịch sử Trước vào nghiên ... Quan điểm J.M Keynes 22 18 Karl Marx, 1818-1883, nhà kinh tế trị học Đức Irving Fisher, 1887-1947, nhà kinh tế học Mỹ 20 Quantity theory of Money 21 k gọi hệ số ưa thích tiền 22 John Maynard Keynes, ... công thức họ lãi suất không đề cập tới Trên thực tế, khảo sát người ta phát rằng, trái ngược với hai học thuyết giả định, V không bất biến Do đó, thuyết giải vấn đề cầu tiền diện yếu tố biến...
 • 15
 • 291
 • 2

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 3 doc

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 3 doc
... đánh vào loại tài sản Do đó, loại tài sản bị đánh thuế, có tài sản thuộc vào nhóm nguồn lực khan cần phải có quản tài nguyên thiên nhiên hay quỹ đất quốc gia cần phải đánh thuế tài sản Hàng ... nhập doanh nghiệp, tổ chức Tài sản coi đối tượng chịu thuế người sở hữu tài sản tức hưởng phần tài nguyên quốc gia quyền quản Nhà nước, ví dụ sở hữu nhà, đất hay tài nguyên Và để nhằm hướng ... chưa kể thu nhập thực tế so với mức thuế suất thấp (32 00 – 32 0 = 2880, < 30 00) Điều rõ ràng không hợp làm cho người nộp thuế nảy sinh tâm không muốn tăng thu nhập dẫn họ tới tình trạng trốn...
 • 17
 • 247
 • 1

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 4 pps

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 4 pps
... gọi rủi ro bảo hiểm 65 việc người phòng tránh rủi ro bắt nguồn từ quy luật số lớn thuyết xác suất Có nhiều người tham gia việc ước tính xác suất rủi ro xác 47 Bài giảng tham khảo Introductory ... xuất nhập khẩu, bảo hiểm tài sản Cũng tài sản, bảo hiểm người coi trọng sức khoẻ tính mạng người có ảnh hưởng trực tiếp đến sống người gián tiếp đến người có liên quan Chính nên người cần bảo ... hiểm xảy gây bất ổn mặt tài Trách nhiệm người mua bảo hiểm điền đầy đủ xác vào mẫu phiếu yêu cầu bảo hiểm, thông tin điền không xác sau công ty bảo hiểm từ chối bồi 49 Bài giảng tham khảo Introductory...
 • 20
 • 223
 • 0

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 5 potx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 5 potx
... bảo hành hay nghĩa vụ tài sản bên cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê khoảng thời gian ngắn, sau trả lại bên cho thuê mua lại muốn Thuê tài Một tài sản coi tài sản thuê tài có đầy đủ đặc trưng: ... dụng nguồn lợi có 87 88 Xem thêm phần khấu hao TSCĐ chương tài doanh nghiệp Xem thêm phần nợ chưa đến hạn trả chương tài doanh nghiệp 69 Bài giảng tham khảo Introductory Finance d Các nguồn khác ... thuê vào thời điểm mua lại Thường tài sản thuê tài máy móc thiết bị có giá trị, dễ bị lạc hậu nên doanh nghiệp lựa chọn cách thuê tài để đảm bảo khả đổi công nghệ 5. Căn vào khả bao tín dụng a Tín...
 • 13
 • 353
 • 1

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 6 pdf

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 6 pdf
... đầu tư tài xét đến doanh nghiệp phi tài chính, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực tài 81 Bài giảng tham khảo Introductory Finance Vậy thấy đầu tư tài ngắn hạn tài sản đầu tư tài có ... nghiệp thực nắm tài sản tay, quyền sử dụng tài sản có quyền định đoạt tài sản lúc tài sản coi tài sản doanh nghiệp sở hữu Tài sản thuê bên ngoài102 Tài sản thuê phần quan trọng cấu tài sản nhiều ... thường doanh nghiệp, mục đích quản tài sản, muốn quản dễ dàng hiệu công việc phải thực dạng quản theo giá trị Vì quản tài sản thực thực thông qua quản nguồn vốn Trong thực tế sản xuất...
 • 22
 • 252
 • 0

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 7 pptx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 7 pptx
... trước dựa 1 17 Lượng vốn tài khoản vãng lai không tính lãi Xem thêm phần nghiệp vụ qua lại đồng nghiệp ngân hàng thương mại 119 Xem thêm phần nghiệp vụ chiết khấu chương tín dụng 118 Bài giảng tham ... doanh: 115 Bài giảng tham khảo Xem thêm mục sách dự trữ bắt buộc chương tiền tệ 102 Banking Practices Là ngân hàng thương mại thuộc quyền sở hữu Nhà nước, Nhà nước cấp vốn chịu quản Nhà nước ... quản vĩ mô Nhà nước, liệt kê đặc trưng hoạt động ngân hàng trung ương: Là ngân hàng phát hành tiền cho kinh tế Là ngân hàng ngân hàng Là ngân hàng Nhà nước 109 Xem thêm chương tiền tệ 99 Bài giảng...
 • 10
 • 233
 • 1

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính
... kiểm toán Mục tiêu kiểm toán chung Mục tiêu kiểm toán đặc thù Đặc điểm hệ thống kế toán kiểm soát 3.3 Quan hệ mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù − Vấn đề quan trọng kiểm toán ... nhiều mục tiêu − Mối quan hệ mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù khái quát qua sơ đồ 2.2 Bảng số 2.2 Mối quan hệ mục tiêu kiểm toán chung với mục tiêu kiểm toán đặc thù VD: MT kiểm ... yêu cầu kiểm toán viên làm hạn chế phạm vi kiểm toán kiểm toán viên phải đưa ý kiến chấp nhận phần ý kiến từ chối MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHUNG VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN ĐẶC THÙ 3.1 Mục tiêu kiểm toán chung...
 • 12
 • 443
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán
... 3.4 HỒ SƠ KIỂM TOÁN VỚI BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN − Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230, hồ sơ kiểm toán tài liệu kiểm toán viên lập, phân loại, sử dụng lưu trữ kiểm toán Hồ sơ kiểm toán bao gồm ... kiểm toán xét thấy đủ độ tin cậy - Đối với trường hợp khách thể kiểm toán kiểm toán Công ty kiểm toán khác năm trước, kiểm toán viên sử dụng tư liệu kiểm toán viên độc lập khác Tuy nhiên kiểm toán ... đỉ chứng thích hợp báo cáo kiểm toán đánh giá đắn kết kiểm toán Là kiện cho việc lập báo cáo kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán nguồn tư liệu quan trọng giúp kiểm toán viên lựa chọn loại báo cáo kiểm toán...
 • 15
 • 207
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính
... ngừng củng cố hệ thống kiểm soát nội với bốn yếu tố chính: môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin, thủ tục kiểm soát hệ thống kiểm toán nội Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát bao gồm ... nhược điểm hệ thống KSNB đánh giá rủi ro kiểm soát - Đánh giá rủi ro kiểm soát Khi nhận diện trình kiểm soát nhược điểm hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV tiến hành đánh giá rủi ro kiểm soát ban đầu ... đó, có chức kiểm tra, đánh giá giám sát thích hợp hiệu hệ thống kế toán kiểm soát nội bộ Là nhân tố hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, phận kiểm toán nội cung cấp quan sát, đánh giá thường...
 • 11
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Khảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTWord of mouth and interpersonal communicationNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngXÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập