số thập phân bằng nhau

Giáo án môn Toán số thập phân bằng nhau

Giáo án môn Toán số thập phân bằng nhau
... NHÁN MÄÜT SÄÚ THÁÛP PHÁN VÅÏI 10, 100, 1000, I MỦC TIÃU: Giụp HS: - Biãút váûn dủng âỉåüc quy tàõc nhán nháøm mäüt säú tháûp phán våïi 10, 100, 1000, - Cng cäú ké nàng nhán mäüt säú tháûp phán ... hi: Váûy 1,2m nhán bàòng bao nhiãu - HS: 1,2m x = 3,6m mẹt? * Giåïi thiãûu ké thût 1,2 3,6 * Ta âàût räưi thỉûc hiãûn phẹp nhán nhán våïi säú tỉû nhiãn: nhán bàòng 6, viãút nhán bàòng 3, viãút ... säú: 2,5 ; 2,2 ; 3,3 PHẸP NHÁN Tiãút 55: NHÁN MÄÜT SÄÚ THÁÛP PHÁN VÅÏI MÄÜT SÄÚ TỈÛ NHIÃN I MỦC TIÃU: Giụp HS: - Nàõm v váûn dủng âỉåüc quy tàõc nhán mäüt säú tháûp phán våïi mäüt säú tỉû nhiãn...
 • 88
 • 1,109
 • 6

số thập phân bằng nhau

số thập phân bằng nhau
... phân cho ta cần thêm chữ số i phân thập phân số số thâp phân số thập phân cho Quy tắc Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân Một số thật phân ? Theo VD1 ta cú kt qu:0.9 ... Vì số thập phân biểu thị lượng Ai phát biểu cho cô quy tắc tìm số thập phân bằn Số thập phân cho trường hợp này? Quy tắc Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân Thì bỏ chữ số ... thập phân chúng biểu thị số lượng ? Vậy,dựa vào kết :0,9 = 0,90 =0,900 VD1 Ai phát biểu cho cô quy tắc tìm số thập phân số thập phân cho ? Vậy hập phân số thập phân cho ta cần thêm chữ số i phân...
 • 26
 • 554
 • 1

Số thập phân bằng nhau - Toán 5

Số thập phân bằng nhau - Toán 5
... chữ số vào bên phải phần thập phân Có nhận xét số chữ số số thập phân viết thêmthập phânvào bên phải phần thập phân số thập phân? Vậy số tự nhiên viết dạng số thập phân không? Tìm số thập phân số ... phải phần thập tận bên phải phân phần thập phân số thập phân phân số thập thập phân? * Nếu số phập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân 10 09 08 07 06 05 04 03 ... phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số (đều có ba chữ số) : a) 5, 612 b) 24 ,5 17,2 80,01 480 ,59 14,678 Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009 Toán Số thập phân Phiếu...
 • 21
 • 456
 • 6

Số thập phân bằng nhau

Số thập phân bằng nhau
... 14,678 SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU( S40)     3.Em làm để số thập phân số thập phân cho? Nếu viết thêm chữ số (hoặc bỏ) chữ số (nếu có) bên phải phần thập phân số thập phân ta số thập phân số thập phân ... xét số thập phân? Nếu viết thêm chữ số (hoặc bỏ) chữ số (nếu có) bên phải phần thập phân số thập phân ta số thập phân số thập phân SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU( S40)         1: Đặc điểm số thập ... 100,01  SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU( S40) 2:Luyện tập thực hành  Bài2:Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số nhau( đều có chữ số) .(Tổ) ...
 • 12
 • 257
 • 0

Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau

Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau
... 0,9 Toán Bài : Số thập phân Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân giá trị số thập phân ? Hãy viết số thập phân có giá trị 12 ? 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Toán Bài : Số thập ... phân Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, giá trị số thập phân ? 8,0 750 00 = 8,0 750 0 = 8,0 750 = 8,0 75 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân ... phân số thập phân Toán Bài : Số thập phân Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn a) 7,800 ; b) 2001,300 ; 64,9000 ; 3,0400 35, 020 ; 100,0100 Toán Bài : Số thập phân...
 • 11
 • 742
 • 7

Tiet 36. So thap phan bang nhau

Tiet 36. So thap phan bang nhau
... Ví dụ 1: - HS so sánh: 8,1m 7,9m - GV nêu VD: So sánh 8,1m 7,9m - GV hớng dẫn HS tự so sánh hai độ dài Ta viết: 8,1m = 81dm 7,9m = 79dm 8,1m 7,9m cách đổi dm sau Ta có: 81dm > 79dm so sánh dể rút ... 7) * Nhận xét: - Khi so sánh số thập phân có phần nguyên khác ta so sánh nh - HS rút nhận xét nêu nào? b) Ví dụ 2: ( Thực tơng tự phần a Qua VD HS rút đợc nhận xét cách so sánh số thập phân có ... gian GV yêu cầu HS so t - GV thu số để chấm -GV nhận xét - HS theo dõi, ghi nhớ, bổ sung - HS nhẩm lại -HS trả lời câu hỏi để nhớ cách trình bày - HS viết - HS so t - HS lại đổi so t lỗi 2.3- Hớng...
 • 108
 • 720
 • 1

bai so thap phan bang nhau

bai so thap phan bang nhau
... Ví dụ Hãy so sánh số thập phân sau: 0,9; 0,90; 0,900; Bài giải Ta có: 9 0,9 = 0,900 = 10 0,90 = = 100 = 1000...
 • 26
 • 292
 • 0

Số thập phân bằng nhau (Lớp 5)

Số thập phân bằng nhau (Lớp 5)
... : Viết thêm chữ số vào bên a.Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phải phần thập phân số thập phần thập phân số thập phân phân sau để phần thập phân số thập phân chúng có số chữ số (đều có Ví dụ ... chữ số vào bên phải Bài : Viết thêm chữ số vào bên phần thập phân số thập phân phải phần thập phân số thập số thập phân phân sau để phần thập phân Ví dụ :0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 chúng có số ... phần thập phân 0, 00, 000 b.Nếu số thập phân có chữ số Nếu số thập phân có chữ số tận cách phải phần thành phân Hãy tìm bên để từ 0,90 thập 0,9 ? tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số...
 • 10
 • 603
 • 3

TOÁN SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU pot

TOÁN SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU pot
... thức Số thập phân nhau 30’ Phát triển hoạt động: 15’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu số thập phân Mục tiêu: HDHS nhận - Hoạt động cá nhân biết: viết thêm chữ số vào tận bên phải số thập phân bỏ chữ số ... phân bỏ chữ số tận bên phải số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi Phương pháp: Đ.thoại, động não, thực hành - Giáo viên đưa ví dụ: 0,9m ? 0,90m - Nếu thêm chữ số vào 9dm = 90cm 9dm = m ... m; 100 bên phải số thập phân có nhận xét hai số thập phân? 9dm = 0,9m ; 90cm = 0,90m 0,9m = 0,90m - Học sinh nêu kết luận (1) - Lần lượt điền dấu > , < , = điền vào chỗ chữ số 0,9 = 0,900 =...
 • 5
 • 222
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 36 : SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU docx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 36 : SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU docx
... đặc điểm số thập phân viết thêm chữ số bên phải phần thập phân bỏ chữ số (nếu có) tận bên phải số thập phân HS tự nêu nhận xét (dưới dạng câu khái quát) ... nhầm lẫn, chẳng hạn : 8, 750 = 8, 750 0 35, 020 = 35, 02 (không Hoạt động : Thực thể bỏ chữ số hàng hành phần mười) GV hướng dẫn HS tự làm tập chữa Bài : Chú ý Bài : HS tự làm chữa Bài : HS tự làm trả ... nhận rằng: 0,9 = 0,90 0,90 = 0,900 0,90 = 0,9 0,900 = 0,90 b) GV hướng dẫn HS HS tự làm chữa nêu ví dụ minh hoạ Khi chữa nên cho nhận xét nêu lưu ý HS số trường Chẳng hạn : 8, 75 = 8, 750 hợp nhầm...
 • 5
 • 1,090
 • 8

số thập phân bằng nhau lớp 5

số thập phân bằng nhau lớp 5
... thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân Tìm số thập phân với số thập phân cho: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 8, 750 00 = 8, 750 0 = 8, 750 = 8, 75 Thø hai ngµy 10 ... bảng nhóm sáu số thập phân với sáu số thập phân cho phần thập phân chúng có ba chữ số : a )5, 612 17,2 17,2 480 ,59 480 ,59 b) 24 ,5 80,01 80,01 14,678 14,678 a )5, 612 17,2 00 480 ,59 0 b)24 ,5 00 18,01 ... 10 = = 1000 100 10 ( Phân số nhau) Vậy bạn Lan bạn Mỹ viết bạn Hùng viết sai C©u 1: Bóp bª nµo giái? A 100 ,50 = 10, 050 C 100 ,50 0 = 100,0 05 B 100, 05 = 100 ,50 D 100 ,5 = 100 ,50 000 Ph­¬ng ¸n nµo...
 • 22
 • 287
 • 0

bài giảng toán 5 chương 2 bài 1 số thập phân bằng nhau

bài giảng toán 5 chương 2 bài 1 số thập phân bằng nhau
... thp phõn 10 gm nhng ca s 47 ,56 82 10 00 phn no? = 6,4 10 82 = 82, 048 10 00 Soỏ thaọp phaõn Haứng Quan h gia cỏc n v ca hai hng lin Trm Chc n v , Phn Phn Phn mi trm nghỡn 10 (hay 0 ,1) 10 Trong s ... phõn Bi 1: c s thp phõn; nờu phn nguyờn v giỏ tr theo v trớ ca mi ch s tng hng a) 2, 35 b) 3 01, 80 c) 19 42 ,54 d) 0,0 32 a) 2, 35 c l : Hai phy ba mi lm Ba trm linh mt phy tỏm mi b) 3 01, 80 c l ... 19 42 ,54 c l : phy nm mi t Khụng phy khụng trm ba mi hai d) 0,0 32 c l: Bi 2: Vit s thp phõn cú a) Nm n v, chớn phn mi: 5, 9 d) Hai mi bn n v, mt phn mi, tỏm phn trm(tc l hai mi bn n v, mi tỏm 24 ,18 ...
 • 9
 • 130
 • 0

SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
... phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân Tìm số thập phân với số thập phân cho: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2013 Tốn Số thập phân ... th ập phân b ằng v ới s ố th ập phân cho: 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2013 Tốn Số thập phân 0,90 = 0,9 Nếu số thập phân có chữ số tận ... 35,020 = 35,02 100,0100 = 100,01 Bài tập : Viết vào bảng nhóm sáu số thập phân với sáu số thập phân cho phần thập phân chúng có ba chữ số : a)5,612 17,2 17,2 480,59 480,59 b) 24,5 80,01 80,01 14,678...
 • 23
 • 53
 • 0

Bài giảng toán lớp 5 số thập phân bằng nhau (4)

Bài giảng toán lớp 5 số thập phân bằng nhau (4)
... chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014 Toán: Số thập phân b) Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân ... 2014 Toán: Kiểm tra cũ Bài 1: Chuyển phân số thập phân sau thành hỗn số Kết quả: Bài 2: Chuyển phân số thập phân sau thành số thập phân Kết quả: Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014 Toán: Số thập phân ... 2014 Toán: Số thập phân b) Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân Ví dụ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân...
 • 10
 • 81
 • 0

Bài giảng toán lớp 5 số thập phân bằng nhau (5)

Bài giảng toán lớp 5 số thập phân bằng nhau (5)
... thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân Ví dụ: ... thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân Ví dụ: ... thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000 8, 75 = 8, 750 = 8, 750 0 = 8, 750 00 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên...
 • 12
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH GIÁ bất ĐỘNG sản tại CÔNG TY cổ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ và GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM VVIHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYHOÀN THIỆN hệ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ CHU kỳ bán HÀNG THU TIỀN TRONG các đơn vị vận tải THUỘC TAXI GROUPNGHIÊN cứu một số đặc điểm SINH học và bảo tồn GIỐNG CHUỐI NGỰ đại HOÀNG tại HUYỆN lý NHÂN, TỈNH hà NAMThực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phátbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- LỊCH SỬẢnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện naGiáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nayHoàn thiện chính sách Marketing dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia LaiSKKN SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHNgày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHNgày 4 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHtích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHO HỌC SINH Ý THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH VÀ DỊCH BỆNH THÔNG QUA MÔN SINH HỌC 7HƯỚNG DẪN LÀM BÀI NGHỊ LUẬN THƠ lớp 9 và tuyển sinh 10Sáng kiến kinh nghiệm Một số biên pháp về an toàn giao thông trong trường học4 1 2 two great rivers (social studies)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập