Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11620 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 255
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 10:10

Mô tả: M«n : To¸n líp 5 Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau Cã thÓ viÕt thµnh nh÷ng sè thËp ph©n nµo ? 5 3 6,0 10 6 5 3 == 60,0 100 60 5 3 == 600,0 1000 600 5 3 == To¸n Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau 0,6 = 0,60 = 0,600 ThÕ nµo lµ c¸c sè thËp ph©n b»ng nhau ? To¸n Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau So s¸nh 0,9 m vµ 0,90 m ? 0,9 m = 9 dm 0,90 m = 90 cm = 9 dm Nªn 0,9 m = 0,90 m VËy 0,9 = 0,90 hoÆc 0,90 = 0,9 Hãy viết các số thập phân có giá trị bằng 12 ? Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì giá trị của số thập phân đó như thế nào ? 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, giá trị số thập phân đó như thế nào ? 8,075000 = 8,07500 = 8,0750 = 8,075 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. b) 2001,300 a) 7,800 64,9000 3,0400 35,020 100,0100 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. b) 2001,3 a) 7,8 64,9 3,04 35,02 100,01 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số) b) 24,5 a) 5,612 17,2 480,59 80,01 14,678 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số) b) 24,500 a) 5,612 17,200 480,590 80,010 14,678 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng phân số thập phân, bạn Lan viết 1000 100 100,0 = Bạn Lan viết 100 10 100,0 = 100 1 100,0 = Bạn Mỹ viết Bạn Hùng viết Ai viết đúng Ai viết sai ? Tại sao ? . 8,0 750 00 = 8,0 750 0 = 8,0 750 = 8,0 75 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì được một số. 12,000 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, giá trị số thập phân

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau, Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau, Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-5-bai-so-thap-phan-bang-nhau

Đăng ký

Generate time = 0.14072704315186 s. Memory usage = 18.53 MB