Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau

11 282 5 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 10:10

M«n : To¸n líp 5 Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau Cã thÓ viÕt thµnh nh÷ng sè thËp ph©n nµo ? 5 3 6,0 10 6 5 3 == 60,0 100 60 5 3 == 600,0 1000 600 5 3 == To¸n Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau 0,6 = 0,60 = 0,600 ThÕ nµo lµ c¸c sè thËp ph©n b»ng nhau ? To¸n Bµi : Sè thËp ph©n b»ng nhau So s¸nh 0,9 m vµ 0,90 m ? 0,9 m = 9 dm 0,90 m = 90 cm = 9 dm Nªn 0,9 m = 0,90 m VËy 0,9 = 0,90 hoÆc 0,90 = 0,9 Hãy viết các số thập phân có giá trị bằng 12 ? Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì giá trị của số thập phân đó như thế nào ? 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, giá trị số thập phân đó như thế nào ? 8,075000 = 8,07500 = 8,0750 = 8,075 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. b) 2001,300 a) 7,800 64,9000 3,0400 35,020 100,0100 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. b) 2001,3 a) 7,8 64,9 3,04 35,02 100,01 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số) b) 24,5 a) 5,612 17,2 480,59 80,01 14,678 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số) b) 24,500 a) 5,612 17,200 480,590 80,010 14,678 ; ; ;; Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng phân số thập phân, bạn Lan viết 1000 100 100,0 = Bạn Lan viết 100 10 100,0 = 100 1 100,0 = Bạn Mỹ viết Bạn Hùng viết Ai viết đúng Ai viết sai ? Tại sao ? . 8,0 750 00 = 8,0 750 0 = 8,0 750 = 8,0 75 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì được một số. 12,000 Toán Bài : Số thập phân bằng nhau Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, giá trị số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau, Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau, Toán 5 bài Số thập phân bằng nhau

Bình luận về tài liệu toan-5-bai-so-thap-phan-bang-nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP