phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6
... 6 - = - = 6- 2= 6- 4= 6- 3= 3 6- 3= Tính : 5 Tính : 5+1= 4+2= 3+3= 6- 5= 6- 2= 6- 3= 3 Tính : 6- 4-2= 6- 2-1= 6- 1-2= Vi t phép tính thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n ... thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n cho học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi - Các em nhà làm tập ...
 • 7
 • 378
 • 0

phép trừ trong phạm vi 6

phép trừ trong phạm vi 6
... Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi - ... - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= = = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = = 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ ... Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 62 1 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = =3 =0 =0 = =3 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Viết phép tính...
 • 14
 • 222
 • 2

phep tru trong pham vi 6

phep tru trong pham vi 6
... phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi ... tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi b, Vi t phép tính thích hợp : - = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Ai thông minh ? 6- 3=2 6- 2=4 6- 0=5 G iú p t v i! Xin chân thành cảm ... : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 5= 1= 4+2= 2= 4= 3+3= 3= 6= Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 2= 4= 1= 2= 3= 6 = Thứ năm...
 • 13
 • 248
 • 1

Phep tru trong phạm vi 6

Phep tru trong phạm vi 6
... Th t ngy 26 thỏng 11 nm 2008 Kim tra bi c B 5+1= +2 =6 5+ =6 6+ =6 Thứ tư ngày 26 tháng 11 nm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ? - = - = ? ? - = 6 - = ? - = ? - = ? - = - = Trò chơi : Truyền điện ... - Đ - - Đ - Đ Đ Đ + Đ Bài 1: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm + = - = - = Đ Đ Đ - = - - = Đ Đ - - = Đ Bài : Vi t phép tính thích hợp 3 - = đ Phép trừ phạm vi 6 = = = = = nh phỳc Gi h...
 • 9
 • 150
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1
... ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : 6 2 1= 6 3–3= 6 1 2= 6 6 = Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp : a) b) – = – = 6- 6 6- 2 6- 6- 5 ... vi Tính : + =6 4+2 =6 + =6 - =1 6- 2=4 - =3 - =5 6- 4=2 - =0 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : - = - - ... 6 2= 6 4= 6 3= 6 3= - = 6 - = = - = - = - = 6 - = = - = - = GIẢI LAO Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính :     3 - - 5 6 6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép...
 • 15
 • 902
 • 4

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6
... +10 = + + + =6 3+ 5+1+0 =6 4+0+2 =6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 nm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6 = = = ... Tính: - 3 - - 6 - - - Tính: 5+1= 4+2= 3+3= 6 = = = 61 = =2 66 =0 Tính: 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= Vi t phép tính thích hợp: - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học ... - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học thuộc bảng trừ phạm vi 10 ...
 • 12
 • 180
 • 0

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... 3 Phép trừ phạm vi Tính : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 65 = 61 = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi ... 3+ 36 4+ 16 > Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= ... phạm vi Tính : 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 64 2=0 62 1 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = ...
 • 12
 • 210
 • 0

Phep tru trong pham vi 6

Phep tru trong pham vi 6
... năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2 =6 3+3 =6 6–5= 6 2= 6 3=3 6 1= 6 4= 6 6= Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 6 4–2= 6 2–4= 6 2–1=3 6 1–2= Thứ năm, ngày 25 tháng ... cộng phạm vi 4+2= 4+1+1= 6 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 3=3 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 3 6 6 6 Thứ ... 2010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Ô số bí mật 6 3= 6 4= 6 1=5 5+1 =6 Thứ năm, ngày 25 tháng...
 • 10
 • 129
 • 1

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 ... ph¹m vi 6 - = 6 6 - = = = = = Phép trừ phạm vi Trò chơi : Tính nhanh tính 6- ? =6 6-? =3 -?=5 ? -2=4 ? -4=2 -?=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Ai th«ng minh h¬n ? 6- 3=2 6- 2=4 ... trõ ph¹m vi 5+1 =6 6–5= 6 1= Tính : 4+2 =6 6–2= 6 4= 3+3 =6 6–3= 6 6= Thø n¨m ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh : –4 –2 = Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PHIẾU...
 • 20
 • 71
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6.

Phép trừ trong phạm vi 6.
... ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6 - =5 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 - = Thứ sáu, ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–2=4 6-5=1 6-4=2 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 6–2=4 6-4=2 6–3=3 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 ... Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–1= 6– 6– 6– 6– 2= 3= 4= 5= Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–...
 • 25
 • 176
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 6- 6- 6- 6- 6- =5 =4 =3 =2 =1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi -1=5 -2=4 6- =3 6- =2 -5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi - - ... + 6 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 1=5 2=4 3= 4=2 6 5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 ... Toán Phép trừ phạm vi Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi Luyện tập Tính: - 3 - - 6 - - - 6 Tính: 5+1= 6 5= 1= 4+2 =6 2=4 4=2 3+3= 6 3=3 =0 Tính: 2= =3 =0 4= =3 6 =0 Vi t phép...
 • 21
 • 138
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6
... + 6 - =5 - 5 =1 - =4 - =2 - =3 -3 =3 6 6 - = = = = = 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 ... 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 3 Tính 6 6 6 Tính : 5 +1= 6 5= 6 1= 4 +2= 6 2= 6 4= 3+3= 6 3= 6 6= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : a, - = Vi t phép tính thích hợp b, - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6 2 1= ... 6 2 1= 6 4 2= 6 1 2= 6 2 4= Tính – – = 6 6 = • Tính • – – =0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • – – =0 6 2 4= • Tính 6 3–3= 6 6 = 6 2 1= 3 6 1 2= 3 Ai thông minh 6- 3 =2 6 -2= 4 6- 0=5 Giúp tớ với ! 6 -1= 5 6 -2= 4...
 • 26
 • 464
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN
... phạm vi 6 - = - = - = - =4 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = - = TOÁN ... phạm vi Thực hành Bài 3: Tính 6- 4-2 = 6- 2-1 = 6- 2-4 = - 1- = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a/ -1 = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ... phạm vi Thực hành Bài 1: Tính 6 6 6 5 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 2: Tính +1= 4+ 2= +3= 6 - 1= 6- 2= - 3= - 5= - 4= - 6= TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI...
 • 16
 • 172
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... !B 6 1=5 6 1=5 6 5=1 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3  Tr Tr 66 67  Tr Tr 66 67 - 3 TÝnh: - - - - - 6 TÝnh: 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 4 =2 6 3 = 6 6 = 6 1 = ... = Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) 6 3=3 b) 6 2=4 6 1=5 6 2=4 6 3=3 TÝnh: - - - 6 - - 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 = 6 1 = 6 5=1 6 4=2 TÝnh: 6 4 = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t ... = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) b) 6 3=3 6 2=4 10 6 1=5 6 2=4 6 5=1 6 4=2 6 3=3 11 12 ...
 • 12
 • 85
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... Kiểm tra cũ: 6 1 = Phép trừ Phạm vi 6 2 =4 6 5 = 6 4 = 6 3 = 6 6 = 6 0 = Phép trừ phạm vi 6- 1 = 6- = 6- = 6- = 6- = Phép trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = Phép trừ phạm vi 6 - = - = ... 1: Tính -6 -6 2Đ - 5Đ - 1Đ - 4Đ - 6 Đ Bài 2: Tính + 1= 6 - =1 - =5 Đ Đ Đ 4+2= 6 -2=4 - =2 Đ Đ Đ + =6 - =3 - =0 Đ Đ Đ Bài 3: Tính 6- -2 =0 Đ 6- -4= Đ - -1=3 Đ - - = Đ Bài 4: Vi t phép tính...
 • 18
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nay (tt)Chủ thể nhận thức trong triết học của immanuel kant và ý nghĩa hiện thời của nó (tt)Tiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học Quá trình công nghệ công đoạn sấy và hấp thụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất axít SunphuricNghiên cứu hệ thống phun xăng gián tiếp EFITiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa trong quá trình sấy khí bằng phương pháp hấp thụvè trái câyTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa quá trình sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxi hóa axetaldehytKẾ HOẠCH năm học 2013Giá trị nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo ở tỉnh thái bình hiện nayPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiStress của giáo viên trường mầm non tư thụcMô hình đèn đường thông minhSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uống
Đăng ký
Đăng nhập