phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6
... 6 - = - = 6- 2= 6- 4= 6- 3= 3 6- 3= Tính : 5 Tính : 5+1= 4+2= 3+3= 6- 5= 6- 2= 6- 3= 3 Tính : 6- 4-2= 6- 2-1= 6- 1-2= Vi t phép tính thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n ... thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n cho học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi - Các em nhà làm tập ...
 • 7
 • 357
 • 0

phép trừ trong phạm vi 6

phép trừ trong phạm vi 6
... Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi - ... - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= = = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = = 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ ... Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 62 1 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = =3 =0 =0 = =3 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Viết phép tính...
 • 14
 • 212
 • 2

phep tru trong pham vi 6

phep tru trong pham vi 6
... phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi ... tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi b, Vi t phép tính thích hợp : - = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Ai thông minh ? 6- 3=2 6- 2=4 6- 0=5 G iú p t v i! Xin chân thành cảm ... : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 5= 1= 4+2= 2= 4= 3+3= 3= 6= Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 2= 4= 1= 2= 3= 6 = Thứ năm...
 • 13
 • 238
 • 1

Phep tru trong phạm vi 6

Phep tru trong phạm vi 6
... Th t ngy 26 thỏng 11 nm 2008 Kim tra bi c B 5+1= +2 =6 5+ =6 6+ =6 Thứ tư ngày 26 tháng 11 nm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ? - = - = ? ? - = 6 - = ? - = ? - = ? - = - = Trò chơi : Truyền điện ... - Đ - - Đ - Đ Đ Đ + Đ Bài 1: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm + = - = - = Đ Đ Đ - = - - = Đ Đ - - = Đ Bài : Vi t phép tính thích hợp 3 - = đ Phép trừ phạm vi 6 = = = = = nh phỳc Gi h...
 • 9
 • 140
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1
... ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : 6 2 1= 6 3–3= 6 1 2= 6 6 = Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp : a) b) – = – = 6- 6 6- 2 6- 6- 5 ... vi Tính : + =6 4+2 =6 + =6 - =1 6- 2=4 - =3 - =5 6- 4=2 - =0 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : - = - - ... 6 2= 6 4= 6 3= 6 3= - = 6 - = = - = - = - = 6 - = = - = - = GIẢI LAO Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính :     3 - - 5 6 6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép...
 • 15
 • 873
 • 4

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6
... +10 = + + + =6 3+ 5+1+0 =6 4+0+2 =6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 nm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6 = = = ... Tính: - 3 - - 6 - - - Tính: 5+1= 4+2= 3+3= 6 = = = 61 = =2 66 =0 Tính: 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= Vi t phép tính thích hợp: - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học ... - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học thuộc bảng trừ phạm vi 10 ...
 • 12
 • 171
 • 0

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... 3 Phép trừ phạm vi Tính : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 65 = 61 = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi ... 3+ 36 4+ 16 > Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= ... phạm vi Tính : 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 64 2=0 62 1 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = ...
 • 12
 • 201
 • 0

Phep tru trong pham vi 6

Phep tru trong pham vi 6
... năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2 =6 3+3 =6 6–5= 6 2= 6 3=3 6 1= 6 4= 6 6= Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 6 4–2= 6 2–4= 6 2–1=3 6 1–2= Thứ năm, ngày 25 tháng ... cộng phạm vi 4+2= 4+1+1= 6 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 3=3 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 3 6 6 6 Thứ ... 2010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Ô số bí mật 6 3= 6 4= 6 1=5 5+1 =6 Thứ năm, ngày 25 tháng...
 • 10
 • 125
 • 1

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 ... ph¹m vi 6 - = 6 6 - = = = = = Phép trừ phạm vi Trò chơi : Tính nhanh tính 6- ? =6 6-? =3 -?=5 ? -2=4 ? -4=2 -?=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Ai th«ng minh h¬n ? 6- 3=2 6- 2=4 ... trõ ph¹m vi 5+1 =6 6–5= 6 1= Tính : 4+2 =6 6–2= 6 4= 3+3 =6 6–3= 6 6= Thø n¨m ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh : –4 –2 = Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PHIẾU...
 • 20
 • 62
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6.

Phép trừ trong phạm vi 6.
... ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6 - =5 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 - = Thứ sáu, ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–2=4 6-5=1 6-4=2 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 6–2=4 6-4=2 6–3=3 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 ... Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–1= 6– 6– 6– 6– 2= 3= 4= 5= Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–...
 • 25
 • 169
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 6- 6- 6- 6- 6- =5 =4 =3 =2 =1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi -1=5 -2=4 6- =3 6- =2 -5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi - - ... + 6 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 1=5 2=4 3= 4=2 6 5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 ... Toán Phép trừ phạm vi Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi Luyện tập Tính: - 3 - - 6 - - - 6 Tính: 5+1= 6 5= 1= 4+2 =6 2=4 4=2 3+3= 6 3=3 =0 Tính: 2= =3 =0 4= =3 6 =0 Vi t phép...
 • 21
 • 103
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6
... + 6 - =5 - 5 =1 - =4 - =2 - =3 -3 =3 6 6 - = = = = = 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 ... 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 3 Tính 6 6 6 Tính : 5 +1= 6 5= 6 1= 4 +2= 6 2= 6 4= 3+3= 6 3= 6 6= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : a, - = Vi t phép tính thích hợp b, - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6 2 1= ... 6 2 1= 6 4 2= 6 1 2= 6 2 4= Tính – – = 6 6 = • Tính • – – =0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • – – =0 6 2 4= • Tính 6 3–3= 6 6 = 6 2 1= 3 6 1 2= 3 Ai thông minh 6- 3 =2 6 -2= 4 6- 0=5 Giúp tớ với ! 6 -1= 5 6 -2= 4...
 • 26
 • 452
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN
... phạm vi 6 - = - = - = - =4 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = - = TOÁN ... phạm vi Thực hành Bài 3: Tính 6- 4-2 = 6- 2-1 = 6- 2-4 = - 1- = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a/ -1 = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ... phạm vi Thực hành Bài 1: Tính 6 6 6 5 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 2: Tính +1= 4+ 2= +3= 6 - 1= 6- 2= - 3= - 5= - 4= - 6= TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI...
 • 16
 • 149
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... !B 6 1=5 6 1=5 6 5=1 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3  Tr Tr 66 67  Tr Tr 66 67 - 3 TÝnh: - - - - - 6 TÝnh: 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 4 =2 6 3 = 6 6 = 6 1 = ... = Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) 6 3=3 b) 6 2=4 6 1=5 6 2=4 6 3=3 TÝnh: - - - 6 - - 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 = 6 1 = 6 5=1 6 4=2 TÝnh: 6 4 = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t ... = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) b) 6 3=3 6 2=4 10 6 1=5 6 2=4 6 5=1 6 4=2 6 3=3 11 12 ...
 • 12
 • 83
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... Kiểm tra cũ: 6 1 = Phép trừ Phạm vi 6 2 =4 6 5 = 6 4 = 6 3 = 6 6 = 6 0 = Phép trừ phạm vi 6- 1 = 6- = 6- = 6- = 6- = Phép trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = Phép trừ phạm vi 6 - = - = ... 1: Tính -6 -6 2Đ - 5Đ - 1Đ - 4Đ - 6 Đ Bài 2: Tính + 1= 6 - =1 - =5 Đ Đ Đ 4+2= 6 -2=4 - =2 Đ Đ Đ + =6 - =3 - =0 Đ Đ Đ Bài 3: Tính 6- -2 =0 Đ 6- -4= Đ - -1=3 Đ - - = Đ Bài 4: Vi t phép tính...
 • 18
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộibai tap tieng anh lop 4Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014ĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maiMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2NGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Đăng ký
Đăng nhập