phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6
... 6 - = - = 6- 2= 6- 4= 6- 3= 3 6- 3= Tính : 5 Tính : 5+1= 4+2= 3+3= 6- 5= 6- 2= 6- 3= 3 Tính : 6- 4-2= 6- 2-1= 6- 1-2= Vi t phép tính thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n ... thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n cho học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi - Các em nhà làm tập ...
 • 7
 • 399
 • 0

phép trừ trong phạm vi 6

phép trừ trong phạm vi 6
... Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi - ... - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= = = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = = 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ ... Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 62 1 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = =3 =0 =0 = =3 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Viết phép tính...
 • 14
 • 229
 • 2

phep tru trong pham vi 6

phep tru trong pham vi 6
... phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi ... tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi b, Vi t phép tính thích hợp : - = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Ai thông minh ? 6- 3=2 6- 2=4 6- 0=5 G iú p t v i! Xin chân thành cảm ... : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 5= 1= 4+2= 2= 4= 3+3= 3= 6= Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 2= 4= 1= 2= 3= 6 = Thứ năm...
 • 13
 • 256
 • 1

Phep tru trong phạm vi 6

Phep tru trong phạm vi 6
... Th t ngy 26 thỏng 11 nm 2008 Kim tra bi c B 5+1= +2 =6 5+ =6 6+ =6 Thứ tư ngày 26 tháng 11 nm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ? - = - = ? ? - = 6 - = ? - = ? - = ? - = - = Trò chơi : Truyền điện ... - Đ - - Đ - Đ Đ Đ + Đ Bài 1: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm + = - = - = Đ Đ Đ - = - - = Đ Đ - - = Đ Bài : Vi t phép tính thích hợp 3 - = đ Phép trừ phạm vi 6 = = = = = nh phỳc Gi h...
 • 9
 • 159
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1
... ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : 6 2 1= 6 3–3= 6 1 2= 6 6 = Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp : a) b) – = – = 6- 6 6- 2 6- 6- 5 ... vi Tính : + =6 4+2 =6 + =6 - =1 6- 2=4 - =3 - =5 6- 4=2 - =0 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : - = - - ... 6 2= 6 4= 6 3= 6 3= - = 6 - = = - = - = - = 6 - = = - = - = GIẢI LAO Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính :     3 - - 5 6 6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép...
 • 15
 • 944
 • 4

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6
... +10 = + + + =6 3+ 5+1+0 =6 4+0+2 =6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 nm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6 = = = ... Tính: - 3 - - 6 - - - Tính: 5+1= 4+2= 3+3= 6 = = = 61 = =2 66 =0 Tính: 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= Vi t phép tính thích hợp: - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học ... - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học thuộc bảng trừ phạm vi 10 ...
 • 12
 • 184
 • 0

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... 3 Phép trừ phạm vi Tính : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 65 = 61 = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi ... 3+ 36 4+ 16 > Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= ... phạm vi Tính : 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 64 2=0 62 1 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = ...
 • 12
 • 217
 • 0

Phep tru trong pham vi 6

Phep tru trong pham vi 6
... năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2 =6 3+3 =6 6–5= 6 2= 6 3=3 6 1= 6 4= 6 6= Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 6 4–2= 6 2–4= 6 2–1=3 6 1–2= Thứ năm, ngày 25 tháng ... cộng phạm vi 4+2= 4+1+1= 6 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 3=3 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 3 6 6 6 Thứ ... 2010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Ô số bí mật 6 3= 6 4= 6 1=5 5+1 =6 Thứ năm, ngày 25 tháng...
 • 10
 • 137
 • 1

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 ... ph¹m vi 6 - = 6 6 - = = = = = Phép trừ phạm vi Trò chơi : Tính nhanh tính 6- ? =6 6-? =3 -?=5 ? -2=4 ? -4=2 -?=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Ai th«ng minh h¬n ? 6- 3=2 6- 2=4 ... trõ ph¹m vi 5+1 =6 6–5= 6 1= Tính : 4+2 =6 6–2= 6 4= 3+3 =6 6–3= 6 6= Thø n¨m ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh : –4 –2 = Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PHIẾU...
 • 20
 • 74
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6.

Phép trừ trong phạm vi 6.
... ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6 - =5 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 - = Thứ sáu, ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–2=4 6-5=1 6-4=2 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 6–2=4 6-4=2 6–3=3 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 ... Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–1= 6– 6– 6– 6– 2= 3= 4= 5= Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–...
 • 25
 • 185
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 6- 6- 6- 6- 6- =5 =4 =3 =2 =1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi -1=5 -2=4 6- =3 6- =2 -5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi - - ... + 6 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 1=5 2=4 3= 4=2 6 5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 ... Toán Phép trừ phạm vi Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi Luyện tập Tính: - 3 - - 6 - - - 6 Tính: 5+1= 6 5= 1= 4+2 =6 2=4 4=2 3+3= 6 3=3 =0 Tính: 2= =3 =0 4= =3 6 =0 Vi t phép...
 • 21
 • 202
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6
... + 6 - =5 - 5 =1 - =4 - =2 - =3 -3 =3 6 6 - = = = = = 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 ... 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 3 Tính 6 6 6 Tính : 5 +1= 6 5= 6 1= 4 +2= 6 2= 6 4= 3+3= 6 3= 6 6= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : a, - = Vi t phép tính thích hợp b, - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6 2 1= ... 6 2 1= 6 4 2= 6 1 2= 6 2 4= Tính – – = 6 6 = • Tính • – – =0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • – – =0 6 2 4= • Tính 6 3–3= 6 6 = 6 2 1= 3 6 1 2= 3 Ai thông minh 6- 3 =2 6 -2= 4 6- 0=5 Giúp tớ với ! 6 -1= 5 6 -2= 4...
 • 26
 • 502
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN
... phạm vi 6 - = - = - = - =4 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = - = TOÁN ... phạm vi Thực hành Bài 3: Tính 6- 4-2 = 6- 2-1 = 6- 2-4 = - 1- = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a/ -1 = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ... phạm vi Thực hành Bài 1: Tính 6 6 6 5 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 2: Tính +1= 4+ 2= +3= 6 - 1= 6- 2= - 3= - 5= - 4= - 6= TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI...
 • 16
 • 178
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... !B 6 1=5 6 1=5 6 5=1 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3  Tr Tr 66 67  Tr Tr 66 67 - 3 TÝnh: - - - - - 6 TÝnh: 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 4 =2 6 3 = 6 6 = 6 1 = ... = Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) 6 3=3 b) 6 2=4 6 1=5 6 2=4 6 3=3 TÝnh: - - - 6 - - 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 = 6 1 = 6 5=1 6 4=2 TÝnh: 6 4 = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t ... = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) b) 6 3=3 6 2=4 10 6 1=5 6 2=4 6 5=1 6 4=2 6 3=3 11 12 ...
 • 12
 • 96
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... Kiểm tra cũ: 6 1 = Phép trừ Phạm vi 6 2 =4 6 5 = 6 4 = 6 3 = 6 6 = 6 0 = Phép trừ phạm vi 6- 1 = 6- = 6- = 6- = 6- = Phép trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = Phép trừ phạm vi 6 - = - = ... 1: Tính -6 -6 2Đ - 5Đ - 1Đ - 4Đ - 6 Đ Bài 2: Tính + 1= 6 - =1 - =5 Đ Đ Đ 4+2= 6 -2=4 - =2 Đ Đ Đ + =6 - =3 - =0 Đ Đ Đ Bài 3: Tính 6- -2 =0 Đ 6- -4= Đ - -1=3 Đ - - = Đ Bài 4: Vi t phép tính...
 • 18
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: MỐI LIÊN QUAN GIỮA THANG ĐIỂM OSWESTRY VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆMThiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít một ngàyBài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số) Bài 1 Tổng quan về xây dựng thương hiệu kỹ thuật sốBài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số) Bài 0 Giới thiệu môn họcNovel techniques in sensory characterization and consumer profiling (1)8088 (3) cac lenh logicTuyển tập đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 có đáp ánthpt chuyen vinh phuc vinh phuc nam 2017 lan 1 co loi giaiBộ câu hỏi tham khảo thi tuyển công chức môn anh văn ngạch chuyên viên tỉnh đồng tháp năm 2017Mẫu Tờ trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởngCâu hỏi tham khảo thi công chức năm 2017 (1)Câu hỏi tham khảo thi công chức năm 2017 (5)Câu hỏi tham khảo thi công chức năm 2017 (2)De kiem tra lich su lop 4BĐề kiểm tra môn Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Học kỳ I có ma trậnHoc Tieng Anh So Cap A2Hợp chất hữu cơ có nhóm chứcỨng dụng của tích phân trong các bài toán thực tế và toán sơ cấp (Khóa luận tốt nghiệp)làm quen với tác phẩm văn họcỨng dụng của đạo hàm trong các bài toán thực tế và toán sơ cấp (Khóa luận tốt nghiệp)
Đăng ký
Đăng nhập