Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

7 149 0
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Ng­êi th c hi n: Nguy n Kim H iự ệ ễ ả PHßNG GD&®T KON RÉY PHßNG GD&®T KON RÉY Tr­ê Tr­ê ng th kim ng th kim ®ång ®ång KiÓm tra bµi cò : Bài 1 : Tính 1 5 + 4 2 + 3 3 + 5 1 + 6 6 6 6 6 - 5 = .… 6 - 1 = . 6 - 4 = … 6 - 2 = … 6 - 3 = … 6 - 3 = … 5 4 3 1 2 3 3 6 − 1. TÝnh : 4 6 − 1 6 − 5 6 − 3 2 5 1 2. TÝnh : 5 + 1 = 6 6 - 5 = 1 4 + 2 = 6 6 - 2 = 4 3 + 3 = 6 6 - 3 = 3 3. TÝnh : 6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 4 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 1 - 2 = 3 6 - 3 - 3 = 0 6 - 6 = 0 4. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 Cũng cố dặn dò: - Giáo viên cho học sinh đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6. - Các em về nhà làm bài tập. . 1 + 6 6 6 6 6 - 5 = .… 6 - 1 = . 6 - 4 = … 6 - 2 = … 6 - 3 = … 6 - 3 = … 5 4 3 1 2 3 3 6 − 1. TÝnh : 4 6 − 1 6 − 5 6 − 3 2 5 1 2. TÝnh : 5 + 1 = 6 6 -. = 1 4 + 2 = 6 6 - 2 = 4 3 + 3 = 6 6 - 3 = 3 3. TÝnh : 6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 4 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 1 - 2 = 3 6 - 3 - 3 = 0 6 - 6 = 0 4. Vi t phÐp tÝnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài: Phép trừ trong phạm vi 6, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Bình luận về tài liệu bai-phep-tru-trong-pham-vi-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP