Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11612 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 140
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

Mô tả: Ng­êi th c hi n: Nguy n Kim H iự ệ ễ ả PHßNG GD&®T KON RÉY PHßNG GD&®T KON RÉY Tr­ê Tr­ê ng th kim ng th kim ®ång ®ång KiÓm tra bµi cò : Bài 1 : Tính 1 5 + 4 2 + 3 3 + 5 1 + 6 6 6 6 6 - 5 = .… 6 - 1 = . 6 - 4 = … 6 - 2 = … 6 - 3 = … 6 - 3 = … 5 4 3 1 2 3 3 6 − 1. TÝnh : 4 6 − 1 6 − 5 6 − 3 2 5 1 2. TÝnh : 5 + 1 = 6 6 - 5 = 1 4 + 2 = 6 6 - 2 = 4 3 + 3 = 6 6 - 3 = 3 3. TÝnh : 6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 4 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 1 - 2 = 3 6 - 3 - 3 = 0 6 - 6 = 0 4. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 Cũng cố dặn dò: - Giáo viên cho học sinh đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6. - Các em về nhà làm bài tập. . 1 + 6 6 6 6 6 - 5 = .… 6 - 1 = . 6 - 4 = … 6 - 2 = … 6 - 3 = … 6 - 3 = … 5 4 3 1 2 3 3 6 − 1. TÝnh : 4 6 − 1 6 − 5 6 − 3 2 5 1 2. TÝnh : 5 + 1 = 6 6 -. = 1 4 + 2 = 6 6 - 2 = 4 3 + 3 = 6 6 - 3 = 3 3. TÝnh : 6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 4 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 1 - 2 = 3 6 - 3 - 3 = 0 6 - 6 = 0 4. Vi t phÐp tÝnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài: Phép trừ trong phạm vi 6, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-phep-tru-trong-pham-vi-6

Đăng ký

Generate time = 0.308048963547 s. Memory usage = 18.41 MB