phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4
... 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 7
 • 248
 • 0

Tiet 38 - phep tru trong pham vi 4

Tiet 38 - phep tru trong pham vi 4
... thỏ mang tương ứng với số củ cà rốt dĩa 4- 1 =3 4- 3 4- 2 =2 4- 1 4- 3 =1 4- 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI - = 4Cñng cè: - = - = + = + = 4 - = - = + = 4 - = ... TRONG PHẠM VI 4 - = - = - = + = + = 4 - = - = + = 4 - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài tập Tính: - =3 3+1= 1+2 =3 - =2 - 3= - =2 - =1 - 1= 3 - =1 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài ... Bài - 3= TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài - = - = - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI + = + = 4 - = 3 4 - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI + = 4 - = 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG...
 • 18
 • 199
 • 0

TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 7
 • 228
 • 0

Toán 1-Phép trừ trong phạm vi 4

Toán 1-Phép trừ trong phạm vi 4
... PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ ... trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = + = 4 - = 3 4 ... TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = 4 - = 2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ - = 1 + = 4 - = 3 + = 4 - = 2 + = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG...
 • 17
 • 287
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4
... vi 4 - = Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 3+1 =4 1+3 =4 4-1=3 4- 3=1 Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm ... Toán: Bài cũ: b - =1 - =1 - =2 Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 4 - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 4 - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ... 2008 Phép trừ phạm vi 2+2 =4 4-2=2 Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 4- 2= 3-2= 4- 3= 3+1= 4- 3= 4- 1= Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính - -...
 • 12
 • 246
 • 0

Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 4

Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 4
... TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép ... phép tính thích hợp: 2+1= 3-2= + = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 1=3 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP ... phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = + = 4 - = 3 4 - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ...
 • 16
 • 796
 • 3

Phep tru trong pham vi 4

Phep tru trong pham vi 4
... phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG ... Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 1=3 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành ... phép cộng phép trừ + = 4 - = + = 4 - = + = 4 - = Bài 1: Tính + = - = - = – = – = – = – = – = – = + = – = - = Bài 1: Tính 3+1 =4 4- 3=1 4- 1 =3 4 2=2 3–2=1 4 3=1 4 1= 3–1= 2–1= 1+2=3 3–1=2...
 • 21
 • 157
 • 0

Phép trừ trong phạm vị 4 (lớp 1)

Phép trừ trong phạm vị 4 (lớp 1)
... 4- = 4- = 4- = - 1= 4- = 4- = 3+1 = 1+ = 4 4- = 4- = 2+2 = 4- = 2 LuyÖn tËp ...
 • 8
 • 239
 • 1

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích hợp : Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi củng cố: Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Bài học...
 • 15
 • 132
 • 0

TOÁN 1 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

TOÁN 1 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 11 năm 2 010 TOÁN TÝnh: 1 3 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 1= Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 4 2=2 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 4 3 =1 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN ... PhÐp trừ ph¹m vi 2+2 =4 4-2=2 + + = = _ _ = = Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành Bài 1: Tính 4 1= – 22 = 3 1= 3– 2= 2 1= 4 3= Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN ... 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành Bài Tính: _ 2 4_ 3_ 4_ 2_ 1 3_ 1 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 1 = –2 = 2 – = 11 ...
 • 9
 • 211
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 4.

Phép trừ trong phạm vi 4.
... 2009 Toán: Phép trừ phạm vi 4–1=3 Thứ ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Thứ ngày 11tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Toán: Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Phép trừ phạm vi 4 - = ... thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi 4 Toán: thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Phép trừ phạm vi 4 Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 4-2= 3-2= 4-3= 4–2= ... 2009 Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính 4 2 - - - 1 - Toán: Phép trừ phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích hợp - = * Trò chơi củng cố: “Thỏ ăn cà rốt” Em đường để thỏ ăn số củ cà rốt trog dĩa kết phép...
 • 14
 • 107
 • 0

phép trừ trong phạm vi 4

phép trừ trong phạm vi 4
... PhÐp trừ ph¹m vi 4 –1= Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2009 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2009 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 5 –2= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 2=2 ... tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 3= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 – = – = – = Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 2+2 =4 4-2=2 + + = = _ _ = = Thứ ... PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành  Bµi : TÝnh – =3 – =2 2–1= 4 3– 4 2= 21 = 31 = 3+1= 4 – 31 = – 13 = 1+2= 3–1= 3–2= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành • Bµi 2: TÝnh _4 2...
 • 14
 • 92
 • 0

Gián án phép trừ trong phạm vi 4

Gián án phép trừ trong phạm vi 4
... vi + 1 =4 2+2 =4 1+3 =4 + = + = 4 + =4 Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 1+3= 3+1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: ... ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Kiểm tra cũ Tính + + Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Kiểm tra cũ: Vi t phép tính thích hợp: +1 = Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Phép cộng phạm vi ... bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 2.Tính: + = > < = ? + > + < Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 2.Tính >, ...
 • 10
 • 131
 • 0

phep tru trong pham vi 4

phep tru trong pham vi 4
... th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 LuyÖn tËp Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 10
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀOCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daChapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Tổng quan về lao hệ thần kinh trung ươngbáo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (16)đề thi hsg tỉnh gdtx (3)đề kiểm tra 1 tiết hình học 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập