phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4
... 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 7
 • 256
 • 0

Tiet 38 - phep tru trong pham vi 4

Tiet 38 - phep tru trong pham vi 4
... thỏ mang tương ứng với số củ cà rốt dĩa 4- 1 =3 4- 3 4- 2 =2 4- 1 4- 3 =1 4- 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI - = 4Cñng cè: - = - = + = + = 4 - = - = + = 4 - = ... TRONG PHẠM VI 4 - = - = - = + = + = 4 - = - = + = 4 - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài tập Tính: - =3 3+1= 1+2 =3 - =2 - 3= - =2 - =1 - 1= 3 - =1 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài ... Bài - 3= TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài - = - = - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI + = + = 4 - = 3 4 - = TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI + = 4 - = 2 TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG...
 • 18
 • 208
 • 0

TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 7
 • 235
 • 0

Toán 1-Phép trừ trong phạm vi 4

Toán 1-Phép trừ trong phạm vi 4
... PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ ... trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = + = 4 - = 3 4 ... TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = 4 - = 2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ - = 1 + = 4 - = 3 + = 4 - = 2 + = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG...
 • 17
 • 292
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4
... vi 4 - = Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 3+1 =4 1+3 =4 4-1=3 4- 3=1 Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm ... Toán: Bài cũ: b - =1 - =1 - =2 Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 4 - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi 4 - = Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ... 2008 Phép trừ phạm vi 2+2 =4 4-2=2 Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 4- 2= 3-2= 4- 3= 3+1= 4- 3= 4- 1= Toán: Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính - -...
 • 12
 • 257
 • 0

Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 4

Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 4
... TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép ... phép tính thích hợp: 2+1= 3-2= + = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 1=3 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP ... phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = + = 4 - = 3 4 - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài b) Mối quan hệ phép cộng phép trừ...
 • 16
 • 828
 • 3

Phep tru trong pham vi 4

Phep tru trong pham vi 4
... phạm vi 4- 3=1 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4 - = - = - = Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG ... Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 1=3 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành phép trừ phạm vi 4- 2=2 Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài a) Hình thành ... phép cộng phép trừ + = 4 - = + = 4 - = + = 4 - = Bài 1: Tính + = - = - = – = – = – = – = – = – = + = – = - = Bài 1: Tính 3+1 =4 4- 3=1 4- 1 =3 4 2=2 3–2=1 4 3=1 4 1= 3–1= 2–1= 1+2=3 3–1=2...
 • 21
 • 167
 • 0

Phép trừ trong phạm vị 4 (lớp 1)

Phép trừ trong phạm vị 4 (lớp 1)
... 4- = 4- = 4- = - 1= 4- = 4- = 3+1 = 1+ = 4 4- = 4- = 2+2 = 4- = 2 LuyÖn tËp ...
 • 8
 • 257
 • 1

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Thứ ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích hợp : Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi củng cố: Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi Bài học...
 • 15
 • 134
 • 0

TOÁN 1 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

TOÁN 1 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
... 11 năm 2 010 TOÁN TÝnh: 1 3 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 1= Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 4 2=2 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN 4 3 =1 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN ... PhÐp trừ ph¹m vi 2+2 =4 4-2=2 + + = = _ _ = = Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành Bài 1: Tính 4 1= – 22 = 3 1= 3– 2= 2 1= 4 3= Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN ... 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành Bài Tính: _ 2 4_ 3_ 4_ 2_ 1 3_ 1 Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 2 010 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 1 = –2 = 2 – = 11 ...
 • 9
 • 220
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 4.

Phép trừ trong phạm vi 4.
... 2009 Toán: Phép trừ phạm vi 4–1=3 Thứ ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Thứ ngày 11tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Toán: Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Phép trừ phạm vi 4 - = ... thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi 4 Toán: thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Phép trừ phạm vi 4 Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 4-2= 3-2= 4-3= 4–2= ... 2009 Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính 4 2 - - - 1 - Toán: Phép trừ phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích hợp - = * Trò chơi củng cố: “Thỏ ăn cà rốt” Em đường để thỏ ăn số củ cà rốt trog dĩa kết phép...
 • 14
 • 112
 • 0

phép trừ trong phạm vi 4

phép trừ trong phạm vi 4
... PhÐp trừ ph¹m vi 4 –1= Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2009 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2009 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 5 –2= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 2=2 ... tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 3= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 4 – = – = – = Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi 2+2 =4 4-2=2 + + = = _ _ = = Thứ ... PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành  Bµi : TÝnh – =3 – =2 2–1= 4 3– 4 2= 21 = 31 = 3+1= 4 – 31 = – 13 = 1+2= 3–1= 3–2= Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 TOÁN PhÐp trừ ph¹m vi Thực hành • Bµi 2: TÝnh _4 2...
 • 14
 • 98
 • 0

Gián án phép trừ trong phạm vi 4

Gián án phép trừ trong phạm vi 4
... vi + 1 =4 2+2 =4 1+3 =4 + = + = 4 + =4 Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 1+3= 3+1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: ... ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Kiểm tra cũ Tính + + Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Kiểm tra cũ: Vi t phép tính thích hợp: +1 = Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán: Phép cộng phạm vi ... bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 2.Tính: + = > < = ? + > + < Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009 Toán Phép cộng phạm vi 1.Tính: 2.Tính >, ...
 • 10
 • 138
 • 0

phep tru trong pham vi 4

phep tru trong pham vi 4
... th¸ng 10 n¨m 2009 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 LuyÖn tËp Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 10
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015 2016Day hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí của công nhân nhà trọ hiện nayĐề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcChứng thực của UBND xã từ thực tiễn huyện mỹ đức, thành phố hà nội )tóm tắt)Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nội (tóm tắt)Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcLý thuyết và BT trắc nghiệm phrasal verbs có đáp ánGiải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2015 2016125 phrases in englishQuản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)AWS d1 1 d1 1m 2015Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập