phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6
... Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2= 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 ... 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 3./ Luyện tập thực hành • Bài 1: ... bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2 =6 5+0= 2+4 =6 0+5= 4+2=2+4 5+1 =6 2+2= 1+5 =6 3+3= 5 Bài 3: Vi t phép tính thích hợp 2+4 =6 4+2 =6 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới:...
 • 21
 • 315
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... 5- =5 ? Vi t phép tính thích hợp + = + = Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Hình thành phép cộng phạm vi + = + = + = + = + = + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc ... 4+1+1 =6 4+ 3+2+1= 4+0+2= = 2+2+2= 3+3+0= Vi t phép tính thích hợp + + = = 6 Vi t phép tính thích hợp + = Đọc lại Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 + đọc ? Hãy =lại + g cộ m vi ? Bảnphạ=ng ? +4 =6 ? +3 =6 4-2 ... + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc lại ? Hã g cộn ? Bản+ = g phạm vi ? 4+2 =6 ? 2+4 =6 ? ? 3+3 =6 ? Hướng dẫn thực hành Bảng Tính 4 6 … … … … … … Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính nêu nhận...
 • 14
 • 211
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... = Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= 4+2= 3+3= 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3= ... Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi +1= +5= +2= +4= +3= +3= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= ... Toán Phép cộng phạm vi Luyện tập Bài (s): Bài (s): 5+0= 0+5= Bài (s): + + 1= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi Bài (b): a) b) Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 182
 • 0

Phép công trong phạm vi 6

Phép công trong phạm vi 6
... - - b IV GV vi t + = lên bảng cho HS đọc Các em quan sát hình bảng, cô có hình tam giác hình tam giác, cô có...
 • 2
 • 179
 • 2

phep cong trong pham vi 6

phep cong trong pham vi 6
... 11 n¨m 2007 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 117
 • 0

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6
... Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: + + + + + + Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: ... phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 4+2 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài học lớp đến kết thúc Xin trân trọng cảm ơn thầy cô...
 • 7
 • 427
 • 2

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 147
 • 0

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 125
 • 0

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 155
 • 0

Phep cong trong pham vi 6

Phep cong trong pham vi 6
... Toán : Phép cộng phạm vi 5+1 = +2 = 3+3 =6 ▲▲▲▲▲ ■■ ■■ ●● ● ▲ ■ ■ ●● ● + = +4 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng ... cộng phạm vi 5+1 = 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi Tính : + + + 3 + + + 6 Tính : Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4+2= ... Phép cộng phạm vi 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hỵp + = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh...
 • 10
 • 127
 • 0

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6
... phạm vi 3+3 =6 3+3 =6 3+3 = 3+3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 2+4 =6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi ... Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4 =6 4+2 =6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm ... Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + = +6 >=< 1+5 2+4 = 4+2 Toán: Phép cộng phạm vi...
 • 12
 • 184
 • 0

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt
... Phép cộng phạm vi 5+1= +2= 1+5= +4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi +3= 5+1=6 4+2=6 1+5=6 2+4=6 3+3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài1: Số? + …= ... ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = b + = Thứ ... năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1: Số? BÀI 2: Tính BÀI 3: Tính Bài 4: Vi t phép tính thích hợp Dặn dò: - Về nhà em học bảng cộng - Xem trước bài: Phép trừ phạm vi Chào tạm biệt ! GV: Vũ Thị...
 • 8
 • 172
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6
... Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 Thư giãn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 Luyện tập 1+5 =6 3+3 =6 Tổ 1 ,Tính Tổ Tổ Trò ,Tính chơi :Ong tìm mật ... Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 6 3+3 =6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích hợp a 4+2 =6 5+1= 2+4= 1+5= b 5+0= 0+5= 3+2+1 =6 5+1+0 =6 3+2+1 =6 4+0+2 =6 + = + = Bi hc kt thỳc ... vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+ =6 3+3 =6 3+3 =6 Trò chơi :Ong tìm mật Tặng bạn nhỏ lớp 1B hát thật hay nhé! Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 Ong = 6mật2 + = + tìm 3+3 =6 6...
 • 16
 • 196
 • 0

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng
... 5+1 =6 4+2 =6 1+5 =6 2+4 =6 3+3 =6 Bài1: Số? + …= + …= + …= + …= + …= BÀI 2: Tính 4 … … ® ® … … … … ® ® ® ® BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t ... 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t phép tính thích hợp: b + = Củng cố - Dặn dò Đọc bảng cộng Về nhà học thuộc bảng cộng ...
 • 11
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hệ thống giao thông đường bộCác khái niệm Cơ sở hạ tầngOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnCAU DO VUI DÀNH CHO TUOI THOTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó của HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay ra saoTiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 3: Phương pháp đơn giản hóa (Eurocode6 BS EN 1996 3 Design of masonry structures part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập