phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6
... Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2= 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 ... 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 3./ Luyện tập thực hành • Bài 1: ... bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2 =6 5+0= 2+4 =6 0+5= 4+2=2+4 5+1 =6 2+2= 1+5 =6 3+3= 5 Bài 3: Vi t phép tính thích hợp 2+4 =6 4+2 =6 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới:...
 • 21
 • 365
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... 5- =5 ? Vi t phép tính thích hợp + = + = Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Hình thành phép cộng phạm vi + = + = + = + = + = + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc ... 4+1+1 =6 4+ 3+2+1= 4+0+2= = 2+2+2= 3+3+0= Vi t phép tính thích hợp + + = = 6 Vi t phép tính thích hợp + = Đọc lại Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 + đọc ? Hãy =lại + g cộ m vi ? Bảnphạ=ng ? +4 =6 ? +3 =6 4-2 ... + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc lại ? Hã g cộn ? Bản+ = g phạm vi ? 4+2 =6 ? 2+4 =6 ? ? 3+3 =6 ? Hướng dẫn thực hành Bảng Tính 4 6 … … … … … … Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính nêu nhận...
 • 14
 • 239
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... = Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= 4+2= 3+3= 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3= ... Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi +1= +5= +2= +4= +3= +3= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= ... Toán Phép cộng phạm vi Luyện tập Bài (s): Bài (s): 5+0= 0+5= Bài (s): + + 1= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi Bài (b): a) b) Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 215
 • 0

Phép công trong phạm vi 6

Phép công trong phạm vi 6
... - - b IV GV vi t + = lên bảng cho HS đọc Các em quan sát hình bảng, cô có hình tam giác hình tam giác, cô có...
 • 2
 • 213
 • 2

phep cong trong pham vi 6

phep cong trong pham vi 6
... 11 n¨m 2007 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 146
 • 0

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6
... Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: + + + + + + Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: ... phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 4+2 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài học lớp đến kết thúc Xin trân trọng cảm ơn thầy cô...
 • 7
 • 465
 • 2

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 197
 • 0

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 155
 • 0

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 184
 • 0

Phep cong trong pham vi 6

Phep cong trong pham vi 6
... Toán : Phép cộng phạm vi 5+1 = +2 = 3+3 =6 ▲▲▲▲▲ ■■ ■■ ●● ● ▲ ■ ■ ●● ● + = +4 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng ... cộng phạm vi 5+1 = 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi Tính : + + + 3 + + + 6 Tính : Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4+2= ... Phép cộng phạm vi 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hỵp + = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh...
 • 10
 • 144
 • 0

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6
... phạm vi 3+3 =6 3+3 =6 3+3 = 3+3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 2+4 =6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi ... Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4 =6 4+2 =6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm ... Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + = +6 >=< 1+5 2+4 = 4+2 Toán: Phép cộng phạm vi...
 • 12
 • 206
 • 0

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt
... Phép cộng phạm vi 5+1= +2= 1+5= +4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi +3= 5+1=6 4+2=6 1+5=6 2+4=6 3+3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài1: Số? + …= ... ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = b + = Thứ ... năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1: Số? BÀI 2: Tính BÀI 3: Tính Bài 4: Vi t phép tính thích hợp Dặn dò: - Về nhà em học bảng cộng - Xem trước bài: Phép trừ phạm vi Chào tạm biệt ! GV: Vũ Thị...
 • 8
 • 197
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6
... Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 Thư giãn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 Luyện tập 1+5 =6 3+3 =6 Tổ 1 ,Tính Tổ Tổ Trò ,Tính chơi :Ong tìm mật ... Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 6 3+3 =6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích hợp a 4+2 =6 5+1= 2+4= 1+5= b 5+0= 0+5= 3+2+1 =6 5+1+0 =6 3+2+1 =6 4+0+2 =6 + = + = Bi hc kt thỳc ... vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+ =6 3+3 =6 3+3 =6 Trò chơi :Ong tìm mật Tặng bạn nhỏ lớp 1B hát thật hay nhé! Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 Ong = 6mật2 + = + tìm 3+3 =6 6...
 • 16
 • 222
 • 0

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng
... 5+1 =6 4+2 =6 1+5 =6 2+4 =6 3+3 =6 Bài1: Số? + …= + …= + …= + …= + …= BÀI 2: Tính 4 … … ® ® … … … … ® ® ® ® BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t ... 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t phép tính thích hợp: b + = Củng cố - Dặn dò Đọc bảng cộng Về nhà học thuộc bảng cộng ...
 • 11
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích chiến lược đại dương xanh tại doanh nghiệp HTMPPhân tích sự thành công của tân hiệp phát trên phương diện chiến lược đại dương xanhLHS-Phạm Thanh Phương-Án treo và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Hải DươngBài giảng hệ hô hấp cho sinh viên ngành yKế sách trong kinh doanh và cách áp dụngBài giảng hồi sức tim phổi trẻ emThể chế, năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu các quốc gia đang phát triểnBài giảng giải phẫu bệnh hô hấpÔn thi giải tích 12 có đáp ánThực trạng khai thác và sử dụng cây gù hương (cinnamomum balansae h lecomte) tại huyện phú lương, đại từ và huyện định hóa tỉnh thái nguyên (1)Phân tích chiến lược marketing phá cách – chiến lược đại dương xanh cho dịch vụ viễn thông của vietelPhân tích chiến lược marketing phá cách của công ty cổ phần thực phẩm vietmacNghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã quang phong huyện na rì tỉnh bắc kạnThực trạng khai thác và sử dụng cây gù hương (cinnamomum balansae h lecomte) tại huyện phú lương, đại từ và huyện định hóa tỉnh thái nguyênde thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 12 co ban truong thpt trung vuong binh dinh nam hoc 2011 2012Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương năm học 2011 2012Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây re gừng (cinnamomum obtusifolium) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyênLQT-Hoang Kim Khuyen-Bao ve quyen va loi ich cua nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai theo phap luat Viet Nam va phap luat mot so nuoc huu quanĐề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, Nghệ An năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập