phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6
... Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2= 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 ... 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 3./ Luyện tập thực hành • Bài 1: ... bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2 =6 5+0= 2+4 =6 0+5= 4+2=2+4 5+1 =6 2+2= 1+5 =6 3+3= 5 Bài 3: Vi t phép tính thích hợp 2+4 =6 4+2 =6 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới:...
 • 21
 • 377
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... 5- =5 ? Vi t phép tính thích hợp + = + = Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Hình thành phép cộng phạm vi + = + = + = + = + = + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc ... 4+1+1 =6 4+ 3+2+1= 4+0+2= = 2+2+2= 3+3+0= Vi t phép tính thích hợp + + = = 6 Vi t phép tính thích hợp + = Đọc lại Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 + đọc ? Hãy =lại + g cộ m vi ? Bảnphạ=ng ? +4 =6 ? +3 =6 4-2 ... + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc lại ? Hã g cộn ? Bản+ = g phạm vi ? 4+2 =6 ? 2+4 =6 ? ? 3+3 =6 ? Hướng dẫn thực hành Bảng Tính 4 6 … … … … … … Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính nêu nhận...
 • 14
 • 251
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... = Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= 4+2= 3+3= 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3= ... Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi +1= +5= +2= +4= +3= +3= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= ... Toán Phép cộng phạm vi Luyện tập Bài (s): Bài (s): 5+0= 0+5= Bài (s): + + 1= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi Bài (b): a) b) Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 228
 • 0

Phép công trong phạm vi 6

Phép công trong phạm vi 6
... - - b IV GV vi t + = lên bảng cho HS đọc Các em quan sát hình bảng, cô có hình tam giác hình tam giác, cô có...
 • 2
 • 229
 • 2

phep cong trong pham vi 6

phep cong trong pham vi 6
... 11 n¨m 2007 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 153
 • 0

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6
... Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: + + + + + + Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: ... phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 4+2 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài học lớp đến kết thúc Xin trân trọng cảm ơn thầy cô...
 • 7
 • 473
 • 2

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 238
 • 0

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 166
 • 0

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 188
 • 0

Phep cong trong pham vi 6

Phep cong trong pham vi 6
... Toán : Phép cộng phạm vi 5+1 = +2 = 3+3 =6 ▲▲▲▲▲ ■■ ■■ ●● ● ▲ ■ ■ ●● ● + = +4 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng ... cộng phạm vi 5+1 = 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi Tính : + + + 3 + + + 6 Tính : Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4+2= ... Phép cộng phạm vi 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hỵp + = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh...
 • 10
 • 153
 • 0

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6
... phạm vi 3+3 =6 3+3 =6 3+3 = 3+3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 2+4 =6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi ... Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4 =6 4+2 =6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm ... Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + = +6 >=< 1+5 2+4 = 4+2 Toán: Phép cộng phạm vi...
 • 12
 • 211
 • 0

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt
... Phép cộng phạm vi 5+1= +2= 1+5= +4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi +3= 5+1=6 4+2=6 1+5=6 2+4=6 3+3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài1: Số? + …= ... ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = b + = Thứ ... năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1: Số? BÀI 2: Tính BÀI 3: Tính Bài 4: Vi t phép tính thích hợp Dặn dò: - Về nhà em học bảng cộng - Xem trước bài: Phép trừ phạm vi Chào tạm biệt ! GV: Vũ Thị...
 • 8
 • 205
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6
... Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 Thư giãn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 Luyện tập 1+5 =6 3+3 =6 Tổ 1 ,Tính Tổ Tổ Trò ,Tính chơi :Ong tìm mật ... Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 6 3+3 =6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích hợp a 4+2 =6 5+1= 2+4= 1+5= b 5+0= 0+5= 3+2+1 =6 5+1+0 =6 3+2+1 =6 4+0+2 =6 + = + = Bi hc kt thỳc ... vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+ =6 3+3 =6 3+3 =6 Trò chơi :Ong tìm mật Tặng bạn nhỏ lớp 1B hát thật hay nhé! Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 Ong = 6mật2 + = + tìm 3+3 =6 6...
 • 16
 • 233
 • 0

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng
... 5+1 =6 4+2 =6 1+5 =6 2+4 =6 3+3 =6 Bài1: Số? + …= + …= + …= + …= + …= BÀI 2: Tính 4 … … ® ® … … … … ® ® ® ® BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t ... 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t phép tính thích hợp: b + = Củng cố - Dặn dò Đọc bảng cộng Về nhà học thuộc bảng cộng ...
 • 11
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tích hợp điều khiển PLC trong rô bốt công nghiệp 4 bậc tự doNghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống đèn phaNghiên cứu thiết kế tính toán trục vít đôiNghiên cứu ứng dụng công nghệ CADCAM trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra bánh răng trụ thân khaiNghiên cứu ứng dụng giao diện AWESIM phục vụ cho kỹ thuật mô hình, mô phỏng trong sản xuất công nghiệpNghiên cứu ứng dụng multilevel inverter trong hệ thống điều khiển trực tiếp moment động cơ không đồng bộNghiên cứu ứng dụng phần mềm catia trong lập trình thiết kế và gia công chi tiết cơ khí trên máy CNCNghiên cứu ứng dụng phần mềm topsolid trong thiết kế và gia côngNghiên cứu ứng dụng SlamII phục cho kỹ thuật mô hình mô phỏng trong sản xuất công nghiệpNghiên cứu xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt cho gia công phay và thực nghiệm áp dungNghiên cứu xây dựng quan hệ giữa phát thải và chế độ làm việc của xe máy khi sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô phỏng động học và kết cấu cơ khí một số loại đồ gá hàn hồ quang bán tự động, tự động dùng cho hàn ống và một số kết cấu hàn phức tạpNghiên cứu, thiết kế thiết bị thử lá cánh quay trực thăngNghiên cứu, ứng dụng công nghệ CADCAM trong thiết kế chế tạo và kiểm tra bánh răng côn răng thẳngPhân tích các cấu hình xe tải nhẹ phù hợp với điều kiện việt namPhân tích động lực học ngược robot song songAnten thông minh(Anten thích nghi)Thiết kế 3d và kiểm nghiệm bền vỏ van cơ cấu chấp hành trong hệ thống phanh ABS khí nénXây dựng mô hình nghiên cứu tác động của thanh xoắn có khả năng điều khiển đến tính năng ổn định chuyển động của ôtôĐTM dự án sản xuất dụng cụ bằng thép
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập