phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6
... Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2= 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 ... 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 3./ Luyện tập thực hành • Bài 1: ... bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2 =6 5+0= 2+4 =6 0+5= 4+2=2+4 5+1 =6 2+2= 1+5 =6 3+3= 5 Bài 3: Vi t phép tính thích hợp 2+4 =6 4+2 =6 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới:...
 • 21
 • 350
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... 5- =5 ? Vi t phép tính thích hợp + = + = Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Hình thành phép cộng phạm vi + = + = + = + = + = + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc ... 4+1+1 =6 4+ 3+2+1= 4+0+2= = 2+2+2= 3+3+0= Vi t phép tính thích hợp + + = = 6 Vi t phép tính thích hợp + = Đọc lại Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 + đọc ? Hãy =lại + g cộ m vi ? Bảnphạ=ng ? +4 =6 ? +3 =6 4-2 ... + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc lại ? Hã g cộn ? Bản+ = g phạm vi ? 4+2 =6 ? 2+4 =6 ? ? 3+3 =6 ? Hướng dẫn thực hành Bảng Tính 4 6 … … … … … … Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính nêu nhận...
 • 14
 • 231
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... = Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= 4+2= 3+3= 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3= ... Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi +1= +5= +2= +4= +3= +3= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= ... Toán Phép cộng phạm vi Luyện tập Bài (s): Bài (s): 5+0= 0+5= Bài (s): + + 1= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi Bài (b): a) b) Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 204
 • 0

Phép công trong phạm vi 6

Phép công trong phạm vi 6
... - - b IV GV vi t + = lên bảng cho HS đọc Các em quan sát hình bảng, cô có hình tam giác hình tam giác, cô có...
 • 2
 • 204
 • 2

phep cong trong pham vi 6

phep cong trong pham vi 6
... 11 n¨m 2007 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 142
 • 0

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6
... Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: + + + + + + Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: ... phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 4+2 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài học lớp đến kết thúc Xin trân trọng cảm ơn thầy cô...
 • 7
 • 455
 • 2

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 167
 • 0

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 143
 • 0

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 179
 • 0

Phep cong trong pham vi 6

Phep cong trong pham vi 6
... Toán : Phép cộng phạm vi 5+1 = +2 = 3+3 =6 ▲▲▲▲▲ ■■ ■■ ●● ● ▲ ■ ■ ●● ● + = +4 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng ... cộng phạm vi 5+1 = 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi Tính : + + + 3 + + + 6 Tính : Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4+2= ... Phép cộng phạm vi 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hỵp + = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh...
 • 10
 • 140
 • 0

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6
... phạm vi 3+3 =6 3+3 =6 3+3 = 3+3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 2+4 =6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi ... Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4 =6 4+2 =6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm ... Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + = +6 >=< 1+5 2+4 = 4+2 Toán: Phép cộng phạm vi...
 • 12
 • 198
 • 0

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt
... Phép cộng phạm vi 5+1= +2= 1+5= +4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi +3= 5+1=6 4+2=6 1+5=6 2+4=6 3+3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài1: Số? + …= ... ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = b + = Thứ ... năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1: Số? BÀI 2: Tính BÀI 3: Tính Bài 4: Vi t phép tính thích hợp Dặn dò: - Về nhà em học bảng cộng - Xem trước bài: Phép trừ phạm vi Chào tạm biệt ! GV: Vũ Thị...
 • 8
 • 190
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6
... Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 Thư giãn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 Luyện tập 1+5 =6 3+3 =6 Tổ 1 ,Tính Tổ Tổ Trò ,Tính chơi :Ong tìm mật ... Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 6 3+3 =6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích hợp a 4+2 =6 5+1= 2+4= 1+5= b 5+0= 0+5= 3+2+1 =6 5+1+0 =6 3+2+1 =6 4+0+2 =6 + = + = Bi hc kt thỳc ... vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+ =6 3+3 =6 3+3 =6 Trò chơi :Ong tìm mật Tặng bạn nhỏ lớp 1B hát thật hay nhé! Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 Ong = 6mật2 + = + tìm 3+3 =6 6...
 • 16
 • 214
 • 0

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng
... 5+1 =6 4+2 =6 1+5 =6 2+4 =6 3+3 =6 Bài1: Số? + …= + …= + …= + …= + …= BÀI 2: Tính 4 … … ® ® … … … … ® ® ® ® BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t ... 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t phép tính thích hợp: b + = Củng cố - Dặn dò Đọc bảng cộng Về nhà học thuộc bảng cộng ...
 • 11
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ))Đô thị hóa và biến đổi không gian làng Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà NộiHoạt động dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại Trường Dạy nghề trẻ khuyết tật huyện Thanh TrìThực trạng thờ cúng Mẫu Âu Cơ của người dân xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú ThọGiá trị chính quy của ánh sạ trơn và định lý sardĐánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Nước Phục Vụ Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Tỉnh Bắc GiangPhép đồng dạng và ứng dụngPhép quay và ứng dụngPhép vị tự, phép tịnh tiến và ứng dụng trong giải toán hình học phẳngSơ lược về đường cong elliptic trên trường hữu hạnƯớc lượng Gradient cho phương trình truyền nhiệt trên đa tập riemannbai giang cad cam cnc phay tien2005CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNPHRASAL VERB THÔNG DỤNGBài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngcác dạng bài tập số phức điển hìnhphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụPhương pháp đánh giá nông thônQuang học huỳnh huệ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập