UNIT5 LESSON 4 b12

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2
... each name to an activity IV Homework Learn by heart the new words -Do exercise (P32) -Prepare new lesson B - ...
 • 21
 • 78
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps
... prediction: - Set the scene : There is a forum on the Internet.You will read some opinions about the advantages and disadvantages of the Internet a The Internet is useful a The Internet gives ... úing the Internet - Ask students to work in pairs, read the statements and predict they are T/F - Write students’ prediction on the board  1st reading for checking II While reading: 1.Checking the ... access to the Internet? c According to Huansui, why people use the Internet? d Make a list of benefits of the Internet according to the three responses? e Are there any disadvantages of the Internet?...
 • 5
 • 213
 • 0

Unit 4 (lesson 4)

Unit 4 (lesson 4)
... other languages _3.Teaches speaking _4. Shows telephone number _5.Has very good teachers a.Tuitio(1) b.Foreign Language Council (2) c.Academy of language (3 ,4, 5) III While-reading: English class)...
 • 2
 • 214
 • 0

unit 8- lesson 4 -writing

unit 8- lesson 4 -writing
... you like to go picnic? With what kind of people would you like to live ? Life in the futrure Lesson 4: Writing Sample writing My ideal world would be a peaceful one There are no wars or conflicts ... no threat of terrorism Home work: - Complete the essay in your notebook - Prepare for the new lesson ...
 • 11
 • 337
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 795
 • 1

Unit5. Lesson 7

Unit5. Lesson 7
... Unit Period: 32 LESSON: MATCHING 1/ 1:45 a) eleven fifteen 2/ 5:30 b) ten twenty-five 3/ 8:50 c) twelve o’clock ... .do you spell your name? What 5/ time does Nam get up? Which 6/ .grade are you in? When 7/ .do we have math? Where 8/ .is Nam? He’s in the classroom What 9/ .does Ba after school?...
 • 12
 • 207
 • 0

Unit 9: Lesson 4 (Read)

Unit 9: Lesson 4 (Read)
... Tidal wave b tornado volcano c d saturday, March Unit 9: natural disasters – lesson (read) 22nd2008 Unit 9: natural disasters Period 59: Lesson (read) I)vocabulary: A Tidal wave : TrËn Sãng thÇn ... cyclone Unit 9: natural disasters – lesson (read) IV: post listening :Retell - groupworks: Discuss a natural disaster in your home town ( flood water, typhoon ) Unit 9: natural disasters – lesson ... looks like a funnel F Unit 9: natural disasters – lesson (read) Matching: 1.(l1-78) Pacific Rim A TÀN PHÁ 2.(l2-78) struck b XE NÔI 3.(l18-78) predict C VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG 4. (l19-78) erupt D...
 • 12
 • 454
 • 1

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19
... eefturo = fourteen = eleven Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 I Vocabulary: sixteen: 16 seventeen: 17 eighteen: 18 nineteen: 19 twenty: 20 Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 II Practice: Listen and ... five Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 * Summary: I Numbers: Sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty II Model sentences: - How old are you ? - I’ m twelve Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 ... sixteen seventeen eighteen nineteen twenty S1: speak Vietnamese “ sè 1” S2: speak English “one” S3: write it on the board “one” Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 III Listen to the dialogue: V Complete...
 • 11
 • 208
 • 0

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37
... classrooms/ school/ 25 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Lucky numbers 10 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 III Play game: ... classroom? Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Model sentences - How many doors are there ? - There is one - There are two - How many + plural noun + are there ? - There are + numbers + Unit 3: Lesson 4: B3-5/ ... Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Look at the picture and make sentences with “There is/ are ” Eg: - There is a board...
 • 21
 • 228
 • 1

Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49

Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49
... trường Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 II Text: Read the text:tape: Listen to the I get up I get dressed I brush my teeth I wash my face I have breakfast I go to school Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 ... X8 X9 Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 Summary: - What + do/ does + S + every morning ? afternoon? - S + V/ Ves/s evening? Eg: - What you every morning ? - I get up Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 Homework: ... sentences: - What you every morning ? - I get up brush my teeth have breakfast go to school Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 III Practice: Picture drill morning S1: What you every .? get up S2: I S1: What...
 • 12
 • 228
 • 0

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57
... S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Answer the questions: Lucky numbers 10 Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 IV Practice: Free talk: ... S1: What time does Ba get up ? Eg : S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Listen to the tape: Read the text: * Hi I’ m Ba I get up at ... (to) start > < (to) finish: b¾t ®Çu > < kÕt thóc Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 II Complete the table Write the time in figures * Grid B.2 / P.5 7 Action Time Ba Get up 6.00 Go to school Classes...
 • 21
 • 419
 • 4

Unit 6: Lesson 4: B4/ p. 67

Unit 6: Lesson 4: B4/ p. 67
... street Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live in the country Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live ……………… Unit ... drill: - Where you live? - I live ……………… Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live ……………… Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Fill in the blank with the ... street Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Ask and answer: a village a city a street a hospital a lake in   on next to near      - Where you live ? Eg: - I live in a village Unit 6: Lesson...
 • 12
 • 2,372
 • 2

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77
... Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77 II Look at the pictures and answer the questions: -Does Chilive in the country? -Does Ba live in the country? Yes, He lives in town No she does Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... city Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 Summary: The present simple: - Do/ Does + S + V? - Yes, S + do/ does - No, S + don’ t/ doesn’ t Homework: Do Ex B , /P 69 - 70 (Ex-book) Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... the country S1: Do you live near a lake ? S2: No I live near a river Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 IV Practice: *Grid B3 /P 77: Listen and check Complete this table in your exercise book Eg: ...
 • 11
 • 279
 • 0

Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87

Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87
... vegetables in the truck He is unloading in the truck Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B.1: Listen to the text: Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text: It’s five ... he is going to a farm Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text Mr Quang is arriving at the farm A farmer is waiting for him Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: ... with vegetables Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text: Mr Quang is driving to Ha Noi He is taking the vegetables to the market Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading...
 • 27
 • 320
 • 1

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102
... mµu ®á yellow: mµu vµng Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 I Vocabulary Matching green black white blue purple brown orange grey red yellow Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 II Describe the features ... Hoa Mai Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Model sentences - What color is her hair? - It’ s black adj - What color are her eyes? - They are brown adj IV Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Practice: ... X5 X6 X7 X8 X9 Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Summary Adjectives of color to describe features blue yellow red white grey green black brown Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Homework: -...
 • 13
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5 DAT NUOCVỞ LUYEN VIET31 NGÀY xây DỰNG một BLOG tốt hơnTổng quan về graphene vật liệu mới có thể thay đổi thế giớiCÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCCÂU HỎI MARKETING DƯỢC CÓ ĐÁP ÁNchuyen de sinh hoc em son chinh sua2Câu hỏi lâm sàng sản phụ khoa y6SKKN giup hoc sinh viet dung loi chinh taBÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄNTrắc nghiệm lí thuyết phân dạng theo chương ( Vật lí 12 có đáp án )BÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN khóa V, nhiệm kỳ 2014 2017 phương hướng nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2019ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangUnit 2 2 mailanhuongSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”Mở rộng hoạt động cho vay tại HDBankHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần OTC Việt NamĐỀ tài tìm hiểu ỨNG DỤNG mô HÌNH MIKE11 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước hạ lưu SÔNG ĐỒNG NAI đến năm 2020Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiCâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Ngân hàng Thương mại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập