UNIT5 LESSON 4 b12

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2

ANH 7.UNIT5. LESSON 4: B1,2
... each name to an activity IV Homework Learn by heart the new words -Do exercise (P32) -Prepare new lesson B - ...
 • 21
 • 70
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps
... prediction: - Set the scene : There is a forum on the Internet.You will read some opinions about the advantages and disadvantages of the Internet a The Internet is useful a The Internet gives ... úing the Internet - Ask students to work in pairs, read the statements and predict they are T/F - Write students’ prediction on the board  1st reading for checking II While reading: 1.Checking the ... access to the Internet? c According to Huansui, why people use the Internet? d Make a list of benefits of the Internet according to the three responses? e Are there any disadvantages of the Internet?...
 • 5
 • 195
 • 0

Unit 4 (lesson 4)

Unit 4 (lesson 4)
... other languages _3.Teaches speaking _4. Shows telephone number _5.Has very good teachers a.Tuitio(1) b.Foreign Language Council (2) c.Academy of language (3 ,4, 5) III While-reading: English class)...
 • 2
 • 190
 • 0

unit 8- lesson 4 -writing

unit 8- lesson 4 -writing
... you like to go picnic? With what kind of people would you like to live ? Life in the futrure Lesson 4: Writing Sample writing My ideal world would be a peaceful one There are no wars or conflicts ... no threat of terrorism Home work: - Complete the essay in your notebook - Prepare for the new lesson ...
 • 11
 • 318
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 691
 • 1

Unit5. Lesson 7

Unit5. Lesson 7
... Unit Period: 32 LESSON: MATCHING 1/ 1:45 a) eleven fifteen 2/ 5:30 b) ten twenty-five 3/ 8:50 c) twelve o’clock ... .do you spell your name? What 5/ time does Nam get up? Which 6/ .grade are you in? When 7/ .do we have math? Where 8/ .is Nam? He’s in the classroom What 9/ .does Ba after school?...
 • 12
 • 181
 • 0

Unit 9: Lesson 4 (Read)

Unit 9: Lesson 4 (Read)
... Tidal wave b tornado volcano c d saturday, March Unit 9: natural disasters – lesson (read) 22nd2008 Unit 9: natural disasters Period 59: Lesson (read) I)vocabulary: A Tidal wave : TrËn Sãng thÇn ... cyclone Unit 9: natural disasters – lesson (read) IV: post listening :Retell - groupworks: Discuss a natural disaster in your home town ( flood water, typhoon ) Unit 9: natural disasters – lesson ... looks like a funnel F Unit 9: natural disasters – lesson (read) Matching: 1.(l1-78) Pacific Rim A TÀN PHÁ 2.(l2-78) struck b XE NÔI 3.(l18-78) predict C VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG 4. (l19-78) erupt D...
 • 12
 • 424
 • 1

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19
... eefturo = fourteen = eleven Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 I Vocabulary: sixteen: 16 seventeen: 17 eighteen: 18 nineteen: 19 twenty: 20 Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 II Practice: Listen and ... five Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 * Summary: I Numbers: Sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty II Model sentences: - How old are you ? - I’ m twelve Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 ... sixteen seventeen eighteen nineteen twenty S1: speak Vietnamese “ sè 1” S2: speak English “one” S3: write it on the board “one” Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19 III Listen to the dialogue: V Complete...
 • 11
 • 193
 • 0

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37
... classrooms/ school/ 25 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Lucky numbers 10 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 III Play game: ... classroom? Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Model sentences - How many doors are there ? - There is one - There are two - How many + plural noun + are there ? - There are + numbers + Unit 3: Lesson 4: B3-5/ ... Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Look at the picture and make sentences with “There is/ are ” Eg: - There is a board...
 • 21
 • 213
 • 1

Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49

Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49
... trường Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 II Text: Read the text:tape: Listen to the I get up I get dressed I brush my teeth I wash my face I have breakfast I go to school Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 ... X8 X9 Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 Summary: - What + do/ does + S + every morning ? afternoon? - S + V/ Ves/s evening? Eg: - What you every morning ? - I get up Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 Homework: ... sentences: - What you every morning ? - I get up brush my teeth have breakfast go to school Unit 4: Lesson 4: C1-2/ p.49 III Practice: Picture drill morning S1: What you every .? get up S2: I S1: What...
 • 12
 • 195
 • 0

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57
... S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Answer the questions: Lucky numbers 10 Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 IV Practice: Free talk: ... S1: What time does Ba get up ? Eg : S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Listen to the tape: Read the text: * Hi I’ m Ba I get up at ... (to) start > < (to) finish: b¾t ®Çu > < kÕt thóc Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 II Complete the table Write the time in figures * Grid B.2 / P.5 7 Action Time Ba Get up 6.00 Go to school Classes...
 • 21
 • 330
 • 4

Unit 6: Lesson 4: B4/ p. 67

Unit 6: Lesson 4: B4/ p. 67
... street Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live in the country Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live ……………… Unit ... drill: - Where you live? - I live ……………… Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Picture drill: - Where you live? - I live ……………… Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Fill in the blank with the ... street Unit 6: Lesson 4: B4/ p 67 II Practice: Ask and answer: a village a city a street a hospital a lake in   on next to near      - Where you live ? Eg: - I live in a village Unit 6: Lesson...
 • 12
 • 2,015
 • 2

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77
... Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77 II Look at the pictures and answer the questions: -Does Chilive in the country? -Does Ba live in the country? Yes, He lives in town No she does Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... city Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 Summary: The present simple: - Do/ Does + S + V? - Yes, S + do/ does - No, S + don’ t/ doesn’ t Homework: Do Ex B , /P 69 - 70 (Ex-book) Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... the country S1: Do you live near a lake ? S2: No I live near a river Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 IV Practice: *Grid B3 /P 77: Listen and check Complete this table in your exercise book Eg: ...
 • 11
 • 250
 • 0

Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87

Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87
... vegetables in the truck He is unloading in the truck Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B.1: Listen to the text: Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text: It’s five ... he is going to a farm Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text Mr Quang is arriving at the farm A farmer is waiting for him Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: ... with vegetables Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading B1: Read the text: Mr Quang is driving to Ha Noi He is taking the vegetables to the market Unit 8: Lesson 4: B1-2/ p.86-87 III Reading...
 • 27
 • 231
 • 1

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102
... mµu ®á yellow: mµu vµng Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 I Vocabulary Matching green black white blue purple brown orange grey red yellow Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 II Describe the features ... Hoa Mai Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Model sentences - What color is her hair? - It’ s black adj - What color are her eyes? - They are brown adj IV Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Practice: ... X5 X6 X7 X8 X9 Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Summary Adjectives of color to describe features blue yellow red white grey green black brown Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Homework: -...
 • 13
 • 312
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.Chuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam astracthoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiếtSteve mcconnell code complete a practical handbook of software construction microsoft press (2004)Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chópBài tập đọc hiểu luyện thi lớp 10 môn tiếng anhUng thư phế quản phổichủ đề 3 hoạt động và nhận thứcĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁNĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾTChi dẫn kỹ thuật cao tốc Đa Nẵng Quảng Ngãi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập