học vần bài 46 ôn ơn

Học vần: Bài 97 Ôn tập

Học vần: Bài 97 Ôn tập
... Viết vào tập viết - Yờu cu HS nhc li cỏch vit v t th ngi vit - C lp vit bi vo vit - Theo dừi un nn v sa sai cho HS - GV chấm nhận xét Luyện nói: - GV giới thiệu viết chủ đề: gà trống khôn ngoan ... sinh c bi tiết - HS đọc L - N - CN - GV ghi đoạn thơ ứng dụng lên - Cho em lên tìm tiếng có vần ôn bảng đọc - HS đọc từ L - N - CN - GV chỉnh sửa - Lệnh HS quan sát tranh - Hỏi: tranh vẽ gì? -...
 • 3
 • 1,108
 • 4

Học vần Bài 44: on - an

Học vần Bài 44: on - an
... Học vần Bài 44: oi on Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ an sàn an Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: ... vần Bài 44: on mẹ rau non on on đá on - an (Tiết 1) an sàn nhà sàn thợ hàn an an bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn ... năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn đá bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn...
 • 18
 • 568
 • 6

Hoc van : bai 44- on - an

Hoc van : bai 44- on - an
... kì diệu on c ng bả ết Vi Tổ tổ : cá sấu Tổ : ao bèo Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on- an on an sàn mẹ nhà sàn Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on- an on o thợn ... 4 4: on - an Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on - an on mẹ an sàn nhà sàn thợ hàn rau non bàn ghế đá đàn gà ? mèo ? nón ? đàn ? Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: ... 4 4: on- an on o thợn hàn rau non a an đá bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on - an on mẹ an sàn nhà sàn thợ hàn rau non bàn ghế đá Viết bảng Thứ...
 • 20
 • 182
 • 0

Học vần: Bài 11: Ôn tập

Học vần: Bài 11: Ôn tập
... DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY TIẾT 1: I ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: - Kiểm tra sĩ số - GV cho HS hát II DẠY BÀI: Giới thiệu bài: - GV hỏi “Tuần qua học ân gì?” Ôn tập: a Các chữ âm vừa học: GV: - Treo bảng ôn (B1) ... câu chuyện + Hổ vật vô ơn, đáng khinh + Không học tập Hổ, phải biết ơn người giúp đỡ - GV cho HS NX phần nêu YN III CỦNG CỐ DẶN DÒ: - NX học - Dặn dò ôn tập chuẩn bị HS lắng nghe - HS đọc cá nhân ... - Yêu cầu học sinh đọc d Tập viết từ ứng dụng: “lò cò”, “vơ cỏ” GV: - Hướng dẫn HS (vừa viết lên bảng lớp vừa nêu quy trình) HOẠT ĐỘNG HỌC HS hát đồng HS nêu âm, chữ học Lên bảng chữ đọc âm HS...
 • 4
 • 231
 • 1

học vần bài 44: ON - AN

học vần bài 44: ON - AN
... vần on mẹ Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần an s an nhà sàn So sánh on on an an Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần: on - an on mẹ an sàn nhà sàn B Viết bảng con: Viếtaybảng: ây on an ... máy bay nhảy dây rau non thợ hàn đá bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế lon sữa chon von chọn áo khô cạn Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần: on - an on mẹ rau non đá an sàn nhà sàn thợ hàn ... 2011 Học vần KIỂM TRA BÀI CŨ: iêu - yêu ưu – ươu ao bèo cá sấu Nhà sáo sậu sau dãy núi Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào B Viết bảng: kì diệu Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần...
 • 19
 • 215
 • 0

học vần bài 44: on-an

học vần bài 44: on-an
... 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on - an on mẹ an sàn nhà sàn Thứ ù ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on - an on an mẹ nhà Ȥàn Thứù ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on- an on mẹ rau ... bàn ghế Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on- an on mẹ rau non on đá on an sàn nhà sàn thợ hàn an bàn ghế an Trò chơi Thi t×m tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! ...
 • 12
 • 170
 • 0

Hoc vần Bài 44 On - An

Hoc vần Bài 44 On - An
... năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ on - an Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 an san nhà sàn on - an Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on - an So sánh on an - Thứ sáu ... ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ on - an an sàn nhà sàn Viết bảng: on an mẹ nhà sàn Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on - an rau non thợ hàn đá bàn ghế Thứ sáu ... ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ rau non hon đa on - an an sàn nhà sàn thợ hàn bàn ghế lon sữa viên đạn Củng cố - dặn dò - Hôm học vần gì? - So sánh on an ...
 • 19
 • 199
 • 0

học vần bài 51: ôn tập (tiết 1)

học vần bài 51: ôn tập (tiết 1)
... n õn on ụn n un e i iờ yờ uụ n en ờn in iờn yờn uụn n Th hai ngy 11 thỏng 11 nm 2013 Học vần Bài 97 : Ôn tập Th hai ngy 11 thỏng 11 nm 2013 Hc vn: ễn cun cun thụn bn Th hai ngy 11 thỏng 11 nm...
 • 15
 • 73
 • 0

HOC VAN: BAI 51 ON TAP (TIET 2)

HOC VAN: BAI 51 ON TAP (TIET 2)
... a ă â o ô u n an ăn ân on ôn ơn un cuồnưcuộn e ê i iê yê uô conưvư n ợ n en ên in iên yên uôn ưn thônưbản ưưưưưưGà mẹ dẫn đàn bãi cỏ Gà vừa...
 • 14
 • 100
 • 0

Học vần Bài 51 Ôn tập

Học vần Bài 51 Ôn tập
... Hoa lan i iê u a â on ôn yên n ă o ơ u e ê cuồn cuộn vượn thơn Luyện viết ...
 • 12
 • 224
 • 0

hoc van Bai 44 : on an

hoc van Bai 44 : on an
... Bài 44 on on m Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 44 on on m Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần on an on on a s an m Bài 44 nhà sàn Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 44 ... 2010 Học vần Bài 44 on m on - an an sàn nhà sàn Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần ong ong ong tròn vòng Bài 52 ông Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 52 ong ông thông ông công ... năm 2008 Học vần Bài 52 : ong ong võng võng ong vũng trũn ông ông sông dòng sông thông công viên Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 52 : ong ong võng võng ong vũng trũn ông ông sông...
 • 18
 • 30
 • 0

hoc van bai 44 on an oanh

hoc van bai 44 on an oanh
... vÇn Bài 44: on - an on mẹ an sàn nhà sàn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on - an Hãy so sánh vần on - an o a n Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bµi 44: on - an on an Thứù ... Bài 44: on- an an on sàn mẹ nhà sàn rau non đá thợ hàn bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế Trò chơi Thi t×m tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! Thứù ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on- ... tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! Thứù ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on- an an on sàn mẹ nhà sàn rau non đá thợ hàn bàn ghế ...
 • 13
 • 170
 • 0

HỌC VẦN - BÀI 46

HỌC VẦN - BÀI 46
... năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ... vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ôn ơn Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ôn mưa khôn lớn mơn mởn ...
 • 6
 • 57
 • 0

Hoc van bai 46

Hoc van bai 46
... Học vần Bài 46 : ôn chồn chồn ôn - ơn ơn sơn sơn ca Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn ... Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn ... Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn...
 • 36
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập thpt quốc gia năm 2017 môn lịch sửPhân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông NghiệpGIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘIMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt HàTìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiNghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà NộiLời bài hát anh sẽ về sớm thôiBảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của sinh viên ĐH TDT đối với căn tinCâu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp ánThực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội MỹĐánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh HóaRủi ro hoạt độngđề cương môn Quản trị rủi roĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THTHCS Bãi Thơm, Kiên GiangĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Chợ Lầu, Bình Thuận năm 2014 2015Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh năm học 2011 2012Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 2015Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập