học vần bài 46 ôn ơn

Học vần: Bài 97 Ôn tập

Học vần: Bài 97 Ôn tập
... Viết vào tập viết - Yờu cu HS nhc li cỏch vit v t th ngi vit - C lp vit bi vo vit - Theo dừi un nn v sa sai cho HS - GV chấm nhận xét Luyện nói: - GV giới thiệu viết chủ đề: gà trống khôn ngoan ... sinh c bi tiết - HS đọc L - N - CN - GV ghi đoạn thơ ứng dụng lên - Cho em lên tìm tiếng có vần ôn bảng đọc - HS đọc từ L - N - CN - GV chỉnh sửa - Lệnh HS quan sát tranh - Hỏi: tranh vẽ gì? -...
 • 3
 • 1,229
 • 4

Học vần Bài 44: on - an

Học vần Bài 44: on - an
... Học vần Bài 44: oi on Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ an sàn an Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: ... vần Bài 44: on mẹ rau non on on đá on - an (Tiết 1) an sàn nhà sàn thợ hàn an an bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn ... năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn đá bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn...
 • 18
 • 600
 • 6

Hoc van : bai 44- on - an

Hoc van : bai 44- on - an
... kì diệu on c ng bả ết Vi Tổ tổ : cá sấu Tổ : ao bèo Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on- an on an sàn mẹ nhà sàn Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on- an on o thợn ... 4 4: on - an Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on - an on mẹ an sàn nhà sàn thợ hàn rau non bàn ghế đá đàn gà ? mèo ? nón ? đàn ? Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: ... 4 4: on- an on o thợn hàn rau non a an đá bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 4 4: on - an on mẹ an sàn nhà sàn thợ hàn rau non bàn ghế đá Viết bảng Thứ...
 • 20
 • 192
 • 0

Học vần: Bài 11: Ôn tập

Học vần: Bài 11: Ôn tập
... DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY TIẾT 1: I ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: - Kiểm tra sĩ số - GV cho HS hát II DẠY BÀI: Giới thiệu bài: - GV hỏi “Tuần qua học ân gì?” Ôn tập: a Các chữ âm vừa học: GV: - Treo bảng ôn (B1) ... câu chuyện + Hổ vật vô ơn, đáng khinh + Không học tập Hổ, phải biết ơn người giúp đỡ - GV cho HS NX phần nêu YN III CỦNG CỐ DẶN DÒ: - NX học - Dặn dò ôn tập chuẩn bị HS lắng nghe - HS đọc cá nhân ... - Yêu cầu học sinh đọc d Tập viết từ ứng dụng: “lò cò”, “vơ cỏ” GV: - Hướng dẫn HS (vừa viết lên bảng lớp vừa nêu quy trình) HOẠT ĐỘNG HỌC HS hát đồng HS nêu âm, chữ học Lên bảng chữ đọc âm HS...
 • 4
 • 249
 • 1

học vần bài 44: ON - AN

học vần bài 44: ON - AN
... vần on mẹ Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần an s an nhà sàn So sánh on on an an Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần: on - an on mẹ an sàn nhà sàn B Viết bảng con: Viếtaybảng: ây on an ... máy bay nhảy dây rau non thợ hàn đá bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế lon sữa chon von chọn áo khô cạn Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần: on - an on mẹ rau non đá an sàn nhà sàn thợ hàn ... 2011 Học vần KIỂM TRA BÀI CŨ: iêu - yêu ưu – ươu ao bèo cá sấu Nhà sáo sậu sau dãy núi Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào B Viết bảng: kì diệu Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Học vần...
 • 19
 • 220
 • 0

học vần bài 44: on-an

học vần bài 44: on-an
... 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on - an on mẹ an sàn nhà sàn Thứ ù ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on - an on an mẹ nhà Ȥàn Thứù ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on- an on mẹ rau ... bàn ghế Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Häc vÇn Bài 44: on- an on mẹ rau non on đá on an sàn nhà sàn thợ hàn an bàn ghế an Trò chơi Thi t×m tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! ...
 • 12
 • 189
 • 0

Hoc vần Bài 44 On - An

Hoc vần Bài 44 On - An
... năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ on - an Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 an san nhà sàn on - an Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on - an So sánh on an - Thứ sáu ... ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ on - an an sàn nhà sàn Viết bảng: on an mẹ nhà sàn Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on - an rau non thợ hàn đá bàn ghế Thứ sáu ... ngày 11 tháng 11 năm 2011 Học vần: Bài 44 on mẹ rau non hon đa on - an an sàn nhà sàn thợ hàn bàn ghế lon sữa viên đạn Củng cố - dặn dò - Hôm học vần gì? - So sánh on an ...
 • 19
 • 205
 • 0

học vần bài 51: ôn tập (tiết 1)

học vần bài 51: ôn tập (tiết 1)
... n õn on ụn n un e i iờ yờ uụ n en ờn in iờn yờn uụn n Th hai ngy 11 thỏng 11 nm 2013 Học vần Bài 97 : Ôn tập Th hai ngy 11 thỏng 11 nm 2013 Hc vn: ễn cun cun thụn bn Th hai ngy 11 thỏng 11 nm...
 • 15
 • 86
 • 0

HOC VAN: BAI 51 ON TAP (TIET 2)

HOC VAN: BAI 51 ON TAP (TIET 2)
... a ă â o ô u n an ăn ân on ôn ơn un cuồnưcuộn e ê i iê yê uô conưvư n ợ n en ên in iên yên uôn ưn thônưbản ưưưưưưGà mẹ dẫn đàn bãi cỏ Gà vừa...
 • 14
 • 109
 • 0

Học vần Bài 51 Ôn tập

Học vần Bài 51 Ôn tập
... Hoa lan i iê u a â on ôn yên n ă o ơ u e ê cuồn cuộn vượn thơn Luyện viết ...
 • 12
 • 244
 • 0

hoc van Bai 44 : on an

hoc van Bai 44 : on an
... Bài 44 on on m Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 44 on on m Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần on an on on a s an m Bài 44 nhà sàn Thứ t, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 44 ... 2010 Học vần Bài 44 on m on - an an sàn nhà sàn Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần ong ong ong tròn vòng Bài 52 ông Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 52 ong ông thông ông công ... năm 2008 Học vần Bài 52 : ong ong võng võng ong vũng trũn ông ông sông dòng sông thông công viên Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 52 : ong ong võng võng ong vũng trũn ông ông sông...
 • 18
 • 38
 • 0

hoc van bai 44 on an oanh

hoc van bai 44 on an oanh
... vÇn Bài 44: on - an on mẹ an sàn nhà sàn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on - an Hãy so sánh vần on - an o a n Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bµi 44: on - an on an Thứù ... Bài 44: on- an an on sàn mẹ nhà sàn rau non đá thợ hàn bàn ghế rau non đá thợ hàn bàn ghế Trò chơi Thi t×m tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! Thứù ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on- ... tiếng,tõ có vần on -an Chúc mừngbạn ! Thứù ba ngày tháng 11 năm 2014 Häc vÇn Bài 44: on- an an on sàn mẹ nhà sàn rau non đá thợ hàn bàn ghế ...
 • 13
 • 228
 • 0

HỌC VẦN - BÀI 46

HỌC VẦN - BÀI 46
... năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ... vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ôn ơn Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 47: ôn - ơn ôn chồn chồn ơn sơn sơn ca ôn mưa khôn lớn mơn mởn ...
 • 6
 • 63
 • 0

Hoc van bai 46

Hoc van bai 46
... Học vần Bài 46 : ôn chồn chồn ôn - ơn ơn sơn sơn ca Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn ... Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn ... Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn lớn ôn - ơn mưa mơn mởn Thứ năm , ngày 11 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 46 : ôn khôn...
 • 36
 • 58
 • 0

HOC VAN BAI 46

HOC VAN BAI 46
...
 • 10
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trường trung học phổ thông theo phương pháp khám phá có hướng dẫnDạy học Tọa độ trong không gian bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đềMô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính egodicGiáo án mĩ thuật đan mạch lớp 2 theo chủ đề mới nhấtGiáo án mĩ thuật đan mạch lớp 4 theo chủ đề mới nhấtStarter toeic hay nhất và đầy đủ nhất.Giáo án Tiếng Anh lớp 12 thí điểm (trọn bộ)Môn chính trị và các câu hỏi ônBài Gỉang nhiet ky thuatĐề tài doanh nghiệp tư nhân, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐịnh hướng và giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bàn giao đất cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhBÁO cáo kết QUẢ THỬ VIỆC NHÂN VIÊN KCS CTY cổ PHẦN THỰC PHẨM AN LONGNGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨMCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về CÔNG NGHỆ đúc áp lựcCHƯƠNG 3 CHẾ tạo lớp PHỦ TRÊN CHI TIẾT KHUÔNDao động hỗn độn của dầm phi tuyếnĐặc tính khí động học ô tôĐiều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNCĐiều khiển cực đại moment động cơ nam châm vĩnh cửu cực chìmĐộng lực học và điều khiển rôbot có cấu trúc dạng mạch hở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập