Slide bài giảng kinh tế phát triển

Slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 1

Slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 1
... thấp < 3465 < 3595 < 3705 < 3855 TN TB cao < 10 725 < 11 115 < 11 455 < 11 905 TN cao > 10 725 > 11 115 >11 455 >11 905 620 700 790 890 TN thấp Việt Nam 17 Low-income economies (43) – WB (2008) Afghanistan ... sách kinh tế vĩ mô • Ảnh hưởng tổ chức quốc tế nước phát triển • Các kinh tế chuyển đổi • Chuyển dịch cấu kinh tế 12 1. 6 Các câu hỏi • Tại cần có kinh tế học phát triển nghiên cứu kinh tế nước ... thuyết tăng trưởng phát triển phù hợp lý thuyết • Khả áp dụng kinh nghiệm nước phát triển cho trình phát triển nước phát triển • Bất bình đẳng: Thu nhập, giới • Phát triển người 11 1. 5 Các vấn đề...
 • 51
 • 1,259
 • 7

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 2 Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 2 Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế
... tiêu đánh giá tăng trưởng phát triển  Khung lý thuyết phân tích phát triển nước phát triển 10/30/13 Một số khái niệm     Tăng trưởng kinh tế Phát triển kinh tế Phát triển Phát triển bền vững ... 18 Phát triển kinh tế (2)  tiêu thức phản ánh phát triển kinh tế: Tăng trưởng kinh tế – Thay đổi cấu kinh tế theo xu hướng – Sự biến đổi ngày tốt vấn đề xã hội 10/30/13 19 Phát triển kinh tế: ... Chỉ số phát triển giới (GDI) Chỉ số quyền lực theo giới (GEM) 10/30/13 26 Phát triển kinh tế & Phát triển  Trong phạm vi Kinh tế học phát triển, Khái niệm Phát triển kinh tế Phát triển sử dụng...
 • 38
 • 1,033
 • 10

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 3 - Các mô hình tăng trưởng kinh tế

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 3 - Các mô hình tăng trưởng kinh tế
... niệm hình TTKT • Một số hình TTKT điển hình 10 /30 / 13 Chương Các hình hình tăng trưởng kinh tế: Khái niệm • Là cách diễn đạt quan điểm tăng trưởng kinh tế thông qua biến số kinh tế mối ... chúng 10 /30 / 13 Chương Các hình Một số hình TTKT điển hình • • • • • hình Cổ điển hình Marx hình Tân Cổ điển hình Keynes Lý thuyết TTKT đại 10 /30 / 13 Chương Các hình hình cổ ... quân/nhân công) • 10 /30 / 13 Chương Các hình 33 hình Solow: Đồ thị d i d=δk i2= s2kα i1 = s1kα k1* 10 /30 / 13 k2* Chương Các hình k 34 hình Solow: Kết luận (1 /3) • Tại k* (d = i): kinh tế trạng...
 • 44
 • 1,246
 • 8

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 4 - Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

slide bài giảng kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 4 - Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
... luật chuyển dịch cấu ngành kinh tế Xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Một số hình chuyển dịch cấu ngành kinh tế 10/30/13 Chương - Các hì Một số khái niệm 1.1 cấu kinh tế 1.2 cấu ngành ... cấu ngành kinh tế cấu vùng kinh tế cấu thành phần kinh tế 10/30/13 Chương - Các hì 1.1.2.1 cấu ngành kinh tế Công nghiệp  Nông nghiệp  Dịch vụ  10/30/13 Chương - Các ... kinh tế 1.3 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế 10/30/13 Chương - Các hì 1.1 cấu kinh tế 1.1.1 Định nghĩa: cấu kinh tế mối tương quan phận tổng thể kinh tế 1.1.2 Phân loại cấu kinh tế: – Cơ...
 • 61
 • 542
 • 4

bài giảng kinh tế phát triển phần 3

bài giảng kinh tế phát triển phần 3
... QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN A B C Thương mại quốc tế với tăng trưởng kinh nước phát triển Đầu tư nước nước phát triển Nợ nước nước phát triển A Thương ... quốc tế với tăng trưởng kinh nước phát triển 3 Vai trò thương mại quốc tế với tăng trưởng kinh tế Lợi ích thương mại quốc tế Các sách ngoại thương nước phát triển Thương mại quốc tế tăng trưởng kinh ... kinh tế  Thương mại quốc tế tăng từ 1% năm 1820 lên khoảng 25% tổng sản phẩm quốc dân Năm 1820 1870 19 13 1929 1950 19 73 1992 2000 2007 Tổng giá trị xuất giới 7.255 56.247 236 .33 0 33 4.408 37 5.765...
 • 88
 • 802
 • 3

bài giảng kinh tế phát triển

bài giảng kinh tế phát triển
... phát triển so sánh lý thuyết phát triển có ảnh hưởng trình phát triển giới thứ Ba Bài học kinh nghiệm nước phát triển nước phát triển Sự thay đổi điều kiện bên bên cho trình phát triển kinh tế ... biến đổi cấu kinh tế kinh tế * Các yếu tố gắn với mức độ phát triển kinh tế: - Trình độ phát triển lực lượng sản xuất - Năng suất lao động - Chính sách đầu tư - Nhịp độ phát triển kinh tế * Các yếu ... Phan Văn Dũng, NXBGD 1997 Bài giảng Các tài liệu, sách, tạp chí kinh tế Chương Tăng trưởng phát triển kinh tế Khái niệm tăng trưởng phát triển kinh tế * Tăng trưởng kinh tế tăng lên cách liên tục...
 • 132
 • 925
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG: "KINH TẾ PHÁT TRIỂN" doc

Tài liệu BÀI GIẢNG:
... Equilibrium) Giáo trình KTPT: Phát triển là trình tăng tiến mặt kinh tế, bao gồm gia tăng thu nhập tiến cấu kinh tế xã hội Phát triển kinh tế (tiếp) nội dung phát triển kinh tế: - Sự gia tăng tổng mức ... trưởng kinh tế Phát triển kinh tế  Sự lựa chọn đường phát triển theo quan điểm phát triển Tăng trưởng kinh tế:    Tăng trưởng kinh tế: Là gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định (thường ... kinh tế: Chương 5, chương  Chuyên đề III: Các sách phát triển kinh tế: Chương CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG  Sự phân chia nước theo trình độ phát...
 • 87
 • 494
 • 3

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 1

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 1
... 20 01- 2005 2006 2007 37,7 40% 41, 4% 7,5 8 ,17 8,48 5,0 5, 01 4,9 Trung Quc 19 91- 2003 39 ,1 9,5 4 ,1 Nht Bn 19 61- 1970 32,6 10 ,2 3,2 Hn Quc 19 81- 1990 29,6 9,2 3,2 i Loan 19 81- 1990 21, 9 8,0 2,7 Ngun : Chi Hung ... cỏc yu t 19 93 -19 97 19 98 - 2007 úng gúp theo im phn trm (%) - Vn - Lao ng - TFP 8,8 6 ,1 1.4 1, 3 6,44 3,7 1, 29 1, 45 úng gúp theo t l phn trm (%) - Vn - Lao ng - TFP 10 0 69,3 15 ,9 14 ,8 10 0 57,5 ... Ngy 12 /6 /19 91, Chớnh ph thụng qua K hoch quc gia v mụi trng v phỏt trin bn vng giai on 19 91 2000 Chin lc PT KT XH 20 01 2 010 xỏc nh quan im s 1: Phỏt trin nhanh, hiu qu v bn vng, tng trng kinh...
 • 109
 • 2,071
 • 1

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 2

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 2
... pháp thoát nghèo đuổi kịp nước phát triển: đầu tư phát triển nguồn nhân lực Vai trò phủ đầu tư phát triển vốn nhân lực C Kết hợp vốn (K) lao động (L) tăng trưởng kinh tế Tổng quan: - Hàm sản xuất: ... nhập kinh tế phụ thuộc vào quy mô, cấu chất lượng yếu tố đầu vào Mỗi yếu tố giữ vai trò định trình tạo thu nhập kinh tế chúng có mối quan hệ tác động qua lại với Tuỳ theo giai đoạn phát triển kinh ... trưởng nhanh thời gian ngắn, trước kinh tế đạt tới trạng thái ổn định Nếu kinh tế trì tỷ lệ tiết kiệm cao định, trì mức sản lượng cao không trì tốc độ tăng trưởng cao 29 δk s' k α s' y * sk α sy *...
 • 56
 • 1,105
 • 1

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 3

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 3
... A HỆ KINH TẾ quốc TẾ VỚI PHÁT TRIỂN QUANThương mại QUỐC tế với tăng trưởng KINH kinh nước đangPHÁT TRIỂN TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG phát triển B C Đầu tư nước nước phát triển Nợ nước nước phát triển ... quốc tế với tăng Thương mại quốc tế với tăng trưởng kinh trưởng kinh tế phát triển nước 3 Lợi ích thương mại quốc tế Các sách ngoại thương nước phát triển Thương mại quốc tế tăng trưởng kinh tế ... 2.726.065 3. 696.156 5 .37 2 .33 0 16.064.474 27.994.920 31 .492.776 54 .34 7. 038 % xuất GDP 1,04 4,99 8,67 9,05 6,99 11,19 13, 52 19, 63 25,78 Thương mại quốc tế tăng trưởng kinh tế (tiếp)  Bằng chứng thực tế...
 • 100
 • 1,659
 • 2

bài giảng kinh tế phát triển chương mở đầu - ths. lê huỳnh mai

bài giảng kinh tế phát triển chương mở đầu - ths. lê huỳnh mai
... đen Kinh tế vĩ mô PL AS - Qr Đầu vào (K,L,R,T) đầu - TMQT E (Qf) AD Mô hình AD- AS -P Y So sánh kinh tế phát triển với kinh tế học truyền thống kinh tế trị So sánh kinh tế phát triển với kinh tế ... thống kinh tế trị So sánh kinh tế phát triển với kinh tế học truyền thống kinh tế trị Các câu hỏi cần giải đáp Sự phát triển mong đợi cả? Các nước thuộc giới thứ ba tự đạt mục tiêu kinh tế - xã ... thức tảng: Kinh tế học (vi mô, vĩ mô) Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Kinh tế phát triển cho sinh viên chuyên ngành Tài liệu tham khảo: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 201 1-2 015 Các...
 • 24
 • 324
 • 0

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn
... quõn u ngi 2006 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 ng thỏi tng trng GO v GDP 14 12 Tc tng GDP 10 Tc tng GO 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 So sỏnh GNI ... Thỏi Lan Vit Nam 30.0 20.0 10 .0 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 1990 0.0 T l nghốo Vit Nam Vựng STT 19 98 2002 2004 2005 T l gim 19 98 2005 (%) = (2-5)/2 ... 2500 2000 15 00 10 00 635 500 620 580 373 200 19 91 Việt nam 2005 Thu thập trung bình 60 nước Mức thu nhập thấp ICOR ca Vit Nam 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1. 0 0.0 19 19 19 99 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 200...
 • 82
 • 303
 • 0

Bài giảng kinh tế phát triển - Chương1

Bài giảng kinh tế phát triển - Chương1
... countries) KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ? PL Đầu vào (K,L,R,T) (Qf) AD đầu E AS Mô hình AD- AS Y Hộp đen kinh tế vĩ mô - Qr - Un - - TMQT Kinh tế phát triển nghiên cứu gì? (tiếp) Các nước phát triển ... kinh tế Khái niệm tăng trưởng kinh tế Các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế II Phát triển kinh tế Khái niệm nội dung phát triển kinh tế Phát triển bền vững Các tiêu đánh giá trình độ phát ... nước phát triển r rf Qf ≈ Qr Mục tiêu: Qr Qf Qf >> Qr f Kinh tế phát triển nghiên cứu gì? (tiếp) Kinh tế học phát triển: môn hệ thống môn kinh tế học, nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế vận...
 • 51
 • 399
 • 0

bài giảng kinh tế phát triển

bài giảng kinh tế phát triển
... gia kinh t v chớnh tr c bit l nhng nh hng ca nhúm ngi nm quyn lc n s phõn phi cỏc ngun lc Kinh t phỏt trin Vn kinh t Ni dung nghiờn cu V n xó hi Chuyn t mt nn kinh t tng trng thp sang mt nn kinh ... vngtrongth giinngng? Kinh t hc truyn thng u vo: Cỏc ngun lc (K,L,T,R) Cỏch phõn b ngun lc khan hin tng sn lng ỏp ng nhu cu tiờu dựng Plo Yo Ni dung mụn hc urann kinht(Q,Un, ,mnn kinht Kinh t chớnh tr ... nụng thụn CHNG I TNG QUAN V TNG TRNG V PHT TRIN KINH T Bnchtcatngtrng vphỏttrinkinht Cỏcthcophỏttrinkinht Mcớch cachng Nhõnttỏcngntngtrng Vphỏttrinkinht Lachnconngphỏttrin Datrờnquanimphỏttrin...
 • 135
 • 399
 • 0

Bài giảng : Kinh tế phát triển docx

Bài giảng : Kinh tế phát triển docx
... 2,0 2,2 3,3 Tất kinh tế phát triển 1,8 2,1 2,2 Các kinh tế công nghiệp thò trường 1,2 1,2 0,5 Các kinh tế Đông Âu phi thò trường 0,9 1,0 0,5 Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Báo cáo phát triển giới, 1984 ... cấu) Phân bố lại lao động: di cư (quốc tế, nước) Các sách lao động Dân số phát triển ThS Võ Tất Thắng Vai trò dân số • Con người đối tượng phát triển • mặt việc phát triển: người hưởng thụ đầu cung ... nghiệp: tăng 0,5%/năm, 180 0: khoảng 11,7 tỷ • từ cách mạng cơng nghiệp đến WAR II: 1%/năm, 1945 xấp xỉ 2,5 tỷ • Thời kỳ sau WAR II: 2-3%/năm, 198 7: tỷ Lịch sử phát triển dân số Hình 7−1 diễn...
 • 45
 • 375
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kinh tế phát triển cô yến ngoại thương phần 4 các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tếbài giảng kinh tế phát triểnbài giảng kinh tế phát triển uehbài giảng kinh tế phát triển nông thônbài giảng kinh tế phát triển pptbài giảng kinh tế phát triển ebookbài giảng kinh tế phát triển đinh phi hổbài giảng kinh tế phát triển chương 4bài giảng kinh tế phát triển phát triển con ngườibài thi kinh tế phát triểnslide bài giảng kinh tế công cộngslide bài giảng kinh tế vi mô 1slide bài giảng kinh tế học vĩ môslide bài giảng kinh tế môi trườngbài tập kinh tế phát triển tính gdpLý thuyết hình học tôpô và khả năng sáng tạo kiến trúcHIỆP ĐỊNH TPP - CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢCBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani appendixaBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch04Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch06Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch08GIAO TRÌNH VAT LY PHAN01 03 DE KIEM TRA VAT LI TEST3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN05 100 CAU TRAC NGHIEM TINH DON DIEU HAM SOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN09 30 GIAY CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUGIAO TRÌNH VAT LY PHAN12 50 BAI TAP VO CO 7 8 9+ CO LOI GIAI CHI TIET n sGIAO TRÌNH VAT LY PHAN15 BAI TAP TRAC NGHIEM HAM SO LUONG GIAC VA PHUONG TRINH LUONG GIACPDFGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN58 DS11 CHUONG LUONG GIACGIAO TRÌNH VAT LY PHAN20 BAI TOAN QUANG DUONG VA THOI GIAN NGAN NHATGIAO TRÌNH VAT LY PHAN60 FULL SINH 12GIAO TRÌNH VAT LY PHAN61 GIAI NHANH CUC TRI HAM SOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN62 GIANG VIEN NGUYEN VAN NAM 8 5 IELTS NGAN HANG 5000 CAU TRUC TIENG ANH THUONG BAT GAP TRONG GIAO TIEP VA MOI KY THI IELTS, TOEIC, TOEFL, DAI HOC,GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN23 BI QUYET CASIO 3 TIM NHANH GIA TRI MIN MAX THAY CONG CHINH(1)GIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập