Nghiên cứu nhân giống cây Gừng núi đá ( Zingiber purpureum Roscoe) bằng phương pháp in vitro

Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao hệ số nhân giống cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) bằng công nghệ tế bào thực vật.

Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao hệ số nhân giống cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) bằng công nghệ tế bào thực vật.
... VĂN DƢƠNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NÂNG CAO HỆ SỐ NHÂN GIỐNG CÂY GỪNG NÚI ĐÁ (Zingiber purpureum Roscoe) BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành ... cao hệ số nhân chồi Gừng Núi Đá cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao hệ số nhân giống Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) ... Phương pháp nhân giống công nghệ tế bào thực vật Gừng Núi Đá nghiên cứu số trung tâm, viện nghiên cứu trường Đại học Khẳng định Gừng Núi Đá nhân giống phương pháp in vitro Quy trình nhân giống đơn...
 • 71
 • 608
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng, môi trường và một số hợp chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng tái sinh, nhân nhanh cây gừng núi ðá (zingiber purpureum roscoe

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng, môi trường và một số hợp chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng tái sinh, nhân nhanh cây gừng núi ðá (zingiber purpureum roscoe
... Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường MS, B5, WPM đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe. ) 21 4.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số hợp chất hữu tự nhiên đến khả nhân chồi Gừng ... B5) đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe. ) Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng số hợp chất hữu đến khả nhân chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe. ) - Nghiên cứu ảnh hưởng ... hưởng chất khử trùng, môi trường số hợp chất hữu tự nhiên đến khả tái sinh, nhân nhanh Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) ” Kết nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình nhân giống loài gừng...
 • 53
 • 363
 • 1

Nghiên cứu nhân giống cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms) bằng kĩ thuật IN vitro

Nghiên cứu nhân giống cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms) bằng kĩ thuật IN vitro
... nghiên cứu khai thác, bào chế sản phẩm từ Đinh lăng Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nhân giống Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) thuật in vitro. ” Mục đích nghiên cứu Nhân ... (L. ) Harms) - Ảnh hưởng BAP đến khả tạo đa chồi Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) nhân giống in vitro - Ảnh hưởng α – NAA đến khả rễ Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) nhân giống ... khác, Đinh lăng có nhiều loại khác như: Đinh lăng nhỏ (Polyscias fruticosa (L. ) Harms), Đinh lăng tròn (Polyscias balfouriana), Đinh lăng trổ (Polyscias guilfoylei) [1] Sự khác biệt điều kiện dinh...
 • 57
 • 1,472
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh và ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh và ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).
... dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng (NAA, BA) đến khả rễ Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng NAA đến khả rễ Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Kinetin) đến khả nhân nhanh Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng BA đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá 4.1.1 Kết ảnh hưởng GA3 đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum...
 • 71
 • 315
 • 1

nghiên cứu nhân giống địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

nghiên cứu nhân giống địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM VŨ THỊ HẢI NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XN (CYMBIDIUM LOWIANUM) BẰNG PHƢƠNG PHÁP NI CẤY IN VITRO CHUN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.02.01 LUẬN ... khai nghiên cứu đề tài:“ Nghiên n (Cymbidium lowianum) in vitro * Mục tiêu nghiên cứu - Tìm tác nhân khử trùng nồng độ khử trùng thích hợp - Xác định mơi trƣờng phù hợp để nhân giống lan Trần Mộng ... phƣơng pháp ni cấy in vitro - Tìm hiểu ảnh hƣởng số yếu tố mơi trƣờng ni cấy lên tạo protocom sinh trƣởng, phát triển lan Trần Mộng Xn - Xây dựng hƣớng dẫn nhân giống cho lan Trần Mộng Xn...
 • 88
 • 279
 • 1

Nghiên cứu nhân giống và khảo nghiệm một số dòng keo bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Nghiên cứu nhân giống và khảo nghiệm một số dòng keo bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy
... Nghiên cứu nhân giống khảo nghiệm số dòng keo phương pháp nuôi cấy tế bào Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy cần thiết Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy ... nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu nhân giống khảo nghiệm phương pháp nuôi tế bào dòng keo lai KL2, KL20 KLTA3 trồng khảo nghiệm thực địa 5 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU ... xuất giấy gồm loài keo bạch đàn Vì vậy, khuôn khổ đề tài, thực nghiên cứu với dòng keo lai KL2, KL20 KLTA3 có Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy - Các môi trường nuôi cây; số hóa chất 4.2 Phạm vi nghiên...
 • 77
 • 73
 • 1

Nghiên cứu nhân giống cây bạch đàn e urophylla dòng u6 bằng kỹ thuật thuỷ canh và khí canh

Nghiên cứu nhân giống cây bạch đàn e urophylla dòng u6 bằng kỹ thuật thuỷ canh và khí canh
... đầu nghiên cứu bớc kỹ thuật việc nhân giống vô tính bạch đ n E. urophylla dòng U6 kỹ thuật thủy canh v khí canh, l m sở cho việc xây dựng quy trình nhân giống bạch đ n E. urophylla dòng U6 kỹ thuật ... th nh giống v Hiệu kinh tế việc nhân giống bạch đ n E. urophylla kỹ thuật thuỷ canh v khí canh 85 4.4.1 Ước tính giá th nh giống v hiệu kinh tế nhân giống bạch đ n E. urophyla kỹ thuật thuỷ canh ... 39 Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Nghiên cứu nhân giống bạch đàn E. urophylla kỹ thuật thuỷ canh 4.1.1 Nghiên cứu ảnh hởng số dung dịch dinh dỡng đến sinh trởng v hệ số nhân giống bạch đ n E. urophylla...
 • 127
 • 374
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khoáng đa lượng và cường độ chiếu sáng đến giai đoạn nhân nhanh và ra rễ của cây khoai từ dioscorea esculenta (lour ) burkill bằng phương pháp in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khoáng đa lượng và cường độ chiếu sáng đến giai đoạn nhân nhanh và ra rễ của cây khoai từ dioscorea esculenta (lour ) burkill bằng phương pháp in vitro
... tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA HÀM LƢỢNG CHẤT KHOÁNG ĐA LƢỢNG VÀ CƢỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG ĐẾN GIAI ĐOẠN NHÂN NHANH RA RỄ CỦA CÂY KHOAI TỪ [Dioscorea esculenta (Lour. ) Burkill] BẰNG PHƢƠNG PHÁP IN VITRO ... esculenta (Lour. ) Burkill] phƣơng pháp in vitro 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lươ ̣ng chất khoáng đa lượng, cường độ chiếu sáng đến khả nhân nhanh rễ Khoai Từ phương phápin vitro ... in vitro 2 Xuất phát từ tình hình thực tiễn, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng chất khoáng đa lƣợng cƣờng độ chiếu sáng đến giai đoạn nhân nhanh rễ Khoai Từ [Dioscorea esculenta...
 • 68
 • 314
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây ba kích tím (morinda officinalis how) bằng phương pháp giâm hom tại hợp tác xã toàn dân huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây ba kích tím (morinda officinalis how) bằng phương pháp giâm hom tại hợp tác xã toàn dân huyện ba chẽ  tỉnh quảng ninh
... HOÀNG HỮU THỌ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFFICINALIS HOW) BẰNG PHƢƠNG PHÁP GIÂM HOM TẠI HỢP TÁC XÃ TOÀN DÂN HUYỆN BA CHẼ - TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tài: “ Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Ba kích tím ( Morinda officinalis How) phƣơng pháp giâm hom hợp tác Toàn Dân huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh , sơ rút kết luận sau: * Khi giâm hom nhân giống ... việc tiến hành thực đề tài Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Ba kích tím ( Morinda officinalis How )bằng phương pháp giâm hom hợp tác Toàn Dân huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh cần thiết có tính khả...
 • 58
 • 137
 • 1

Nhân giống cây ba kích tím (Morinda officinalis How) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Quảng Ninh

Nhân giống cây ba kích tím (Morinda officinalis How) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Quảng Ninh
... Ba kích trắng Ba kích tím Cây Ba kích tím đƣợc sử dụng nhiều hàm lƣợng dƣợc liệu có củ tốt so với Ba kích trắng Cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) thuộc họ cà phê Rubioceae Cây Ba kích tím ... Các nhân tố ảnh hƣởng tới trình nhân giống phƣơng pháp nuôi cấy tế bào Môi trƣờng nuôi cấy điều kiện tối cần thiết, yếu tố định cho phân hóa tế bào quan nuôi cấy 2.3.1 Môi trường nuôi cấy ... 2.1 Khái niệm nuôi cấy tế bào thực vật Nhân giống nuôi cấy (propagation by tissue culture): Là phƣơng pháp sản xuất hàng loạt (bản sao) từ phận (các quan, mô, tế bào) cách nuôi cấy chúng ống...
 • 91
 • 649
 • 3

Nhân Giống Cây Ba Kích Tím (Morinda Officinalis How) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào Tại Quảng Ninh

Nhân Giống Cây Ba Kích Tím (Morinda Officinalis How) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào Tại Quảng Ninh
... phân hóa tế bào quan nuôi cấy 2.3.1 Môi trường nuôi cấy Trong nuôi cấy tế bào, môi trường nuôi cấy môi trường xung quanh hai vấn đề định đến thành bại trình nuôi cấy Môi trường nuôi cấy nguồn ... Ba kích tím Cây Ba kích tím sử dụng nhiều hàm lượng dược liệu có củ tốt so với Ba kích trắng Cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) thuộc họ cà phê Rubioceae Cây Ba kích tím xem địa tỉnh Quảng ... đại phương pháp nhân giống hữu hiệu phương pháp nhân giống vô tính Ưu điểm phương pháp nhân giống nuôi cấy là: - Tạo quần thể đồng giữ nguyên đặc tính tốt mẹ Về nuôi cấy công nghệ nhân...
 • 91
 • 94
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng, môi trường và một số hợp chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng tái sinh, nhân nhanh cây gừng núi ðá

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng, môi trường và một số hợp chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng tái sinh, nhân nhanh cây gừng núi ðá
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ LANH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KHỬ TRÙNG, MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐẾN KHẢ NĂNG TÁI SINH, NHÂN NHANH CÂY GỪNG NÚI ÐÁ (Zingiber ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường MS, B5, WPM đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe.) 22 4.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số hợp chất hữu tự nhiên đến khả nhân chồi Gừng ... hưởng chất khử trùng, môi trường số hợp chất hữu tự nhiên đến khả tái sinh, nhân nhanh Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe)” Kết nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình nhân giống loài gừng...
 • 58
 • 208
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo cây gừng Núi đá (Zingiber sp.) trong điều kiện in vitro.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo cây gừng Núi đá (Zingiber sp.) trong điều kiện in vitro.
... nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả tạo sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro 4.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 - D đến khả tạo sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro ... tố đến khả hình thành sẹo Một số kiến nghị nghiên cứu gừng Núi đá: - Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy số chất thiết yếu đến hình thành sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro - Nghiên cứu ... mg/l Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 - D đến khả tạo sẹo gừng Núi đá thể bảng 4.2.1 Bảng 4.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 -D đến khả tạo sẹo gừng núi đá điều kiện in vitro...
 • 60
 • 221
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh giống cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. Mor). tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bằng phương pháp in vitro. 100% Tài liệu đã tồn tại hoặc vi

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh giống cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. Mor). tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bằng phương pháp in vitro. 100% Tài liệu đã tồn tại hoặc vi
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN NHANH GIỐNG CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll & Mor.) TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN ... Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên phƣơng pháp in vitro” 2 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu thành công kỹ thuật nhân nhanh giống Xạ đen (Ehretia asperula Zoll & Mor.) Trường Đại học Nông lâm Thái ... nhanh rễ Xạ đen; góp phần xây dựng hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Xạ đen phương pháp in vitro -Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu góp phần bổ sung cho kĩ thuật nhân giống Xạ đen, nhân nhanh giống bệnh,...
 • 68
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhân giống cây sạch viruscông nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vậtnghiên cứu chuyển hóa saccharose thành fos và tinh sạch fos bằng phương pháp lọc nanonghiên cứu sự hình thành synnema của isaria tenuipes peck samson bằng phương pháp lên men bề mặt luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu loài sán lá gan ký sinh ở trâu bò bằng phương pháp sinh học phân tử đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan cho trâu bò ở tỉnh thái nguyên bắc kạn tuyên quangnghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi năm roi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcnghiên cứu công nghệ và thiết bị bóc vỏ đậu xanh bằng phương pháp khônghiên cứu bào chế viên nén captopril giải phóng kéo dài bằng phương pháp dập nhiều lớpnghiên cứu hình thái cấu trúc vật liệu compozit lldpe ocdvb bằng phương pháp fesemảnh hưởng của nitrate và loại protein lên sự sinh khí metan bằng phương pháp in vitro với dịch dạ cỏ bònghiên cứu nhân giống bằng phương pháp chiết cành cây rừngnghiên cứu nhân giống các dòng bạch đàn lại ue35 và ue56 giữa eucalyptus urophylla và e exserta bằng phương pháp nuôi cấy mônghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây hoa păng xênghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây hoa păngxêPhát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coHoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020bài tập chuyên đề con lắc đơnLời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Bộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa họcQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập