Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn
... TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long .39 3.2.2 Tình hình phân bố độ mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long 43 3.3 Tác động yếu tố ngập mặn lên đặc tính đất tỉnh ven biển Đồng Sông Cửu Long ... GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN ” Sinh viên thực hiện: Trần Văn Việt MSSV: 4115107 Lớp Quản Lý Đất Đai khóa...
 • 86
 • 75
 • 0

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu
... KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH NGẬP VÀ MẶN CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUÂN VĂN TỐT ... BĐKH VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 1.2.1 Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu – Climate Change :Theo Điều 1, điểm Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) năm 1992, biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu ... tài Đánh giá thay đổi đặc tính ngập mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu thực hiệnnhằm đánh giá tình hình mặn ngập tương lai theo kịch BĐKH từ giúp nhà quản lý...
 • 100
 • 80
 • 0

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hiện trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng bằng sông cửu long theo các kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hiện trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng bằng sông cửu long theo các kịch bản biến đổi khí hậu
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ... ĐẤT ĐAI o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Xác nhận đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO CÁC KỊCH BẢN ... ven biển ĐBSCL Trƣớc tình hình cấp bách trên, đề tài Đánh giá tác động biến đổi khí hậu lên trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu đƣợc thực để đánh giá...
 • 107
 • 120
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông Công I - Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông Công I - Thái Nguyên
... thống nước thủy l i phục vụ sản xuất nông nghiệp Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng nước th i công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp khu công nghiệp Sông Công I Th i Nguyên trung nghiên cứu ảnh hưởng nước th i ... cứu ảnh hưởng nước th i đến tích lũy kim lo i nặng m i trường nước, đất sản xuất nông nghiệp nông sản khu vực Bảng Hàm lượng kim lo i nặng nước th i khu công nghiệp Sông Công I (ĐVT: mg/l) Tên mẫu ... 5945:2005 5, 5-9 ,0 2,0 0,5 3,0 0,01 0,1 1,0 5,0 - NT1: Cửa xả (t i b i lưu giữ nước th i tạm th i cạnh ban quản lý khu công nghiệp) - NT2: Cửa xả (t i cửa xả nước mưa chảy tràn khu công nghiệp su i Văn...
 • 7
 • 410
 • 2

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông công I - Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông công I - Thái Nguyên
... thống nước thủy l i phục vụ sản xuất nông nghiệp Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng nước th i công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp khu công nghiệp Sông Công I Th i Nguyên trung nghiên cứu ảnh hưởng nước th i ... cứu ảnh hưởng nước th i đến tích lũy kim lo i nặng m i trường nước, đất sản xuất nông nghiệp nông sản khu vực Bảng Hàm lượng kim lo i nặng nước th i khu công nghiệp Sông Công I (ĐVT: mg/l) Tên mẫu ... 5945:2005 5, 5-9 ,0 2,0 0,5 3,0 0,01 0,1 1,0 5,0 - NT1: Cửa xả (t i b i lưu giữ nước th i tạm th i cạnh ban quản lý khu công nghiệp) - NT2: Cửa xả (t i cửa xả nước mưa chảy tràn khu công nghiệp su i Văn...
 • 7
 • 270
 • 2

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long
... d ng d ch v Internet 4.1.1 T ng quan v khu v ng B ng Sông C u Long ng b ng sông C u Long có thành ph tr c thu c trung nh g m Long An,Ti n Giang,B Tháp, An Giang,Kiên Giang,C ng u Gia B c Liêu ... vi nghiên c u: ng nghiên c u h b ng sông C u Long c 13 t nh thành c a c thu th p s li ng u tra m c s ng h T ng C c Th ng kê th c hi n Lu c ah p trung vào vi c nghiên c u vi c ti p c n d ch v Internet ... t, nhân t n hành vi c nghiên c u liên quan u khung phân tích, pháp nghiên c u, mô t b d li u 4: K t qu nghiên c u: mô t t ng quan v ng b ng sông C u Long, s phát tri n Internet c a Vi t Nam,...
 • 72
 • 40
 • 0

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP đến sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn HUYỆN văn GIANG HƯNG yên

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP đến sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn HUYỆN văn GIANG HƯNG yên
... Xu t phát t nh ng lý trên, ñư c s hư ng d n c a TS Cao Vi t Hà th c hi n ñ tài: "ðánh giá nh hư ng c a phát tri n công nghi p ñ n s n xu t nông nghi p ñ a bàn huy n Văn Giang - t nh Hưng Yên 1.2 ... i c a huy n Văn Giang có liên quan ñ n vi c s d ng ñ t nông nghi p ðánh giá tình hình phát tri n công nghi p huy n Văn Giang giai ño n 2003-2011 ðánh giá nh hư ng c a phát tri n công nghi p t ... lao ñ ng nông nghi p c a huy n Văn Giang 4.9 55 58 Giá tr s n xu t nông nghi p theo giá hi n hành c a huy n Văn Giang giai ño n 2003 – 2011 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ...
 • 83
 • 45
 • 0

Báo cáo " Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " docx

Báo cáo
... trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trường (win –win solution) Liệu phát triển nhà máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... thu thập từ sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê tỉnh đồng sông Cửu Long 2.2 Nguồn số liệu sơ cấp Số liệu thực tế khả nhà máy, trạm xay sát, tình hình ô nhiễm môi trường điều ... trấu theo chế phát triển (clean mechanism development- CDM) nhằm tạo nguồn lượng đáng kể cho lưới điện quốc xử vấn đề ô nhiễm môi trường trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Nguyễn Văn Song...
 • 7
 • 180
 • 0

Báo cáo " Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " ppt

Báo cáo
... dụng lượng trấu theo chế phát triển (clean mechanism development- CDM) nhằm tạo nguồn lượng đáng kể cho lưới điện quốc xử vấn đề ô nhiễm môi trường trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Comment ... trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trường (win –win solution) Liệu phát triển nhà máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... gây tác động xấu tới môi trường nước, đất không khí vùng Hình 1: Trấu thải từ nhà máy xay sát lúa làm ô nhiễm môi trường đồng sông Cửu Long chế phát triển thị trường giấy chứng nhận giảm thải...
 • 7
 • 321
 • 3

PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO –WRB (2006) pot

PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO –WRB (2006) pot
... đoán thêm vào bỏ so với hệ thống phân loại đất theo WRB 1998 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Khoa Học Đất 1995 Bản đồ phân bố biểu loại đất ĐBSCL phân loại theo giải đồ đất FAO tỷ lệ 1:250.000 Khoa ... năm 2009, đất ĐBSCL phân thành 10 nhóm đất đất khác Sự phân bố diện tích phân bố nhóm đất đồng ĐBSCL sau: Bảng 1: Diện tích nhóm đất đồng sông Cửu Long năm 2009 STT 10 Nhóm đất (WRB - FAO, 2006) ... 2009 phân loại theo hệ thống FAO- WRB (2006) 16 Tạp chí Khoa học 2011:18b 10-17 Trường Đại học Cần Thơ KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Đã xác định loại đất chỉnh lý bổ sung đồ đất ĐBSCL phân loại theo WRB FAO...
 • 8
 • 273
 • 0

Báo cáo "Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " potx

Báo cáo
... điện quốc gia v xử vấn đề ô nhiễm môi trờng trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Nguyn Vn Song Hình Trấu thải từ nh máy xay sát lúa lm ô nhiễm môi trờng đồng sông Cửu Long NGUồN Số LIệU V PHƯƠNG ... đề trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trờng (win win solution) Liệu phát triển nh máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... tình hình sản xuất lúa, xay xát gạo 12 tỉnh đồng sông Cửu Long đợc thu thập từ sở Nông nghiệp v Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê tỉnh đồng sông Cửu Long 2.2 Nguồn số liệu sơ cấp Số liệu thực...
 • 7
 • 84
 • 0

chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông cửu long theo hướng gap

chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông cửu long theo hướng gap
... Giang, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ,… CHUỖI CUNG ỨNG RAU HIỆN TẠI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đồng sông Cửu Long không cung cấp rau cho tỉnh khu vực mà xuất TP Hồ Chí Minh ... dân Hội thảo GAP - Bình Thuận (21-22/7/2008) KẾT LUẬN Quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng rau đồng sông Cửu Long theo hướng GAP giải pháp quản lý chất lượng nâng cao chất lượng rau đồng bằng, thành ... (21-22/7/2008) MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG RAU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG GAP NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TÁC NHÂN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG I Yếu tố đầu vào Giống - Số lượng lớn - Giá bán...
 • 11
 • 86
 • 0

đề tài phát triển công nghiệp nông thôn ở đồng bằng sông cửu long theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đề tài phát triển công nghiệp nông thôn ở đồng bằng sông cửu long theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... theo hướng đại, văn minh 1.3.2 Phát triển công nghiệp nông thôn “chìa khóa” đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn đồng sông Cửu Long Quá trình công nghiệp hóa, đại hóa ... ý nghĩa phát triển công nghiệp nông thôn đồng sông Cửu Long Để kinh tế - xã hội nông thôn đồng sông Cửu Long phát triển bền vững, việc phát triển công nghiệp nông thôn đồng sông Cửu Long thiết ... hội nông thôn đồng sông Cửu Long nói chung, công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn đồng sông Cửu Long nói riêng Vì rằng, công nghiệp nông thôn vừa phận kinh tế nông thôn gắn với phát triển...
 • 57
 • 173
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý khai thác tài nguyên du lịch vùng đồng bằng sông cửu long theo hướng phát triển bền vững

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý khai thác tài nguyên du lịch vùng đồng bằng sông cửu long theo hướng phát triển bền vững
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ BẠCH HOÀNG DƯƠNG 6095992 KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... ng sông C u Long theo hư ng b n v ng Xây d ng mô hình phát tri n b n v ng du l ch vùng theo m c tiêu khai thác tài nguyên du l ch h p Đ xu t nhóm gi i pháp khai thác tài nguyên du l ch phát ... phân lo i tài nguyên sau: Theo quan h v i ngư i: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã h i Theo b n ch t t nhiên: Tài nguyên nư c, tài nguyên đ t, tài nguyên r ng, tài nguyên bi n, tài nguyên khoáng...
 • 94
 • 1,174
 • 1

khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam bản tóm tắt tiếng anh

khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... complete the basic research of earthworm fauna of Vietnam, there should be more studies in the South-Eastern provinces of Vietnam and Vietnam’s islands - Continue to promote the intensive research ... Bai & Do Van Nhuong (1989, 1993) 1.1 RESEARCH SITUATION OF EARTHWORM FAUNA IN VIETNAM The earthworm fauna of Vietnam was started to research in the late 19 th century by Perrier (1872, 1875) Until ... Since 1979, the earthworm fauna of Vietnam has been studied widely and systematically The first was the PhD Thesis of Thai Tran Bai (1983) “Earthworm of Vietnam (Systematic, Fauna, Distribution...
 • 25
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxđánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu longbiến đổi khí hậu tác động và ứng phó ở khu vực đồng bằng sông cửu longbien doi khi hau va dong bang song cuu longđánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lca kiến nghịđánh giá tác động môi trường ở đồng bằng sông cửu long năm 2012đánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lcabao cao danh gia tac dong moi truong o dong bang song cuu longbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo thông tu 26 nghi dinh 29 o dong bang song cuu longbiến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long hiện trạng và giải phápbieu hien bien doi khi hau o dong bang song cuu longđánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docNghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM vừa KHÁNG CHIẾN vừa KIẾN QUỐC, vừa CHIẾN đấu vừa xây DỰNG QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP và CHỐNG mỹ, cứu nướcLý luận về lượng giá trị hàng hoá của C. Mác và ứng dụng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp Việt NamCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcQuản lý nhà nước đối với luật sư và nghề luật sư ở việt namTIỂU LUẬN - CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHKẾT QUẢ KINH DOANH và THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY MINH QUÂNGiáo trình chính trị họcGiáo trình hình họa“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàuBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếMột số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoHệ thống nhân vật trong sử thi m’nông và vấn đề thể loạiHỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Lý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nayTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập