Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn
... TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long .39 3.2.2 Tình hình phân bố độ mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long 43 3.3 Tác động yếu tố ngập mặn lên đặc tính đất tỉnh ven biển Đồng Sông Cửu Long ... GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN ” Sinh viên thực hiện: Trần Văn Việt MSSV: 4115107 Lớp Quản Lý Đất Đai khóa...
 • 86
 • 143
 • 0

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu
... KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH NGẬP VÀ MẶN CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUÂN VĂN TỐT ... BĐKH VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 1.2.1 Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu – Climate Change :Theo Điều 1, điểm Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) năm 1992, biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu ... tài Đánh giá thay đổi đặc tính ngập mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu thực hiệnnhằm đánh giá tình hình mặn ngập tương lai theo kịch BĐKH từ giúp nhà quản lý...
 • 100
 • 134
 • 0

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hiện trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng bằng sông cửu long theo các kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hiện trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng bằng sông cửu long theo các kịch bản biến đổi khí hậu
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ... ĐẤT ĐAI o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Xác nhận đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO CÁC KỊCH BẢN ... ven biển ĐBSCL Trƣớc tình hình cấp bách trên, đề tài Đánh giá tác động biến đổi khí hậu lên trạng sử dụng đất vùng ven biển đồng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu đƣợc thực để đánh giá...
 • 107
 • 144
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông Công I - Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại khu công nghiệp sông Công I - Thái Nguyên
... thống nước thủy l i phục vụ sản xuất nông nghiệp Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng nước th i công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp khu công nghiệp Sông Công I Th i Nguyên trung nghiên cứu ảnh hưởng nước th i ... cứu ảnh hưởng nước th i đến tích lũy kim lo i nặng m i trường nước, đất sản xuất nông nghiệp nông sản khu vực Bảng Hàm lượng kim lo i nặng nước th i khu công nghiệp Sông Công I (ĐVT: mg/l) Tên mẫu ... 5945:2005 5, 5-9 ,0 2,0 0,5 3,0 0,01 0,1 1,0 5,0 - NT1: Cửa xả (t i b i lưu giữ nước th i tạm th i cạnh ban quản lý khu công nghiệp) - NT2: Cửa xả (t i cửa xả nước mưa chảy tràn khu công nghiệp su i Văn...
 • 7
 • 475
 • 2

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long
... d ng d ch v Internet 4.1.1 T ng quan v khu v ng B ng Sông C u Long ng b ng sông C u Long có thành ph tr c thu c trung nh g m Long An,Ti n Giang,B Tháp, An Giang,Kiên Giang,C ng u Gia B c Liêu ... vi nghiên c u: ng nghiên c u h b ng sông C u Long c 13 t nh thành c a c thu th p s li ng u tra m c s ng h T ng C c Th ng kê th c hi n Lu c ah p trung vào vi c nghiên c u vi c ti p c n d ch v Internet ... t, nhân t n hành vi c nghiên c u liên quan u khung phân tích, pháp nghiên c u, mô t b d li u 4: K t qu nghiên c u: mô t t ng quan v ng b ng sông C u Long, s phát tri n Internet c a Vi t Nam,...
 • 72
 • 55
 • 0

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP đến sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn HUYỆN văn GIANG HƯNG yên

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP đến sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn HUYỆN văn GIANG HƯNG yên
... Xu t phát t nh ng lý trên, ñư c s hư ng d n c a TS Cao Vi t Hà th c hi n ñ tài: "ðánh giá nh hư ng c a phát tri n công nghi p ñ n s n xu t nông nghi p ñ a bàn huy n Văn Giang - t nh Hưng Yên 1.2 ... i c a huy n Văn Giang có liên quan ñ n vi c s d ng ñ t nông nghi p ðánh giá tình hình phát tri n công nghi p huy n Văn Giang giai ño n 2003-2011 ðánh giá nh hư ng c a phát tri n công nghi p t ... lao ñ ng nông nghi p c a huy n Văn Giang 4.9 55 58 Giá tr s n xu t nông nghi p theo giá hi n hành c a huy n Văn Giang giai ño n 2003 – 2011 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ...
 • 83
 • 73
 • 0

Báo cáo " Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " docx

Báo cáo
... trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trường (win –win solution) Liệu phát triển nhà máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... thu thập từ sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê tỉnh đồng sông Cửu Long 2.2 Nguồn số liệu sơ cấp Số liệu thực tế khả nhà máy, trạm xay sát, tình hình ô nhiễm môi trường điều ... trấu theo chế phát triển (clean mechanism development- CDM) nhằm tạo nguồn lượng đáng kể cho lưới điện quốc xử vấn đề ô nhiễm môi trường trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Nguyễn Văn Song...
 • 7
 • 222
 • 0

Báo cáo " Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " ppt

Báo cáo
... dụng lượng trấu theo chế phát triển (clean mechanism development- CDM) nhằm tạo nguồn lượng đáng kể cho lưới điện quốc xử vấn đề ô nhiễm môi trường trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Comment ... trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trường (win –win solution) Liệu phát triển nhà máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... gây tác động xấu tới môi trường nước, đất không khí vùng Hình 1: Trấu thải từ nhà máy xay sát lúa làm ô nhiễm môi trường đồng sông Cửu Long chế phát triển thị trường giấy chứng nhận giảm thải...
 • 7
 • 386
 • 3

PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO –WRB (2006) pot

PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO –WRB (2006) pot
... đoán thêm vào bỏ so với hệ thống phân loại đất theo WRB 1998 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Khoa Học Đất 1995 Bản đồ phân bố biểu loại đất ĐBSCL phân loại theo giải đồ đất FAO tỷ lệ 1:250.000 Khoa ... năm 2009, đất ĐBSCL phân thành 10 nhóm đất đất khác Sự phân bố diện tích phân bố nhóm đất đồng ĐBSCL sau: Bảng 1: Diện tích nhóm đất đồng sông Cửu Long năm 2009 STT 10 Nhóm đất (WRB - FAO, 2006) ... 2009 phân loại theo hệ thống FAO- WRB (2006) 16 Tạp chí Khoa học 2011:18b 10-17 Trường Đại học Cần Thơ KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Đã xác định loại đất chỉnh lý bổ sung đồ đất ĐBSCL phân loại theo WRB FAO...
 • 8
 • 324
 • 0

Báo cáo "Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch " potx

Báo cáo
... điện quốc gia v xử vấn đề ô nhiễm môi trờng trấu gây khu vực đồng sông Cửu Long Nguyn Vn Song Hình Trấu thải từ nh máy xay sát lúa lm ô nhiễm môi trờng đồng sông Cửu Long NGUồN Số LIệU V PHƯƠNG ... đề trấu thải khu vực đồng sông Cửu Long để vừa đảm bảo hiệu kinh tế vừa giải vấn đề môi trờng (win win solution) Liệu phát triển nh máy điện trấu khu vực đồng sông Cửu Long có khả thi hay không? ... tình hình sản xuất lúa, xay xát gạo 12 tỉnh đồng sông Cửu Long đợc thu thập từ sở Nông nghiệp v Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê tỉnh đồng sông Cửu Long 2.2 Nguồn số liệu sơ cấp Số liệu thực...
 • 7
 • 111
 • 0

chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông cửu long theo hướng gap

chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông cửu long theo hướng gap
... Giang, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ,… CHUỖI CUNG ỨNG RAU HIỆN TẠI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đồng sông Cửu Long không cung cấp rau cho tỉnh khu vực mà xuất TP Hồ Chí Minh ... dân Hội thảo GAP - Bình Thuận (21-22/7/2008) KẾT LUẬN Quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng rau đồng sông Cửu Long theo hướng GAP giải pháp quản lý chất lượng nâng cao chất lượng rau đồng bằng, thành ... (21-22/7/2008) MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG RAU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG GAP NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TÁC NHÂN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG I Yếu tố đầu vào Giống - Số lượng lớn - Giá bán...
 • 11
 • 113
 • 4

khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam bản tóm tắt tiếng anh

khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... complete the basic research of earthworm fauna of Vietnam, there should be more studies in the South-Eastern provinces of Vietnam and Vietnam’s islands - Continue to promote the intensive research ... Bai & Do Van Nhuong (1989, 1993) 1.1 RESEARCH SITUATION OF EARTHWORM FAUNA IN VIETNAM The earthworm fauna of Vietnam was started to research in the late 19 th century by Perrier (1872, 1875) Until ... Since 1979, the earthworm fauna of Vietnam has been studied widely and systematically The first was the PhD Thesis of Thai Tran Bai (1983) “Earthworm of Vietnam (Systematic, Fauna, Distribution...
 • 25
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxđánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu longbiến đổi khí hậu tác động và ứng phó ở khu vực đồng bằng sông cửu longbien doi khi hau va dong bang song cuu longđánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lca kiến nghịđánh giá tác động môi trường ở đồng bằng sông cửu long năm 2012đánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lcabao cao danh gia tac dong moi truong o dong bang song cuu longbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo thông tu 26 nghi dinh 29 o dong bang song cuu longbiến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long hiện trạng và giải phápbieu hien bien doi khi hau o dong bang song cuu longđánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docCÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập