46 2015 TT BGTVT

Thông tư 73/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015

Thông tư 73/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015
... KHCN SỬA ĐỔI 1: 2 015 QCVN 45: 2 012 /BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH Sửa đổi 1: 2 015 National technical regulation on Bus station Admendment No .1: 2 015 Lời nói đầu Sửa đổi 1: 2 015 QCVN ... Thông số 73/2 015 /TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2 015 Sửa đổi 1: 2 015 QCVN 45:2 012 /BGTVT bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN 45:2 012 /BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bến xe khách) ban hành ... THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH SỬA ĐỔI 1: 2 015 National technical regulation on Bus station Admendment No .1: 2 015 I QUY ĐỊNH CHUNG 1. 4 Giải thích từ ngữ 1. 4 .1 Bến xe khách công...
 • 9
 • 44
 • 0

Thông tư 04/2011/TT-BGTVT doc

Thông tư 04/2011/TT-BGTVT doc
... xét duyệt hồ sơ: hồ sơ đầy đủ theo quy định thông báo văn cho doanh nghiệp, cá nhân thời gian, địa điểm sát hạch; hồ sơ không đầy đủ theo quy định thông báo văn hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân ... sức khỏe lái tàu bệnh viện đa khoa cấp huyện (hoặc ng đương) trở lên; - Bản (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp chuyên ngành lái phương tiện giao thông đường sắt (có xác nhận Thủ trưởng doanh nghiệp ... định, Cục Đường sắt Việt Nam phải hoàn thành việc cấp lại giấy phép đổi giấy phép lái tàu.” Điều Thông có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng...
 • 5
 • 36
 • 0

THÔNG TƯ 03/2011/TT-BGTVT potx

THÔNG TƯ 03/2011/TT-BGTVT potx
... trọng trách xe tối đa phép lưu hành đường quy định khoản Điều 16 Thông 07/2010/TT-BGTVT" Điều Hiệu lực thi hành tổ chức thực Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành Bãi ... hoá phương tiện giao thông đường tham gia giao thông đường bộ" Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, ... cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông Trong trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./...
 • 2
 • 75
 • 0

THÔNG TƯ 05/2011/TT-BGTVT potx

THÔNG TƯ 05/2011/TT-BGTVT potx
... chức thực Thông Việc tra, kiểm tra thực Thông thực theo quy định pháp luật tra, kiểm tra 4 Trong trình thực có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời Bộ Giao thông vận ... gia phải Bộ Giao thông vận tải thoả thuận việc kết nối Văn thoả thuận kết nối theo quy định Phụ lục B Thông Tổ chức, cá nhân lập 01 hồ sơ đề nghị thoả thuận kết nối gửi Bộ Giao thông vận tải ... gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Đường sắt Việt Nam) Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị điều chỉnh gia hạn định cho phép kết nối tuyến đường sắt theo mẫu quy định Phụ lục E kèm theo Thông này; b)...
 • 16
 • 36
 • 0

THÔNG TƯ 46/2011/TT-BTC ppsx

THÔNG TƯ 46/2011/TT-BTC ppsx
... thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính;...
 • 2
 • 49
 • 0

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BGTVT pptx

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BGTVT pptx
... định Phụ lục 10 Thông Điều 14 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký thay Thông số 09/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban ... dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bị thu hồi có hành vi gian dối, giả mạo giấy tờ theo quy định Thông Cơ sở đào tạo quy định Điều Thông Sở Giao thông vận tải thực việc thu hồi ... đường theo chương trình quy định Thông Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường với Sở Giao thông vận tải theo mẫu quy định Phụ lục Thông Tổ chức kiểm tra, cấp Chứng...
 • 19
 • 73
 • 0

THÔNG TƯ 17/2011/TT-BGTVT ppsx

THÔNG TƯ 17/2011/TT-BGTVT ppsx
... Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, VTải PHỤ LỤC I (Ban hành kèm theo Thông số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) ... authorities For official only PHỤ LỤC II (Ban hành kèm theo Thông số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – ... trang trở lên phải đóng dấu giáp lai PHỤ LỤC III (Ban hành kèm theo Thông số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –...
 • 15
 • 47
 • 0

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BGTVT pps

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BGTVT pps
... nhiệm đăng kiểm viên vào Quy định kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 Điều Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, ... Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm xe giới tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, Cơ quan ngang ... TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm soát thủ tục hành (Văn phòng CP); - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB (Thụ) Hồ Nghĩa Dũng...
 • 5
 • 46
 • 0

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HOÀNG GIANG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ GIAI ĐOẠN 201 0- 2015 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO ... đội ngũ giảng viên quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.2 Đặc điểm quản công tác bồi ... cầu quản công tác bồi dưỡng 25 1.6.2 Quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 28 1.6.2.1 Quản công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp 28 1.6.2.2 Quản công tác bồi dưỡng...
 • 6
 • 163
 • 1

92 2015 TT BTC mẫu BIỂU đối với cá NHÂN KINH DOANH và mẫu BIỂU đối với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN (PL2)

92 2015 TT BTC mẫu BIỂU đối với cá NHÂN KINH DOANH và mẫu BIỂU đối với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN (PL2)
... tiết nhân thu c diện tính thu theo biểu lũy tiến phần (Kèm theo tờ khai toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Phụ lục bảng kê chi tiết nhân thu c diện tính thu theo thu suất ... chứng khoán khai trực tiếp với quan thu ) Thông báo nộp thu thu nhập nhân nhân chuyển nhượng vốn Tờ khai thu thu nhập nhân 23 04/ĐTV-TNCN (Áp dụng cho nhân nhận cổ tức cổ phiếu, ... toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thu c giảm trừ gia cảnh (Kèm theo tờ khai toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/KK-TNCN) Danh sách nhân nhận thu...
 • 3
 • 335
 • 0

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)
... PHI TRUYỀN THỐNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 3.1 QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG 3.1.1 Bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ... thuyết bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống - Luận án “khuôn” vấn đề cụ thể nội hàm mối đe dọa an ninh phi truyền thống Việt Nam - yếu tố phi truyền thống xem đe ... loại 2.1.1.3 Quan hệ mối đe dọa an ninh phi truyền thống với mối đe dọa an ninh truyền thống bảo vệ độc lập dân tộc - An ninh truyền thống ANPTT quan niệm an ninh, nội hàm an ninh quốc gia khác...
 • 27
 • 74
 • 0

Hướng dẫn luật hộ tịch – 15 2015 TT BTP

Hướng dẫn luật hộ tịch – 15 2015 TT BTP
... nội dung Sổ hộ tịch có mà giấy tờ hộ tịch để trống, nội dung giấy tờ hộ tịch có Sổ hộ tịch ghi vào mục “Ghi chú” Sổ hộ tịch Trường hợp nội dung thông tin hộ tịch giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch chưa ... Sổ hộ tịch trái pháp luật Điều 29 Mở, khóa Sổ hộ tịch lưu trữ Sổ hộ tịch Cơ quan đại diện Cơ quan đại diện thực việc mở, khóa Sổ hộ tịch, lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch tương tự theo hướng dẫn ... chữ đệm, tên Sổ hộ tịch theo hướng dẫn người trả kết nhận giấy tờ hộ tịch tương ứng Chữ ký người yêu cầu đăng ký hộ tịch Tờ khai đăng ký hộ tịch, giấy tờ hộ tịch Sổ hộ tịch phải thống nhất; không...
 • 24
 • 101
 • 0

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế
... tình nguyện hỗ trợ người bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Các sở y tế khác t y điều kiện, tính chất công việc, y u cầu chuyên môn sử dụng trang phục y tế phù hợp sở quy định Thông Điều Quy định chung ... hành Thông có hiệu lực thi hành từ ng y 01 tháng 01 năm 2016 Bãi bỏ Quy t định số 2365/2004/QĐ-BYT ng y 08 tháng năm 2004 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành quy chế trang phục y tế kể từ ng y Thông ... dụng trang phục y tế Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người lao động, học sinh, sinh viên thực nhiệm vụ phải sử dụng trang phục y tế theo quy định Thông Không sử dụng trang phục y tế không...
 • 20
 • 40
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KÌ ĐỐI VỚI MYANMAR (1988 – 2014)tóm tắt ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRUYỆN CỦA NGUYỄN NGỌC THUẦNtóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)ẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT NGUYÊN NGỌC SAU 1975ẨN DỤ TRI NHẬN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỆN PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP BỐN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN KHOA HỌCBIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAUBIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆUCÁC VÀNH FROBENIUS, TỰA FROBENIUS VÀ TÍNH XẠ ẢNH, NỘI XẠ CỦA CÁC MODULE TRÊN CHÚNGtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNHĐẶC ĐIỂM TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG SAI SỐ CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT DÙNG PHƯƠNG PHÁP K0ĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 CỦA CÂY THÂN GỖ Ở MỘT SỐ CÔNG VIÊN THUỘC QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPHÀM CHỈNH HÌNH P-ADICHÀM NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆPHÀNH VI CHƠI TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Đăng ký
Đăng nhập