Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung premix khoáng vitamin lên sinh lý máu và tăng trọng heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung premix khoáng vitamin lên sinh máu tăng trọng heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung premix khoáng  vitamin lên sinh lý máu và tăng trọng heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng
... heo thịt bổ sung premix tăng trọng, số lượng hồng cầu bạch cầu cao so với nhóm không bổ sung Tuy nhiên, có thông tin ảnh hưởng bổ sung premix khoáng vitamin lên khả sinh trưởng số tiêu sinh ... sinh máu heo thịt nuôi Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Vì vậy, thí nghiệm thực để đánh giá giả thuyết heo thịt giai đoạn từ 40 kg đến xuất chuồng bổ sung premix khoáng - vitamin cải thiện tăng trọng ... heo thịt có mức tăng trọng tuyệt đối cao không bổ sung Bảng 5: Ảnh hưởng bổ sung premix khoáng vitamin lên sinh trưởng heo Nghiệm thức P ĐC Premix Khối lượng đầu kỳ (kg/ con) 39,67 ± 1,53 40, 33...
 • 6
 • 72
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Vitamin E - Selenium đến màu sắc khả năng chiuwx nước của quầy thịt heo

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Vitamin E - Selenium đến màu sắc và khả năng chiuwx nước của quầy thịt heo
... nuôi heo PIGFARM TRÍ CÔNG hướng dẫn tận tình TS DƯƠNG DUY ĐỒNG, thực đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO ... bổ sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se 22 Hình 4.6: lô bổ sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se 23 TÓM TẮT LUẬN VĂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ ... • Lô2: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thức ăn • Lô 3: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 150 mg vit E - 0,2 mg Se/kg thức...
 • 43
 • 509
 • 10

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium đến màu sắc khả năng giữ nước của quầy thịt heo

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo
... nuôi heo PIGFARM TRÍ CÔNG hướng dẫn tận tình TS DƯƠNG DUY ĐỒNG, thực đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO ... bổ sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se 22 Hình 4.6: lô bổ sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se 23 TÓM TẮT LUẬN VĂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ ... • Lô2: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thức ăn • Lô 3: bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào phần với mức 150 mg vit E - 0,2 mg Se/kg thức...
 • 43
 • 757
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 5 pptx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 5 pptx
... số chuyển biến thức ăn việc bổ sung 100mg vit E – 0,2mg Se, 150 mg vit E 0,2mg Se lô đối chứng không bổ sung Việc bổ sung chế phẩm vit E – Se vào thức ăn cải thiện màu đỏ quầy thòt lô đối chứng ... thòt 5. 3 Đề nghò Để cải thiện màu sắc khả giữ nước quầy thòt, đáp ứng thò hiếu người tiêu dùng màu đỏ quầy thòt, trại heo nên bổ sung thêm chế phẩm vit E – Se với mức 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg ... TĂ vào lô làm tăng chi phí thức ăn lên 14,21% so với lô đối chứng Tức tăng thêm 1 151 đồng cho kg tăng trọng 5. 2 Tồn Chưa khảo sát phân tích ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm vitamin E Selenium đến...
 • 7
 • 204
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 4 doc

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 4 doc
... 24, 83 25,37 100mg vit E - 0,2 mg Se 12 ,48 150mg vit E - 0,2 mg Se 10, 94 21,37 Qua bảng 11 ta thấy bổ sung chế phẩm vit E - Se không tạo khả tăng trọng khác biệt lô thời gian bổ sung +Tăng trọng tuyệt ... 109,96 Qua bảng 14 cho thấy bổ sung chế phẩm vit E - Se vào phần lô không làm giảm hệ số chuyển biến thức ăn xuống Tức bổ sung chế phẩm vit E - Se vào thức ăn không làm tăng khả tăng trọng mà ... th : - Việc bổ sung 100 mg vit E - 0.2 mg Se/kg TĂ vào lô làm chi phí tăng thêm 8,29% so với lô đối chứng Tức tăng thêm 641 đồng cho kg tăng trọng - Việc bổ sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TĂ vào...
 • 9
 • 204
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 3 pptx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 3 pptx
... TN 30 ngày Lô Chế độ bổ sung /kg thức ăn 15 ngày Lô Lô 150 mg vit E 0.2 mg Se 35 Đối chứng Lô Lô 100 mg vit E 0.2 mg Se 35 150 mg vit E 0.2 mg Se 35 Tổng số heo 35 100 mg vit E 0.2 mg Se 35 Đực ... thập sau: 4.1 Màu sắc quầy thòt Khi bổ sung chế phẩm vitamin E Selenium thời gian 15 30 ngày trước xuất chuồng với hai mức 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thức ăn 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thức ... thú y phòng bệnh: heo theo dõi phát bệnh điều trò kòp thời, loại thuốc thú y thường sử dụng trại pentomycin, ampisur, colitetral… 3. 3 Các tiêu phương pháp theo dõi 3. 3.1 Màu sắc quầy thòt Do điều...
 • 9
 • 222
 • 3

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 2 pptx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 2 pptx
... đơn vò protein có chứa 0,34% Selenium Phản ứng hóa học với xúc tác Glutathione peroxydase chất peroxyd hydro xảy sau: G-SH + H2 02 G-SH + R00H G-S-S-G + H20 G-S-S-G + R0H + H20 Với chế phản ứng ... (mg/con/ngày) Heo tập ăn 100 -1 50 Heo Heo choai Heo thòt Heo nái giống 60 - 80 Heo đực giống 140 – 160 80 -1 20 60 -8 0 40 -6 0 Gà Gà giò Gà mái đẻ Gà mái giống Gà thòt 20 - 30 40 - 60 30 – 50 Vòt/ngỗng ... 40 - 60 40 - 60 20 – 30 Bê Bò sữa Dê, cừu 80 -1 20 500 - 1000 50 - 80 Bò đực giống 20 0 -3 00 Chó Mèo Thỏ Cáo 80 -1 20 100 -1 50 30 -5 0 80 -1 20 Bò giống Ngựa(cho100 kg/ ngày ) 100 -1 50 100 -1 20 Theo...
 • 9
 • 243
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 1 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO part 1 ppt
... nuôi heo PIGFARM TRÍ CÔNG hướng dẫn tận tình TS DƯƠNG DUY ĐỒNG, thực đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO ... VĂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO Thí nghiệm thực từ ngày 5/6/2004 đến 5/7/2004 trại chăn nuôi heo PIGFARM ... 1. 2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. 2 .1 Mục đích Khảo sát đánh giá tác động chế phẩm vitamin E - selenium đến màu sắc khả giữ nước quầy thòt 1. 2.2 Yêu cầu Tiến hành thí nghiệm heo thời gian 30 ngày 15 ...
 • 9
 • 266
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm

khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng và sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm
... h hoỏ, nu dung dch t tinh bt c lm ngui t t v sau ú gi nhit 35 0C thỡ 12 tinh bt s mt tớnh ho tan, nc tinh bt tỏch ra, tinh bt trng thỏi kt ta v lng xung di dng tinh th Tinh bt b thoỏi hoỏ cú ... trỳc chm li 13 - Thnh phn amylose v amylopectin cỏc loi tinh bt Bng4 Thnh phn cỏc loi tinh bt thụng dng Loi tinh bt Tinh bt go Tinh bt bp Tinh bt khoai mỡ Amylose (%) 18,5 24 17 Amylopectin(%) ... lng tinh bt b sung tng lờn tinh tinh bt l polyshaccarit khụng cú cha lipit b sung vo thỡ phn trm cht khụ tng nhng hm lng lipit khụng i nờn t l ca nú so vi tng s s gim - i vi m ta thy tng nng tinh...
 • 86
 • 344
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM MAGIE TRÊN HEO THỊT MỘT TUẦN TRƯỚC KHI XUẤT CHUỒNG

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM MAGIE TRÊN HEO THỊT MỘT TUẦN TRƯỚC KHI XUẤT CHUỒNG
... NÔNG LÂM TPHCM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM MAGIE TRÊN HEO THỊT MỘT TUẦN TRƯỚC KHI XUẤT CHUỒNG Giáo viên hướng dẫn: TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Sinh viên ... LUẬN VĂN Tên luận văn khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm magie heo thòt tuần trước xuất chuồng Thí nghiệm thực từ ngày 15/04/2004 đến ngày 15/08/2004 trại chăn nuôi heo PIGFARM TRÍ CÔNG ... nghiệm heo thòt khoảng tuần xuất chuồng trại chăn nuôi heo Pig Farm Tri Công, rút số kết luận : Khi bổ sung với liều 1,6 g Mg/kg thức ăn cho heo thòt tuần lễ cuối trước giết thòt ảnh hưởng đáng...
 • 30
 • 259
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 9 pptx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 9 pptx
... Pc-27 Bảng 49 Kết qủa thống kê biến đổi hàm lượng NH3 thời gian bảo quản sản phẩm bổ sung tinh bột, trứng sữa bột 50C (%) Analysis Summary Dependent variable: co trung sua Factor: theo doi ... hàm lượng acid (%) mẫu bổ sung tinh bột, trứng sữa bột thời gian bảo quản (tính theo acid lactic) Analysis Summary Dependent variable: co trung sua Factor: theo doi acid Number of observations: ... đổi hàm lượng NH3(%) thời gian bảo quản sản phẩm bổ sung tinh bột Analysis Summary Dependent variable: khong trung sua Factor: theo doi NH3 Number of observations: 20 Number of levels: 10 The...
 • 6
 • 140
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 8 pptx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 8 pptx
... MEAN 480 6.23125 ti le trung_sua bot 120 5.13333 0.11 688 4 4.90366 5.36301 70 120 6.21667 0.11 688 4 5. 986 99 6.44634 140 120 6.9 583 3 0.11 688 4 6.7 286 6 7. 188 01 210 120 6.61667 0.11 688 4 6. 386 99 6 .84 634 ... trung_sua bot 120 5.13333 0.11 688 4 4.90366 5.36301 70 120 6.21667 0.11 688 4 5. 986 99 6.44634 140 120 6.9 583 3 0.11 688 4 6.7 286 6 7. 188 01 210 120 6.61667 0.11 688 4 6. 386 99 6 .84 634 ... 0.1 682 01 - *-1. 589 17 0.1 682 01 - *-1. 987 5 0.1 682 01 - -0.16 0.1 682 01 - *-0.6325 0.1 682 01 - *-1.03 083 0.1 682 01 - *-0.4725 0.1 682 01 - *-0 .87 083 3 0.1 682 01 - *-0.3 983 33 0.1 682 01 ...
 • 10
 • 110
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx
... Bảng 30 Bảng lực đo cấu trúc sản phẩm thay đổi theo lượng trứng sữa bột bổ sung vào sản phẩm Trứng Sữa D (g/l) bột (mm) 70 140 210 (g/l) 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70 Số lần thí nghiệm Lần ... (%) (%) Pc -7 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70 70 140 210 1,42 2,18 2,05 3,41 1,80 2,68 2 ,76 4,19 2,69 3,95 3 ,77 4,23 3, 37 4,94 4,95 5, 37 1,43 2,15 1,96 3, 47 1 ,79 2,62 2, 87 4,24 2 ,77 3,91 3,83 ... 3,10 3, 07 2, 47 3,53 3,33 3, 27 3,20 3,93 3, 27 3, 67 3, 47 1,93 3, 27 2, 47 1,86 3, 07 3,00 3, 07 2, 87 3,33 3,20 3,10 3,33 3 ,73 3,40 3,33 3.10 2,00 3,20 2, 67 2,20 2, 87 2,80 2, 67 2,58 3,60 3, 47 3,20 3,40...
 • 10
 • 137
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 6 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 6 ppt
... ảnh hưởng việc bổ sung trứng, sữa bột tinh bột đến chất lượng sản phẩm đậu hủ mềm tạo sản phẩm đậu hủ mềm bổ sung 6% tinh bột, GDL 2g/l, trứng gà tươi với tỉ lệ 140g/l sữa bột với tỉ lệ 50g/l ... liên quan đến qui trình chế biến chưa khảo sát, đè nghị hướng tới có điều kiện khảo sát thêm v : - Ảnh hưởng GDL thay đổi tỉ lệ trứng, sữa bột đến khả tạo đông chất lượng sản phẩm - Ảnh hưởng loại ... Rất chán: điểm o Chán cực đ : điểm Pc-4 MỘT SỐ BẢNG SỐ LIỆU BIỂU THỊ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM ĐẬU HỦ MỀM CÓ BỔ SUNG TRỨNG, SỮA BỘT VÀ TINH BỘT Bảng 25 thành phần ẩm (tính %) sản phẩm thí...
 • 10
 • 178
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 5 pot

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 5 pot
... lệ tinh bột (%) 3,2 3 ,5 4 ,5 4 ,5 3,9a 5, 5 4,6 5, 2 5, 3 5, 0b 5, 2 5, 0 4,6 5, 1 5, 1b 5, 6,0 7,7 5, 3 6,3c Trung bình 5, 7 5, 7 6,1 5, 8 6,1c 5, 1a 5, 2a 5, 7b 5, 2a Bảng 16 Kết thống kê ảnh hưởng tỉ lệ GDL tinh ... sữa bột đến mùi vị sản phẩm Tỉ lệ trứng (g/l) 70 Tỉ lệ sữa bột (g/l) 30 50 70 5, 0 5, 0 5, 1 5, 5 5, 5 6,2 5, 4 6,6 37 Trung bình 5, 1a 6,1b 140 210 Trung bình 5, 1 5, 6 5, 5a 6,8 6,0 5, 8ab 8,2 6,3 6,5c ... Nhận xét: - Dựa vào kết bảng 17 cho thấy hàm ẩm sản phẩm giảm dần hàm lượng sữa bột hàm lượng trứng bổ sung vào sản phẩm tăng, ảnh hưởng hàm lượng sữa bột đến hàm ẩm cao sữa bột có hàm lượng chất...
 • 10
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vi khuẩn azotobacter lên khả năng sinh trưởng của rau xà láchkhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung agar và chitosan đến độ trong và hàm lượng methanol của rượu thành phẩmkhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chitosan đến độ trong và hàm lượng methanol của rượu thành phẩmảnh hưởng của việc bổ sung chất khoáng kh2po4ảnh hưởng của việc bổ sung chất khoáng nh4 2so4khóa luận ảnh hưởng của việc bổ sung biosaf probiotic trong thức ăn của lợn nái nuôi con và lợn con từ tập ăn đến cai sữa luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler lương phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm thịnh đán – thái nguyênbao cao tot nghiep anh huong cua viec bo sung glutamate cho lonanh huong cua viec bo sung men guadezen vao thuc an cho lonkhảo sát ảnh hưởng của việc xử lý sợi xơ dừa bằng phương pháp hóa học đến cơ tính của vật liệu composite nền nhựa polyesternghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtảnh hưởng của việc bổ sung lúa và khoai lang trong khẩu phần cơ bản rau lang trên sự tăng trọng và tiêu hóa dưỡng chất của thỏ laiảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến khả năng sinh trưởng của lợn con theo mẹkhảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất độn n757 csgc lên cấu trúc của vật liệu n757 csgc pvc nanocomposit thông qua phân tích xrd và temkhảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất độn n757 csgc lên tính chất hóa lý của vật liệu n757 csgc pvc nanocomposit thông qua phân tích dma dynamic mechanical analysisBAI TAP HOA HOC VO COke toán tài chính doanh nghiệpkế toán tài chính doanh nghiệp40 câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng anhĐề thi HSG Vật lý 12 Sở GDĐT Hải Dương 20162017 có lời giải chi tiếtĐề thi HSG Vật lý 9 Sở GDĐT Phú Thọ 20152016 có lời giải chi tiếtĐánh giá ảnh hưởng của năng lực của người lao động đối với công tác quản trị chất lượng tại nhà máy nhuộm - tổng công ty cổ phần dệt may Nam ĐịnhĐề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam ÁGiải pháp cải thiện tình hình tài chính của công Ty TNHH MTV Thoát Nước và phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt NamGiải pháp liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sản xuất ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nayGiải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Công nghệ giao thông vận tảiHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Nam Âu giai đoạn 2012 - 2015Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sông Đà 6 giai đoạn 2012 - 2015Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh đến năm 2016 và định hướng đến 2020Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực cho Công ty cổ phần Intimex Việt NamEnglish grammar class 8Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia SàngMột số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015New business basics SB
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập