Chapter 9 quản lý dự án

Chapter 9 quản dự án

Chapter 9 quản lý dự án
... Ekip quản dự án nhỏ xem trang 25 MP6  Chủ Chủnhiệm nhiệm dự d án án Quản Quảnlý chất chấtlượng lượng Quản Quảnlý nghiên nghiêncứu cứu Quản Quảnlý chế chếtạo tạo Quản Quảnlý tổng ... nhiệm dự dự án án chủ Uy tín tín Uy Tâm lý Tâm Biết động động viên viên Biết 39 Quản dự án 9. 4 Đội ngũ dự án 40 Quản dự án Chủ nhiệm dự án dù tài giỏi không hội tụ đủ lực để quản cách ... đẩy dự án tiến lên 44 Quản dự án Ekip Ekip Bổ sung sung Bổ Cùng tham tham gia gia Cùng Đoàn kết kết Đoàn 45 Quản dự án  Ekip quản dự án lớn xem trang 24 MP6  46 Quản dự án  Ekip quản...
 • 71
 • 146
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 9 quản dự án

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 9 quản lý dự án
... bảo dự án xây dựng hệ thống phần mềm thành công, hoạt động thiếu quản dự án Mục tiêu - Hiểu quản dự án phần mềm, - Sự khác biệt so với việc quản loại dự án khác - Nhiệm vụ người quản ... dự án phần mềm gì? - Phải biết cách lập kế hoạch xây dựng lịch biểu cho dự án - Phải biết loại rủi ro xảy trình thực dự án cách khắc phục chúng Giới thiêu quản dự án Quản dự án phần mềm ... phần quan trọng công nghệ phần mềm Nếu quản tồi dự án thất bại  Dự án thất bại phần mềm chuyển giao chậm so với kế hoạch, chi phí lớn dự tính, không thoả mãn yêu cầu đề Giới thiệu quản lý...
 • 23
 • 65
 • 0

Tài liệu Bài giảng Quản dự án Chương 9- Kiểm soát dự án pdf

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 9- Kiểm soát dự án pdf
... sai lệch thực tế kế hoạch CÁC DẠNG KIỂM SOÁT DỰ ÁN dạng: • Kiểm soát thời gian (Time) • Kiểm soát chi phí (Cost) • Kiểm soát yêu cầu chất lượng Hệ thống kiểm soát chi phí/ tiến độ – C/SCSC (Cost/Schedule ... Kiểm soát bên (Internal control) Kiểm soát bên (External control): Audit thường dự án lớn, dự án phủ MÔ HÌNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Hệ thống ... cho dự án khác KIỂM SÓAT DỰ ÁN CẦN ĐƯC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Cần phải thực thường xuyên suốt chu kỳ hoạt động dự án Cần phải đưa vào kế hoạch dự án Cần...
 • 20
 • 776
 • 5

Tài liệu PMF1/9 Cơ bản về quản dự án - Khởi đầu dự án pptx

Tài liệu PMF1/9 Cơ bản về quản lý dự án - Khởi đầu dự án pptx
... ng ng ng Copyright © 199 8-2 007 by STS 1: 2: 3: 4: 5: Các D án qu n d án Tri n khai qu n d án Qu n b ng d án Ti p c n h th ng l ng ghép B i c nh d án Kh i ud án How to Làm th bi t c ... d án l n, giám c d án ch làm công tác qu n n thu n - u d án nh , giám c d án s ph i t p trung vào vi c x m t k thu t c a d án - i v i d án l n h n, kh n ng lãnh o, c ng nh kh n ng àm phán ... © 199 8-2 007 by STS ud án 11 Kh i a ch n giám cd án án Tóm t t nguyên t c c ud b n: Khái ni m - Vai trò c a giám c d án thay i tùy thu c vào quy mô c a d án Trong d án nh , th ng giám c d án tham...
 • 21
 • 255
 • 1

Tài liệu PMF2/9 Cơ bản về quản dự án - Quản phạm vi dự án doc

Tài liệu PMF2/9 Cơ bản về quản lý dự án - Quản lý phạm vi dự án doc
... k toán, ph trách m t d án l p t m t h th ng ph n m hi n i qu n th i gian có m t c a nhân vi n Copyright © 199 8-2 007 by STS 13 Qu n ph m vi d án Copyright © 199 8-2 007 by STS 14 Qu n ph ... lên nhà tài tr /ch n ki n d án c s u tiên không th thi u c vi c xây d ng nhóm d án: m t v n ki n d án c ch p nh n u ki n ch c ch n n d ng thành vi n làm vi c cho d án Khi ký v n ki n d án, ch ... /nhà tài tr m b o m t ngu n tài n sàng th c hi n d án (ho c nh t cho giai n u c a d án) c bi t sau b i v i d án nh , ng i ta th ng b qua v n ki n d c Ti n d án, ti n hành vi c l p k ho ch d án án:...
 • 15
 • 184
 • 0

Tài liệu PMF3/9 Cơ bản về quản dự án - Lập kế hoạch dự án doc

Tài liệu PMF3/9 Cơ bản về quản lý dự án - Lập kế hoạch dự án doc
... viên s n án án v i nhi u thành viên nhóm d án - nhóm d án nên t ng nh m t cách xác vai trò trách nhi m c a t ng thành viên Copyright © 199 8-2 007 by STS 12 p k ho ch d án Copyright © 199 8-2 007 by ... ng c a d án án c a nhóm d a c s Xác c) ó, tính s l ng ng nh kho ng ng án ch làm vi c 70% i c n thi t/tháng i c n m i tháng (v bi u Th o lu n, àm phán v i tr ng phòng (ban) tham gia d án (ho c ... 199 8-2 007 by STS 16 p k ho ch d án ho ch d án Khái ni m Tóm t t nguyên t c c b n: ho ch án ghi l i t t c c ho t ng c a trình l p k ho ch m t cách nh t quán theo m t m u tài li u chu n ho ch D án...
 • 19
 • 212
 • 0

Tài liệu PMF4/9 Cơ bản về quản dự án - Cơ bản về phân tích rủi ro docx

Tài liệu PMF4/9 Cơ bản về quản lý dự án - Cơ bản về phân tích rủi ro docx
... kh o ánh giá r i ro i ro c ánh giá m t cách tr u t ng, không bi t n kh n ng x y nh ng Th c hi n phân tích r i ro mà không bi t y v d án Copyright © 199 8-2 007 by STS b n v phân tích r i ro Ki ... nh d án ng 18: R i ro d án How to Ti n hành ánh giá r i ro nh u tiên, xác sau: th nào: nh thang Copyright © 199 8-2 007 by STS ánh giá r i ro làm c vi c này, ti n hành nh b n v phân tích r i ro ... u r i ro d án: Xác nh chi n l c i phó r i ro s c áp d ng cho r i ro c li t tài li u ghi nh n r i ro: Tránh r i ro Chuy n r i ro Gi m r i ro Ch p nh n r i ro nh bi n pháp i v i r i ro, gi m kh...
 • 14
 • 180
 • 0

Tài liệu Tài liệu Quản dự án. Chương 9: Kiểm soát dự án pptx

Tài liệu Tài liệu Quản lý dự án. Chương 9: Kiểm soát dự án pptx
... sai lệch thực tế kế hoạch CÁC DẠNG KIỂM SOÁT DỰ ÁN dạng: • Kiểm soát thời gian (Time) • Kiểm soát chi phí (Cost) • Kiểm soát yêu cầu chất lượng Hệ thống kiểm soát chi phí/ tiến độ – C/SCSC (Cost/Schedule ... Kiểm soát bên (Internal control) Kiểm soát bên (External control): Audit thường dự án lớn, dự án phủ MÔ HÌNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Hệ thống ... cho dự án khác KIỂM SÓAT DỰ ÁN CẦN ĐƯC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Cần phải thực thường xuyên suốt chu kỳ hoạt động dự án Cần phải đưa vào kế hoạch dự án Cần...
 • 20
 • 221
 • 0

9 lĩnh vực của quản dự án để thành công

9 lĩnh vực của quản lý dự án để thành công
... dẫn để giải tranh chấp, … Hãy dành nhiều thời gian để nghên cứu đối tác Thực quản rủi ro cho cung ứng lónh vực khác Lưu Trường Văn, ME 39 QUẢN LÝ TÍCH HP  Liên kết lónh vực quản dự án lại ... đầu quản rủi ro lúc bắt đầu quản dự án Đònh kỳ xem xét lại rủi ro (hàng tuần, hàng tháng) Cập nhật kế hoạch dự án, ngân sách, nhân kế hoạch quản rủi ro thay đổi Lưu Trường Văn, ME 36 QUẢN ... 31 QUẢN LÝ RỦI RO  Nhận dạng rủi ro  Cái cóthể gây hại cho dự án?  Cân nhắc tất   05/18/14 Các rủi ro bên bên Nguồn củarủi ro: công nghệ sản xuất, người (hiểu lầm, kỹ năng), quản dự án, ...
 • 40
 • 410
 • 2

Quy trình chuẩn bị thực hiện và quản dự án Công nghệ thông tin về Điện lực - 9 pps

Quy trình chuẩn bị thực hiện và quản lý dự án Công nghệ thông tin về Điện lực - 9 pps
... phối hợp tổ chức thực dự án - Lập Nhật ký dự án cung cấp, báo cáo thông tin liên quan đến dự án Tổ chức Hội thảo dự án - Các công việc khác theo phân công Quản trị dự án Kế toỏn dự án: Là chuyờn ... dự án: Là chuyên viên phòng Quản dự án, tham gia vào dự án với nhiệm vụ bao gồm: - Đầu mối thực trách nhiệm phũng Quản dự án Dự ỏn - Tham mưu cho Quản trị dự án việc tuân thủ thủ tục đầu ... vốn toán vốn - Thực nghiệp vụ thu chi dự án - Các công việc khác theo phân công Quản trị dự án Tình hình thực công việc chuyên viên Quản trị dự án đánh giá làm cho lãnh đạo Phòng chức đánh giá,...
 • 10
 • 206
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : Phương pháp Quản Dự án CNTT part 9 pptx

Bài giảng hệ điều hành : Phương pháp Quản lý Dự án CNTT part 9 pptx
... thông tin tại, sẵn có,  Các thành viên nhóm hiểu thích ứng với quy trình quản cấu hình HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-II.104 Quản dự án CNTT XI Hoàn tất dự án HUT, Falt of IT  Dept ... SE-II.106 Hoàn thiện dự án Hoàn tất dự án việc giải thể tổ chức môi trường dự án theo phương thức ấn định sau đạt mục tiêu dự án tất nhiệm vụ kế hoạch làm việc chi tiết hoàn thành HUT, Falt of IT ... cứng,  Đây hoạt động mang tính kỹ thuật cao  Nó liên quan đến quản dự án HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-II .99 Quản cấu hình thực hai chức  Cung cấp việc truy cập an toàn đơn giản...
 • 12
 • 193
 • 0

Bài giảng quản dự án lâm nghiệp xã hội part 9 doc

Bài giảng quản lý dự án lâm nghiệp xã hội part 9 doc
... phải theo dõi quản hợp đồng để thực chủng loại, chất lợng v thời gian Quản ti chính: Quản ti l vấn đề quan trọng v nhạy cảm dự án Quản ti phải giao cho ngời có chuyên môn nghiệp vụ Đối ... trọng Hệ thống kế toán phải cung cấp đầy đủ thông tin chi phí đầu vo hạch toán cách sơ lợc hiệu việc đầu t v tính công dự án 83 Bi 6: Giám sát v đánh giá dự án lâm nghiệp hội có tham gia Mục ... việc giải mâu thuẩn, xây dựng tinh thần Hình 5.4: Quản ti nguyên rừng dựa vo cộng đồng - Một nội cộng tác quản ti dung quan trọng cho dự án LNXH nguyên cộng đồng Quản vật t thiết bị: Đầu...
 • 10
 • 171
 • 0

Bài giảng : Quản dự án part 9 doc

Bài giảng : Quản lý dự án part 9 doc
... Lãi sau thuế 96 96 96 96 96 96 96 96 96 256 216 216 216 216 216 216 216 216 216 376 CFAT -1200 2006-PTVinh, ĐHBK/KTQL Quản dự án - 133 Thời gian tính năm: Hoạt động khác có LN = 60 6 -9 10 ­1200 240 240 240 240...
 • 16
 • 90
 • 0

Các nguyên quản dự án part 9 ppt

Các nguyên lý quản lý dự án part 9 ppt
... (9. 5) ủú: n - s l ng cỏc tỡnh hu ng V i cỏc phng ỏn v tỡnh hu ng nh b ng 9. 8 ta cú cỏc tớnh toỏn nh b ng 9. 9 Theo quy t c bng quan cú th ch n phng ỏn cú tr s k t qu k v ng 22 l l n nh t 195 ... s li u c a b ng 9. 12 v 9. 13 ta cú cỏc tớnh toỏn l i nhu n k v ng (EMV Expected Monetary Value) c a cỏc phng ỏn cỏc k ch b n nh b ng 9. 14 v v ủ c cõy quy t ủ nh nh hỡnh 9. 5 B ng 9. 14 L i nhu n ... theo cỏc tỡnh hu ng 199 210 201 180 Tình Phơng án A EMV=140 P=0.2; V=300 Tình P=0.8; V=100 Tình Kịch P = 0.7 Phơng án B EMV=210 EMV=210 P=0.6; V=250 Tình P=0.4; V=150 Tình Phơng án C EMV=184 P=0.4;...
 • 24
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTĐịnh thứcNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển du lịch tại Mỹ Sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập