Kinh tế lượng bài giảng

Kinh tế lượng bài giảng

Kinh tế lượng bài giảng
... cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng kết hợp số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối ... tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng d ụng (ấn ... dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Vi ệt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm...
 • 7
 • 50
 • 0

Kinh tế lượng Bài tập và đáp án Thống kê và hồi quy đơn

Kinh tế lượng Bài tập và đáp án Thống kê và hồi quy đơn
... phân tán điểm cho tập liệu Dùng trục hoành cho biến thu nhập trung bình hàng năm trục tung cho biến điểm trung bình Nhận xét cách ngắn gọn đồ thị liệu Tính toán hệ số hồi quy β1 β2 mô hình hồi quy ... 45 45 60 90 30 60 Giải: (a) Hãy tính trị thống tổng hợp cho biến thu nhập trung bình hàng năm biến điểm trung bình Điền kết vào bảng sau: Trị thống Tổng hợp Số lần Quan sát Trung bình Trung ... lệch chuẩn mẫu số trị trung bình Đó đại lượng phân tán phân phối tương đối so với trị trung bình phân phối Đồng Phương sai: Trong lý thuyết xác suất thống kê, đồng phương sai (hay hiệp phương sai)...
 • 9
 • 960
 • 10

Kinh tế lượng - bài tập eview - các yếu tố quyết định tiền lượng

Kinh tế lượng - bài tập eview - các yếu tố quyết định tiền lượng
... Nhóm 2: Các yếu tố định tiền lương – Lớp Ngân Hàng 2012 TP1 – Năm 2014 – Học B507 – Nguyễn Tri Phương Nhóm trưởng: Nguyễn Trọng Toan – Phần mềm sử ly: SPSS – Test lại EVIEW Với điều kiện ... {vanphong, baotri, thucong} Vậy : (2) Mô hình khác Ước lượng mô hình Kiểm định giả thuyết Trang / Ngày nộp: 4/30/2014 Nhóm 2: Các yếu tố định tiền lương – Lớp Ngân Hàng 2012 TP1 – Năm 2014 – Học ... được giải thích trình độ học vấn, kinh nghiệm, giới tính 2.2 Kiểm định giả thuyết 2.2.1 Kiểm định t Trang / Ngày nộp: 4/30/2014 Nhóm 2: Các yếu tố định tiền lương – Lớp Ngân Hàng 2012 TP1...
 • 10
 • 255
 • 1

bài tập kinh tế lượng - bài tập 2 biến giả và đa cộng tuyến

bài tập kinh tế lượng - bài tập 2 biến giả và đa cộng tuyến
... 808 82 6 722 7 0.9405665 022 0.9 729 6490 92 626 25 305 52 0.9405665 022 0.9833487778 626 25 60431 0.9 729 6490 92 0.9833487778 305 52 60431 Những biến độc lập có hệ số tương quan cao: X2vàX4, X2vàX5, X2vàX6, ... 0.8399579458 0.9701116005 0. 928 46887 62 8 022 8 1 821 5 808 82 0.9 123 918980 0.9701116005 0.9405665 022 624 13 1 821 5 626 25 0.9353554406 0. 928 46887 62 0.9405665 022 79806 808 82 626 25 Ta thấy hệ số tương quan lớn ... D1 122 64.05 3.38 922 2 -1 059.971 1181.480 0.310979 659.9094 10.38 024 10.89857 -1 .60 623 7 0.0000 0.0000 0.1148 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.7 122 48 0.70 025 8 22 88.181...
 • 16
 • 2,714
 • 3

Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 potx

Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 potx
... SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập Đồ thi : BUSTRAVT UHAT Đồ thị : BUSTRAVT SQUHAT SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập Nhận xét: Qua hai đồ thị ta thấy ... α ≠ α ≠ SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập χ u2 = nR = 40 x 0.172099 = 6.8 839 6 * χ 3, 10% = CHIINV(10% ,3) = 6.25 138 8 * => χ u2 > χ 3, 10% => Bác bỏ giả thiết H => có tượng phương ... Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập  H o :α = α = α = H : α ≠ α ≠ α ≠ Giả thiết :  χ u2 = nR = 40 x 0.1427 93 = 5.71172 * χ 3, 10% = CHIINV(10% ,3) = 6.25 138 8 * => χ u2 < χ 3, 10% => chưa đủ...
 • 7
 • 57
 • 0

Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 pptx

Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 pptx
... CHIINV(5%,1) = 3. 841 459  (n-p) R hồi quy phụ > χ 12 (α ) => Bác bỏ H  Tương quan chuỗi bậc Khắc phục tượng tương quan chuỗi : SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập Mô hình hồi ... α = 5% , n = 23, k = => dU = 1. 54 dL = 1.1 Vậy dU > dL => Bác bỏ H0 hay mô hình có tượng tương quan chuỗi bậc SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập Kiểm định nhân tử Lagrange ... SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập Vẽ đồ thị phần dư mô hình hồi quy : Dựa vào đồ thị phân tán phần dư theo thời giant...
 • 4
 • 120
 • 0

Kinh Tế Lượng Bài Tập 2 ppt

Kinh Tế Lượng Bài Tập 2 ppt
... 06 125 10 Kinh Tế Lượng Bài Tập SUB = -488 .24 4 + 0.439HOME + 0.392INST + 12. 144SVC – 0.661TV – 1.357AGE + 18.712AIR +0.085Y + 0.00 02( HOME )2 – 0. 021 (INST )2 – 0.779(SVC )2 + 0.048(TV )2 + 0. 129 (AGE )2 ... =-414.667+0.4852HOME +16 .28 99AIR +0.0782Y + 0.06913(AGE )2 – 1.3481(AIR )2 +-4.19E-6(Y )2 + u t Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy: SV : Tạ Công Hưng MSSV : 06 125 10 Kinh Tế Lượng Bài Tập β = 0.48 521 1 năm ... HOME2; SVC2; TV2 tiếp tục bỏ biến SVC SV : Tạ Công Hưng MSSV : 06 125 10 Kinh Tế Lượng Bài Tập Tiếp tục bỏ biến SVC2 có P-value=0.9541 P-value cải thiện biến ý nghĩa thống kê mức α = 5% AGE; HOME2;...
 • 10
 • 129
 • 0

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục
... BÀI THẢO LUẬN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 10/13/14 Kinh tế lượng Nội dung Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan Phần – Phát có tự tương quan Phần – Biện pháp khắc phục Phần – Bài ... 0,0101793 → ta bác bỏ giả thiết cho tự tương quan bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tượng tự tương quan bậc  10/13/14 Kinh tế lượng 38 Khắc phục tượng tự tương quan Trong bảng kết hồi quy dòng ... Kinh tế lượng 40 Khắc phục tượng tự tương quan Ước lượng mô hình với biến Y1t, X1t, Z1t ta có kết quả: 10/13/14 Kinh tế lượng 41 Khắc phục tượng tự tương quan Kiểm định BG ta được: 10/13/14 Kinh...
 • 45
 • 809
 • 1

Bài giảng kinh tế lượng phần 3

Bài giảng kinh tế lượng phần 3
... 0.985192 0.98 437 0 14 .35 730 37 10 .37 5 -80.61 033 3. 175965 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 236 .9500 114. 838 3 8.261 033 8 .36 0606 ... 10 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng ©2007 Bảng 3. 2: Kết ước lượng tham số mô hình Kết ước lượng tóm tắt lại sau: INS = 6.85 + 3. 88 INC (3. 6) (7 .38 ) (0.11) N = 20, R = 0.98, ESS = 37 10 Vấn ... 230 262 570 100 210 2 43 335 299 30 5 205 INC 57 72 140 23 55 58 87 72 80 48 Bảng 3. 1: Số liệu điều tra nhu cầu mua bảo hiểm Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế...
 • 15
 • 859
 • 3

Bài giảng kinh tế lượng

Bài giảng kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... Trang CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3 1.1 .Kinh tế lượng gì?3 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng4 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng8 1.5.Vai trò máy vi tính...
 • 82
 • 325
 • 7

tập bài giảng kinh tế lương

tập bài giảng kinh tế lương
... thống kê trở nên quan trọng mơn kinh tế lượng Biên soạn : ThS Hồng Thị Hồng Vân Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng 1.2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG Để thực nghiên cứu thực ... mong đợi dựa lý thuyết kinh tế cảm nhận trực giác khơng? Do dó, có nhiều quan điểm khác nhau, nói chung chia nghiên cứu kinh tế lượng thành bước sau: LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU ... Vân 19 Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng Chương III MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI (Multiple Linear Regression Model) 3.1 MƠ HÌNH CƠ BẢN: Trong lý thuyết thực tế, có nhiều trường hợp mà biến kinh tế cho...
 • 65
 • 1,079
 • 11

Bài giảng kinh tế lượng

Bài giảng kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế1 Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... CHƯƠNG Trang GIỚI THIỆU 1.1 .Kinh tế lượng gì? 3 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 1.5.Vai trò máy vi tính...
 • 13
 • 290
 • 3

01 ebook VCU Bài giảng kinh tế lượng

01 ebook VCU Bài giảng kinh tế lượng
... lường kinh tế Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: “Không giống thống kê kinh tế có nội dung số liệu thống kê, kinh tế lượng môn ... Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Giáo trình đại cương MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU3 1.1 .Kinh tế lượng gì?3 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng4 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng ... thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh tế (1) Đo lường mức độ tác động việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế...
 • 9
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3Một số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt NamMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Hà NghĩaMột số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Toyota Long BiênMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGOn tap cac so den 100Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (LV thạc sĩ)SKKN: Hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền họcĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2107(có đáp án)Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)Tim hieu cac van de an toan trong SDNCác mô hình và cơ quan QLNNLchính phủ điện tử năm 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập