Bao cao tong ket hoi thi giao vien day gioi

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương
... cao kiến thức Trên báo cáo tổng kết Hội thi GVDG cấp trường Trường Tiểu học Nà Mùn Nơi nhận: - PGD Quỳnh Nhai (B/C) - Ban tổ chức hội thi, - Lưu VT TM BAN TỔ CHỨC HỘI THI PHÓ BAN Hà Mạnh Nam ... chất động viên tạo hội cho đồng chí có sở, để thi cấp huyện * Xếp loại sau: + Loại giỏi: Đ/c + Loại khá: Đ/c + Trung bình: Đ/c * Đánh giá chung: Ưu điểm: - Các tiết dự thi đảm bảo dạy đúng, đủ ... đúng, đủ mục tiêu, giáo viên học sinh có ý thức chuẩn bị tốt (giáo án, ĐDDH ĐDHT) thực yêu cầu kiến thức kĩ dạy Chú trọng đổi phương pháp dạy học lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với...
 • 3
 • 1,315
 • 5

BÁO CÁO Tổng kết Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO Tổng kết Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Nam
... Xã hội TỔNG HỢP KẾT QUẢ TẠI HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2013 (Kèm theo Báo cáo số /BC-BTCHT ngày 24/5/2013 Ban Tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh ... núi Quảng Nam + Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam + Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam Kết xét chọn thi t bị tham dự Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ IV – năm 2013 Căn kết ... tỉnh Đồng thời thông qua Hội thi sở, sở dạy nghề lựa chọn thi t bị có chất lượng tham gia Hội thi cấp tỉnh Phong trào lao động sáng tạo, tự làm thi t bị dạy nghề đáp ứng phần trang thi t bị thi u...
 • 12
 • 129
 • 1

báo cáo tổng kết hội thi vở sạch chữ đẹp năm 2012-2013

báo cáo tổng kết hội thi vở sạch chữ đẹp năm 2012-2013
... khoảng cách chữ, từ, câu, chữ viết đẹp Bao bìa, dán nhãn cẩn thận, sẽ, ngắn không quăn góc 1.2 Viết chữ đẹp: - Các em tham gia nhiệt tình, nhiều em sử dụng bút luyện viết chữ đẹp để thể thi - Các ... ban tổ chức hội thi qui định - Một số chữ viết chua đều,, chữ có nét khuyết viết chưa thẳng, khoảng cách chữ chưa - Một số viết bảng chữ viết hoa sai nhiều, viết không qui trình chữ viết chưa ... dự thi giáo viên có sử dụng đồ dùng dạy học Việc sử dụng ĐDDH có chất lượng hiệu đáp ứng mục tiêu giảng Hiệu sử dụng đồ dùng dạy học hội thi tương đối có hiệu II/ HỘI THI GIÁO VIÊN VIẾT CHỮ ĐẸP:...
 • 7
 • 489
 • 1

Báo cáo tổng kết hội thi GVDG cấp trường 12-13

Báo cáo tổng kết hội thi GVDG cấp trường 12-13
... : 61,5 % + Khá: 5/13 tỷ lệ : 38,4% Tổng số tiết dạy công nghệ thông tin : 8/26 - tỷ lệ: 30,8 % e) Kết chung: - TSGV dự thi: 13 - Số GV đạt GV dạy giỏi cấp trường : 12 tỷ lệ : 92,3 % nữ: 11 - ... NGHỊ: Giáo viên cần phải coi kỳ thi GVDG cấp huyện hoạt động chuyên môn sâu rộng, từ phát huy điểm mạnh khắc phục tồn để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ trình dạy học trường Giáo viên cần lựa chọn ... tác dạy học giáo dục địa phương, đề xuất biện pháp có tính thực tế khả thi c) Tiết dạy (tự chọn bắt thăm): Đa số giáo viên dự thi chuẩn bị cẩn thận, xác định mục tiêu học phù hợp, xác Giáo viên...
 • 3
 • 2,239
 • 9

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2010 2011

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2010 2011
... VfrThi ThanhPhusns PhanThiNsoc Thanh Ngfi'vdn Le Thi Thom D5 Thi HoneThriv Ngfi'vdn \euy6n Anh Dri'c L OT h i N e d n l l \guyOnThi Bich CAnh t2 Ia QuangCOng t CaoThi Hde t Bii Thi Tdm Irinh H6ne ... Dat Neuy6nDinh Kim D i al f t Dio Thi Thiry Ngdn Dia li l Mai Ou6cKi0t Ti6ngAnh t PhamMV Vdn 20 NeuydnTi6nDdns 21 \suv6n Thi XuAn Thril 22 3ii Thi Thuv t{euydnThi Neoc Tuvtit ZJ 1A -0 Uy0nVAn ... Ns6 Thi Don J I LCThi Kim H6ne Neuv6nVdn Nam \e Nf DanPhusns 40 uu HoirnsAnh Sinhhoc IHCS Tdn Loi IHCS Phu6cAn IHCS An Khuons \guy6n Thl Hu'o-ng S i n hh g c IHCS Tdn Hi6n 42 PhamThi Mai 43 H6 Thi...
 • 3
 • 93
 • 0

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
... trung học phổ thông giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều 11 Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông giáo dục ... giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học sở), cấp trường (đối với giáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy Chương ... trung học phổ thông) Mỗi huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học sở) trường (đối với giáo viên trung học phổ...
 • 10
 • 694
 • 2

Điều lê Hội thi Giáo viên dạy gioi (Thu truong da ky).doc

Điều lê Hội thi Giáo viên dạy gioi (Thu truong da ky).doc
... lực, dạy với giáo viên tham dự Hội thi Chương IV TỔ CHỨC HỘI THI Điều 16 Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi Kế hoạch Hội thi cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm: a) Mục đích, yêu cầu Hội thi; ... Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Hội thi; đ) Danh sách khen thưởng cá nhân đồng đội đạt giải Hội thi Điều 21 Sử dụng kết Hội thi Kết Hội thi để đánh giá, xếp loại thi đua đơn ... tổ chức Hội thi theo quy định Điều lệ này, thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều Hội thi cấp huyện Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện phòng giáo dục...
 • 10
 • 502
 • 2

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi

Du thao Huong dan hoi thi giao vien day gioi
... dự thi vòng 9.3 Vòng 3: Chấm thi tiết thực hành Giáo viên đạt điểm trở lên vòng tiếp tục dự thi vòng 10 Về Ban, Tiểu ban Hội thi cấp: 10.1 Ban Tổ chức Hội thi: Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi ... Tổ chức Hội thi cấp trường thi cấp trường (riêng cấp tiểu (học kì 1); học thực học kì 1); - Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2); - Tổ chức Hội thi cấp tỉnh - Tổ chức Hội riêng THPT thi cấp tỉnh ... có tổ chức Hội thi cấp huyện Trường hợp giáo viên bảo lưu danh hiệu GVDG cấp huyện cần giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường năm học có tổ chức Hội thi cấp huyện Về điều kiện dự thi cấp tỉnh: 8.1...
 • 7
 • 407
 • 0

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông
... trung học phổ thông giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều 11 Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông giáo ... tổ chức Hội thi theo quy định Điều lệ này, thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều Hội thi cấp huyện Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện phòng giáo dục ... giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học sở), cấp trường (đối với giáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy Chương...
 • 10
 • 387
 • 3

Gián án Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi 2010

Gián án Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi 2010
... Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng dạy ... chức Hội thi theo quy định Điều lệ Kế hoạch tổ chức Hội thi phải thông báo văn đến trường tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều 10 Hội thi cấp tỉnh Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh sở giáo ... riêng Điều Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi Giáo viên tham gia đủ nội dung Hội thi đạt yêu cầu theo quy định đánh giá kết giáo viên dự thi theo cấp quy định Điều 18 Điều lệ công nhận giáo viên...
 • 10
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao tong ket chi doan giao vienbao cao tong ket chi doan giao vien thcshội thi giáo viên dạy giỏi các cấpđịnh mức chi hội thi giáo viên dạy giỏihội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệpđiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấpđiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thôngđiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyênquyết định tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏibài phát biểu cảm tưởng trong lễ khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyệnphat bieu tai hoi thi giao vien day gioihội thi giáo viên dạy giỏi cấp thcs 2008 2009báo cáo tổng kết việc thi hành hiến pháp 1992báo cáo tổng kết năm học giáo dục mầm nonbáo cáo tổng kết việc thi hành luật nhà ởĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiếtÂm nhạc trong giáo dục trẻ emXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06bài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn la
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập