Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet
... c trò Vi t C.a=-2,b=-1 D.a=-1, b=-2 T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Câu 14 ... – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) A m  ... t B (1  2, 1) D (1  2; 1  2) T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Hàm s...
 • 6
 • 14
 • 0

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số bài toán khoảng cách

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số và bài toán khoảng cách
... 3 x x x x 2x 16 16 y1 y2 6x 3 16 16 16 16 Vậy có cặp điểm thỏa y.c.b.t M 3; ; N 3; M 3; ; N 3; 34: Cho hm s y 2x (C) Tỡm trờn th (C)...
 • 17
 • 144
 • 0

bài giảng đồ thị các thao tác xử lý trong excel

bài giảng đồ thị và các thao tác xử lý trong excel
... dung  BIỂU ĐỒ VÀ THAO TÁC XỬ LÝ  Tổng quan đồ thị Thao tác quản đồ thị  In đồ thị TỔNG QUAN ĐỒ THỊ Đồ thị (biểu đồ) biểu diễn số, liệu hình ảnh để người đọc nắm bắt thông tin cách trực ... liệu THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh khung lưới  Chọn đồ thị > Chart Tools > Layout > Girdlines công cụ Axes THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh thông số trục đồ thị  Chọn đồ thị ... sửa, THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu màu cho đồ thị công cụ Shape Styles THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu hiển thị chữ liệu cho đồ thị...
 • 30
 • 360
 • 1

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
... cạnh đồ thị G có đồ thị có trọng số - Chúng ta xem đồ thị G đồ thị có trọng số mà tất cạnh có trọng số BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Biểu diễn đồ thị ... BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 2.1 Giới thiệu toán 2.1 Giới thiệu toán 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.3 Thuật toán Floyd 2.3 Thuật toán Floyd CÁC THUẬT ... THUẬT TOÁN TÌM KIẾM CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM 3.1 Giới thiệu 3.1 Giới thiệu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng 3.3 Duyệt đồ thị theo...
 • 48
 • 172
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ
... phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Vậy giá trị lớn hàm số Max y = x= 4/ Bài tập Bài 1: Cho hàm số y = x x + + x + x + + ax a.Xác định a để hàm số đồng biến b Xác định a để đồ thị hàm số qua ... s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Ta biết hàm số đồ thị có tơng ứng 1-1 nên ta xác định đợc công thức hàm số biết tính chất đồ thị tơng ứng a Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị đờng ... chung đồ thị hàm số y = f(x) y=g(x) M đồ thị hàm số y = f(x) M đồ thị hàm số y = g(x) yM = f(xM) yM = g(xM) Ngời thực hiện: Vũ Văn Thế 22 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị...
 • 36
 • 1,974
 • 2

Đồ thị các thuật toán - Lời nói đầu

Đồ thị và các thuật toán - Lời nói đầu
... ˇc biˆt l` c´c ban sinh viˆn, qu´ tr` biˆn soan gi´o tr` n`y hˆ ¯a e e a a e a ınh e a ınh a -a D` Lat, ng`y th´ng nˇm 2002 a a a ´ PHAM Tiˆn So.n e http://www.ebook.edu.vn ...
 • 2
 • 182
 • 0

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã
... Triển khai thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học giai đoạn 2010-2015; chương trình đổi phương pháp dạy, đổi kiểm tra, đánh giá cho tất giáo viên trung học; chương trình ... học sinh tiếp nhận hợp đồng khoán thưởng Phân tích nguyên nhân điều kiện tạo chất lượng Lựa chọn, phân loại đối tượng tiếp nhận khoán thưởng Lập chương trình kế hoạch đạo + Bước 2: Triển khai, ... phục vụ phát triển kinh tế, hội với trình độ nước khu vực Nội dung phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá rút ngắn trình độ chưa theo kịp phát triển...
 • 37
 • 199
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Phụ lục ppt

Đồ thị và các thuật toán - Phụ lục ppt
... QueueNode TempPtr; TempPtr = (QueueNode) malloc(sizeof(struct QueueType)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = NULL; if ((*Q).Head == NULL) (*Q).Head = TempPtr; else (*Q).Tail->Next = TempPtr; (*Q).Tail ... TempPtr; TempPtr = (AdjPointer) malloc(sizeof(struct VertexNode)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = (*List); (*List) = TempPtr; } void Pop(AdjPointer *List, byte *Item) { AdjPointer TempPtr; ... VerPtr=(AdjPointer)malloc(sizeof(struct VertexNode)); VerPtr->Vertex = j; VerPtr->Length = CurrPtr->Length; VerPtr->Flow = 0; VerPtr->Next = HeadPtr->Next; HeadPtr->Next = VerPtr; } CurrPtr = CurrPtr->Next; } } V_in[i] = HeadPtr;...
 • 16
 • 121
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 7 pps

Đồ thị và các thuật toán - Chương 7 pps
... Fulkerson [ 27] giai b`i to´n n`y du.a trˆn Dinh l´ a a a a a a a e - y ´.c hˆt ta c´ mˆt sˆ kh´i niˆm ´ 7. 2.10 Tru o e o o o a e ´ 177 http://www.ebook.edu.vn - ´ ’ ˙ ¯o ’ ˆ Dinh ngh˜ 7. 2.9 Nˆu ... fsi j∈V j∈V,j=s,t ( i∈V fij − i∈V fji ) fti = = fis v´.i moi vi ∈ V, v` (7. 1) o a - - ’ ˙ ˙ ’ ’ a ` o e a ˙ Dinh ngh˜ 7. 2 .7 Gia su F l` luˆng trˆn mang vˆn tai G Dai lu.o.ng ıa fsi = i fit ... nhˆ t l` thiˆt diˆn c´ kha nˇng thˆng qua nho nhˆ t e e o - - ´ e ´ o ´ ` ´ ˙ ’ a ` ’ Dinh l´ 7. 2.10 (Dinh l´ thiˆt diˆn nho nhˆ t-luˆng l´.n nhˆ t) Gi´ tri cu a luˆng l´.n nhˆ t y y e o a a...
 • 23
 • 118
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 6 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 6 doc
... e∗ e∗ • • e∗ e∗ e∗ (a) • (b) -o -o ˜ ˙ ¯o ˜ ˙ ¯ˆ ´ ´ ’ ˆ ’ o H` 6. 12: (a) Dˆi ngˆu cua d` thi H` 6. 11(a) (b) Dˆi ngˆ u cua d` thi H` ınh a ınh a ınh 6. 11(b) 6. 6 -o ˙ ˜ ´ Dˆi ngˆu tˆ’ ho.p a ... ), (v1 , v6 )}, {(v3 , v6 )}, v` a {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v1 }, {(v4 , v6 ), (v3 , v6 )}, {(v1 , v6 )}, {(v1 , v4 )}, {(v2 , v5 )} ˙ ˙ ˜ ` Trong qu´ tr` phˆn r˜ chu tr` a ınh a a ınh-dˆy chuyˆn, ... e ınh o e o - - ` ˙ ’ ˜ ´ ’ ˙ ˙ ’ Dinh l´ 6. 6.1 Diˆu kiˆn cˆn v` d u dˆ’ hai d` thi phˇ ng G1 v` G2 l` d ˆi ngˆ u cu a y e e ` a a ¯ ˙ ¯e ¯ˆ a o a a ¯o a o.ng u.ng mˆt-mˆt gi˜.a c´c canh...
 • 24
 • 137
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 5 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 5 doc
... e16 e17 v1 e14 v7 e5 e 15 v5 v4 e13 e6 e7 e8 v8 e10 e9 e11 e12 v6 H` 5. 2: Mˆt v´ du vˆ d` thi Euler ınh o ı ` ¯ˆ e o v5 , e16 , v3 , e17 , v7 , e10 , v6 , e9 , v8 , e8 , v7 , e5 , v1 , e7 , v8 ... • • • • - ´ ’ ´ H` 5. 7: D` thi 2-liˆn thˆng c´ sˆ d ınh ´ nhˆ t khˆng c´ chu tr` Hamilton ınh o e o o o ¯˙ ıt a o o ınh -a - o o ınh a ı a o o ınh D` thi vˆ hu.´.ng Petersen (H` 5. 8) l` ... G1 v` lˇp lai bu.´.c a a o - V´ du 5. 1.4 D` thi H` 5. 2 c´ mˆt chu tr` Euler ı o ınh o o ınh (v1 , e1 , v2 , e2 , v3 , e3 , v2 , e4 , v3 , e 15 , v4 , e14 , v5 , e13 , v4 , e12 , v6 , e11...
 • 21
 • 192
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 4 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 4 doc
... e a a u a a u -a ˙ ˙ ’ [Quay lui] Dˇt x l` cha cua w (trong T ); g´n w := x v` chuyˆ’n sang Bu.´.c a a a e o - V´ du 4. 3 .4 D` thi H` 4. 9(a) c´ c´c cˆy bao tr`m, H` 4. 9(b) v` 4. 9(c), d u.o.c ... a 4. 4.3 du.´.i d ay chı cˆn kiˆ’m tra O(n2 ) canh tru.`.ng ho.p xˆ u nhˆ t V` Kn c´ n2 canh o ¯ˆ e o a a ı o ˙ ’ nˆn thuˆt to´n sau hiˆu qua ho.n e a a e 4. 4.3 Thuˆt to´n Dijkstra-Kevin-Whitney ... u.o.c g´n nh˜n l kh´c −1 ˙ a ¯˙ ¯ a ’ ’ tˆ a a a 4. 4 ˙ ´ Cˆy bao tr` m tˆi thiˆ’u a u o e - ˙ ˙ ´ a ´ ’ ˙ ˙ ’ ’ a ¯o o ˆ o u o e a o Dinh ngh˜ 4. 4.1 Gia su G l` d` thi c´ sˆ Cˆy bao tr`m tˆi thiˆ’u...
 • 27
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”skkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”SKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcBài tập ngôn ngữ truyền thôngThực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiBTS3012 external alarmsGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10Installation method of DDF for BSS equipmentTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênTính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố hồ chí minh quy hoạch đến năm 2030
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập