Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet
... c trò Vi t C.a=-2,b=-1 D.a=-1, b=-2 T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Câu 14 ... – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) A m  ... t B (1  2, 1) D (1  2; 1  2) T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Hàm s...
 • 6
 • 9
 • 0

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số bài toán khoảng cách

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số và bài toán khoảng cách
... 3 x x x x 2x 16 16 y1 y2 6x 3 16 16 16 16 Vậy có cặp điểm thỏa y.c.b.t M 3; ; N 3; M 3; ; N 3; 34: Cho hm s y 2x (C) Tỡm trờn th (C)...
 • 17
 • 88
 • 0

bài giảng đồ thị các thao tác xử lý trong excel

bài giảng đồ thị và các thao tác xử lý trong excel
... dung  BIỂU ĐỒ VÀ THAO TÁC XỬ LÝ  Tổng quan đồ thị Thao tác quản đồ thị  In đồ thị TỔNG QUAN ĐỒ THỊ Đồ thị (biểu đồ) biểu diễn số, liệu hình ảnh để người đọc nắm bắt thông tin cách trực ... liệu THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh khung lưới  Chọn đồ thị > Chart Tools > Layout > Girdlines công cụ Axes THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh thông số trục đồ thị  Chọn đồ thị ... sửa, THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu màu cho đồ thị công cụ Shape Styles THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu hiển thị chữ liệu cho đồ thị...
 • 30
 • 297
 • 1

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
... cạnh đồ thị G có đồ thị có trọng số - Chúng ta xem đồ thị G đồ thị có trọng số mà tất cạnh có trọng số BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Biểu diễn đồ thị ... BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 2.1 Giới thiệu toán 2.1 Giới thiệu toán 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.3 Thuật toán Floyd 2.3 Thuật toán Floyd CÁC THUẬT ... THUẬT TOÁN TÌM KIẾM CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM 3.1 Giới thiệu 3.1 Giới thiệu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng 3.3 Duyệt đồ thị theo...
 • 48
 • 77
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ
... phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Vậy giá trị lớn hàm số Max y = x= 4/ Bài tập Bài 1: Cho hàm số y = x x + + x + x + + ax a.Xác định a để hàm số đồng biến b Xác định a để đồ thị hàm số qua ... s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Ta biết hàm số đồ thị có tơng ứng 1-1 nên ta xác định đợc công thức hàm số biết tính chất đồ thị tơng ứng a Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị đờng ... chung đồ thị hàm số y = f(x) y=g(x) M đồ thị hàm số y = f(x) M đồ thị hàm số y = g(x) yM = f(xM) yM = g(xM) Ngời thực hiện: Vũ Văn Thế 22 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị...
 • 36
 • 1,882
 • 2

Đồ thị các thuật toán - Lời nói đầu

Đồ thị và các thuật toán - Lời nói đầu
... ˇc biˆt l` c´c ban sinh viˆn, qu´ tr` biˆn soan gi´o tr` n`y hˆ ¯a e e a a e a ınh e a ınh a -a D` Lat, ng`y th´ng nˇm 2002 a a a ´ PHAM Tiˆn So.n e http://www.ebook.edu.vn ...
 • 2
 • 162
 • 0

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã
... Triển khai thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học giai đoạn 2010-2015; chương trình đổi phương pháp dạy, đổi kiểm tra, đánh giá cho tất giáo viên trung học; chương trình ... học sinh tiếp nhận hợp đồng khoán thưởng Phân tích nguyên nhân điều kiện tạo chất lượng Lựa chọn, phân loại đối tượng tiếp nhận khoán thưởng Lập chương trình kế hoạch đạo + Bước 2: Triển khai, ... phục vụ phát triển kinh tế, hội với trình độ nước khu vực Nội dung phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá rút ngắn trình độ chưa theo kịp phát triển...
 • 37
 • 174
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Phụ lục ppt

Đồ thị và các thuật toán - Phụ lục ppt
... QueueNode TempPtr; TempPtr = (QueueNode) malloc(sizeof(struct QueueType)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = NULL; if ((*Q).Head == NULL) (*Q).Head = TempPtr; else (*Q).Tail->Next = TempPtr; (*Q).Tail ... TempPtr; TempPtr = (AdjPointer) malloc(sizeof(struct VertexNode)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = (*List); (*List) = TempPtr; } void Pop(AdjPointer *List, byte *Item) { AdjPointer TempPtr; ... VerPtr=(AdjPointer)malloc(sizeof(struct VertexNode)); VerPtr->Vertex = j; VerPtr->Length = CurrPtr->Length; VerPtr->Flow = 0; VerPtr->Next = HeadPtr->Next; HeadPtr->Next = VerPtr; } CurrPtr = CurrPtr->Next; } } V_in[i] = HeadPtr;...
 • 16
 • 106
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 7 pps

Đồ thị và các thuật toán - Chương 7 pps
... Fulkerson [ 27] giai b`i to´n n`y du.a trˆn Dinh l´ a a a a a a a e - y ´.c hˆt ta c´ mˆt sˆ kh´i niˆm ´ 7. 2.10 Tru o e o o o a e ´ 177 http://www.ebook.edu.vn - ´ ’ ˙ ¯o ’ ˆ Dinh ngh˜ 7. 2.9 Nˆu ... fsi j∈V j∈V,j=s,t ( i∈V fij − i∈V fji ) fti = = fis v´.i moi vi ∈ V, v` (7. 1) o a - - ’ ˙ ˙ ’ ’ a ` o e a ˙ Dinh ngh˜ 7. 2 .7 Gia su F l` luˆng trˆn mang vˆn tai G Dai lu.o.ng ıa fsi = i fit ... nhˆ t l` thiˆt diˆn c´ kha nˇng thˆng qua nho nhˆ t e e o - - ´ e ´ o ´ ` ´ ˙ ’ a ` ’ Dinh l´ 7. 2.10 (Dinh l´ thiˆt diˆn nho nhˆ t-luˆng l´.n nhˆ t) Gi´ tri cu a luˆng l´.n nhˆ t y y e o a a...
 • 23
 • 96
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 6 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 6 doc
... e∗ e∗ • • e∗ e∗ e∗ (a) • (b) -o -o ˜ ˙ ¯o ˜ ˙ ¯ˆ ´ ´ ’ ˆ ’ o H` 6. 12: (a) Dˆi ngˆu cua d` thi H` 6. 11(a) (b) Dˆi ngˆ u cua d` thi H` ınh a ınh a ınh 6. 11(b) 6. 6 -o ˙ ˜ ´ Dˆi ngˆu tˆ’ ho.p a ... ), (v1 , v6 )}, {(v3 , v6 )}, v` a {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v1 }, {(v4 , v6 ), (v3 , v6 )}, {(v1 , v6 )}, {(v1 , v4 )}, {(v2 , v5 )} ˙ ˙ ˜ ` Trong qu´ tr` phˆn r˜ chu tr` a ınh a a ınh-dˆy chuyˆn, ... e ınh o e o - - ` ˙ ’ ˜ ´ ’ ˙ ˙ ’ Dinh l´ 6. 6.1 Diˆu kiˆn cˆn v` d u dˆ’ hai d` thi phˇ ng G1 v` G2 l` d ˆi ngˆ u cu a y e e ` a a ¯ ˙ ¯e ¯ˆ a o a a ¯o a o.ng u.ng mˆt-mˆt gi˜.a c´c canh...
 • 24
 • 120
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 5 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 5 doc
... e16 e17 v1 e14 v7 e5 e 15 v5 v4 e13 e6 e7 e8 v8 e10 e9 e11 e12 v6 H` 5. 2: Mˆt v´ du vˆ d` thi Euler ınh o ı ` ¯ˆ e o v5 , e16 , v3 , e17 , v7 , e10 , v6 , e9 , v8 , e8 , v7 , e5 , v1 , e7 , v8 ... • • • • - ´ ’ ´ H` 5. 7: D` thi 2-liˆn thˆng c´ sˆ d ınh ´ nhˆ t khˆng c´ chu tr` Hamilton ınh o e o o o ¯˙ ıt a o o ınh -a - o o ınh a ı a o o ınh D` thi vˆ hu.´.ng Petersen (H` 5. 8) l` ... G1 v` lˇp lai bu.´.c a a o - V´ du 5. 1.4 D` thi H` 5. 2 c´ mˆt chu tr` Euler ı o ınh o o ınh (v1 , e1 , v2 , e2 , v3 , e3 , v2 , e4 , v3 , e 15 , v4 , e14 , v5 , e13 , v4 , e12 , v6 , e11...
 • 21
 • 165
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 4 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 4 doc
... e a a u a a u -a ˙ ˙ ’ [Quay lui] Dˇt x l` cha cua w (trong T ); g´n w := x v` chuyˆ’n sang Bu.´.c a a a e o - V´ du 4. 3 .4 D` thi H` 4. 9(a) c´ c´c cˆy bao tr`m, H` 4. 9(b) v` 4. 9(c), d u.o.c ... a 4. 4.3 du.´.i d ay chı cˆn kiˆ’m tra O(n2 ) canh tru.`.ng ho.p xˆ u nhˆ t V` Kn c´ n2 canh o ¯ˆ e o a a ı o ˙ ’ nˆn thuˆt to´n sau hiˆu qua ho.n e a a e 4. 4.3 Thuˆt to´n Dijkstra-Kevin-Whitney ... u.o.c g´n nh˜n l kh´c −1 ˙ a ¯˙ ¯ a ’ ’ tˆ a a a 4. 4 ˙ ´ Cˆy bao tr` m tˆi thiˆ’u a u o e - ˙ ˙ ´ a ´ ’ ˙ ˙ ’ ’ a ¯o o ˆ o u o e a o Dinh ngh˜ 4. 4.1 Gia su G l` d` thi c´ sˆ Cˆy bao tr`m tˆi thiˆ’u...
 • 27
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngBài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập