Tua bin nhiệt điện dùng cấp điện

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp
... Lợi 18 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Chơng II Đề tài KC07 - 04 Nghiên cứu lý thuyết thiết kế tbht cột nớc thấp 2.1 Chọn phơng pháp thiết kế tua bin mô hình 2.1.1 ... quan thuỷ điện nhỏ cột nớc thấp 1.1 Phạm vi làm việc tuabin hớng trục: 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin hớng trục thủy điện nhỏ nớc 1.2.1 Tuabin hớng trục thủy điện nhỏ Trung Quốc: 1.2.2 Tuabin hớng ... 2.7 Kết luận Chơng III Thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin mô 49 52 hình 3.1.Chọn kết cấu tổ máy 52 3.1.1 Tua bin dạng capxun: 52 3.1.2 Tua bin dòng nửa thẳng: 52 3.1.3 Phần dẫn dòng tua bin...
 • 142
 • 1,206
 • 17

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp
... quan thuỷ điện nhỏ cột nớc thấp 1.1 Phạm vi làm việc tuabin hớng trục: 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin hớng trục thủy điện nhỏ nớc 1.2.1 Tuabin hớng trục thủy điện nhỏ Trung Quốc: 1.2.2 Tuabin hớng ... III Thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin mô 49 52 hình 3.1.Chọn kết cấu tổ máy 52 3.1.1 Tua bin dạng capxun: 52 3.1.2 Tua bin dòng nửa thẳng: 52 3.1.3 Phần dẫn dòng tua bin thí nghiệm: 53 3.2 Thiết ... 1000v/ph, tuabin hớng trục cột nớc thấp có tỷ tốc NS = 750 - 1000v/ph Viện khoa học Thuỷ Lợi Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Đề tài KC07 - 04 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin...
 • 142
 • 426
 • 0

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 2 doc

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 2 doc
... håi måïi trỉåïc túc bin ata 29 ,0 90 130 24 0 bar 28 ,5 88 128 23 6 MPa 2, 85 8,8 12, 8 23 ,6 o C 23 0,9 301,9 329 ,3 Nhiãût âäü håi bo ho o C 150 21 5 23 5 26 0 Nhiãût âäü âun nỉåïc cáúp 2. 3.6 Phäúi håüp sn ... âäúi våïi túc bin ngỉng håi ik - i’k = 22 00 23 00kJ/kg Tỉì (2- 23) tháúy ràòng, bäüi säú lm lảnh m cng låïn, âäü hám nỉåïc lm mạt cng êt, nhiãût âäü ngỉng tủ tk cng tháúp (theo 2- 22) , tỉïc l ạp ... thç t1b = 20 25 oC, ỉïng våïi P2 = 0,05 ÷0,07 bar Âäü hám nỉåïc lm mạt ∆t âỉåüc xạc âënh tỉì phỉång trçnh cán bàòng nhiãût ca bçnh ngỉng : - 28 - ∆t = t2b - t1b ik − ik' = 4,19m (2- 23) Trong âọ...
 • 22
 • 205
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 3 pptx

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 3 pptx
... riãng, m3/kg ρ - máût âäü, kg/ m3 T - nhiãût âäü tuût âäúi, oK R - hàìng säú cháút khê, J/âäü Nãúu p = 1,0 13. 105 pa ; vµ = 22,4 Nm3/mole ; T = 273oK R= pv µ Tn = 1,0 13. 10 5.22,4 = 8 ,31 4 kJ/âäü 2 73 ... k +1 k p o ⎛ ⎞ k −1 ⎜ ⎟ vo ⎝ k + 1⎠ (3. 32) Nãúu thay cạc giạ trë bàòng säú ca säú m k vo cäng (3. 30) v (3. 32) cạc thäng säú tåïi hản s cọ dảng bng 3- 1 Bng 3- 1 : Cạc thäng säú tåïi hản ca dng gin ... Hçnh 3. 3 Cäng bnh trỉåïng ca dng chy v ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ k −1 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (3. 13) Nãúu quạ trçnh gin nåí âàóng entropi ca håi chuøn âäüng âỉåüc biãøu thë trãn âäư thë pv ( Hçnh .3. 3) thç phỉång trçnh (3. 12)...
 • 48
 • 188
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 4 ppt

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 4 ppt
... =0,82 0 ,4 ζ pr α o 0, 04 16 0,03 14 α ζ pr o 0,02 12 o t =0,57 0,2 0,01 10 o 0,5 10 11 12 13 14 0,6 15 t= t opt 16 0,7 17 18 0,8 19 t b 0,9 20 21 22 -0,2 lỉng (läưi) bủn g (lm ) -0 ,4 Hçnh 4. 8 nh ... nàng 0, 04 z=z l lỉåüng v gọc ca dng 0,02 0,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 theo chiãưu cao ca cạnh âỉåüc nãn lãn trãn Hçnh 4. 14 Sỉû phán phäúi hãû säú täøn tháút v gọc ca Hçnh .4. 14 dng theo ... 16 a) 0 ,4 0,2 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27282930 Bãư màût lỉng (läưi) Bãư màût bủng (lm) β1 15 13 11 16 17 19 21 23 1,0 0,8 o 30 0,6 b) 0 ,4 0,2 10 11 12 13 14 15 16 17...
 • 21
 • 193
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 5 ppt

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 5 ppt
... 100 ⎠ v (5- 36) - 1 35 - 3,8 - 4,8 3,8 - 4,8 Hçnh 5. 18 Cáúu tảo ca vnh bao che âãø gim båït täøn tháút thäng håi táưng kẹp cọ phun håi tỉìng pháưn K 200 150 100 50 l1/d 0,2 0, 05 0,10 Hçnh 5. 19 nh ... ∆hC = C2 2 - 118 - 0,98 ϕ 0,96 0, 95 β1 = β2 β1 = β2 0, 95 0,94 0,93 o 40 o 36 o 36 o 30 β1 = β2 β1 = β2 o 33 o 28 o 27 o 24 l1(mm) 12 50 100 150 200 250 Hçnh 5. 8 Hãû säú täúc âäü ϕ âäúi våïi dy ... dy cạnh âäüng ty thüc vo chiãưu cao l2 v cạc gọc β1 v β2 0,98 ϕ 0,96 0, 95 0, 95 0,94 0,93 l1(mm) 50 100 150 200 250 Hçnh 5. 7 Hãû säú täúc âäü ϕ âäúi våïi dy äúng phun nh dáưn tu thüc vo Chiãưu...
 • 47
 • 211
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 6 docx

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 6 docx
... qua äúng phun cọ cng diãûn têch Fy thç µ → 1, ε** → ε* = 0,5 46 Thãú thç : 1,0 Gt = 0 ,66 7 − 0,5 46 FY Po vo Po − ε2 ≈ FY Z vo − ε2 Z (6- 9) Trong thỉûc tãú, sỉû thay âäøi hçnh dảng ca ràng chn v ... (6- 10) nhán våïi hãû säú hiãûu chènh ky ( Hçnh 6. 8) Hãû säú hiãûu chènh khäng chè phủ thüc vo t säú δ/s, m cn phủ thüc vo 2 ,6 ky t säú ràng chn tuût âäúi bäü chn 2,4 Nhỉ â tháúy trãn hçnh 6- 8, ... = 0,3 mm Bỉåïc ca ràng chn S = 6mm Cạc thäng säú håi trỉåïc bäü chn : Po 1 ,6 = 0,784 MPa (7,84 bar), to = 250oC, ạp 1,4 sút ca håi sau bäü chn P1 = 0,1 96 MPa (1,96bar) tỉïc l l t säú ạp sút ε...
 • 10
 • 141
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 7 pptx

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 7 pptx
... c cạc táưng túc bin âỉåüc biãøn thë bàòng diãûn têch : 12344'55'66 '77 '1 = Ho + Q Cn täøng täøn tháút ca táút c cạc táưng túc bin âỉåüc biãøn thë bàòng diãûn têch : a'4'55'66 '77 'bb'a' = Q + T2∆ ... bin lãn - 166 - Hçnh 7. 3 Så âäư pháưn chy ca túc bin phn lỉûc nhiãưu táưng 1- Cạnh âäüng 4- ÄÚng cán bàòng 2- Cạnh hỉåïng 5- Håi chn 3- Vng chn Hçnh 7. 4 biãøu thë quạ trçnh gin nåí håi túc bin ... thỉïc (7- 3) cho ta tháúy ràòng, hiãûu sút tỉång âäúi ca ton túc bin nhiãưu táưng låïn hån hiãûu sút trung bçnh ca tỉìng táưng riãng l Säú táưng túc bin cng låïn thç âỉåìng gy khục 44'55'66 '77 ' cng...
 • 31
 • 202
 • 1

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 8 pptx

Tài liệu Tuốc bin nhiệt điện ,chương 8 pptx
... hiãûu qu hãút cäng sút âàût ca thiãút bë túc bin v âiãưu âọ cng hản chãú phảm vi sỉí dủng ca túc bin âäúi ạp 8. 2 Túc bin cọ trêch håi âiãưu chènh: Túc bin ngỉng håi cọ trêch håi âiãưu chènh cọ thãø ... 8. 5 Quạ trçnh gin nåí håi ca túc bin âäúi ạp cọ trêch håi âiãưu chènh trãn âäư thë i-s 8. 4 Túc bin cọ hai cỉía trêch håi âiãưu chènh: o to io Go PCA PTA GT Gn pn PHA pk Gk pT HTT1 HTT2 Hçnh 8. 6 ... våïi túc bin âäúi ạp túc bin cọ trêch håi âiãưu chènh sn xút âiãûn nàng khäng lãû thüc vo phủ ti nhiãût ca cạc häü tiãu thủ Túc bin cọ trêch håi âiãưu chènh gäưm cọ hai pháưn (Hçnh 8. 2) - 196...
 • 11
 • 217
 • 1

Giáo trình tuoc bin nhiệt điện pdf

Giáo trình tuoc bin nhiệt điện pdf
... TÚC BIN Khi nọi vãư túc bin chụng ta thỉåìng gàûp loải túc bin: túc bin håi, túc bin khê v túc bin nỉåïc Ngy túc bin l bäü pháûn ráút quan trng cạc nh mạy nhiãût âiãûn (túc bin håi, túc bin khê) ... Håi ca túc bin âäúi ạp cng âỉåüc sỉí dủng âãø chảy túc bin håi khạc Túc bin váûy âỉåüc gi l túc bin âàût chäưng 3) Túc bin ngỉng håi cọ cỉía trêch âiãưu chènh trung gian Trong túc bin ny håi ... (túc bin håi, túc bin khê) v nh mạy thy âiãûn (túc bin nỉåïc) Giạo trçnh ny ch úu trçnh by vãư túc bin håi v túc bin khê 1.1- Túc bin håi: Túc bin håi âåìi cạch âáy hån 100 nàm Trong thãú k 19...
 • 200
 • 181
 • 2

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, thiết kế , chế tạo thử nghiệm tua bin thuỷ điện cột nước thấp pdf

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, thiết kế , chế tạo thử nghiệm tua bin thuỷ điện cột nước thấp pdf
... 20/66 1, 4K - 69 - Nhóm tỷ tốc thấp: 30/587 Các cấp BCT đa dạng: D1 = 1 2, 1 3, 1 5, 1 8, 2 0, 2 5, 3 0, 6 0, 7 5, 8 0, 9 5, Viện khoa học Thuỷ Lợi 15 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp ... điểm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, (- 1, -2/ 3, -1/ 3, 0, +1/ 3, +2/ 3, +1) theo hình dới: Y a = X Hình 18 Sơ đồ phân bố điểm tính toán dây cung profile Viện khoa học Thuỷ Lợi 29 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo ... 1000v/ph, tuabin hớng trục cột nớc thấp có tỷ tốc NS = 750 - 1000v/ph Viện khoa học Thuỷ Lợi Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Đề tài KC07 - 04 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua...
 • 142
 • 241
 • 0

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp pot

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp pot
... 1.2.2 Tua bin hớng trục thủy điện nhỏ Tiệp khắc (cũ) Tua bin hớng trục thủy điện nhỏ Tiệp Khắc gồm mẫu cánh Viện khoa học Thuỷ Lợi Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp ... 18 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Chơng II Đề tài KC07 - 04 Nghiên cứu lý thuyết thiết kế tbht cột nớc thấp 2.1 Chọn phơng pháp thiết kế tua bin mô hình 2.1.1 Tổng ... nghiệp tiên tiến 16 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Đề tài KC07 - 04 Kết cấu phần dẫn dòng tuabin thủy điện nhỏ phong phú, khác với loại tua bin hớng trục trục đứng...
 • 142
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tuoc bin nhiệt điệnnghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấptuốc bin nhiệt điệntiểu luận tua bin thủy điệncụm 5 tua bin phong điện tại tuy phong bình thuậndùng các vi mạch tương tự tính toán thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiet độ dùng cặp nhiệt ngẫuứng dụng của cặp nhiệt điệnứng dụng cặp nhiệt điệncác ứng dụng của cặp nhiệt điệnmạch ứng dụng cặp nhiệt điệncách sử dụng cặp nhiệt độ điện tử microlifetua bin hoi nước nhà máy nhiệt điệndùng cặp nhiệt điệnnội dung kiểm tra các máy phát điện và thiết bị phát điện tua bin thủy lựcxây dựng nhà máy nhiệt điệnBài phát biểu ngày đại đoàn kết dân tộcCHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH dậuNghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)ĐỀ CƯƠNG 50 CAU HOI VA DAP AN LY THUYET THI lấy CHỨNG CHỈ TIN học IC3Điều kiện tối ưu cấp hai với các hàm lớp C (LV thạc sĩ)tiểu luận môn hệ thống học và phân loại côn trùngBÁO cáo môn côn TRÙNG học lâm NGHIỆPPhát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bộ đề ôn thi olympic tiếng anh lớp 4ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC CỦA LỚP CAO HỌC VIỆN SINH THÁI SINH HỌC k17BÀI TIỂU LUẬN môn THỦY SINH họcGiÁO ÁN english for marketing and advertisingtai lieu quan tri HAYBUSINESS ENGLISH hothHoàng phi câu đối hán nômPhát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn (LA tiến sĩ)ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỤC MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ HỆ THỐNG SÔNG VU GIA THU BỒNBiên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót Haruki MurakamiĐỀ THI GIỮA KÌ MÔN TIẾNG ANH 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập