de thi so 02 15

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 ppsx

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 ppsx
... to learn.Books are good but I personally think newspapers and magerzines are better.However,getting some knowledge of the language is the most important thing Grammar and vocabulary should be mastered ... Writing IIIA) Find out the mistake in each sentence: 26) I was not used to bargain when buying something A B C D 27) what is the name of the girl whom has just come in? A B C D 28) If I were you ... .driving on the left side of the road A) accustomed to B) used to C used for D)A and B are correct 23 This is Mr Pike, car was stolen yesterday A) who B) whom C) whose D) which 24) There .a book on...
 • 4
 • 115
 • 1

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 - Trường THPT Mỹ Quý docx

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 - Trường THPT Mỹ Quý docx
... to learn.Books are good but I personally think newspapers and magerzines are better.However,getting some knowledge of the language is the most important thing Grammar and vocabulary should be mastered ... Writing IIIA) Find out the mistake in each sentence: 26) I was not used to bargain when buying something A B C D 27) what is the name of the girl whom has just come in? A B C D 28) If I were you ... .driving on the left side of the road A) accustomed to B) used to C used for D)A and B are correct 23 This is Mr Pike, car was stolen yesterday A) who B) whom C) whose D) which 24) There .a book on...
 • 4
 • 102
 • 0

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 - Trường THPT Mỹ Quý pot

BỘ ĐỀ THI SỐ 02 - Trường THPT Mỹ Quý pot
... to learn.Books are good but I personally think newspapers and magerzines are better.However,getting some knowledge of the language is the most important thing Grammar and vocabulary should be mastered ... Writing IIIA) Find out the mistake in each sentence: 26) I was not used to bargain when buying something A B C D 27) what is the name of the girl whom has just come in? A B C D 28) If I were you ... .driving on the left side of the road A) accustomed to B) used to C used for D)A and B are correct 23 This is Mr Pike, car was stolen yesterday A) who B) whom C) whose D) which 24) There .a book on...
 • 4
 • 137
 • 0

ĐỀ THI SỐ 02- NĂM 2011 potx

ĐỀ THI SỐ 02- NĂM 2011 potx
... thuc loi nc gỡ, Ha cht no lm mt tớnh cng ca n ? A Nc cng tm thi, Na2SO4 B Nc cng vnh cu, NaOH C Nc cng ton phn, Na3 PO4 D Nc cng tm thi, Na2CO3 Cu 32: Cho 15,0 gam mt axit cacboxylic no, đơn ... alylic D.propanal v But-2-en-1,4-iol Cu 35: Cho khớ H2 qua ng s cha a gam Fe2O3 un núng, sau mt thi gian thu c 5,200g hn hp X gm cht rn Ha tan ht hn hp X bng HNO3 c núng thu c 0,785 mol khớ NO2 ... tác dng đưc với Na, không tác dng với NaOH không làm mt màu dung dịch Br2 ? A B C D Chc em hc gii thi đạt kt cao! ...
 • 2
 • 70
 • 0

de thi so 05 15 hóa học

de thi so 05 15 hóa học
... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy...
 • 6
 • 122
 • 1

de thi so 06 15 hóa học

de thi so 06 15 hóa học
... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01...
 • 7
 • 125
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)
... nội dung để đưa vào đề thi với th i lượng Tổng cộng: (100 điểm) I TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thi t bị th c hành STT Tên Thi t bị Ghi Th ng số thi t bị Máy tính CD ... Nguyễn Th Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Trần Trung Tấn Hải phòng 6- 20 11 KÝ TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Th i gian: (Không kể th i gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Tạo sở liệu ... Server 20 00 để viết chương trình Tạo sở liệu theo yêu cầu Nhập liệu cho bảng sử dụng th tục lưu trữ Tạo th tục lưu trữ KẾT ĐIỂM QUẢ TỐI ĐA 10 PhầnB Thi t kế chương trình quản lý bán sữa Thi t...
 • 7
 • 123
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu-mã đề thi qtcsdl - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu-mã đề thi qtcsdl - th (15)
... ĐỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề ... Lập sơ th c th liên kết ER II PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với th i gian làm 30 phút số điểm phần tự chọn tính điểm Ngày .th ng ... cổng xe Bãi chia th nh khu dành cho loại xe khác nhau: Xe máy, xe buýt, xe tải công-tennơ Th c chức nhận xe, trả xe, giải cố có cố xảy ra, lập báo cáo gửi lên ban quản lý, th c sau: - Nhận xe : khách...
 • 7
 • 52
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)
... nội dung để đưa vào đề thi với th i lượng Tổng cộng: (100 điểm) I TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thi t bị th c hành STT Tên Thi t bị Ghi Th ng số thi t bị Máy tính CD ... Nẵng Nguyễn Th Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Trần Trung Tấn KÝ TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Th i gian: (Không kể th i gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Tạo sở liệu Phần B: ... trình Tạo sở liệu theo yêu cầu Nhập liệu cho bảng sử dụng th tục lưu trữ Tạo th tục lưu trữ KẾT ĐIỂM QUẢ TỐI ĐA 10 PhầnB Thi t kế chương trình quản lý bán sữa Thi t kế giao diện Thi t kế form...
 • 7
 • 141
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)
... .th ng năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ ... chức b) Liệt kê kho liệu c) Lập sơ th c th liên kết ER II PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với th i gian làm 30 phút số điểm phần ... biệt toán quản lí Bởi bảng thi t kế tốt hai hàng giống hệt dư th a liệu, dẫn tới kết không xác làm việc với CSDL b Trong việc quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, Anh( Chị) khai báo kiểu liệu cho...
 • 8
 • 78
 • 0

đề thi thử đại học vật lý của bộ giáo dục (cục khảo thí) số 02

đề thi thử đại học vật lý của bộ giáo dục (cục khảo thí) số 02
... 2f Cõu 39: Bit s Avụgarụ NA = 6 ,02. 1023 ht/mol v lng ca ht nhõn bng s ca nú S prụtụn cú 0,27 27 gam 13 Al l : A 7,826. 1022 B 9,826. 1022 C 8,428. 1022 D 6 ,022 . 1021 Cõu 40: Mt lc n di l =56 cm c ... thi im t = 2s l A 16 m/s B 18 m/s C 20 m/s D 24 m/s - - - - HT - - - - (Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) TRNG THPT TRN NHN TễNG THI TH I HC NM 2010 LN ( thi cú 60 cõu, trang) Mụn thi: ... cõu, trang) Mụn thi: VT Lí Thi gian lm bi: 90 phỳt H, tờn thớ sinh: SBD: Mó thi 124 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ( 40 cõu, t cõu n cõu 40) Cõu 1: Biu thc ca in tớch, mch dao ng LC tng, l q...
 • 11
 • 207
 • 0

Đề thi ĐH 02-08 phần đại số tổ hợp

Đề thi ĐH 02-08 phần đại số tổ hợp
... Tìm hệ số số hạng chứa n C2 n +1 + C2 n+1 + + C2 n+1 = 220 x 26 khai triển nhị thức: + x ữ ,biết rằng: x ( ĐH khối A-2006) 13 Cho tập hợp A gồm n phần tử (n 4) Biết số tập gồm phần tử ... hợp A gồm n phần tử (n 4) Biết số tập gồm phần tử A 20 lần số tập gồm phần tử A Tìm k {1, 2, , n} cho số tập gồm k phần tử A lớn ( ĐH khối B-2006) 14 Đội niên xung kích trờng có 12 học sinh, ... 1) Cnn = 2048 n ( ĐH khối B-2007) 17 Tìm hệ số x5 khai triển thành đa thức của: x(1 - 2x)5 + x2(1 + 3x)10 ( ĐH khối D-2007) 18 Tìm số hạng không chứa x khai triển 19 20 Tìm số nguyên dơng n thoả...
 • 2
 • 252
 • 0

Đề thi số 15 Môn: Anh văn pot

Đề thi số 15 Môn: Anh văn pot
... sent to potential employers The information included in a resume can be presented in a number of ways There are three basic types of resumes The first type is the chronological resume This is ... What I’m looking for is something challenging, and I would certainly be happy to move to another city or even work aboard for a while The salary is not so important at this stage, provided I earn ... writer B doctor C farmer D tourist guide Câu 24: You must remember………………all your belongings out of this classroom today A bring B bringing C brought D to bring Câu 25: We received her letter after...
 • 5
 • 158
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010
... Hạnh - Tần số dao động hóa trị nhóm O-H 4219,9 cm-1 ĐỀ THI Môn học: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ số đề thi: 02//K18/2010 Xây dựng hình cho phân tử vinyl amine CH 2=CH-NH2 ... lượng tử quang phổ số đề thi: 03/K19/2010 Xây dựng hình cho phân tử chloroform CHCl Lưu tập tin liệu vào với tên chlofo.gjf 11 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD ... cm-1 Phổ Raman phân tử Chlorofrom 16 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt HV : Trần Thị Mỹ Hạnh Phổ Hồng ngoại phân tử Chlorofrom ĐỀ THI Môn học: Phương...
 • 25
 • 181
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập