de 115

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115
... (cho ) Chọn đáp án A 184 gam B 138 gam C 276 gam D 92 gam Đáp án : (A) Bài : 24240 Phản ứng hoá học xảy pin điện hoá Trong pin Chọn đáp án A cực dương B cực âm C cực âm D bị oxi hoá Đáp án : (B) ... với Bài : 24233 Cho phản ứng: Hai phản ứng chứng tỏ axit amino axetic Chọn đáp án A có tính oxi hóa tính khử B có tính chất lưỡng tính C có tính axit D có tính bazơ Đáp án : (B) Bài : 24232 Cho...
 • 6
 • 175
 • 0

Tài liệu Đề thi thử tuyển sinh CĐ ĐH môn sinh - mã đề 115 ppt

Tài liệu Đề thi thử tuyển sinh CĐ ĐH môn sinh - mã đề 115 ppt
... nhim; IV- o on B I- Th ba nhim; II- Mt on; - Trang III- lp on; IV- o on C I- lp on; II- Th ba nhim; III- Mt on; IV- o on D I- Mt on; II- o on; III- Th ba nhim; IV- lp on Cõu 18 : Trong mt thớ nghim ... A I- lp on; II- Mt on; Cp lng 8ca tng loi loi nuclờụtit (x 10 ) NST A T G C I 1,6 1,6 1,5 1,5 II 1,45 1,45 1,26 1,26 III 2,25 2,25 1,95 1,95 IV 1,5 1,5 1,3 1,3 III- Th ba nhim; IV- o on B I- Th ... Các tế bào sinh dục cũn non đợc đa khỏi quan sinh dục B Các tế bào soma cũn non tách rời từ mô quan sinh dỡng C Các tế bào sinh dỡng đợc xử lí làm tan thành tế bào, lại màng nguyên sinh mỏng D...
 • 7
 • 286
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III Mã đề 115 RƯỜNG THPT NGUYỄN DU ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III Mã đề 115 RƯỜNG THPT NGUYỄN DU ppsx
... 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung dịch : chứa mol Cu2+ mol Ag+ đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chất rắn chứa ba kim loại Trong giá trị sau đây, giá trị x thoả mãn trường hợp trên? A 1,0 B ... 3H Câu Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm Cu Zn vào 0,5 lít dung dịch 38 : FeCl3 0,5M Phản ứng kết thúc thu dung dịch Y 1,6 gam chất rắn Z Cho Z vào dung dịch H2SO4 loãng không 13 thấy khí bay Khối lượng ... Cu 72 gam dd HNO3 63% dd 28 : B, khí A Dung dịch B phản ứng vừa đủ với 520 ml dd NaOH 1M Tỉ khối khí A so với H2 là: A 19 B 15 C 23 D 22 Câu E este lần este glixerol với loại axit axit axetic...
 • 18
 • 185
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 115 pot

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 115 pot
... bookshops đề thi 115 B He often looks for worms in books C He loves reading books very much D He spends most of his free time in bookshops -THE END đề thi 115 Đáp án đề: Bài ... 11 countries in Southeast Asia participating đề thi 115 A takes place B comes down C brings about D sets up Câu 22 – Have you repaired the engine? - Yes, I ………… it three hours ago A B did C ... one of the most _ athletes in my country A succeed B success C successful D successfully đề thi 115 Câu 39 The more he tried to help her, she seemed to appreciate it A lesser B the less...
 • 6
 • 115
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 115 ppt

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 115 ppt
... vật l : A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz 3 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x1 = a sin(10  t -  /3) x2 = a sin(10  t +  /6) Phương trình dao động tổng hợp vật A f/4 A: ... /12) B: 2asin(10  t +  /6) C: a sin(10  t -  /12) D: 2asin(10  t -  /6) 3 4: Chọn câu nói mạch điện xoay chiều A: Mạch có cuộn cảm L I  L B: Mạch có tụ C I  C C: mạch có R I  R D: Công ... 2 7: Độ cao âm đặc tính sinh lý phụ thuộc vào: A tần số âm B vận tốc âm C biên độ âm D lượng âm 2 8: Vật AB đặt vuông góc trục thấu kính hội tụ tiêu cự f cho ảnh lớn vật m lần Để có ảnh lớn vật...
 • 6
 • 166
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 115 pdf

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 115 pdf
... clothes, he had begun to study - HẾT Trang 4/5 - đề thi 209 TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP MÔN ANH VĂN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án D B C D A ... trước: Have / nothing else / / we / decide / go / walk A Having nothing else to do, we decided to go for a walk B To have nothing else to do, we decided to go for a walk C Having nothing else doing, ... definitely agree ! A I really know B As I see it C Personally, I think D Do you think Câu 30: By the end of this month, I for this company for two years A have been working B will have been...
 • 5
 • 154
 • 0

Đề kiểm tra cuối cấp năm 2010-2011 Môn: Anh Văn Mã đề: 115 doc

Đề kiểm tra cuối cấp năm 2010-2011 Môn: Anh Văn Mã đề: 115 doc
... People often travel by train, coach or on foot, so one thing is important to remember before starting, you can take with you what you can carry – usually in a rucksack on your back If you travel with ... the usual ways of traveling on a camping holiday? A By train B On foot C By coach D All of them 37 How people usually carry things with them? A On the back of the rucksack B By train, coach or ... coach or on foot C On their back seat D In a rucksack on the back 38 What are the advantages of traveling with another person? A Some items can be shared B Clothes can be shared C Some items and...
 • 4
 • 109
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx
... B tear C escape D break - THE END Trang – đề 126 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 126 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... destroyed A It was said that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed Trang – đề 126 B Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have been destroyed C ... in a very strange way That surprised me a lot A His behaviour was a very strange thing, that surprised me most B I was almost not surprised by his strange behaviour C He behaved very strangely,...
 • 4
 • 287
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 115 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 115 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... host for the biennial-games SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A B C D Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau ... This record has already provided insights into the patterns and causes of past climatic change - information that may be used to predict future climates SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN ... entertainment C environment D endangerment -THE END SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com ...
 • 4
 • 216
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (115)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (115)
... kiện n A không phân n +1 Câu 7: Cho biểu thức A = số ? A n 1 B n =1 Câu : Hỗn số – A − C n≠ -1 D n= -1 viết dạng phân số : 50 B − 58 C −24 D 50 II PHẦN TỰ LUẬN (6, 0 điểm) Bài 1: (2 đ) Thực hiên phép ... phép tính: a) 3 +5 − b) ( 1, −25% ) 5 .6 c) 9.35 Bài 2: (1 đ) Tìm x: a) d) 20 :x= + b) 7.( 12 ) + 14 (−2) .14 .5 x− = : 5 Bài 3: (2 đ) Sơn từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h hết với vận tốc km/h ... vận tốc 12 km/h hết với vận tốc km/h Tính thời gian Sơn từ trường nhà Bài 4: (1 đ) Tìm số nguyên n để phân số n +1 Khi Sơn có giá trị số nguyên 2} TaiLieu.VN Page ...
 • 2
 • 44
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 115

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 115
... -13 x + 81 y = -13 (x-3) - 10 ⇔ y = -13 x + 29 Câu 3: TXĐ : D=R Đặt t=sinx với t ∈ [ -1; 1] t +1 xét đoạn [ -1; 1] ta t + t +1 −t − 2t −t (t + 2) y'= = 2 (t + t + 1) (t + t + 1) y ' = ⇔ t = ∈ [ 1; 1] ... + 1) y ' = ⇔ t = ∈ [ 1; 1] y (0) = 1; y ( 1) = 0; y (1) = max y = đạt t = ⇔ sin x = ⇔ x = kπ Ta có hàm số : Vậy y= có [ 1; 1] y = [ 1; 1] đạt t = -1 ⇔ sin x = 1 ⇔ x = −π + k 2π ( k ∈ Z ) ... đứng 13 ( x − 4) Vì tiếp tuyến song song d nên ⇔− y '( xo ) = 13 13 = 13 ⇔ ( xo − 4) = ( xo − 4)  xo = ⇔  xo = y(5) =16 ; y(3)= -10 Vậy có tiếp tuyến cần tìm có phương trình : y = -13 (x-5) + 16 ...
 • 3
 • 20
 • 0

Đề thi UEH đề THI THỬ đại số TUYẾN TÍNH mã đề 115

Đề thi UEH đề THI THỬ đại số TUYẾN TÍNH mã đề 115
...  M  L hi đó, M đ c i l m t h đ c l p tu n tính t i đ i (ho c c c đ i) c a L n u: A M đ c l p tu n tính B M đ c l p tu n tính v m i h đ c l p tu n tính c a L đ u có s véct nh h n b n s vector ... đ u sai Câu 14: V i iá tr n o c a m h ph n trình sau có n hi m khôn t m th n ? Trang 2/4 - đ thi 115  x 2 x    3x 4 x A m  12 PH N T B m  14  y  z  t   y  4z  t   y  z  ... Trang 3/4 - đ thi 115 ...
 • 4
 • 258
 • 0

de 115

de 115
...
 • 6
 • 9
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 115 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 115 môn Hóa
... đáp án A có tính oxi hóa tính khử B có tính chất lưỡng tính C có tính axit D có tính bazơ Đáp án : (B) Bài : 24232 Cho phản ứng: số nguyên, đơn giản Tổng a + b Chọn đáp án A B C Các hệ số a, ... pin điện hoá Trong pin Chọn đáp án A cực dương B cực âm C cực âm D bị oxi hoá Đáp án : (B) Bài : 24239 Nước cứng nước có chứa nhiều ion Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 24238 Khi cho dung ... trị m (Cho ) Chọn đáp án A 3,4 gam B 5,6 gam C 6,4 gam D 4,4 gam Đáp án : (D) Bài : 24236 Chất rắn không màu, dễ tan nước, kết tinh điều kiện thường Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24235...
 • 6
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chỉ đạo các tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông dạy học theo tiếp cận năng lực (LV thạc sĩ))GIA CONG PROChai nhuaco tay lap trinh cncCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánCac dang bai tap toan thuc te trac nghiemDI TRUYỀN học PHÂN tửphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụng13 đề thi thử THPT quốc gia chọn lọc môn toán 2017Sáng tạo toán học tập 3Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 3Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 ngữ vănThiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1Hoàn thiện hoạt động quản trị chuỗi cung ứng ngành hàng nhựa bao bì của công ty cổ phần sản xuất nhựa duy tân giai đoạn 2015 2020Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dụcHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 2020Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập