Phản ứng ở gốc hiđrocacbon (đề 1)

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)
... nhóm -COOH nên tính axit - nối đôi phân tử nên phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp - nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng gương → Chọn C Câu 5: Đáp án C 2CH2=CH-COOH + Na2CO3 ... mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,4 - 0,25 = 0,15 → nH2 lại B : 0,3 - 0,15 = 0,15 Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án B Áp dụng bảo toàn khối lượng có: số mol H2 phản ứng tối đa với andehit ... C Câu 28: Đáp án C Số chất khả làm màu dung dịch nước brom stiren, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axetanđehit, glucozơ Câu 29: Đáp án B A sai phản ứng C sai phản ứng D sai phản...
 • 15
 • 967
 • 0

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)
... CCl4 khối lượng brom phản ứng tối đa là: A 80 gam B 32 gam C 40 gam D 64 gam LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A X andehit nên công thức tổng quát là: Ta sơ đồ phản ứng Quá trình không làm ... G số C phân tử B Chỉ X E hiđrocacbon C Các chất X, Y, Z, E, F, G phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 D Các chất X, Y, Z, E, F, G nhóm chức –CHO phân tử Bài Axit CH2=CH-COOH không phản ứng ... chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm (1), (2), (4) → Chọn B Câu 5: Đáp án B Các chất CH2=CH-CH2OH,CH3COOC2H5 liên kết đôi phân tử CH2=CH-CHO liên kết đôi phân tử Câu...
 • 14
 • 757
 • 0

Phản ứng của nhóm COOH (đề 1)

Phản ứng của nhóm COOH (đề 1)
... A A1: CH 3COOH; A2 : HOOC – COOH B A1: HCOOH; A2 : HOOC – COOH C A1: HCOOH; A2 : HOOC – CH2 – COOH D A1: CH 3COOH; A2 : HOOC – CH2 – COOH Câu 34 Cho chất : C6H5OH (1) ; C2H5OH (2) ; CH 3COOH (3) ... nước a) CH 3COOH + NaOH → b) CH 3COOH + Na2CO3 → c) CH 3COOH + NaHSO4 → d) CH 3COOH + C6H5ONa → e) CH 3COOH + C6H5COONa → A a, b, d B a, b, c C a, b, e D phản ứng Câu 36 Axit axetic có phản ứng với chất ... giảm tính axit: CH2Cl - CH 2COOH (1), CH 3COOH (2), HCOOH (3), CH3CHCl - COOH (4) (chọn đáp án đúng) A (2), (3), (1), (4) B (4), (1), (3), (2) C (3), (2), (1), (4) D (1), (4), (3), (2) Câu 40 Cho...
 • 15
 • 603
 • 4

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha ở gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl
... H+ + H+ C 6H5 C 6H5 CH C CH3 OH C 6H5 C 6H5 CH OH + C 6H C δ- CH2 chaäm OH C 6H5 CH OH _H+ CH2 + H+ OH (enol) OH (ii) C C 6H5 CH OH CH2 C C 6H5 OH CH2 C C 6H5 O 19 Phản ứng ANĐOL H A CROTON H A anđehit, ... xeton định tính chất h a h c h p chất Nhóm cacbonyl có tính chất không no phân cực trở thành trung tâm công tác nhân nucleophin ảnh h ởng lớn đến gốc hidrocacbon Các phản ứng chủ yếu xảy hai vị trí: ... theo chế E1cb (cb: cacbanion) C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 + HOOH - O Tạo enol enol bị tách nước C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 OH O C 6H5 -CH-CH=C−C 6H5 + OH2 OH 03/22/15 C 6H5 -CH-CH−C−C 6H5 + H2 O OH O C 6H5 -CH=CH−C−C 6H5 ...
 • 32
 • 820
 • 2

39 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon (đề 1)

39 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon (đề 1)
... AgNO3/NH3 có dư sau phản ứng thu 14,7 gam kết tủa Mặt khác 4,256 lít khí X (đktc) Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 phản ứng vừa đủ ... thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 → nH2 = nX - nY = 0,18 mol Gọi hiệu suất hiđro hóa anken h, ta có: nanken phản ứng = nH2 phản ứng ↔ ... 16 gam brom tham gia phản ứng Giá trị x A 9,67 Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 B 14,5 C 29 D 19,33 Câu 13 Dẫn V lít (ở đktc)...
 • 19
 • 4,002
 • 7

15 thi online PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon đề 1

15 thi online  PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon  đề 1
... CO2 (đktc) 14 ,4 gam H2O Giá trị V A 22,4 lit B 11 ,2 lit C 5,6 lit D 2,24 lit Đáp án 1. D 11 .A 21. D 31. C 2.C 12 .A 22.B 32.A 3.A 13 .A 23.A 33.C 4.C 14 .B 24.B 34.D 5.B 15 . C 25.A 35.A 6.D 16 .B 26.A ... AgNO3/NH3 có dư sau phản ứng thu 14 ,7 gam kết tủa Mặt khác 4,256 lít khí X (đktc) phản ứng vừa đủ với 14 0ml dung dịch brom 1M Khối lượng C2H6 12 ,24 gam X ban đầu (Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn) ... tương ứng là: A C5H10; 44,8% B C6H12; 14 ,7% C C3H6; 80% D C4H8; 75% Câu 28 [10 6635]Cho V lít hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4, số mol C2H2 số mol C2H4 qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 10 0%) thu 11 ,2...
 • 5
 • 252
 • 0

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9
... 20x 295 ,2 = 59, 04 (g) 100 59, 04 = 1,476 mol 40 = T (2) S mol CO2 tham gia phn ng vi NaOH l 0,2n n NaOH = 0,4n (mol) m NaOH = 0,4n x 40 = 16n (g) Theo ta cú phng trỡnh: 59, 04 16n 34 09, 56 ... Qung ụng Bi ging BD i tuyn HSG Huyn - Vựng Bc Nm hc: 2012 2013 - n Ba( HCO3) n BaCO = = 5,18 = 0, 02mol 2 59 1 ,97 = 0, 01mol 197 PTP: CO2 + Ba(OH)2 ... theo t l lng: 4 ,9 Xỏc nh CTPT ca A, bit t hi ca A i vi He l 19, 5 Hng dn mCO mH O = 4 ,9 nCO nH O = 4 ,9. 18 88, 2 = = 44.1 44 n n C H = 1 Cụng thc dn gin nht l: (CH)n MA = 19, 5 = 78 13n =...
 • 17
 • 984
 • 4

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử
... 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn O3  O2 + O → S ph n ng oxi hóa kh là: A B C D CÂU 13 (ðH B 2010): Cho dung ... Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Trong ph n ng trên, s ph n ng mà ion H+ đóng vai trò ch t oxi hóa A B C ... ng ch ng t C6H5-CHO A v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh B ch th hi n tính oxi hóa C ch th hi n tính kh D khơng th hi n tính kh tính oxi hóa CÂU 23 (Cð 2013): Cho phương trình ph...
 • 7
 • 127
 • 1

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử
... thuyết phản ứng oxi hoá- khử - Đưa số ví dụ minh hoạ, ví dụ tuyển chọn thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hoá học, tập chuẩn bị, đề thi số tỉnh Việt Nam Đây số kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh giỏi ... 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O II CÁC LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ QUAN TRỌNG Phản ứng oxi hóa - khử chất khử chất oxi hóa đóng thêm vai trò chất tạo môi trường Ví dụ 1: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 ... hay phương pháp bán phản ứng: Ví dụ: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (chỉ cần viết đầy đủ cặp oxi hóa -khử) Bước 2: Tính số oxi hóa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi Bước...
 • 30
 • 351
 • 1

Phản ứng xúc tác dị thể 1

Phản ứng xúc tác dị thể 1
... Ưu điem cua xúc tac dò the điểm xuc tác thể Dễ tách chất phản ứng sản phẩm khỏi chất xúc tác Tính chọn lọc cao Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Ví dụ: xúc tác Fe3O4 cho phản ứng CO + H2O CO2 + ... phảûn ứùng xúùc táùc dò thể h h xúùc t ùc khôâng gâây quáù trình hóùa học (ΔG) tá kh t ì hh h Xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng: k = koe–E/RT Phản ứng xúc tác thể: có tượng khuech tan ... Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Edò thể, biểu kiến: E Arrhenius Edò thể, bkiến = ồng thể, oxt – Δ #hphụ ΔH Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Năng lượng phản ứng đồng thể xúc tác thể E hấp phụ Trần Mai Phương...
 • 15
 • 1,702
 • 14

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)
... (T1) Tại hệ thần kinh chuỗi hạch trả lời cục (như co chân) bị kích thích? * Trả lời : Do hạch trở thành trung tâm điều khiển vùng xác định thể Từ rút ưu điểm hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với ... Trùng roi ? Quan sát hình trình bày tiến hoá tổ chức thần kinh nhóm động vật khác nhau? Hệ thần kinh có tập trung dần Chưa hệ thần kinh động vật nguyên sinh Co rút chất nguyên sinh chuyển động toàn ... b o thần kinh nằm rải rác khắp thể Phản ứng toàn thân, thiếu xác Hệ thần kinh chuỗi: Các tế b o thần kinh tập trung thành hạch Phản ứng định khu hạch, thiếu xác Hệ thần kinh hạch: Các tế bào...
 • 28
 • 299
 • 0

Tài liệu Cảm ứng động vật ( tiết 1) pptx

Tài liệu Cảm ứng ở động vật ( tiết 1) pptx
... phản ứng TV với kích thích từ hướng xác định E ứng động tiếp xúc hoá ứng động PHẦN B: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Bài 26.CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) I Khái niệm cảm ứng nhóm động vật II Cảm ứng nhóm động vật ... co gì? lại ? Cảm ứng giữ ấm thể I/.Khái niệm cảm ứng động vật Trời lạnh Ánh sáng So sánh cách biểu tốc độ phản ứng cảm ứng thực vật cảm ứng động vật? Bài 26 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) Thụ quan da ... khác Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới Cảm ứng động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch Khí hậu trở lạnh Mèo vật rúm Chim Sẻ xù lông giúp độngnằm...
 • 28
 • 290
 • 1

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính đề 1

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính  đề 1
... pháp rút số dư là: a 3, 17 10 b 4, 17 c 30, 27 10 d 0, 20 Số dư cuối kỳ TKVL là: a 50.000 (nghìn đồng) b 13 2,22 (nghìn đồng) c 50 .12 6,67 (nghìn đồng) d 12 6,67(nghìn đồng) 10 Một thương phiếu mệnh ... số dư tài khoản An Xác định số tiền An rút lần ……………a) 9 61. 163 B) 11 7 ,19 8 Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không ... 3 91, 64 (triệu đồng) c 389,26 (triệu đồng) d 405 ,12 (triệu đồng) Xác định lãi suất chiết khấu thực tế a 13 ,93 % b 14 ,2 % c 13 ,03 % d 14 ,23 % Ngân hàng X quản lý TKVL doanh nghiệp A thời kỳ từ 1/ 6...
 • 3
 • 739
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 phản ứng oxi hóa hidrocacbon thơm điều chế acid benzoic 7 12cốt lõi chính của phản ứng ở đây là gây ra nhiệt độ tăng lên từ 70 100 0c nhiệt độ đầu ra trên 480 0c là chấp nhậncâu 1 ghép nội dung ở cột 1 với nội dung tương ứng ở cột 2 để được một câu có nội dung đúngcâu 1 ghép nội dung ở cột 1 với nội dung tương ứng ở cột 2 để trở thành câu đúngphan ung o diaphản ứng ở nhóm chứccác phản ứng hóa học hữu cơ 11phản ứng hạt nhân vật lý 12phản ứng oxi hoá khử lớp 10chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ 12phản ứng hóa học hữu cơ 11chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ 11chuỗi phản ứng hóa hữu cơ lớp 11chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 12chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 11Phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaăn quả nhớ kẻ trồng câyKinh doanh quốc tế (bài giảng)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập