Phản ứng ở gốc hiđrocacbon (đề 1)

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)
... nhóm -COOH nên tính axit - nối đôi phân tử nên phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp - nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng gương → Chọn C Câu 5: Đáp án C 2CH2=CH-COOH + Na2CO3 ... mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,4 - 0,25 = 0,15 → nH2 lại B : 0,3 - 0,15 = 0,15 Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án B Áp dụng bảo toàn khối lượng có: số mol H2 phản ứng tối đa với andehit ... C Câu 28: Đáp án C Số chất khả làm màu dung dịch nước brom stiren, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axetanđehit, glucozơ Câu 29: Đáp án B A sai phản ứng C sai phản ứng D sai phản...
 • 15
 • 514
 • 0

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)
... CCl4 khối lượng brom phản ứng tối đa là: A 80 gam B 32 gam C 40 gam D 64 gam LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A X andehit nên công thức tổng quát là: Ta sơ đồ phản ứng Quá trình không làm ... G số C phân tử B Chỉ X E hiđrocacbon C Các chất X, Y, Z, E, F, G phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 D Các chất X, Y, Z, E, F, G nhóm chức –CHO phân tử Bài Axit CH2=CH-COOH không phản ứng ... chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm (1), (2), (4) → Chọn B Câu 5: Đáp án B Các chất CH2=CH-CH2OH,CH3COOC2H5 liên kết đôi phân tử CH2=CH-CHO liên kết đôi phân tử Câu...
 • 14
 • 434
 • 0

Phản ứng của nhóm COOH (đề 1)

Phản ứng của nhóm COOH (đề 1)
... A A1: CH 3COOH; A2 : HOOC – COOH B A1: HCOOH; A2 : HOOC – COOH C A1: HCOOH; A2 : HOOC – CH2 – COOH D A1: CH 3COOH; A2 : HOOC – CH2 – COOH Câu 34 Cho chất : C6H5OH (1) ; C2H5OH (2) ; CH 3COOH (3) ... nước a) CH 3COOH + NaOH → b) CH 3COOH + Na2CO3 → c) CH 3COOH + NaHSO4 → d) CH 3COOH + C6H5ONa → e) CH 3COOH + C6H5COONa → A a, b, d B a, b, c C a, b, e D phản ứng Câu 36 Axit axetic có phản ứng với chất ... giảm tính axit: CH2Cl - CH 2COOH (1), CH 3COOH (2), HCOOH (3), CH3CHCl - COOH (4) (chọn đáp án đúng) A (2), (3), (1), (4) B (4), (1), (3), (2) C (3), (2), (1), (4) D (1), (4), (3), (2) Câu 40 Cho...
 • 15
 • 275
 • 0

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha ở gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl
... H+ + H+ C 6H5 C 6H5 CH C CH3 OH C 6H5 C 6H5 CH OH + C 6H C δ- CH2 chaäm OH C 6H5 CH OH _H+ CH2 + H+ OH (enol) OH (ii) C C 6H5 CH OH CH2 C C 6H5 OH CH2 C C 6H5 O 19 Phản ứng ANĐOL H A CROTON H A anđehit, ... xeton định tính chất h a h c h p chất Nhóm cacbonyl có tính chất không no phân cực trở thành trung tâm công tác nhân nucleophin ảnh h ởng lớn đến gốc hidrocacbon Các phản ứng chủ yếu xảy hai vị trí: ... theo chế E1cb (cb: cacbanion) C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 + HOOH - O Tạo enol enol bị tách nước C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 OH O C 6H5 -CH-CH=C−C 6H5 + OH2 OH 03/22/15 C 6H5 -CH-CH−C−C 6H5 + H2 O OH O C 6H5 -CH=CH−C−C 6H5 ...
 • 32
 • 593
 • 2

39 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon (đề 1)

39 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon (đề 1)
... AgNO3/NH3 có dư sau phản ứng thu 14,7 gam kết tủa Mặt khác 4,256 lít khí X (đktc) Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 phản ứng vừa đủ ... thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 → nH2 = nX - nY = 0,18 mol Gọi hiệu suất hiđro hóa anken h, ta có: nanken phản ứng = nH2 phản ứng ↔ ... 16 gam brom tham gia phản ứng Giá trị x A 9,67 Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 B 14,5 C 29 D 19,33 Câu 13 Dẫn V lít (ở đktc)...
 • 19
 • 2,647
 • 4

15 thi online PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon đề 1

15 thi online  PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon  đề 1
... CO2 (đktc) 14 ,4 gam H2O Giá trị V A 22,4 lit B 11 ,2 lit C 5,6 lit D 2,24 lit Đáp án 1. D 11 .A 21. D 31. C 2.C 12 .A 22.B 32.A 3.A 13 .A 23.A 33.C 4.C 14 .B 24.B 34.D 5.B 15 . C 25.A 35.A 6.D 16 .B 26.A ... AgNO3/NH3 có dư sau phản ứng thu 14 ,7 gam kết tủa Mặt khác 4,256 lít khí X (đktc) phản ứng vừa đủ với 14 0ml dung dịch brom 1M Khối lượng C2H6 12 ,24 gam X ban đầu (Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn) ... tương ứng là: A C5H10; 44,8% B C6H12; 14 ,7% C C3H6; 80% D C4H8; 75% Câu 28 [10 6635]Cho V lít hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4, số mol C2H2 số mol C2H4 qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 10 0%) thu 11 ,2...
 • 5
 • 116
 • 0

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9
... 20x 295 ,2 = 59, 04 (g) 100 59, 04 = 1,476 mol 40 = T (2) S mol CO2 tham gia phn ng vi NaOH l 0,2n n NaOH = 0,4n (mol) m NaOH = 0,4n x 40 = 16n (g) Theo ta cú phng trỡnh: 59, 04 16n 34 09, 56 ... Qung ụng Bi ging BD i tuyn HSG Huyn - Vựng Bc Nm hc: 2012 2013 - n Ba( HCO3) n BaCO = = 5,18 = 0, 02mol 2 59 1 ,97 = 0, 01mol 197 PTP: CO2 + Ba(OH)2 ... theo t l lng: 4 ,9 Xỏc nh CTPT ca A, bit t hi ca A i vi He l 19, 5 Hng dn mCO mH O = 4 ,9 nCO nH O = 4 ,9. 18 88, 2 = = 44.1 44 n n C H = 1 Cụng thc dn gin nht l: (CH)n MA = 19, 5 = 78 13n =...
 • 17
 • 727
 • 3

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử
... 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn O3  O2 + O → S ph n ng oxi hóa kh là: A B C D CÂU 13 (ðH B 2010): Cho dung ... Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Trong ph n ng trên, s ph n ng mà ion H+ đóng vai trò ch t oxi hóa A B C ... ng ch ng t C6H5-CHO A v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh B ch th hi n tính oxi hóa C ch th hi n tính kh D khơng th hi n tính kh tính oxi hóa CÂU 23 (Cð 2013): Cho phương trình ph...
 • 7
 • 94
 • 1

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử
... thuyết phản ứng oxi hoá- khử - Đưa số ví dụ minh hoạ, ví dụ tuyển chọn thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hoá học, tập chuẩn bị, đề thi số tỉnh Việt Nam Đây số kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh giỏi ... 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O II CÁC LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ QUAN TRỌNG Phản ứng oxi hóa - khử chất khử chất oxi hóa đóng thêm vai trò chất tạo môi trường Ví dụ 1: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 ... hay phương pháp bán phản ứng: Ví dụ: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (chỉ cần viết đầy đủ cặp oxi hóa -khử) Bước 2: Tính số oxi hóa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi Bước...
 • 30
 • 260
 • 0

Phản ứng xúc tác dị thể 1

Phản ứng xúc tác dị thể 1
... Ưu điem cua xúc tac dò the điểm xuc tác thể Dễ tách chất phản ứng sản phẩm khỏi chất xúc tác Tính chọn lọc cao Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Ví dụ: xúc tác Fe3O4 cho phản ứng CO + H2O CO2 + ... phảûn ứùng xúùc táùc dò thể h h xúùc t ùc khôâng gâây quáù trình hóùa học (ΔG) tá kh t ì hh h Xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng: k = koe–E/RT Phản ứng xúc tác thể: có tượng khuech tan ... Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Edò thể, biểu kiến: E Arrhenius Edò thể, bkiến = ồng thể, oxt – Δ #hphụ ΔH Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Năng lượng phản ứng đồng thể xúc tác thể E hấp phụ Trần Mai Phương...
 • 15
 • 1,595
 • 14

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)
... (T1) Tại hệ thần kinh chuỗi hạch trả lời cục (như co chân) bị kích thích? * Trả lời : Do hạch trở thành trung tâm điều khiển vùng xác định thể Từ rút ưu điểm hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với ... Trùng roi ? Quan sát hình trình bày tiến hoá tổ chức thần kinh nhóm động vật khác nhau? Hệ thần kinh có tập trung dần Chưa hệ thần kinh động vật nguyên sinh Co rút chất nguyên sinh chuyển động toàn ... b o thần kinh nằm rải rác khắp thể Phản ứng toàn thân, thiếu xác Hệ thần kinh chuỗi: Các tế b o thần kinh tập trung thành hạch Phản ứng định khu hạch, thiếu xác Hệ thần kinh hạch: Các tế bào...
 • 28
 • 261
 • 0

Tài liệu Cảm ứng động vật ( tiết 1) pptx

Tài liệu Cảm ứng ở động vật ( tiết 1) pptx
... phản ứng TV với kích thích từ hướng xác định E ứng động tiếp xúc hoá ứng động PHẦN B: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Bài 26.CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) I Khái niệm cảm ứng nhóm động vật II Cảm ứng nhóm động vật ... co gì? lại ? Cảm ứng giữ ấm thể I/.Khái niệm cảm ứng động vật Trời lạnh Ánh sáng So sánh cách biểu tốc độ phản ứng cảm ứng thực vật cảm ứng động vật? Bài 26 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) Thụ quan da ... khác Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới Cảm ứng động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch Khí hậu trở lạnh Mèo vật rúm Chim Sẻ xù lông giúp độngnằm...
 • 28
 • 255
 • 1

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính đề 1

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính  đề 1
... pháp rút số dư là: a 3, 17 10 b 4, 17 c 30, 27 10 d 0, 20 Số dư cuối kỳ TKVL là: a 50.000 (nghìn đồng) b 13 2,22 (nghìn đồng) c 50 .12 6,67 (nghìn đồng) d 12 6,67(nghìn đồng) 10 Một thương phiếu mệnh ... số dư tài khoản An Xác định số tiền An rút lần ……………a) 9 61. 163 B) 11 7 ,19 8 Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không ... 3 91, 64 (triệu đồng) c 389,26 (triệu đồng) d 405 ,12 (triệu đồng) Xác định lãi suất chiết khấu thực tế a 13 ,93 % b 14 ,2 % c 13 ,03 % d 14 ,23 % Ngân hàng X quản lý TKVL doanh nghiệp A thời kỳ từ 1/ 6...
 • 3
 • 553
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 phản ứng oxi hóa hidrocacbon thơm điều chế acid benzoic 7 12cốt lõi chính của phản ứng ở đây là gây ra nhiệt độ tăng lên từ 70 100 0c nhiệt độ đầu ra trên 480 0c là chấp nhậncâu 1 ghép nội dung ở cột 1 với nội dung tương ứng ở cột 2 để được một câu có nội dung đúngcâu 1 ghép nội dung ở cột 1 với nội dung tương ứng ở cột 2 để trở thành câu đúngphan ung o diaphản ứng ở nhóm chứccác phản ứng hóa học hữu cơ 11phản ứng hạt nhân vật lý 12phản ứng oxi hoá khử lớp 10chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ 12phản ứng hóa học hữu cơ 11chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ 11chuỗi phản ứng hóa hữu cơ lớp 11chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 12chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 11Xây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaCác phác đồ phối hợp thuốc không sử dụng metformin cho người bệnh đái tháo đường typ 2Thiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartChính tả hiệu danh tiếng việtMẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của ĐảngUsing excel for business analysisBusiness analysis techniques 72 essential tools for successQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”PHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápHOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập