Bài 4 tiết 13 Tin học 10

Bài 4 tiết 13 Tin học 10

Bài 4 tiết 13  Tin học 10
... dẫn HS luyện tập nhà: Xem trước tập SGK trang 44 Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Tuần 07 Tiết 14 BÀI TẬP – BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Mục tiêu: a Kiến thức: ... Min thuật toán kết thúc Bước 4: 4. 1 Nếu < Min Min  ai; 4. 2 ii+1 quay lại bước 3; b/ Sơ đồ khối: a1, a2, , aN Min a1; i Đ TB giá trị Min i>N S S ai...
 • 6
 • 174
 • 1

tiet 13 tin hoc 10 (bai toan va thuat toan t5)

tiet 13 tin hoc 10 (bai toan va thuat toan t5)
... a1, a2, , aN v số nguyên k Output ca bi OUTPUT: V trớ i m = toỏn? k hoc thụng bỏo khụng tỡm thy k dóy TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: í tng thut toỏn: - Bắt đầu từ số hạng thứ ... k - Vi k = 2 A i 11 25 51 55 Khụng tỡm thy k = trờn dóy - Vi k = 6 A 11 25 51 i 10 11 TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: Thut toỏn Cỏch 1: Thut toỏn di dng lit kờ cỏc bc B1: Bt ... trớ (nu cú) ca mt i tng c th no ú mt dóy cỏc i tng ó cho Thut toỏn tỡm kim tun t TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: Bi toỏn: Cho dóy A gm N s nguyờn khỏc t a1aN v s nguyờn k Tỡm...
 • 13
 • 275
 • 2

Tiết 13 - Tin học 10

Tiết 13 - Tin học 10
... dụng điều biết sau: - Nếu M = N giá trị chung ƯCLN M N; - Nếu M < N ƯCLN(M, N) = ƯCLN(N-M, M); - Nếu M > N ƯCLN(M, N) = ƯCLN(N, M -N) Nm hoỹc 200 6-2 007 GIAẽO AẽN TIN HOĩC - 10 wwc1372543295.doc Nhập ... nguyên dơng M N Xác định toán - Input: Nhập M, N; - Output: ƯCLN(M, N) ý tởng: Giaới thuỏỷt: SGK Mọ phoớng: M =10; N=25 N M=N M>N 25 F F 15 F F F T T M 10 10 10 CAẽP XUN TUẽ Gaùn laỷi N N M ... GIAẽO AẽN TIN HOĩC - 10 wwc1372543295.doc N/i 29/2 29/3 29/4 29/5 N/i N mod i = Không Không Không Không a) 29 số nguyên...
 • 3
 • 143
 • 0

bai 13 tin hoc 10

bai 13 tin hoc 10
... những ưu, nhươ c điể m của Linux? ̣ Học sinh: Suy nghi ̃ trả lời, tham gia xây dư ng bài ̣ 10 15’ - Không có mô ̣t công cu ̣ cà i đă ̣t mang tính chuẩ n mực; - Viê ̣c sử du ̣ng còn...
 • 3
 • 286
 • 2

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot
... 10 bit C_ bit X D_ 16 bit Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 31 “ hệ thập phân? A_ 11 010 10 B_ 10 10 010 C_ 0 011 111 X D_ 11 0 011 0 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 ... số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 B_ 010 000 01 X C_ 10 010 110 D_ 10 1 011 10 Câu : Dãy 10 1 01 (trong hệ nhị phânt) biểu diễn số hệ thập phân A_ 21 X B_ 98 C_ 39 D_ 15 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị ... số “2 ” hệ thập phân? A_ 00 B_ 01 C_ 10 X D_ 11 Câu : Biểu diễn thập phân số Hexa “1EA ” là: (có nghĩa cEA có giá trị bao nhiêu) A_ 250 B_ 700 C_ 490 X D_ 506 Câu 10 : Biểu diễn thập phân số HEXA...
 • 8
 • 304
 • 1

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf
... sai (*) Câu 18 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải toán khoa học kĩ thuật B - Tự động hoá điều khiển C - Giáo dục D - Cả ba câu a, b , c (*) Câu 19 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải ... chỉnh; Câu 12 : Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến yếu tố: A Đưa vào máy thông tin ( Input ) B Cần lấy thông tin ( Output ) C Phương pháp giải toán D Cả hai câu a, b (*) Câu 13 : Hãy ... phải dịch ngôn ngữ máy chương trình hợp dịch C Cả hai câu a, b sai (*) D Cả hai câu a, b Câu 10 : Chọn phát biểu sai câu sau: A Mỗi chương trình viết ngôn ngữ khác muốn thực máy tính phải dịch...
 • 5
 • 198
 • 0

Bai 4+5. GA tin hoc 11

Bai 4+5. GA tin hoc 11
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/33290/ /Bai4 %205.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 236
 • 0

Đề KT 1 tiết môn tin học 10

Đề KT 1 tiết môn tin học 10
... trình Câu 19 / Ổ cứng là: a Bộ nhớ b Thiết bị c Thiết bị vào d Bộ nhớ Câu 20/ Bộ nhớ ROM nhớ: a Cho phép đọc b Cho phép ghi c Cho phép đọc/ghi d Không cho phép đọc/ghi Câu 21/ Thông tin máy tính ... khiển việc thực chương trình d Đưa liệu Câu 17 / Dữ liệu trêm ROM sẽ: a Không bị mất điện b Bị mất điện c Tự động lưu vào RAM d Tự động lưu vào nhớ Câu 18 / CPU thiết bị dùng để: a Đưa liệu từ máy ... Câu 22/ Hai thiết bị hỗ trợ cho việc lưu trữ thông tin máy tính là: a CPU, đĩa mềm b USB, ROM c CPU, đĩa cứng d Đĩa cứng đĩa mềm Câu 23/ Tên tệp tin hợp lệ Windows là: a mai*.jbg b mai?.jbg c mai:.jbg...
 • 2
 • 402
 • 2

tiet 17 den tiet 24 tin hoc 10

tiet 17 den tiet 24 tin hoc 10
... Tin hc v xó hi Nguyóựn Thanh Tuỏn Trổồỡng THPT Trỏửn Thở Tỏm Giaùo aùn Tin hoỹc 10 Tiết thứ: 21 Tờn bi: Ngày soạn: 05/11/2007 Đ9 TIN HC V X HI A MC TIấU: 1/ Kin thc: - Bit c ng dng ch yu ca Tin ... phỏt trin nh v bóo ca Tin hc - S phỏt trin ca TH ó em li hiu qu to ln cho hu ht cỏc lnh vc ca xó hi Xó hi tin hc húa: Vi s h tr ca Tin hc : - Bng cỏc phng tin giao lu thụng tin hin i : phi hp hot ... Tỏm Giaùo aùn Tin hoỹc 10 trờn ton th gii Hot ng 3: Vn hoỏ v phỏp lut xó hi tin hc hoỏ GV: Vỡ li cp v hoỏ v phỏp lut xó hi tin hc hoỏ ? GV: Trờn mng internet cú rt nhiu loi thụng tin mi lnh...
 • 16
 • 177
 • 0

TIết 29 tin học 10

TIết 29 tin học 10
... - Quan sát ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD,… Cho học sinh quan sát ổ đĩa usb - Thực việc sử dụng ổ đĩa cho học sinh quan sát - Nhận biết cổng USB thiết bị sử dụng cổng Học sinh thực việc sử dụng usb - Cắm ... bàn phím chia thành nhóm: - Các phím kí tự a – z, phím số - Các phím chức Giáo viên rõ phím cho học sinh quan sát - Phím kí tự/số, nhóm phím số bên thực số thao tác phím phải… - phím chức F1, ... chuột là: - Di chuyển chuột - Nháy chuột Giáo viên thực số thao tác chuột để - Nháy nút phải chuột học sinh quan sát - Nháy đúp chuột - Kéo thả chuột - Mở thư mục THUCHANH thư mục Hs: Thực mở thư...
 • 2
 • 149
 • 0

Tiết 11 - Tin học 10

Tiết 11 - Tin học 10
... (Slide) DÀÛN D: CẠP XN TỤ Nàm hc 200 6-2 007 GIẠO ẠN TIN HC - 10  kap1372541 911. doc Bi táûp vãư nh: Tçm giạ trë säú bẹ nháút säú A,B,C,D CẠP XN TỤ Nàm hc 200 6-2 007 ... a,b,c) B2: Tênh Del ta D b*b-4*a*c B3: Nãúu D > thç: 3.1 X1 (-b+SQRT(D))/(2*a) 3.2 X2(-b-SQRT(D))/(2*a) 3.3 Xút: X1,X2 Kãút thục B4: Nãúu D = thç: B4.1: X1  -B/(2*A) B4.2: Xút: Giạ trë X1 ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 NÄÜI DUNG kap1372541 911. doc HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR b Khäúi xút dỉỵ liãûu (Output): Hçnh ellipse chỉïa...
 • 3
 • 130
 • 0

Tiết 12 - Tin học 10

Tiết 12 - Tin học 10
... GIẠO ẠN TIN HC - 10 ggi1372543295.doc HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR * Hoảt âäüng 2: GV: Nãu cáu hi váún âãư HS: Âc sạch, ... toạn ny?  sỉí dủng cháút chia hãút tçm US Xạc âënh cạc thao tạc thût gii?  - Input: N lµ mét sè nguyªn d¬ng;  - Output: "N lµ sè nguyªn tè" hc "N kh«ng lµ sè nguyªn tè"  • ý tëng:  Gii thût: ... Th«ng b¸o N kh«ng lµ sè nguyªn tè råi kÕt thóc CẠP XN TỤ Sai N chia hÕt cho i? §óng Nàm hc 200 6-2 007 ...
 • 2
 • 144
 • 0

Tiết 14 - Tin học 10

Tiết 14 - Tin học 10
... 200 6-2 007 Th«ng b¸o d·y A kh«ng cã sè h¹ng cã gi¸ trÞ b»ng k råi kÕt thóc GIẠO ẠN TIN HC - 10 A i ogi1372543295.doc k = vµ N = 10 11 25 51 - - Víi i = th× a5 = A i k = vµ N = 10 11 25 51 10 11 ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 ogi1372543295.doc III MÄÜT SÄÚ THÛT TOẠN THÄNG DỦNG: Bi toạn 3: Cho dy säú A cọ N pháưn tỉí a1,a2, ,an Hy sàõp xãúp dy A tàng dáưn • X¸c ®Þnh bµi to¸n - Input: D·y A ... tõ - Input: D·y A gåm N sè nguyªn ®«i hiƯn a1, a2 c¸ch mét kh¸c a1, a2, , aN vµ sè sè h¹ng thø nhÊt, ta so s¸nh gi¸ trÞ i←1 sè h¹ng ®ang xÐt víi kho¸ cho ®Õn nguyªn k; hc gỈp mét sè h¹ng b»ng -...
 • 3
 • 147
 • 0

Tiết 19 - Tin học 10

Tiết 19 - Tin học 10
... trng nháút l hãû âiãưu hnh (Operating System) Hãû âiãưu hnh:  Cọ chỉïc nàng âiãưu hnh mi hoảt âäüng ca mạy gäưm: - Khåíi âäüng mạy - Qun l âiãưu khiãøn pháưn cỉïng - Qun l thỉûc hiãûn cạc pháưn ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 II PHÁƯN MÃƯM HÃÛ THÄÚNG: Khại niãûm:  L chỉång trçnh thỉåìng trỉûc mạy cung cáúp cạc dëch ... DỦNG: Khại niãûm: - Giụp gii quút cạc cäng viãûc hng ngy - Giụp gii quút cạc cäng viãûc nghiãûp vủ  Gi l pháưnmãưm hãû thäúng Phán loải pháưn mãưm ỉïng dủng: a Pháưn mãưm âọng gọi: - L cạc pháưn...
 • 2
 • 151
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập