Bài 4 tiết 13 Tin học 10

Bài 4 tiết 13 Tin học 10

Bài 4 tiết 13  Tin học 10
... dẫn HS luyện tập nhà: Xem trước tập SGK trang 44 Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Ngày dạy …/…/……, lớp: …… Tuần 07 Tiết 14 BÀI TẬP – BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Mục tiêu: a Kiến thức: ... Min thuật toán kết thúc Bước 4: 4. 1 Nếu < Min Min  ai; 4. 2 ii+1 quay lại bước 3; b/ Sơ đồ khối: a1, a2, , aN Min a1; i Đ TB giá trị Min i>N S S ai...
 • 6
 • 214
 • 1

tiet 13 tin hoc 10 (bai toan va thuat toan t5)

tiet 13 tin hoc 10 (bai toan va thuat toan t5)
... a1, a2, , aN v số nguyên k Output ca bi OUTPUT: V trớ i m = toỏn? k hoc thụng bỏo khụng tỡm thy k dóy TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: í tng thut toỏn: - Bắt đầu từ số hạng thứ ... k - Vi k = 2 A i 11 25 51 55 Khụng tỡm thy k = trờn dóy - Vi k = 6 A 11 25 51 i 10 11 TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: Thut toỏn Cỏch 1: Thut toỏn di dng lit kờ cỏc bc B1: Bt ... trớ (nu cú) ca mt i tng c th no ú mt dóy cỏc i tng ó cho Thut toỏn tỡm kim tun t TIT 13: BI TON V THUT TON (T5) 3.1 TèM KIM TUN T: Bi toỏn: Cho dóy A gm N s nguyờn khỏc t a1aN v s nguyờn k Tỡm...
 • 13
 • 298
 • 2

Tiết 13 - Tin học 10

Tiết 13 - Tin học 10
... dụng điều biết sau: - Nếu M = N giá trị chung ƯCLN M N; - Nếu M < N ƯCLN(M, N) = ƯCLN(N-M, M); - Nếu M > N ƯCLN(M, N) = ƯCLN(N, M -N) Nm hoỹc 200 6-2 007 GIAẽO AẽN TIN HOĩC - 10 wwc1372543295.doc Nhập ... nguyên dơng M N Xác định toán - Input: Nhập M, N; - Output: ƯCLN(M, N) ý tởng: Giaới thuỏỷt: SGK Mọ phoớng: M =10; N=25 N M=N M>N 25 F F 15 F F F T T M 10 10 10 CAẽP XUN TUẽ Gaùn laỷi N N M ... GIAẽO AẽN TIN HOĩC - 10 wwc1372543295.doc N/i 29/2 29/3 29/4 29/5 N/i N mod i = Không Không Không Không a) 29 số nguyên...
 • 3
 • 149
 • 0

bai 13 tin hoc 10

bai 13 tin hoc 10
... những ưu, nhươ c điể m của Linux? ̣ Học sinh: Suy nghi ̃ trả lời, tham gia xây dư ng bài ̣ 10 15’ - Không có mô ̣t công cu ̣ cà i đă ̣t mang tính chuẩ n mực; - Viê ̣c sử du ̣ng còn...
 • 3
 • 292
 • 2

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot
... 10 bit C_ bit X D_ 16 bit Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 31 “ hệ thập phân? A_ 11 010 10 B_ 10 10 010 C_ 0 011 111 X D_ 11 0 011 0 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 ... số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 B_ 010 000 01 X C_ 10 010 110 D_ 10 1 011 10 Câu : Dãy 10 1 01 (trong hệ nhị phânt) biểu diễn số hệ thập phân A_ 21 X B_ 98 C_ 39 D_ 15 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị ... số “2 ” hệ thập phân? A_ 00 B_ 01 C_ 10 X D_ 11 Câu : Biểu diễn thập phân số Hexa “1EA ” là: (có nghĩa cEA có giá trị bao nhiêu) A_ 250 B_ 700 C_ 490 X D_ 506 Câu 10 : Biểu diễn thập phân số HEXA...
 • 8
 • 313
 • 1

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf
... sai (*) Câu 18 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải toán khoa học kĩ thuật B - Tự động hoá điều khiển C - Giáo dục D - Cả ba câu a, b , c (*) Câu 19 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải ... chỉnh; Câu 12 : Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến yếu tố: A Đưa vào máy thông tin ( Input ) B Cần lấy thông tin ( Output ) C Phương pháp giải toán D Cả hai câu a, b (*) Câu 13 : Hãy ... phải dịch ngôn ngữ máy chương trình hợp dịch C Cả hai câu a, b sai (*) D Cả hai câu a, b Câu 10 : Chọn phát biểu sai câu sau: A Mỗi chương trình viết ngôn ngữ khác muốn thực máy tính phải dịch...
 • 5
 • 210
 • 0

Bai 4+5. GA tin hoc 11

Bai 4+5. GA tin hoc 11
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/33290/ /Bai4 %205.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 244
 • 0

Đề KT 1 tiết môn tin học 10

Đề KT 1 tiết môn tin học 10
... trình Câu 19 / Ổ cứng là: a Bộ nhớ b Thiết bị c Thiết bị vào d Bộ nhớ Câu 20/ Bộ nhớ ROM nhớ: a Cho phép đọc b Cho phép ghi c Cho phép đọc/ghi d Không cho phép đọc/ghi Câu 21/ Thông tin máy tính ... khiển việc thực chương trình d Đưa liệu Câu 17 / Dữ liệu trêm ROM sẽ: a Không bị mất điện b Bị mất điện c Tự động lưu vào RAM d Tự động lưu vào nhớ Câu 18 / CPU thiết bị dùng để: a Đưa liệu từ máy ... Câu 22/ Hai thiết bị hỗ trợ cho việc lưu trữ thông tin máy tính là: a CPU, đĩa mềm b USB, ROM c CPU, đĩa cứng d Đĩa cứng đĩa mềm Câu 23/ Tên tệp tin hợp lệ Windows là: a mai*.jbg b mai?.jbg c mai:.jbg...
 • 2
 • 413
 • 2

tiet 17 den tiet 24 tin hoc 10

tiet 17 den tiet 24 tin hoc 10
... Tin hc v xó hi Nguyóựn Thanh Tuỏn Trổồỡng THPT Trỏửn Thở Tỏm Giaùo aùn Tin hoỹc 10 Tiết thứ: 21 Tờn bi: Ngày soạn: 05/11/2007 Đ9 TIN HC V X HI A MC TIấU: 1/ Kin thc: - Bit c ng dng ch yu ca Tin ... phỏt trin nh v bóo ca Tin hc - S phỏt trin ca TH ó em li hiu qu to ln cho hu ht cỏc lnh vc ca xó hi Xó hi tin hc húa: Vi s h tr ca Tin hc : - Bng cỏc phng tin giao lu thụng tin hin i : phi hp hot ... Tỏm Giaùo aùn Tin hoỹc 10 trờn ton th gii Hot ng 3: Vn hoỏ v phỏp lut xó hi tin hc hoỏ GV: Vỡ li cp v hoỏ v phỏp lut xó hi tin hc hoỏ ? GV: Trờn mng internet cú rt nhiu loi thụng tin mi lnh...
 • 16
 • 184
 • 0

TIết 29 tin học 10

TIết 29 tin học 10
... - Quan sát ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD,… Cho học sinh quan sát ổ đĩa usb - Thực việc sử dụng ổ đĩa cho học sinh quan sát - Nhận biết cổng USB thiết bị sử dụng cổng Học sinh thực việc sử dụng usb - Cắm ... bàn phím chia thành nhóm: - Các phím kí tự a – z, phím số - Các phím chức Giáo viên rõ phím cho học sinh quan sát - Phím kí tự/số, nhóm phím số bên thực số thao tác phím phải… - phím chức F1, ... chuột là: - Di chuyển chuột - Nháy chuột Giáo viên thực số thao tác chuột để - Nháy nút phải chuột học sinh quan sát - Nháy đúp chuột - Kéo thả chuột - Mở thư mục THUCHANH thư mục Hs: Thực mở thư...
 • 2
 • 157
 • 0

Tiết 11 - Tin học 10

Tiết 11 - Tin học 10
... (Slide) DÀÛN D: CẠP XN TỤ Nàm hc 200 6-2 007 GIẠO ẠN TIN HC - 10  kap1372541 911. doc Bi táûp vãư nh: Tçm giạ trë säú bẹ nháút säú A,B,C,D CẠP XN TỤ Nàm hc 200 6-2 007 ... a,b,c) B2: Tênh Del ta D b*b-4*a*c B3: Nãúu D > thç: 3.1 X1 (-b+SQRT(D))/(2*a) 3.2 X2(-b-SQRT(D))/(2*a) 3.3 Xút: X1,X2 Kãút thục B4: Nãúu D = thç: B4.1: X1  -B/(2*A) B4.2: Xút: Giạ trë X1 ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 NÄÜI DUNG kap1372541 911. doc HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR b Khäúi xút dỉỵ liãûu (Output): Hçnh ellipse chỉïa...
 • 3
 • 141
 • 0

Tiết 12 - Tin học 10

Tiết 12 - Tin học 10
... GIẠO ẠN TIN HC - 10 ggi1372543295.doc HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR * Hoảt âäüng 2: GV: Nãu cáu hi váún âãư HS: Âc sạch, ... toạn ny?  sỉí dủng cháút chia hãút tçm US Xạc âënh cạc thao tạc thût gii?  - Input: N lµ mét sè nguyªn d¬ng;  - Output: "N lµ sè nguyªn tè" hc "N kh«ng lµ sè nguyªn tè"  • ý tëng:  Gii thût: ... Th«ng b¸o N kh«ng lµ sè nguyªn tè råi kÕt thóc CẠP XN TỤ Sai N chia hÕt cho i? §óng Nàm hc 200 6-2 007 ...
 • 2
 • 152
 • 0

Tiết 14 - Tin học 10

Tiết 14 - Tin học 10
... 200 6-2 007 Th«ng b¸o d·y A kh«ng cã sè h¹ng cã gi¸ trÞ b»ng k råi kÕt thóc GIẠO ẠN TIN HC - 10 A i ogi1372543295.doc k = vµ N = 10 11 25 51 - - Víi i = th× a5 = A i k = vµ N = 10 11 25 51 10 11 ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 ogi1372543295.doc III MÄÜT SÄÚ THÛT TOẠN THÄNG DỦNG: Bi toạn 3: Cho dy säú A cọ N pháưn tỉí a1,a2, ,an Hy sàõp xãúp dy A tàng dáưn • X¸c ®Þnh bµi to¸n - Input: D·y A ... tõ - Input: D·y A gåm N sè nguyªn ®«i hiƯn a1, a2 c¸ch mét kh¸c a1, a2, , aN vµ sè sè h¹ng thø nhÊt, ta so s¸nh gi¸ trÞ i←1 sè h¹ng ®ang xÐt víi kho¸ cho ®Õn nguyªn k; hc gỈp mét sè h¹ng b»ng -...
 • 3
 • 156
 • 0

Tiết 19 - Tin học 10

Tiết 19 - Tin học 10
... trng nháút l hãû âiãưu hnh (Operating System) Hãû âiãưu hnh:  Cọ chỉïc nàng âiãưu hnh mi hoảt âäüng ca mạy gäưm: - Khåíi âäüng mạy - Qun l âiãưu khiãøn pháưn cỉïng - Qun l thỉûc hiãûn cạc pháưn ... GIẠO ẠN TIN HC - 10 II PHÁƯN MÃƯM HÃÛ THÄÚNG: Khại niãûm:  L chỉång trçnh thỉåìng trỉûc mạy cung cáúp cạc dëch ... DỦNG: Khại niãûm: - Giụp gii quút cạc cäng viãûc hng ngy - Giụp gii quút cạc cäng viãûc nghiãûp vủ  Gi l pháưnmãưm hãû thäúng Phán loải pháưn mãưm ỉïng dủng: a Pháưn mãưm âọng gọi: - L cạc pháưn...
 • 2
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử tin học 10bài giảng điện tử tin học 10 bài 8bài giảng điện tử tin học 10 bài 7bài giảng điện tử tin học 10 bài 21bài giảng điện tử tin học 10 bài 22bài tập trắc nghiệm tin học 10bài giảng điện tử tin học 10 bài 14bài giảng điện tử tin học 10 bài 20bài thực hành 6 tin học 10bài thực hành 8 tin học 10bài thực hành 9 tin học 10bài thực hành 7 tin học 10hướng dẫn làm bài thực hành 9 tin học 10đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 10cách làm bài thực hành 9 tin học 10Lời bài hát chim bayDe khảo sát chất lượng khối 12 lần 1DE THI GIAO VIEN GIOI 2016SSÁCH SCAN 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C (Lê Văn Doanh )NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcĐề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiênChuyển hóa xenobioticTiểu luận môn hành vi khách hàng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nữ đối với các chương trình khuyến mãi cuối tuần dành cho quầy hàng thực phẩm tại lotte mart tây sơnFile Autocad Bộ bản vẽ Nhà thờ họTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGPhương pháp: Nghiên cứu Khoa họctieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáiHƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HCSN AANA7.0 NETMỐI QUAN hệ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN tập và PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT một tác PHẨM TRUYỀN HÌNHgiao an anh 8 ca namGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoGiáo án chủ đề gia đình thân yêu của béKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáo
Đăng ký
Đăng nhập