PHẦN 6 CHƯƠNG i BĂNFG CHỨNG TIẾN hóa

PHẦN 6. CHƯƠNG I:BĂNFG CHỨNG TIẾN HÓA

PHẦN 6. CHƯƠNG I:BĂNFG CHỨNG TIẾN HÓA
... tự nhiên 30.Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể : A đột biến B CLTN C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 31.Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá có hướng xác ... biến trình giao phối 71.Theo thuyết tiến hoá đại A Quần thể sinh vật luôn biến đổi B Sự tiến hoá độc lập với di truyền C Quần thể đơn vị tiến hoá D Loài đơn vị tiến hoá 72.Các nhân tố chủ yếu chi ... hướng tiến hoá phân nhánh 125 Nhóm SV tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức thể? A Sinh vật kí sinh B Sinh vật sống cộng sinh C Động vật có xương sống D Sinh vật nhân sơ 126.Qúa trình tiến...
 • 13
 • 208
 • 2

TIEN HOA CHUONG I BANG CHUNG TIEN HOA

TIEN HOA CHUONG I BANG CHUNG TIEN HOA
... nghi diễn nhanh lo i nào? A.Những lo i có khả sinh sản thấp, th i gian hệ d i B.Những lo i có khả sinh sản cao, th i gian hệ d i C Những lo i có khả sinh sản thấp, th i gian hệ ngắn D.Những lo i ... không gian xác định, có khả giao ph i v i tự nhiên sinh đ i có khả sinh sản cách li sinh sản v i nhóm quần thể khác 94.Sự xuất lo i đánh dấu A.cách li sinh sản (cách li di truyền) B.cách li sinh ... đồng v i cá thể lo i D Tập tính sinh sản khác v i cá thể lo i 108.Sự giao ph i tự lo i bị ngăn cách b i: A.cách li tập tính B.cách li sinh th i C.cách li di truyền D.cách li sinh lí- hoá sinh 109.Một...
 • 13
 • 225
 • 7

CHƯƠNG i BANG CHUNG TIEN HOA

CHƯƠNG i BANG CHUNG TIEN HOA
... chúng có màu giống chúng l i giao ph i v i sinh Dạng cách li sau làm cho hai lo i không giao ph i v i i u kiện tự nhiên? A.Cách li học B Cách li địa lí C Cách li sinh th i D Cách li tập tính Câu ... lo i sinh vật tiến hoá từ tổ tiên chung B.prôtêin lo i sinh vật khác giống C.các gen lo i sinh vật khác giống D.tất lo i sinh vật kết tiến hoá h i tụ Câu 49: Theo quan i m tiến hoá đ i, n i chọn ... chu i ß-hemôglôbin ngư i tinh tinh giống Câu 9: T rong lịch sử phát triể’n sinh gi i qua đ i địa chất, lo i ngư i xuất A.đ i Tân sinh B đ i Cổ sinh C đ i Th i cổ D đ i Trung sinh ...
 • 17
 • 256
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 6 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BÀI TẬP TỔNG HỢP SỐ 6 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
... Khi n i hệ dao động cưỡng giai đọan ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngo i lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ ... tần số ngo i lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngo i lực cưỡng Câu 31 : i u sau n i động vật kh i lượng không đ i dao động i u hòa A Trong chu kì có th i i m mà động ... tần số dao động lớn Câu 33 : Dao động tắt dần có đặc i m : A biên độ giảm dần theo th i gian B lượng dao động bảo toàn C chu kì dao động không đ i D vận tốc biến thiên i u hoà theo th i gian...
 • 4
 • 581
 • 28

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VI. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ppt

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VI. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ppt
... phát biểu không tiến hoá nhỏ A tiến hoá nhỏ hệ tiến hoá lớn B trình tiến hoá nhỏ diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp C trình tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn D tiến hoá nhỏ nghiên ... Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B tiến hoá đồng quy c tiến hoá song hành D phản ánh nguồn gốc chung 468 Trong tiến hoá quan tương tự có ý nghĩa phản ánh a tiến ... chức loài sinh học 489.Phát biểu không nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá tổng hợp trình A đột biến làm phát sinh đột biến có lợi B đột biến trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá C chọn...
 • 35
 • 1,940
 • 10

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Phân tích nội dung chương i bằng chứng và cơ chế tiến hoá phần VI tiến hoá  sinh học 12 ban cơ bản soạn một số giáo án của chương theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
... 6.2 Nhng úng gúp mi: - Phõn tớch ni dung cỏc bi thuc Chng I- Phn VI- Tin húa -Sinh hc 12- Ban c bn To iu kin thun li cho GV, sinh vi n tỡm hiu ni dung SGK mi - Thit k mt s bi hc theo hng phỏt huy ... trin +Loi sinh th i: l hp sinh vt thớch nghi vi mt sinh th i nht nh (Ti liu bi dng giỏo vi n, SH b 1, trang 25) - Cỏc c ch hỡnh thnh loi: + Hỡnh thnh loi khỏc ch: xy i vi cỏc qun th cỏch li ... cú th gi li cỏc c im thớch nghi (Sinh hc i cng- II- Phan C Nhõn- trang 33,34,35) Bi 28: LOI I MC TIấU V KIN THC - HS gii thớch c kh i nim loi sinh hc - Nờu v gii thớch c cỏc c ch cỏch li trc hp...
 • 72
 • 56
 • 0

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ doc

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ doc
... tạo giống Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B tiến hoá đồng qui C tiến hoá song hành D phản ánh nguồn gốc chung Theo Lamac, nguyên nhân tiến hoá A chọn lọc ... nguồn gốc khác tiến hoá theo hướng khác D A B 49 Bằng chứng quan trọng thể nguồn gốc chung sinh giới A chứng địa lí sinh vật học B chứng phôi sinh học C chứng giải phẩu học so sánh D chứng tế bào ... phôi có kiểu cấu tạo giống 62 Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? a chứng sinh học phân tử b chứng phôi sinh học so sánh c chứng giải phẫu học so sánh d chứng tế bào học 63 Hiện tượng...
 • 22
 • 506
 • 5

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12

SH hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh ... gi i ph i địa - CơTB tiến hóa chế tiếnhóa nhỏ tiến- hóa biến hóa học Đột hóa tiến t/n hóa h/thành tiến phẫu sinh BẰNG CHỨNG T.H Đacuyn thuyết tổng lí -Lamac đặc i m H/thành học - Tiến - CLTN CƠ ... đ i h i đẩy mạnh đ i phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá Qua thực tế giảng dạy năm học này, áp dụng phương pháp : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12...
 • 12
 • 156
 • 0

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12

Hệ thống hoá kiến thức trong dạy và học chương i bằng chứng và cơ chế tiến hóa – sinh học 12
... dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây dựng quy trình chung biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ hệ thống hoá cho học sinh dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 Xây ... : Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương I Bằng chứng chế tiến hóa Sinh học 12 ’’ II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ T I: Xây dựng quy trình biện pháp cụ thể rèn luyện kĩ Hệ thống hoá kiến thức dạy học Chương ... chứng chế tiến hóa Sinh học 12 có n i dung lớn? M i n i dung có có kiến thức nào? Hoàn thành đồ kiến thức bẳng so sánh theo mẫu sau : a Bản đồ kiến thức Chương I : Bằng chứng chế tiến hóa Sinh...
 • 13
 • 283
 • 0

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương I _ Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II chương I _ Thành phần hóa học của tế bào
... Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin xenlulôzơ b) Cacbonhiđrat, lipit, axit nuclêic glicôgen c) Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin axit nuclêic d) Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin axit amin Câu 26 Chọn câu trả l i ... trả l i đúng: Thế liên kết peptit? a) Giữa nhóm axit amin v i nhóm cacboxyl axit amin b) Giữa nhõm cacboxyl axit amin v i nhóm gốc axit amin c) Giữa nhóm axit amin v i nhóm gốc axit amin d) Giữa ... lợng (tinh bột, glicôgen), tham gia cấu trúc tế bào (xenlulôzơ), kết hợp v i prôtêin Tham gia cấu trúc màng sinh học, thành phần hoocmôn, vitamin Ngo i lipit có vai trò dự trữ lợng cho tế bào chức...
 • 21
 • 3,365
 • 42

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)
... 18 10 0 = 10 0 (11 8 – 18 ) = 10 0 10 0 = 10 000 11 1 + 11 3 + 11 5 + + 333 Có (333 – 11 1) : + = 11 2 (số hạng) (333 + 11 1) .11 2 = 24 864 Tổng = 10 + 2x = 45 : 43 10 + 2x = 42 10 + 2x = 16 2x = 16 - 10 ... (1 ) (2) A = {1; 2; 3; 4} ∉ A ; {1; 2} ⊂ A ; {1; 2; 3; 4} = A ; ∈A {a; b} ⊂ K ; {a} ⊂ K ; {b} ⊂ K ; { } ⊂ K a/ b/ (2) N i dung a/ b/ 11 8 45 + 55 11 8 – 18 10 0 = 11 8 (45 + 55) – 18 10 0 = 11 8 10 0 ... 0,25 (2) a/ 12 5 – 25 + 66 : 11 = 12 5 – 10 0 + = 25 + = 31 b/ = = = = = (1) 12 : {390 : [500 – (12 5 + 35 7)]} 12 : {390 : [500 – (12 5 + 245)]} 12 : [390 : (500 – 370)] 12 : (390 : 13 0) 12 : A =...
 • 3
 • 183
 • 1

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài pptx

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài pptx
... ancalôit cà chua không tổng hợp Bài thuyết trình nhóm CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI ▼ Các chế cách li sinh sản gì? Gồm loại nào? - Các chế cách li sinh sản là: + Những trợ ngại thể sinh ... hợp tử chết Bài thuyết trình nhóm 17 ▼ La có xem loài mời không? Bài thuyết trình nhóm 18 Kiến thức cần nắm: - Khái niệm loài sinh học - Các tiêu chuẩn phân biệt loài thân thuộc - Các chế cách ... 1 KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC Linh dương Đàn linh dưong ▼ Thế loài sinh học? Bài thuyết trình nhóm - Loài sinh học nhóm quần thể gồm cá thể có khả giao phối...
 • 22
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHĐánh giá kết quả thắt tĩnh mạch tâm vị thực quản ở bệnh nhân xơ gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch maiĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012KHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiNGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2Cambridge practice tests for IELTS 6TỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp sản XUẤT điện NĂNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dân tộc MIỀN núiTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTHỰC TRẠNG sử DỤNG LAO ĐỘNG ở HUYỆN lập THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCKHẢ NĂNG TÍCH lũy CACBON TRÊN mặt đất ở RỪNG KEO TAI TƯỢNG TRỒNG tại xã NGỌC THANH, THỊ xã PHÚC yên, TỈNH VĨNH PHÚCTẠO VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN TRÊN địa bàn QUẬN NAM từ LIÊM, THÀNH PHỐ hà nội