BÀI số 4 đề 1

BÀI số 4 đề 1

BÀI số 4 đề 1
... tạo 39 gam FeCl 3: 17 , 04 gam B 24, 85 gam C 26 ,48 gam D 25,56 gam Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch : Na2SO4 B NaCl C CuSO4 D NaOH Đốt 12 ,8 gam Cu không ... thấy thoát 44 8 ml khí NO (đktc) Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hoà tan chất rắn là: 0 ,42 lít B 0, 84 lít C 0 ,48 lít D 0, 24 lít Cho dãy chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Số chất ... thu hỗn hợp khí chứa 0,3 mol NO2 0,3 mol NO Khối lượng kim loại Fe bị hòa tan : 11 ,2 gam B 14 gam C 16 ,8 gam D 22 ,4 gam Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn ta thu dung dịch...
 • 2
 • 127
 • 0

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2
... C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A B C D C©u 25 : A C©u 26 : A C C©u 27 : A C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C Để điều chế 2, 08 gam ... CuCl2 (1) ; CuSO4 (2) ; Mg(NO3 )2 (3); AgNO3 (4) ; MgCl2 (5); KNO3 (6) Các trường hợp xảy phản ứng là: (1) ; (4) ; (6) B (2) ; (3); (6) C (1) ; (2) ; (4) D (2) ; (5); (6) Cho 23 ,6 gam hỗn hợp gồm ZnO, Al2O3 ... là: 20 ,7 gam B 27 ,2 gam C 13 ,7 gam D 2, 72 gam Muốn điều chế 3,36 lít khí Cl2 ( đktc ) khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần lấy tác dụng với dd HCl đặc, dư : 14 ,7 gam B 21 , 4 gam 52, 6 gam D 23 ,4 gam...
 • 3
 • 124
 • 0

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1
... dung dịch chứa HNO 1M H2SO4 0,5 M thoát V2 lít NO.Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khớ đo điều kiện Quan hệ V1 V2 (cho Cu = 64) A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2, 5V1 D V2 = 1, 5V1 [] A oxit kim ... thu đợc 2, 24 lít khí NO (đo đktc) m có khối lợng là: A 20 ,16 g B 2, 016 g C 10 ,08g D 1, 008g [] Thực hai thí nghiệm: TN1 : Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát V1 lít NO ... Cu(NO3 )2 + 2NO2 + H2O ỏ phản ứng HNO3 đóng vai trò là: A Chất oxi hoá B Axit C Môi trờng D Cả A C [] Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Al,Fe phản ứng với HNO loãng d sinh 6, 72 lit NO (đktc) Số...
 • 3
 • 226
 • 2

10A1 bài số 4 đề 3

10A1 bài số 4 đề 3
... S không tan dung môi hữu C©u 23 : Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt ba lọ bị nhăn, ta dùng thuốc thử là: A Fe B Cu C Al D CuO C©u 24 : Tất khí dãy sau làm nhạt ... CO2 ; SO2 ; SO3 B CO2 ; SO2 C H2S ; SO2 D CO2; SO2; H2S II- Tự luận : (2đ) Câu : Hoàn thành phương trình phản ứng sau (cân ghi rõ điều kiện phản ứng có) 1) SO2 ( 2) NaHSO3 (3) SO2 ( 4) S FeS2 (→...
 • 2
 • 249
 • 0

12a8 bài số 3 đề 1

12a8 bài số 3 đề 1
... CaCO3 D BaCO3 A SrCO3 C MgCO3 Câu 25 : Hoà tan hoàn toàn 31 ,2 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 dung dịch NaOH d thu đợc 0,6 mol khí H2 Hỏi thành phần % Al2O3 X có giá trị sau đây: B 34 ,36 % Al2O3 D ... : Dóy cht no tỏc dng c vi dd H2SO4 (loóng) v NaOH: A Al2O3, Al(OH )3, CaCO3 B Al, Al2O3, Na2CO3 C Al2O3, Al, NaHCO3 D NaHCO3, Al2O3, Fe2O3 Câu 20 : Có khí thải độc hại sau: H2S , CO2, SO2, Cl2 ... giá trị sau đây: B 34 ,36 % Al2O3 D 89,20 % Al2O3 A 65 ,39 % Al2O3 C 94,60% % Al2O3 Câu 26 : Cho 250 ml dung dch KOH 2M vo 200 ml dung dch H3PO4 1M, thu c dung dch X Cụ cn dung dch X, thu c hn...
 • 2
 • 130
 • 0

12CB bài số 3 đề 1

12CB bài số 3 đề 1
... tỏc dng vi dung dch NaOH l: A NaOH, AlCl3, Al(OH )3 B Zn(OH)2,Al2O3,Al(OH )3 C Al2O3,Al(OH )3, NaHCO3 D NaOH, Al2O3, AlCl3 Câu 27 : Hn hp A gm Al2O3, MgO, Fe3O4 , CuO Cho khớ CO d qua A nung núng ... mol NaHCO3 D 0 ,35 mol Na2CO3; 0,05 mol NaHCO3 Câu 22 : Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 cú s mol bng tỏc dng vi dd HCl d thu c 21, 6 gam khớ Giỏ tr m l: A 37 ,4 gam B 74,8 gam C 32 ,6 gam ... 21 : Cho 11 ,2 lit CO2 (ktc) hp th hon ton vo 35 0 lit dung dch NaOH 2M, s mol cỏc cht dung dch sau phn ng l : A 0,2 mol Na2CO3; 0 ,3 mol NaHCO3 B 0,5 mol Na2CO3; 0,2 mol NaOH C 0,25 mol Na2CO3;...
 • 2
 • 141
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết TH (bài số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết TH (bài số 4)
... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TH C HÀNH TIN HỌC (Bài số 4) Soạn th o nội dung, chỉnh sửa, định dạng trang văn theo mẫu, tô màu theo ý th ch, sau lưu lại với tên là: Tên em + Lớp (Ví dụ NgocHa_6A1) LÒNG ... hôm mẹ đắt hàng TH I KHOÁ BIỂU Th Toán Toán Ngữ Văn Sinh học Chào cờ Th Anh Văn Anh Văn Công Nghệ Âm Nhạc Vật lí Th Tin Học Tin Học Mỹ Thuật Sử Địa Th Sinh học Tin Học Địa Th Ngữ Văn Ngữ ... tan mẹ bước thong dong Có chiều mắt mẹ buông th m th m Vì suốt ngày qua chẳng Tôi biết lòng người lo lắng Nhìn mà chẳng nói Nhưng có chiều tan chợ Mẹ thong th bước làng Mẹ cười th y đón Tôi...
 • 2
 • 174
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) pot
... phổ liên tục phát xạ D) Quang phổ liên tục hấp thụ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm phát biểu sai tia hồng ngoại A) Ta dùng tia ... Các vật nóng 300oC 30) Dùng phương pháp ion hóa phát xạ điện từ Tìm câu trả lời sai: A) Tia tử ngoại B) Tia gama C) Tia X mềm D) Tia X cứng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ ... Các vật rắn, lỏng, khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục D) Không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng mà phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ...
 • 12
 • 271
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4
... date: Teaching date: 31/ 3/2 013 02 /4/ 2 013 Period: 89: THE SECOND MID-TERM ENGLISH TEST – No:2 Time: 45 minutes Grade: I Listen and use the cue words to fill in the blanks (1. 5ms) are summer stay ... A How many B How often C How much D How III Give the correct form of the verbs in brackets (1, 5ms) 1. - What …………your sister (do) ………………? - She (be)…………a nurse, but she (not work) ……………… at the ... fishing B some A What D light B How often III Give the correct form of the verbs in brackets (1. 5ms) 1. - What ……does……your sister (do) ……do…………? - She (be)…is………a nurse, but she (not work) …isn’t...
 • 4
 • 184
 • 0

12CB bài số 4 năm 2015 đề 1

12CB bài số 4 năm 2015 đề 1
... A 1 04, 14 gam B 16 2,68 gam C 1 24, 24 gam D 12 1, 84 gam C©u 16 : Hoà tan 8 ,4 gam Fe dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 3,36 lít B 2, 24 lít ... D 4, 48 lít C©u 17 : Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 13 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 70%) là: A 9, 643 gam B 9 ,45 gam C 4, 725 ... tan hết 10 ,8 gam hỗn hợp kim loại gồm kim loại: Mg, Al, Zn Fe dung dịch H2SO4 loãng thu V lít khí (đktc) 16 ,56 gam muối sunfat khan V có giá trị là: A 6,72 lít B 3,36 lít C 2,688 lít D 1, 344 lít...
 • 3
 • 142
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4
... Phần tự luận (7đ) Câu 1( 2đ): Hoàn thành phản ứng cho sau T0 a CH3CH2CH2OH + CuO  → H SO d → b m-đinitro benzen + HNO3 đ  (1: 1) H SO d → c CH3CH2OH + CH3OH  ( 14 0 C ) T0 d CH3CH2CH2Cl ... (1 ): Cho 9 ,4 gam hỗn hợp A gồm hai ancol qua chất xúc tác thích hợp thu đựoc hỗn hợp B gồm ete (số mol ete nhau), hai anken, hai ancol nứoc Cho hỗn hợp B qua P2O5 tạo 5 ,48 8 gam H3PO4 Hỗn hợp B ... H3PO4 Hỗn hợp B làm màu vừa hết lưọng nước brom chứa 8, 64 gam brom Nếu tách riêng hỗn hợp ancol ete từ hỗn hợp B cho bay đựoc 4, 3008 lít 910 C 2/3 atm Lập công thức phân tử hai ancol ban đầu Biết...
 • 2
 • 221
 • 0

KIỂM TRA ĐK HÌNH 6 BÀI SỐ 2 (ĐỀ SỐ 1)

KIỂM TRA ĐK HÌNH 6 BÀI SỐ 2 (ĐỀ SỐ 1)
... biệt D Chung gốc 2/ Đoạn thẳng AB là: E Đường thẳng có hai điểm A B F Hình gồm hai điểm A B G Hình gồm điểm nằm hai điểm A B H Hình gồm hai điểm A, B điểm nằm hai điểm A, B 3/ Tổng số đường thẳng ... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH Họ tên : .Lớp: Điểm Lời phê cô giáo I - Trắc nghiệm khách quan (3đ): Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết 1/ Trong hình bên: hai tia ... II - Tự luận (7đ): Bài (3đ): C Vẽ điểm thẳng hàng, đặt tên? Cách vẽ ? D Vẽ điểm không thẳng hàng, đặt tên? cách vẽ ? Bài (4đ): Trên tia 0x vẽ hai điểm A, B cho OA = 3cm, OB = 6cm E Điểm A có nằm...
 • 4
 • 158
 • 0

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN
... Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12 lít C 4, 48 lít D 3,36 lít Câu 17: Lưu huỳnh có số oxi hóa sau: A 0, +4, +6, +2 B -2 , -4 , +6, C +2, +4, +6, -2 D 0, -2 , +6, +4 Câu 18: Câu nói tính chất hóa học oxi ... sau phản ứng : A Na 2SO3 , NaHSO3,H2O B NaHSO3 , H2O C Na 2SO3 , H2O D Na 2SO3 ,NaOH, H2O Câu 24: Dùng thuốc thử để nhận biết lọ bị nhãn chứa dung dịch K 2SO4 , NaBr, HCl, H 2SO4 , KOH A dung dịch AgNO3 ... thời HCl H 2SO4 (dư) thấy thoát 4, 48 lít khí H2 (ở đktc) Nếu hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí H2S (giả sử nhất) điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12...
 • 2
 • 328
 • 0

Đề và ĐA thi thử ĐH (Bài số 4) - Rất hay

Đề và ĐA thi thử ĐH (Bài số 4) - Rất hay
... 10: Khi âm truyền từ không khí vào nước A bước sóng thay đổi tần số không đổi B bước sóng tần số thay đổi C bước sóng tần số không đổi D bước sóng không đổi tần số thay đổi Câu 11: Người nghe phân ... R2=ZL(ZL-ZC) B R2=ZC(ZC-ZL) C R2=ZL(ZC-ZL) D R2=ZC(ZL-ZC) Câu 15: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng phần tử R, L, C 40V, 50V 80V Khi thay đổi tần số dòng ... vị trí bảng hệ thống tuần hoàn B hạt nhân chứa số proton Z số notron N khác C hạt nhân chứa số nơtron N số khối A khác D hạt nhân có số proton khác số khối A 27 30 Câu 43: Xét phản ứng bắn phá...
 • 8
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap lam van lap luan chung minh lam tai lop tap lam van so 5 de 1 4 5đề bài viết số 4 lớp 10bai viet so 4 lop 10 de 3bài viết số 4 lớp 10 đề 3bài viết số 4 lớp 10 đề 2bài tập 4 để đánh số trong một cuốn sách cần dùng 1995 chữ sốvăn mẫu lớp 9 bài viết số 2 đề 1văn mẫu lớp 9 bài viết số 3 đề 1văn mẫu lớp 9 bài viết số 5 đề 1bài tập làm văn số 4 lớp 10viết bài tập làm văn số 4 lớp 10bài viết số 5 đề 1tap lam van lop 9 bai viet so 2 de 1bai viet so 2 de 1 lop 9bai viet so 2 de 1 lop 9 hay nhatSử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy đọc – hiểu văn bản văn học ở trường trung học phổ thông– thực trạng và giải pháp (tt)Farmers behavioral intention to use formal credit a study in cantho city, vietnamVolunteering motives and personal well being evidence from vietnamHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet namQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT (1930 1945) TIỂU LUẬN CAO HỌCBÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAYTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởMẫu hợp đồng lao động xác định thời hạnTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYBàn về vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chứcGIÁO TRÌNH Lý thuyết điều khiển tự động (Ths. Trần Quang Thuận)LUẬN văn THẠC sĩ bộ đội địa PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYMột số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản Tiếng anhTăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 20172021 của Công ty Điện lực Hà TĩnhBAI GIANG KT XUNG hcNâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng của Phòng kinh tế Hạ tầng UBND huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 20172020Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20172020
Đăng ký
Đăng nhập