12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2
... C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A B C D C©u 25 : A C©u 26 : A C C©u 27 : A C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C Để điều chế 2, 08 gam ... CuCl2 (1) ; CuSO4 (2) ; Mg(NO3 )2 (3); AgNO3 (4) ; MgCl2 (5); KNO3 (6) Các trường hợp xảy phản ứng là: (1) ; (4) ; (6) B (2) ; (3); (6) C (1) ; (2) ; (4) D (2) ; (5); (6) Cho 23 ,6 gam hỗn hợp gồm ZnO, Al2O3 ... là: 20 ,7 gam B 27 ,2 gam C 13 ,7 gam D 2, 72 gam Muốn điều chế 3,36 lít khí Cl2 ( đktc ) khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần lấy tác dụng với dd HCl đặc, dư : 14 ,7 gam B 21 , 4 gam 52, 6 gam D 23 ,4 gam...
 • 3
 • 48
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4
... Phần tự luận (7đ) Câu 1( 2đ): Hoàn thành phản ứng cho sau T0 a CH3CH2CH2OH + CuO  → H SO d → b m-đinitro benzen + HNO3 đ  (1: 1) H SO d → c CH3CH2OH + CH3OH  ( 14 0 C ) T0 d CH3CH2CH2Cl ... (1 ): Cho 9 ,4 gam hỗn hợp A gồm hai ancol qua chất xúc tác thích hợp thu đựoc hỗn hợp B gồm ete (số mol ete nhau), hai anken, hai ancol nứoc Cho hỗn hợp B qua P2O5 tạo 5 ,48 8 gam H3PO4 Hỗn hợp B ... H3PO4 Hỗn hợp B làm màu vừa hết lưọng nước brom chứa 8, 64 gam brom Nếu tách riêng hỗn hợp ancol ete từ hỗn hợp B cho bay đựoc 4, 3008 lít 910 C 2/3 atm Lập công thức phân tử hai ancol ban đầu Biết...
 • 2
 • 197
 • 0

Tuần 28 - Tiết 53. Kiểm tra 1 tiết(bài số 4)

Tuần 28 - Tiết 53. Kiểm tra 1 tiết(bài số 4)
... oxi 1( 1, 0) hoá - khử C5 Chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa Điều chế hiđro – phản ứng Nhận biết chất Giải toán hoá học Tổng Trường THCS Đạ M’rông 1( 2,0) C7 2(3,0) 1( 1,0) C6 1( 1,0) 1( 0,5) C1 1( 0,5) ... tham gia phản ứng: n= m 21, = = 0 ,1( mol ) M 217 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ t0 HgO + H2  → Hg + H2O 1 0,1mol 0,1mol 0,1mol - Khối lượng Hg thu được: m = n.M = 0 ,1 2 01 = 20 ,1( g) c Thể tích khí H2 ... M’rông 1( 2,0) C7 2(3,0) 1( 1,0) C6 1( 1,0) 1( 0,5) C1 1( 0,5) 1( 2đ) C8 4(3,0) 2(4,0) 1( 2,0) 2 (1, 0) 1( 2,0) C9 1( 2,0) 1( 2,0) 9 (10 ,0) III ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 1: A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ) Hãy khoanh tròn vào...
 • 6
 • 149
 • 0

Tuần 31 - Tiết 60. Kiểm tra 1 tiết, bài số 4

Tuần 31 - Tiết 60. Kiểm tra 1 tiết, bài số 4
... với Na2CO3 => A C2H4O2 H H O C C O H H C C2H6O H C Câu 11 C H H H H O H Đề số 1: mC = m CO2 MCO2 m H2 = M C = m H2O M H2 O 44 12 = 12 (g) 44 M H2 = 27 = 3(g) 18 => mO = 23 – (12 + 3) = 8(g) => ... 46 n = 46 => n =1 - Công thức A là: C2H6O GV Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rông M’rông Trường THCS Đạ Đề số 2: mC = mH = mCO2 M CO2 M C = mH 2O M H 2O 44 12 = 12 ( g ) 44 M H = 18 = 2( g ) 18 ... 2( g ) 18 => mO = 30 – (12 + 2) = 16 (g) => Trong A có nguyên tố C, H, O - Gọi CTTQ A l: (CxHyOz)n - Lập tỉ lệ x : y : z = mC mH mO 12 16 : : = : : = 1: :1 M C M H M O 12 16 => Công thức chung là:...
 • 5
 • 59
 • 0

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án
... TRẮC NGHIỆM d d c 10 c b 11 b a 12 d a 13 b c 14 c b 15 a c 16 d d 12 b c 13 d d 14 c b 15 b a 16 a ĐÁP ÁN ĐỀ II PHẦN TRẮC NGHIỆM a d b 10 d c 11 a ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN I Mỗi từ 0 ,25 điểm secondary ... _ NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 01- 11 -2 010 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II HỌ VÀ TÊN:……………………………LỚP 12 :………….ĐIỂM: A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( ... the rest: 14 a remember b employment c.applicant d position 15 a company b accompanyc interview d.maximum 16 a.polite b advertise c.category d vacancy TRẢ LỜI 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN...
 • 4
 • 168
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2
... (1, 25 points) A B What time is this ? a Ok Would you like to come to my house for dinner? b Sorry I cant lets play table tennis c It s half past six What s your family name? d I often play soccer ... after school? e My family name is Nguyen -> 2. -> -> 4. -> > Phòng Giáo dục Than Uyên Trờng THCS Mờng Than Đáp án Đề kiểm tra tiết (bài số 2) Môn : Tiếng anh Khối A Listening: Học điền ... structures: I Học sinh chọn cho 0 ,25 điểm a b c c a a a c II Học sinh tìm nghĩa từ cho 0 ,25 điểm >b -> d ->a ->c D Writing: I Học sinh viết nh đáp án cho 0 ,25 điểm Nam is the tallest in ourclass...
 • 4
 • 178
 • 0

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN
... Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12 lít C 4, 48 lít D 3,36 lít Câu 17: Lưu huỳnh có số oxi hóa sau: A 0, +4, +6, +2 B -2 , -4 , +6, C +2, +4, +6, -2 D 0, -2 , +6, +4 Câu 18: Câu nói tính chất hóa học oxi ... sau phản ứng : A Na 2SO3 , NaHSO3,H2O B NaHSO3 , H2O C Na 2SO3 , H2O D Na 2SO3 ,NaOH, H2O Câu 24: Dùng thuốc thử để nhận biết lọ bị nhãn chứa dung dịch K 2SO4 , NaBr, HCl, H 2SO4 , KOH A dung dịch AgNO3 ... thời HCl H 2SO4 (dư) thấy thoát 4, 48 lít khí H2 (ở đktc) Nếu hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí H2S (giả sử nhất) điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12...
 • 2
 • 312
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết(bài số 1)

Đề kiểm tra 1 tiết(bài số 1)
... trung hòa điện nguyên tử có: A Có số p = số n; C Có số n = số e; B Có số p = số e; D Tổng số p số n = số e Câu Công thức hóa học axit nitric( biết phân tử có 1H, 1N, 3O) là: A HNO3; B H3NO; C H2NO3; ... TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG LỚP: TÊN:……………………………… BÀI KIỂM TRA TIẾT , SỐ MÔN: HÓA HỌC Ngày kiểm tra: … /……/2 010 Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ SỐ A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ): Hãy khoanh tròn vào ... Ca; D.Ca Câu Phân tử khối đồng (II) sunfat CuSO4 là: A 14 0 đ.v.C; B 15 0 đ.v.C; C 16 0 đ.v.C; D 17 0 đ.v.C Câu Một chất khí có phân tử khối 14 lần khí hiđro Vậy, khí là: A Nitơ; B Oxi; C Clo; D Cacbonic...
 • 3
 • 179
 • 0

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)
... (NH4)2HPO4, KCl Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% Câu Phản ứng bazơ với muối gọi phản ứng ? A Trung hồ ; B Hố hợp ; C Trao đổi ; D Phân huỷ Câu Dung dịch ... KOH D Ca(OH)2 Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? GV: Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết ... Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hồn tồn lượng chất rắn IV ĐÁP ÁN: Phần Trắc nghiiệm Đáp án chi tiết Đề số 1: 1. A 5.B Đề số 2: 1. A B Tự luận Câu (đề 2) Thang điểm đáp án * 0,5 = 4,0đ...
 • 4
 • 206
 • 0

BAI KIEM TRA 1 TIET ( BAI SO 1.2)

BAI KIEM TRA 1 TIET ( BAI SO 1.2)
... A = A1 + B1 - C1 kết B = A1 + B1 + C1 kết 23 C = A3 * B3 - C3 kết 47 D Tất PHẦN II: TỰ LUẬN(5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu thành phần trang tính ? Câu 2: (3 điểm) Cho trang tính sau:...
 • 2
 • 131
 • 0

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2
... y 3 Cõu Ta giao im ca hai .thng d1: y = 3x + v d2: 2x + 3y = l: 14 13 13 14 14 13 13 14 A ( ; ) B ( ; ) C ( ; ) D ( ; ) 11 11 11 11 11 11 11 11 Cõu Hm s y = x2 6x + ng bin trờn khong : A (3;+ ... 2: nh ca Parabol y = x2 2x +2 l : a) I (1; 1) b) I (1; 1) c) I (1; 1) Cõu : Hm s y = 2x2 4x + a) ng bin trờn khong ( ; ) c) Nghch bin trờn khong ( ;+ ) 3x l: c) [1; 3) c) I (1; 2) b) ng bin trờn khong ... ;2) b ( ;2) + 3x l : c (2; + ) Bi : th hm s :y= x2+2x+3 cú nh l : a) I (1; 4) b I (1; 3) c (1; 4) II/ Phn t lun (6im) Bi1: Tỡm xỏc nh ca hm s : y= 2x + x Bi 2: Xột tớnh chn l ca hm s : y= x2 2x...
 • 18
 • 556
 • 13

KT 1 tiet bai so 2.12 cb

KT 1 tiet bai so 2.12 cb
... xạ khơng nhìn thấy Câu 16 Mạch dao động lí tưởng LC: C= 0,5 µ F ,hiệu điện cực đại hai tụ 6V lượng điện từ mạch dao dộng A 9 .10 -7 J B 9 .10 -6 J C 5 .10 -6 J D 8 .10 -6 J Câu 17 Thân thể người bình ... Năng lượng điện trường lượng từ trường Câu 21 Với f1 ,f2 ,f3 tần số tia hồng ngoại ,tia tử ngoại tia gamma A f3 ...
 • 5
 • 81
 • 0

De kiem tra 1 tiet bai so 1

De kiem tra 1 tiet bai so 1
... 6 In the 18 th century Jean cloth completely from cotton a was made B has been made C is made D are made III Rewite the following sentences (2m) I don't ... James Dean wore Jeans He became a hero to many young people During the 19 60s, Rock and Roll became even more popular Young people had more freedom The clothes showed their independence Some people ... people decorated their Jeans with colorful patches and flowers In the 19 70s and 19 80s, Jeans became very expensive They were very stylish and very expensive, Jeans are so popular that Levis's has sold...
 • 5
 • 131
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 pps

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 pps
... số riêng f1= 15 0kHz dùng tụ điện có C1 tần số riêng f2= 20 0kHz dùng tụ điện C2 Khi dùng tụ điện C1 ghép nối tiếp với C2 mạch dao động có tần số riêng f3 : A f3 =350 kHz B f3 =25 0kHz ; C f3 =22 0kHz ... young cho S1S2= mm ; D =1, 2 m ; đặt trước khe S1 sông song độ dày e , chiết suất n= 1, 5 ; thấy hệ vân dời đoạn x = 3mm song song có độ dày ? A e= m B e = 2, 5 m C e= m D e= m Câu 15 :Chùm tia ... 5,76mm ; B 7,04mm ; C 8,64mm D 12 mm Câu 20 :Thực hiên giao thoa ánh sáng khe young cách a =1, 2mm có khoảng vân mm Di chuyển ảnh (E) xa khe young thêm 50cm khoảng vân 1, 25 mm Tính bước sóng xạ thí...
 • 2
 • 48
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốnghướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngQuy hoạch lưới điệnPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựnggiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhhuong dan giai mon hoaTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Một số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Kinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ