Tác động của việc duy trì và bảo vệ rừng đến sinh kế của người dân trong khu vực ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

tác động của việc duy trì bảo vệ rừng đến sinh kế của người dân trong khu vực atk huyện định hóa tỉnh thái nguyên

tác động của việc duy trì và bảo vệ rừng đến sinh kế của người dân trong khu vực atk huyện định hóa tỉnh thái nguyên
... trạng việc trì bảo vệ rừng khu vực ATK huyện Định Hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 3: Giải pháp chủ yếu nhằm trì bảo vệ khu vực ATK huyện Định Hóa ... liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 39 Thực trạng trì, bảo vệ rừng và đời sống ngƣời dân khu vực ATK nhƣ nào? Việc trì bảo vệ rừng tác động đến sinh kế ngƣời dân khu vực nhƣ nào? ... i LƠI CAM ĐOAN ̀ Luân văn Tác động việc trì bảo vệ rừng đến sinh kế ̣ ngƣời dân khu vực ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đƣơc ̣ thƣc hiên tƣ tháng 6/2008 đến tháng 8/2010 Luân văn sƣ dung...
 • 140
 • 206
 • 2

Tác động của việc duy trì bảo vệ rừng đến sinh kế của người dân trong khu vực ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác động của việc duy trì và bảo vệ rừng đến sinh kế của người dân trong khu vực ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
... trạng quản lý rừng khu vực ATK Định Hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Dự án bảo vệ phát triển rừng khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2020 theo định 1134/QĐ-TTg ... chất việc trì bảo vệ rừng ATK Định Hóa ảnh tác động xấu đến môi trƣờng tự nhiên nhƣ: việc quản hƣởng đến đời sống ngƣời dân là nhƣ nào? Ngƣời dân nơi đã chấp nhận lý rừng không đƣợc tốt dẫn đến ... nghiên cứu đề tài: Tác động hay đất đai bị xói mòn rửa trôi, sa mạc hóa, thiếu nƣớc cho sản xuất nông việc trì bảo vệ rừng đến sinh kế ngƣời dân khu vực ATK nghiệp sinh hoạt ngƣời dân, ô nhiễm môi...
 • 70
 • 146
 • 0

Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN ANH HÙ NG NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG VÙNG AN TOÀN KHU ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Sinh thái học ... hưởng Với lý trên, chọn đề tài cho Luận án tiến sĩ là: Nghiên cứu tác động người đến tính bền vững hệ sinh thái rừng vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên ... hưởng đến hệ sinh thái rừng vùng ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Trong đó, sâu phân tích, lượng hóa tác động, làm rõ nguyên nhân tác động Trên sở kết nghiên cứu có liên quan hệ sinh thái rừng tác...
 • 139
 • 315
 • 1

nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên bản tóm tắt tiếng anh
... sustainability of forest ecosystems in the ATK- Safety Zone in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province 2.2 Research Contents - Researching on natural and socio-economic conditions in the studied area; studying ... protection work and P = due to without any measures and erosion control works Chapter NATURAL AND SCIO-ECONOMIC CONDITIONS 3.1 Natural conditions Dinh Hoa is a mountainous district, located in the ... biodiversity conservation - Making sure the use extent of forest resources not exceeding their regeneration capacity - Being consistent with intellectual level, cultivation and local socio-economic conditions...
 • 28
 • 102
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên
... hưởng Với lý trên, chọn đề tài cho Luận án tiến sĩ là: Nghiên cứu tác động người đến tính bền vững hệ sinh thái rừng vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên ... cứu, đánh giá trạng hệ sinh thái rừng KVNC - Đánh giá tác động người liên quan đến tính bền vững hệ sinh thái rừng - Đề xuất giải pháp quản lý sử dụng bền vững hệ sinh thái vùng An Toàn Khu Định ... sử tác động ngƣời đến môi trƣờng sinh thái 1.3 Vấn đề quản lý sử dụng bền vững hệ sinh thái 1.4 Những xu hƣớng nghiên cứu chủ yếu hệ sinh thái rừng 1.5 Xu hƣớng nghiên cứu tác động ngƣời đến hệ...
 • 28
 • 229
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn atk huyện định hóa - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn atk huyện định hóa - tỉnh thái nguyên
... nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy khu bảo tồn ATK huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên" nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên giai đoạn rừng phục hồi tự nhiên khu bảo tồn ATK, ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RẪY TẠI KHU BẢO TỒN ATK HUYỆN ĐỊNH ... hiệu phục hồi rừng sau nƣơng rẫy sở đặc điểm cấu trúc rừng nghiên cứu 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao rừng phục hồi sau nƣơng rẫy giai đoạn tuổi khác - Cấu trúc...
 • 119
 • 111
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện định hóa  tỉnh thái nguyên
... 4.20: Mật độ tái sinh rừng phục hồi sau nng rẫy x; Quy K 89 Bảng 4.21: Mật độ tái sinh rừng phục hồi sau nng rẫy x; Lam V 90 Bảng 4.22: Chất lợng nguồn gốc tái sinh x; Tân Thnh- nh Hóa 92 Bng ... thnh tái sinh rng phc hi Tân Thnh 85 Bảng 4.17: Tổ thành tái sinh rừng phục hồi Quy K 86 Bảng 4.18: Tổ thành tái sinh rừng phục hồi Lam V 87 Bng 4.19: Mt tỏi sinh rng phc hi sau ... sinh xó Quy K - nh Húa 93 Bảng 4.24: Cht lng nguồn gốc tái sinh xó Lam V - nh Húa 93 Bảng 4.25: Tổng hợp mật độ tái sinh theo cấp chiều cao x; Tân Thnh 94 Bảng 4.26: Tổng hợp mật độ tái sinh...
 • 107
 • 29
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Sử Dụng Thuốc Điều Trị

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Và Sử Dụng Thuốc Điều Trị
... thực tế chăn nuôi huyện Định Hóa, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên sử dụng thuốc điều trị 1.2 Mục ... Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác đồ ... pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Phương pháp điều tra công tác phòng chống dịch bệnh cho huyện Định Hóa, tỉnh...
 • 62
 • 126
 • 0

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
... Nghiên cứu số quy luật kết cấu lâm phần rừng vầu đắng Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu đặc điểm sinh khối rừng vầu đắng Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên ... lâm phần rừng vầu đắng loài Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu đặc điểm sinh khối hàm lượng carbon tích lũy rừng vầu đắng Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.4 Ý ... Vầu đắng (Indosasa angustata Mc Clure) Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên" 1.2.Mục đích nghiên cứu Xác định hàm lượng carbon tích lũy rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc Clure) loài xã...
 • 64
 • 118
 • 0

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
... khả tích lũy carbon loài Vầu Đắng (Indosasa angustata Mc .Clure) Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên 1.3 Mục đích nghiên cứu Xác định lượng carbon tích lũy rừng Vầu Đắng (Indosasa angustata ... Đắng (Indosasa angustata Mc .Clure) Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh khối loài Vầu Đắng (Indosasa angustata Mc .Clure) Tân Thịnh, ... Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên - Xác định khả tích lũy carbon loài Vầu Đắng (Indosasa angustata Mc .Clure) Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3 - Xác định mối tương...
 • 70
 • 85
 • 0

Thực trạng một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
... triển kinh tế hộ Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế hộ, góp phần ... yếu, hội, thách thức trình phát triển kinh tế hộ - Nghiên cứu tác động sách có tới phát triển kinh tế hộ - Đưa số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ, nâng cao đời sống cho người dân Trung ... Cùng với phát triển chung đất nước người dân Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên hòa chung phát triển có điều kiện, sở cho phát triển phát triển kinh tế hộ Tuy nhiên Trung Hội miền...
 • 80
 • 64
 • 0

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu lượng Carbon (C) tích lũy của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
... khô rừng vầu đắng loài Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu lượng carbon tích lũy rừng Vầu đắng loài Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4 Phương pháp nghiên cứu ... cấu lâm phần rừng Vầu đắng loài Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu đặc điểm sinh khối hàm lượng carbon tích lũy rừng Vầu đắng Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ... cứu: Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số quy luật kết cấu lâm phần rừng vầu đắng loài Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu đặc...
 • 70
 • 82
 • 0

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của CÔNG NGHIỆP hóa đến THU NHẬP của NGƯỜI dân tại xã sơn cầm, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của CÔNG NGHIỆP hóa đến THU NHẬP của NGƯỜI dân tại xã sơn cầm, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014
... Đánh giá ảnh hưởng công nghiệp hóa đến thu nhập người dân Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 3 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng ... 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Sơn Cẩm ảnh hưởng đến đất nông nghiệp 21 vi 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng công nghiệp hóa đến đất nông nghiệp 21 3.3.3 Ảnh hưởng công nghiệp ... – hội Sơn Cẩm - Đánh giá tiềm năng, hội hạn chế điều kiện tự nhiên, kinh tế – hội đến pháp triển kinh tế – hội công nghiệp hóa Sơn Cẩm 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng công nghiệp hóa đến...
 • 79
 • 87
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến thu nhập của người dân tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến thu nhập của người dân tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
... Đánh giá ảnh hưởng công nghiệp hóa đến thu nhập người dân Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 3 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng ... 4.2.1.3 Ảnh hưởng công nghiệp hóa đến tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Sơn Cẩm giai đoạn 2012 2014 Giai đoạn 2012 2014 giai đoạn phát triển KT XH Sơn Cẩm ... Đánh giá ảnh hưởng công nghiệp hóa đến sử dụng đất nông nghiệp + Đối tượng điều tra: Các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp giai đoạn 2012 2014 + Địa bàn điều tra: Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh...
 • 79
 • 35
 • 0

Điều tra, đánh giá thực trạng đề xuất một số biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
... hiểu thực trạng công tác quản lý, xử rác thải sinh hoạt thị trấn Chợ Chu - Đánh giá công tác quản lý, xử rác thải sinh hoạt thị trấn - Đề xuất số biện pháp cải thiện công tác quản lý, xử ... công tác quản này, tiến hành thực đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp quản lý, xử rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.2 ... vùng bị áp lực RTSH TP Thái Nguyên, thị xã Sông Công thị trấn, thị tứ tỉnh. [1] 2.3.2 Quản lý, xử rác thải Việt Nam a/ Quản rác thải Việt Nam Quản rác thải sinh hoạt Việt Nam, thành phố...
 • 58
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênđánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ kinh tế đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênquản lý và khai thác rừng của người dân tại huyện định hóa tỉnh thái nguyênvị trí địa lý huyện định hóa tỉnh thái nguyênđánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia bidoup núi bà huyện lạc dương tỉnh lâm đồngluận văn khảo sát vấn đề việc làm của người dân ở khu vực 9 phường đống đa thành phố quy nhơnsự tác dộng của người dân vào tai nguyen rungnghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạntác động của di dân trong xóa đói giảm nghèo ở nơi đitác động của hnktqt tch trong lĩnh vực ngân hàng trong bối cảnh phát triển của việt namtác động của hnktqt tch trong lĩnh vực ngân hàngđánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật ipm của nông dân sản xuất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhđánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênhoạt động sinh hoạt của người dân sống khu vực ven sôngCây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNBồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university system
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập