BÀI tập HALOGEN lần 3 ( 10c)

BÀI tập HALOGEN lần 3 ( 10c)

BÀI tập HALOGEN lần 3 ( 10c)
... mạnh D Cả A,B,C Bài tập chương Halogen Câu 30 : Nước Gia-ven hỗn hợp chất sau ? A HCl, HClO, H2O B NaCl, NaClO, H2O C NaCl, NaClO3, H2O D NaCl, NaClO4, H2O Câu 31 : 50g khí clo tích ( ktc) ? A 15,77 ... Bài tập chương Halogen Câu 11:Trong công nghiệp, khí clo điều chế cách điện phân dung dịch(có màng ngăn ) chất sau đây? A KCl B.CaOCl2 C NaClO D NaCl Câu 12:Trong nhóm halogen, khả ... Cl2 + 2NaBr  B Cl2 + H2O  → 2NaCl + Br2 → HCl + HClO C Br2 + KClO3  D Cl2 + 2KBrO3  → Cl2 + 2KBrO3 → Br2 + KClO3 Câu 34 : Brom bị lẫn tạp chất clo Để thu brom tinh khiết cần làm cách sau...
 • 3
 • 154
 • 0

BÀI tập HALOGEN lần 4( TRẮC NGHIỆM) (1)

BÀI tập HALOGEN lần 4( TRẮC NGHIỆM) (1)
... Bài tập chương Halogen Câu 22: Chất sau dùng để làm khô khí hiđro clorua ? A P2O5 B dd H2SO4 đặc C CaCl2 ... hỗn hợp qua nước C Dẫn hỗn hợp qua dd NaI D Dẫn hỗn hợp qua dd NaBr Câu 35: Halogen có tỷ khối so với không khí 5,52 Halogen : A Flo B Clo C Brom D Iot Câu 36: Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g ... màu vàng đậm ? A dd HCl B dd HF C dd HBr D dd HI Câu 38:Những câu sau không nói nguyên tố nhóm halogen? A.Thuộc nhóm VIIA bảng tuần hoàn B.Có số oxi hóa -1 hợp chất C.Chúng hoạt động hóa học...
 • 2
 • 151
 • 0

UNIT 3 Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 3 Bài tập mai lan hương lớp 11
... everybody inside with their windows closed a to stay b to be stayed c staying d being stayed 11 She resented _ to make tea for everyone at the meeting a to ask b to be asked c asking d being ... _ in heavy traffic during rush hour a to hold up b to be held up c holding up d being held up 13 After their children had grown up, they decided _ to a condominium in the city a to move b ... he had invited her to his birthday party He regretted _ Mastering a second language takes time and patience It I prefer having dinner at home to...
 • 2
 • 233
 • 0

UNIT 3 test 1 KEY Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 3 test 1 KEY Bài tập mai lan hương lớp 11
... hard foods like fried meat 41 Bringing a small present is something you should when you're invited to a party in Atlantica F 42 Never be late to the party in Atlantica F 43 ‘Elastic time' probably ... When you go to the party in Atlantica, don't bring a gift If you so, our hosts will believe that you think they are poor Never arrive on time in Atlantica Come one or two hours late because ... in Atlantica Come one or two hours late because your hosts will not be on time themselves In Atlantica, all schedules (even airline schedules) run on 'elastic time' At dinner time, eat only what...
 • 2
 • 517
 • 5

Bài tập kế toán 3

Bài tập kế toán 3
... Nhóm – lớp NH15K30 Một số tình kế toán ngân hàng Định khoản: Nợ 1011: 700.000.000 đ Có 2222: 700.000.000 đ Nợ 89: 84.000.000 đ Có 2222: 84.000.000 đ Nợ 702: 23. 520.000 đ Có 39 41: 23. 520.000 đ Trường ... trả: Nợ 801 : Có 49 13 : 0,6% x 12tr = 72.000 đ 72.000.000 đ Nhóm – lớp NH15K30 Một số tình kế toán ngân hàng Trường hợp 3: CK chứng từ hàng xuất hàng xuất miễn truy đòi Tình huống: Nhà XK mang đến ... 784.000.000 đ - Dự thu lãi tháng thứ Nợ 39 41: 11.760.000 đ Có 702: 11.760.000 đ - Dự thu lãi tháng thứ Nợ 39 41: 11.760.000 đ Có 702: 11.760.000 đ Nếu nhà NK không toán tiền cho NH NH bán lô hàng nhà...
 • 4
 • 636
 • 11

bai tap on chuong 3

bai tap on chuong 3
... đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại D.Một đường thẳng vuông góc với hai đường Các nhóm nx, góp ý thẳng song song với đường thẳng lại HS đại diện nhóm ... tròn đáp án : nhóm 5phút Mệnh đề sau : A.Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với HS thảo luận xong , cac nhóm khẩn B.Hai đường thẳng vuông góc với đường trương ghi kết lên bảng ... ⊥ ( P ) Mệnh đề sau sai? 2C A.Nếu b P( P ) b ⊥ a B Nếu b ⊥ ( P ) b Pa 3D C.Nếu b Pa b ⊥ ( P ) D.Nếu b ⊥ a b P( P ) 4B 3. Mệnh đề sau ? 5C A.Hai mặt phẳng vuông góc với đường 6C thẳng nằm mặt...
 • 4
 • 237
 • 0

bài tập halogen 10 ( ôn hè )

bài tập halogen 10 ( ôn hè )
... Líp 10 – THPT §«ng Th Anh – Th¸i B×nh A Zn , B Ca C Mg D Cu 12 Trong phßng thÝ nghiƯm khÝ hidro halogenua (HX) ®ỵc ®iỊu chÕ tõ ph¶n øng sau : NaX (r¾n) + H2SO4 ( ®Ỉc ) HX + NaHSO4 ( Hc Na2SO4 ) ... FeS2, H2O, kh«ng khÝ (c¸c ®iỊu kiƯn cÇn thiÕt cã ® ) cã thĨ ®iỊu chÕ ®ỵc d·y nh÷ng chÊt nµo díi ®©y: A H2SO4, Fe2(SO 4)3 , FeSO4, Fe B FeSO4, Fe(OH)3 C H2SO4, Fe(OH)3 D H2SO4, Fe(OH)2 14 S cã thĨ t¸c ... M D kÕt qu¶ kh¸c b % khèi lỵng MgO vµ Al2O3 lµ : A .( 40; 60 ) B .( 28,17 ; 71,83 ) C .( 32,54 ; 67,4 6) D KÕt qu¶ kh¸c 19 Hoµ tan 3,2 gam oxit M2On mét lỵng võa ®đ dd H2SO4 10% thu ®ỵc dd mi sunfat...
 • 16
 • 291
 • 17

Bai tap Olympia lan 5

Bai tap Olympia lan 5
... real value of the plan 14 I have got a spare room, so I can put you…………if you’re ever her again 15 Alan was very unhappy when his marriage broke……… two years ago Fill in the blanks with a, an or ... or 11 A future B ecology C balance D population 12 A fact B must C fault D and 13 A planet B atmosphere C anywhere D surface 14 A full B stained C breathing D only 15 A even B recycled C littered ... telephoned for a skilled (12)……… He came and (13)………it for us And he (14)………$ 85 for ( 15) ………the job 10 11 12 13 14 15 A in A there A so A oil A electricity A difficulty A electronic A of A into...
 • 21
 • 257
 • 3

bai tap hoa phan 3 ( de 21--> 30)

bai tap hoa phan 3 ( de 21--> 30)
... đồng phân lập thể? CH3CCH (I), CH 3CH=CHCH3 (II), CH3CHBrCH2CH3 (IV), CH3CH9OH)CH3 (V), A (II) B (II) (VI) (CH 3) 2CHCH2CH3 (III), CHCl=CH2 (VI) C (II) (IV) D (II), (III), (IV) (V) Câu 42: CTPT ankan ... Phản ứng sau phản ứng oxi hoá khử A (NH4)2CO3 t0 2NH3 + CO2 + H2O B 4NH3 + Zn(OH)2 [Zn(NH3)4](OH)2 C 2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 D 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2O Câu 25: Đun nóng 4,6g Na với 1,55g ... 1s22s2 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Câu 2: Loại quặng có thành phần chủ yếu Fe2O3 gọi là: A manhêtit B xiđêrit C pirit D hemantit Câu 3: Trong...
 • 71
 • 386
 • 4

Bai tap cuoi tuan 3

Bai tap cuoi tuan 3
...
 • 2
 • 2,977
 • 130

Bài tập Mai Lan Hương

Bài tập Mai Lan Hương
... change of plan I _ a knew about the change of plan b am not known about the change of plan c was told about the change of plan d didn't know about the change of plan Nigel felt ... video 'Good luck When will you be here?' `Tomorrow My plane at 7:00, so I you about 8:00.' a will land/ see b lands/ will see c is landing/ am going to see 'I'm just going out to get a paper.' ... English/ so/ he/ the language/ speak/ well a Son was learning the language for four years, so he can speak English quite well b Son has spoken English for four years, so he learned the language quite...
 • 166
 • 7,994
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập mai lan hương 8 unit 3bài tập toán lớp 3bài tập halogenbài tập mạch điện 3 phabài tập dân sự 3bài tập giải tích 3hướng dẫn sử dụng phần mềm ENDNOTE trong quản lí và trích dẫn tài liệuTội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaCông tác định giá các dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cũ ở Hà nội tại công ty cổ phần Bất động sản Dầu khĐa dạng hoá dịch vụ tài chính cho xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt namĐa dạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hải PhòngĐảm bảo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 1( EVNGENCO 1)Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt NamĐào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sở hữu nhà nước thuộc ngành Công nghiệp tỉnh Hà TâyĐào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.PDFĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát giai đoạn 2008-2020Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.PDFĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt namTHIẾT KẾ PHẦN MỀMgiáo trình tin học đại cương tập 3CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNGBachelor of AccountingAcademic Writing Guide Part 2 - Assignment TypesFair Value Accounting And Reporting DisclosuresReducing Employee Turnover in the Big Four Public Accounting FirmValue Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập