De va HDC HSG TP 11 2010

De va HDC HSG TP 11 2010

De va HDC HSG TP 11 2010
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC: Đề gồm có hai (2) ... thái cân bằng: x3 = 0,40 , x1 = 0,15 , x2 = 0,45 0,4 = 1,3.10 −4 0,15 × 0,45 × 300 Từ phương trình Van’t Hoff ta có : 1,3.10 −4 − 9,2.10  1  = ×  −  ⇒ T2 = 554K tức 2810C ln −5 8,314 8,14.10...
 • 7
 • 87
 • 0

đề HDC HSG 12 năm 2009-2010

đề và HDC HSG 12 năm 2009-2010
... (3,0) Giả sử f(x) thỏa mãn đề , tức là: (1)  f (1) = 2010  2 ( a − b) f (a + b) − (a + b) f (a − b) = 4ab(a − b ), ∀a, b...
 • 3
 • 105
 • 0

đề hdc hsg 12v2(2010-2011)

đề và hdc hsg 12v2(2010-2011)
... + y ( 2x − y ) = ⇔  ÷ x  y  y = − x TH1: y = − x < Từ (2) suy y > ( vô lí) TH2: y = x Thay vào (2), ta có: ( (1) ⇔ 2x ( ) ( x + − = 3x2 + ⇔ x − ) ) 2,5 điểm 0,25 0,5 0,25 x + = x (2) nghiệm...
 • 5
 • 126
 • 0

Gián án Đề HDC HSG toán 9 (Quế Sơn 10-11)

Gián án Đề và HDC HSG toán 9 (Quế Sơn 10-11)
... 0,50 49 2 Có : (22 + 52 )(x2 + y2 ) ≥ (2x + 5y)2 = 49 ⇔ x + y ≥ 29 0,25 14   x = 29  y = 5x Dấu ‘= ‘ xảy 2 x + y = ⇔  35  y = 29  14   x = 29 49 Kết luận : A có giá trị nhỏ  35 29 y ... cho 48 UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT 0,25 0,25 0,25 KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG ... diện tích số đo chu vi Hãy tìm số đo cạnh UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Toán HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG II Bài 1:(2.0 điểm) (a2 + b2 )(x2...
 • 8
 • 154
 • 0

Gián án Đề HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)

Gián án Đề và HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)
... 0,25 0,50 UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG II Bài ... U2 U2 4U = Tương tự: P4 = P5 = ; P1 = ; P2 = P3 = 4R 9R R R2 0,50 0,25 0,25 U 9R Công suất toàn mạch: P= 0,25 U2   13 U 1 + + +  = R  9 R U đm 220 = Tính điện trở bóng đèn: R = Pđm 75 0,25 ... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I...
 • 8
 • 264
 • 4

Tài liệu Đề HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)

Tài liệu Đề và HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)
... vôn kế tăng UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN PHÒNG GD&ĐT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG II Bài ... U2 4U U2 = Tương tự: P4 = P5 = ; P1 = ; P2 = P3 = 4R 9R 9R R R2 0,50 0,25 0,25 Công suất toàn mạch: P= 0,25 U2   13 U 1 + + +  = R  9 R U đm 220 = Tính điện trở bóng đèn: R = Pđm 75 0,25 ... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I...
 • 8
 • 230
 • 0

Đề thi - HDC HSG Hóa 11 năm 2009

Đề thi - HDC HSG Hóa 11 năm 2009
... CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 11 NĂM HỌC 200 8-2 009 Điểm tổng Câu I (2 đ) Câu II (3,5 đ) Nội dung +) Có thể chọn: N2; H2; O2 thực phản ứng sau +) H2 + O2; N2 + H2; NH3 + O2; NO + O2 + H2O; NH3 + HNO3 1) - ... oxi hóa cho viết P.T.P.Ư dãy chuyển hóa: CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO2 1/ Viết P.T.P.Ư cân +) C2H2 + 2,5O2  2CO2 + H2O; +) CnH2n-1Cl + 0,5(3n-1)O2  nCO2 + (n-1)H2O + HCl Xác định số mol C2H2 CnH2n-1Cl ... tổng ne nhận NO 3- SO42 tổng ne cho = a + 2b (*) Mà: SO4 2- + 4H+ + 2e  SO2 + 2H2O  số mol e SO4 2- nhận = 2.nSO2 = 2.0,05 = 0,1 (mol) NO 3- + 2H+ + 1e  NO2 + H2O  số mol e NO 3- nhận = nNO2 =...
 • 3
 • 140
 • 4

Đề HDC HSG lớp 9_2005

Đề và HDC HSG lớp 9_2005
... thức trị rõ rệt, phong trào u nước nhiều tầng lớp khác sơi kết thành sóng dân tộc, dân chủ mạnh m khắp nước ( 0,5 điểm) Trang - HDC âãư chênh thỉïc HSG låïp THCS - Män Sỉí Vng I (khọa 03/3/2005) ... chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ kỷ XVIII HƯÅÏNG DẪN CHẤM ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC HSG VĂN HỐ LỚP - THCS MƠN: LỊCH SỬ - VỊNG Khọa ngy 03 thạng nàm 2005 -Câu 1: (2,5 điểm) ... của chủ nghĩa xã hội khoa học” SÅÍ GIẠO DỦC-ÂO TẢO LÅÏP THCS QUNG TRË ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC 2005 ĐỀ THI CHN HSG VĂN HỌA MƠN: LỊCH SỬ ( vòng 2) Khọa thi ngy 04 thạng nàm THỜI GIAN: 150 (khäng kãø giao...
 • 10
 • 176
 • 0

Đề HDC HSG Toán THPT_03

Đề và HDC HSG Toán THPT_03
... âiãøm 0,5 âiãøm a = 1>   − 1− − 1+ < m<  ∆'= m + m − 1< ⇔ 2  0,75 âiãøm Trang - HDC âãư chênh thỉïc k thi HSG Toạn BTTH (Khọa ngy 24/12/2003) b) y’ < våïi mi x ∈ (0, 1) v chè khi:  f' 0)( ... (d) l: S= A( −1) + B +1 + A + B +1 A +B A2 +B2 = − A +1 + B +1 = − A + B 2 Trang - HDC âãư chênh thỉïc k thi HSG Toạn BTTH (Khọa ngy 24/12/2003) (Vç − A + ≥ 0, B + ≥ 0) 0,5 âiãøm ⇒ S = S( x ) ... HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC MÄN TOẠN K THI HSG BTTH NÀM HC 2003 - 2004 (Khọa thi ngy 24 thạng 12 nàm 2003) Bi 1: (3 âiãøm) ( ) y = sin− −...
 • 5
 • 135
 • 0

Đề HDC HSG THPT Hóa_03

Đề và HDC HSG THPT Hóa_03
... H2O/Zn N −H2O Viãút cäng thỉïc cáúu tảo ca cạc cháút tỉì X → N HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHN ÂÄÜI TUØN HSG THI QÚC GIA MÄN HỌA HC LÅÏP 12 (Khọa ngy 26/11/2003) Cáu 1: (3,75 âiãøm) 1/ (1,25â) Kê hiãûu ... NH3NO3 + O2 → CO2↑ +3H2O + N2 Cäúc B l múi nirat ca kim loải mảnh (trỉåïc Mg) Tiãúp trang Trang - HDC âãư chn âäüi tuøn thi qúc gia - Män họa 12 (khọa thi 26/11/2003) Vê dủ KNO2 + O2 KNO3 KNO2 + ... âäü ca cháút áúy chia cho näưng âoo tiãu chøn Hoảt âäü ca cháút ràõn = 2+ + Tiãúp trang Trang - HDC âãư chn âäüi tuøn thi qúc gia - Män họa 12 (khọa thi 26/11/2003) [ ] [ 0,059616 a Zn 2+ a[ Ag...
 • 6
 • 115
 • 0

Đề HDC HSG THPT Địa_04

Đề và HDC HSG THPT Địa_04
... HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHN ÂÄÜI TUØN HSG THI QÚC GIA MÄN VÁÛT LÊ LÅÏP 12 (Khọa ngy 25/11/2003) Cáu 1: (3,5 âiãøm) Gäưm cạc u cáưu sau: ... âäúi, tuût âäúi v khê ạp: + Âäü cao tỉång âäúi: (32°C − 23°C) : 0,6 × 100m = 1500m 0,5 â Trang - HDC Âëa l chn vo âäüi tuøn thi Qúc gia (khọa 26/11/2003) + Âäü cao tuût âäúi: (760 mmHg − 607,5 ... lao âäüng 65.060.000 ngỉåìi − 4.619.000 = 60.440.000 ngỉåìi Tøi th täúi âa: 80 - 84 tøi Trang - HDC Âëa l chn vo âäüi tuøn thi Qúc gia (khọa 26/11/2003) Cạch cho âiãøm: • näüi dung vãư âàûc âiãøm...
 • 4
 • 140
 • 0

Đề HDC HSG THPT Lí

Đề và HDC HSG THPT Lí
... Tờnh cổồỡng õọỹ doỡng õióỷn chaỷy qua caùc cung dỏy dỏựn theo goùc HặẽNG DN CHM ệ CHOĩN ĩI TUYỉN HSG THI QUC GIA MN VT Lấ LẽP 12 (Khoùa ngaỡy 26/11/2003) Sồ lổồỹc caùch giaới vaỡ bióứu õióứm Baỡi ... troỹng lổồỹng cuớa quaớ cỏửu 0,25õ ( n o Vo ) D 02 g = Vo D 01 g noD02 = D01 (3) 0,25õ Trang - HDC õóử choỹn vaỡo õọỹi tuyóứn thi Quọỳc gia mọn Vỏỷt lờ 12 (khoùa 26/11/2003) - Tổồng tổỷ ồớ t ... U lóỷch pha mọỹt goùc tg1 = so vồùi U = 45 1 =1 C = RC R 0,25õ F Thay sọỳ: C = 66,67 Trang - HDC õóử choỹn vaỡo õọỹi tuyóứn thi Quọỳc gia mọn Vỏỷt lờ 12 (khoùa 26/11/2003) Baỡi 4: (2,5 õióứm)...
 • 5
 • 161
 • 0

Đề HDC HSG THPT HoaV1_03

Đề và HDC HSG THPT HoaV1_03
... (C = 12 ; O = 16 ; Al = 27 ; Cu = 64 ; Fe = 56) HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ THI HSG VÀN HỌA LÅÏP 12 - MÄN HỌA V1 (Khọa thi ngy 11/11/2003) Cáu 1: (2 âiãøm) 11 a- Âàût Zx l säú ... →2KNO2 + Mn(NO3)2 + 2H2O 0,125â 2- 4KMnO4 + Mn(OH)2 + 6KOH →5K2MnO4 + 4H2O 0,125â Trang - HDC k thi HSG Män Họa Vng (khọa ngy 11/11/2003 3- MnCl2 + 2KOH → Mn(OH)2↓ + 2KCl 4- MnCl2 + 2AgNO3 → ... Al2O3 âp 950°C 4-5V 2Al + 3/2O2↑ -Tạch âụng mäùi cháút: 0,25 âiãøm x cháút = âiãøm Trang - HDC k thi HSG Män Họa Vng (khọa ngy 11/11/2003 2/ a- H ClO < H ClO2 < H ClO3 < H ClO4 -Khi säú ngun tỉí...
 • 7
 • 120
 • 0

đề HDC HSG Ha noi

đề và HDC HSG Ha noi
... trung bình hỗn hợp > ( M He) Mtbspứ = 54,88X/(14,44X -2a) > a > 0,36X hay a/X > 0,36 Hỗn hợp trở nên nặng He a/X > 0,36 Hay hiệu suất phản ứng: 36% < h 100% Câu II 4,0 điểm 2-1/ 2,0 điểm Hoà ... +3,92).100%/ (22,68 + 3,92 + 49,8) = 34,82% 2-2/ 2,0 điểm Cho m gam bột Cu vào dung dịch chứa 10,2 gam AgNO3, khuấy kỹ, thêm vào dung dịch H2SO4 loãng đun nóng nhẹ tới phản ứng hoàn toàn thu đợc 8,8 ... H2S CnH2n+2 x y x:y = 1: Khối lợng kết tủa 217x + 197yn = 17,93 Theo (1),(4),(6) x = 0,01 Thay vào tìm n = ankan C2H6 Câu IV 6,0 điểm 4-1/ 2,0 điểm Cho sơ đồ biến hoá sau: C2H3O2Na(chất D)...
 • 8
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de dap an hsg li 11đề kiểm tra hsg lớp 11de thi chon hsg sinh 11bài soạn de va da hsg casio tỉnh hà tĩnhde thi thu hsg ly 11chuyên đề bồi dưỡng hsg sinh 11các chuyên đề ôn thi hsg toán 11đề và da hsg hóa 9đề thi chọn hsg hoá 11de va ma tran hinh 11đề và đáp an toán 11đề thi và đáp án hsg lớp 11 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde va dap an hsg 11 ly vinh phuccác đề câu hỏi đại số và hình học lớp 11đề và đáp án môn toán khối b năm 2010Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học hình học không gian lớp 12 THPT chương trình nâng caoMột số quan niệm đạo đức học phương tây hiện đại và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nayKhảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía bắc giai đoạn 2010-2020Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngLY THUYET HOA CO DONG TRONG 300 CAU TRAC NGHIEM CO GIAI CHI TIET121 bài TOÁN TRẮC NGHIỆM THỰC tếNgữ pháp tổng hợp ngắn gọn, dễ hiểuTỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO kì THI TOEIC PART 7Đề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệuMỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ 10 ÁN LỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOChuyên đề môn Tin họcLich su THCS nguyen dinh dung THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS bui van thanh THCS nguyet an ngoc lacTÌM HIỂU LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTìm hiểu các biểu hiện rối loạn lo âu ở sinh viên trường Đại học Lao động Xã hộiNgu van THCS nguyen xuan nam THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS le vu son THCS nguyet an ngoc lacPhương pháp giải một số bài tập vật lí thống kêQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng Tại Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của Công ty Cổ phần Đầu tư F-Leage tại Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập