De va HDC HSG TP 11 2010

De va HDC HSG TP 11 2010

De va HDC HSG TP 11 2010
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC: Đề gồm có hai (2) ... thái cân bằng: x3 = 0,40 , x1 = 0,15 , x2 = 0,45 0,4 = 1,3.10 −4 0,15 × 0,45 × 300 Từ phương trình Van’t Hoff ta có : 1,3.10 −4 − 9,2.10  1  = ×  −  ⇒ T2 = 554K tức 2810C ln −5 8,314 8,14.10...
 • 7
 • 192
 • 0

đề HDC HSG 12 năm 2009-2010

đề và HDC HSG 12 năm 2009-2010
... (3,0) Giả sử f(x) thỏa mãn đề , tức là: (1)  f (1) = 2010  2 ( a − b) f (a + b) − (a + b) f (a − b) = 4ab(a − b ), ∀a, b...
 • 3
 • 127
 • 0

đề hdc hsg 12v2(2010-2011)

đề và hdc hsg 12v2(2010-2011)
... + y ( 2x − y ) = ⇔  ÷ x  y  y = − x TH1: y = − x < Từ (2) suy y > ( vô lí) TH2: y = x Thay vào (2), ta có: ( (1) ⇔ 2x ( ) ( x + − = 3x2 + ⇔ x − ) ) 2,5 điểm 0,25 0,5 0,25 x + = x (2) nghiệm...
 • 5
 • 142
 • 0

Gián án Đề HDC HSG toán 9 (Quế Sơn 10-11)

Gián án Đề và HDC HSG toán 9 (Quế Sơn 10-11)
... 0,50 49 2 Có : (22 + 52 )(x2 + y2 ) ≥ (2x + 5y)2 = 49 ⇔ x + y ≥ 29 0,25 14   x = 29  y = 5x Dấu ‘= ‘ xảy 2 x + y = ⇔  35  y = 29  14   x = 29 49 Kết luận : A có giá trị nhỏ  35 29 y ... cho 48 UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT 0,25 0,25 0,25 KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG ... diện tích số đo chu vi Hãy tìm số đo cạnh UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Toán HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG II Bài 1:(2.0 điểm) (a2 + b2 )(x2...
 • 8
 • 168
 • 0

Gián án Đề HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)

Gián án Đề và HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)
... 0,25 0,50 UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG II Bài ... U2 U2 4U = Tương tự: P4 = P5 = ; P1 = ; P2 = P3 = 4R 9R R R2 0,50 0,25 0,25 U 9R Công suất toàn mạch: P= 0,25 U2   13 U 1 + + +  = R  9 R U đm 220 = Tính điện trở bóng đèn: R = Pđm 75 0,25 ... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I...
 • 8
 • 298
 • 4

Tài liệu Đề HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)

Tài liệu Đề và HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)
... vôn kế tăng UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN PHÒNG GD&ĐT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG II Bài ... U2 4U U2 = Tương tự: P4 = P5 = ; P1 = ; P2 = P3 = 4R 9R 9R R R2 0,50 0,25 0,25 Công suất toàn mạch: P= 0,25 U2   13 U 1 + + +  = R  9 R U đm 220 = Tính điện trở bóng đèn: R = Pđm 75 0,25 ... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I...
 • 8
 • 258
 • 0

Đề thi - HDC HSG Hóa 11 năm 2009

Đề thi - HDC HSG Hóa 11 năm 2009
... CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 11 NĂM HỌC 200 8-2 009 Điểm tổng Câu I (2 đ) Câu II (3,5 đ) Nội dung +) Có thể chọn: N2; H2; O2 thực phản ứng sau +) H2 + O2; N2 + H2; NH3 + O2; NO + O2 + H2O; NH3 + HNO3 1) - ... oxi hóa cho viết P.T.P.Ư dãy chuyển hóa: CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO2 1/ Viết P.T.P.Ư cân +) C2H2 + 2,5O2  2CO2 + H2O; +) CnH2n-1Cl + 0,5(3n-1)O2  nCO2 + (n-1)H2O + HCl Xác định số mol C2H2 CnH2n-1Cl ... tổng ne nhận NO 3- SO42 tổng ne cho = a + 2b (*) Mà: SO4 2- + 4H+ + 2e  SO2 + 2H2O  số mol e SO4 2- nhận = 2.nSO2 = 2.0,05 = 0,1 (mol) NO 3- + 2H+ + 1e  NO2 + H2O  số mol e NO 3- nhận = nNO2 =...
 • 3
 • 174
 • 4

Đề HDC HSG lớp 9_2005

Đề và HDC HSG lớp 9_2005
... thức trị rõ rệt, phong trào u nước nhiều tầng lớp khác sơi kết thành sóng dân tộc, dân chủ mạnh m khắp nước ( 0,5 điểm) Trang - HDC âãư chênh thỉïc HSG låïp THCS - Män Sỉí Vng I (khọa 03/3/2005) ... chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ kỷ XVIII HƯÅÏNG DẪN CHẤM ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC HSG VĂN HỐ LỚP - THCS MƠN: LỊCH SỬ - VỊNG Khọa ngy 03 thạng nàm 2005 -Câu 1: (2,5 điểm) ... của chủ nghĩa xã hội khoa học” SÅÍ GIẠO DỦC-ÂO TẢO LÅÏP THCS QUNG TRË ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC 2005 ĐỀ THI CHN HSG VĂN HỌA MƠN: LỊCH SỬ ( vòng 2) Khọa thi ngy 04 thạng nàm THỜI GIAN: 150 (khäng kãø giao...
 • 10
 • 193
 • 0

Đề HDC HSG Toán THPT_03

Đề và HDC HSG Toán THPT_03
... âiãøm 0,5 âiãøm a = 1>   − 1− − 1+ < m<  ∆'= m + m − 1< ⇔ 2  0,75 âiãøm Trang - HDC âãư chênh thỉïc k thi HSG Toạn BTTH (Khọa ngy 24/12/2003) b) y’ < våïi mi x ∈ (0, 1) v chè khi:  f' 0)( ... (d) l: S= A( −1) + B +1 + A + B +1 A +B A2 +B2 = − A +1 + B +1 = − A + B 2 Trang - HDC âãư chênh thỉïc k thi HSG Toạn BTTH (Khọa ngy 24/12/2003) (Vç − A + ≥ 0, B + ≥ 0) 0,5 âiãøm ⇒ S = S( x ) ... HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHÊNH THỈÏC MÄN TOẠN K THI HSG BTTH NÀM HC 2003 - 2004 (Khọa thi ngy 24 thạng 12 nàm 2003) Bi 1: (3 âiãøm) ( ) y = sin− −...
 • 5
 • 155
 • 0

Đề HDC HSG THPT Hóa_03

Đề và HDC HSG THPT Hóa_03
... H2O/Zn N −H2O Viãút cäng thỉïc cáúu tảo ca cạc cháút tỉì X → N HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHN ÂÄÜI TUØN HSG THI QÚC GIA MÄN HỌA HC LÅÏP 12 (Khọa ngy 26/11/2003) Cáu 1: (3,75 âiãøm) 1/ (1,25â) Kê hiãûu ... NH3NO3 + O2 → CO2↑ +3H2O + N2 Cäúc B l múi nirat ca kim loải mảnh (trỉåïc Mg) Tiãúp trang Trang - HDC âãư chn âäüi tuøn thi qúc gia - Män họa 12 (khọa thi 26/11/2003) Vê dủ KNO2 + O2 KNO3 KNO2 + ... âäü ca cháút áúy chia cho näưng âoo tiãu chøn Hoảt âäü ca cháút ràõn = 2+ + Tiãúp trang Trang - HDC âãư chn âäüi tuøn thi qúc gia - Män họa 12 (khọa thi 26/11/2003) [ ] [ 0,059616 a Zn 2+ a[ Ag...
 • 6
 • 133
 • 0

Đề HDC HSG THPT Địa_04

Đề và HDC HSG THPT Địa_04
... HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ CHN ÂÄÜI TUØN HSG THI QÚC GIA MÄN VÁÛT LÊ LÅÏP 12 (Khọa ngy 25/11/2003) Cáu 1: (3,5 âiãøm) Gäưm cạc u cáưu sau: ... âäúi, tuût âäúi v khê ạp: + Âäü cao tỉång âäúi: (32°C − 23°C) : 0,6 × 100m = 1500m 0,5 â Trang - HDC Âëa l chn vo âäüi tuøn thi Qúc gia (khọa 26/11/2003) + Âäü cao tuût âäúi: (760 mmHg − 607,5 ... lao âäüng 65.060.000 ngỉåìi − 4.619.000 = 60.440.000 ngỉåìi Tøi th täúi âa: 80 - 84 tøi Trang - HDC Âëa l chn vo âäüi tuøn thi Qúc gia (khọa 26/11/2003) Cạch cho âiãøm: • näüi dung vãư âàûc âiãøm...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề HDC HSG THPT Lí

Đề và HDC HSG THPT Lí
... Tờnh cổồỡng õọỹ doỡng õióỷn chaỷy qua caùc cung dỏy dỏựn theo goùc HặẽNG DN CHM ệ CHOĩN ĩI TUYỉN HSG THI QUC GIA MN VT Lấ LẽP 12 (Khoùa ngaỡy 26/11/2003) Sồ lổồỹc caùch giaới vaỡ bióứu õióứm Baỡi ... troỹng lổồỹng cuớa quaớ cỏửu 0,25õ ( n o Vo ) D 02 g = Vo D 01 g noD02 = D01 (3) 0,25õ Trang - HDC õóử choỹn vaỡo õọỹi tuyóứn thi Quọỳc gia mọn Vỏỷt lờ 12 (khoùa 26/11/2003) - Tổồng tổỷ ồớ t ... U lóỷch pha mọỹt goùc tg1 = so vồùi U = 45 1 =1 C = RC R 0,25õ F Thay sọỳ: C = 66,67 Trang - HDC õóử choỹn vaỡo õọỹi tuyóứn thi Quọỳc gia mọn Vỏỷt lờ 12 (khoùa 26/11/2003) Baỡi 4: (2,5 õióứm)...
 • 5
 • 192
 • 0

Đề HDC HSG THPT HoaV1_03

Đề và HDC HSG THPT HoaV1_03
... (C = 12 ; O = 16 ; Al = 27 ; Cu = 64 ; Fe = 56) HỈÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃƯ THI HSG VÀN HỌA LÅÏP 12 - MÄN HỌA V1 (Khọa thi ngy 11/11/2003) Cáu 1: (2 âiãøm) 11 a- Âàût Zx l säú ... →2KNO2 + Mn(NO3)2 + 2H2O 0,125â 2- 4KMnO4 + Mn(OH)2 + 6KOH →5K2MnO4 + 4H2O 0,125â Trang - HDC k thi HSG Män Họa Vng (khọa ngy 11/11/2003 3- MnCl2 + 2KOH → Mn(OH)2↓ + 2KCl 4- MnCl2 + 2AgNO3 → ... Al2O3 âp 950°C 4-5V 2Al + 3/2O2↑ -Tạch âụng mäùi cháút: 0,25 âiãøm x cháút = âiãøm Trang - HDC k thi HSG Män Họa Vng (khọa ngy 11/11/2003 2/ a- H ClO < H ClO2 < H ClO3 < H ClO4 -Khi säú ngun tỉí...
 • 7
 • 142
 • 0

đề HDC HSG Ha noi

đề và HDC HSG Ha noi
... trung bình hỗn hợp > ( M He) Mtbspứ = 54,88X/(14,44X -2a) > a > 0,36X hay a/X > 0,36 Hỗn hợp trở nên nặng He a/X > 0,36 Hay hiệu suất phản ứng: 36% < h 100% Câu II 4,0 điểm 2-1/ 2,0 điểm Hoà ... +3,92).100%/ (22,68 + 3,92 + 49,8) = 34,82% 2-2/ 2,0 điểm Cho m gam bột Cu vào dung dịch chứa 10,2 gam AgNO3, khuấy kỹ, thêm vào dung dịch H2SO4 loãng đun nóng nhẹ tới phản ứng hoàn toàn thu đợc 8,8 ... H2S CnH2n+2 x y x:y = 1: Khối lợng kết tủa 217x + 197yn = 17,93 Theo (1),(4),(6) x = 0,01 Thay vào tìm n = ankan C2H6 Câu IV 6,0 điểm 4-1/ 2,0 điểm Cho sơ đồ biến hoá sau: C2H3O2Na(chất D)...
 • 8
 • 271
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de dap an hsg li 11đề kiểm tra hsg lớp 11de thi chon hsg sinh 11bài soạn de va da hsg casio tỉnh hà tĩnhde thi thu hsg ly 11chuyên đề bồi dưỡng hsg sinh 11các chuyên đề ôn thi hsg toán 11đề và da hsg hóa 9đề thi chọn hsg hoá 11de va ma tran hinh 11đề và đáp an toán 11đề thi và đáp án hsg lớp 11 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde va dap an hsg 11 ly vinh phuccác đề câu hỏi đại số và hình học lớp 11đề và đáp án môn toán khối b năm 2010Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016THAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCHoạt động thương mại – truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)Tham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIThiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn hợpBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sởBài tham luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dụcBài thuyết trình virusGiáo án điện tử Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiênKhông gian văn hóa cồng chiêng tây nguyênCách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta tiểu luận cao họcNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laBÀI dự THI tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 ở thành phố Hà Nội (gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)Phân loại sản phẩmNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnNHẬN DẠNG BAR CODETÌM HIỂU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập