PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chuyên đề giảng dạy hóa học trường phổ thông - phương pháp dạy học về hydrocacbon no

Chuyên đề giảng dạy hóa học ở trường phổ thông - phương pháp dạy học về hydrocacbon no
... Sửu (2010), Phương pháp dạy học môn hóa học trường PT, Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Cương (2007), Những phương pháp dạy học hóa học trường Phổ thông Đại học, NXBGD Sách giáo khoa hóa học 11 nâng ... CHỨA LK σ (HC no) MẠCH HỞ (ankan) PƯ THẾ PƯ TÁCH MẠCH VÒNG (xicloankan) PƯ THẾ PƯ CỘNG MỞ VÒNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 4.1 Phương pháp trực quan, kết hợp đàm thoại gợi mở 4.2 Phương pháp thuyết trình ... CH4 -1 62 -1 83 0.415 CH3CH3 -8 8 -1 83 0.561 CH3CH2CH3 -4 2 -1 88 0.583 CH3[CH2]2CH3 -0 .5 -1 39 0.579 CH3[CH2]3CH3 36 -1 30 0.626 CH3[CH2]4CH3 69 -9 5 0.660 CH3[CH2]5CH3 98 -9 1 0.683 CH3[CH2]6CH3 128 -5 7...
 • 25
 • 81
 • 0

TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... thức tích hợp GDBVMT GD tổng thể nhằm trang bị kiến thức MT cho HS thông qua môn hóa học cho phù hợp với đối tượng, cấp học Việc đưa kiến thức GDBVMT vào hóa học thuận lợi hiệu hình thức tích hợp ... thải môi trường khoảng 4000 SO2 khoảng 80.000 xỉ pirit Ô nhiễm đất phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật Loại ô nhiễm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật gây ra, chất tăng trưởng ... ghép a .Tích hợp Tích hợp cách kết hợp cách có hệ thống kiến thức hóa học với kiến thức BVMT cách hài hòa, thống Ví dụ giảng “Lưu huỳnh, khí H2S, số oxit lưu huỳnh”, song song với việc giảng dạy...
 • 18
 • 5,616
 • 220

ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ HÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI VIỆC GIẢNG DẠY HÓA HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG pot

ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ HÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI VIỆC GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG pot
... nhôm vào 550 mL dung dịch HCl 0,2M thu dung dịch A Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5 M cần thêm vào dung dịch A để thu 0,78 gam kết tủa Cõu 32: Một hỗn hợp A gồm Ba Al Cho m gam A tác dụng với ... với 250 ml dung dịch NaOH amol/lít thu 500ml dung dịch có pH = 12 Cõu 28: Tính a Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2 M; HCl 0,3M với thể tich dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho tác dụng với ... B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau tác dụng với 300ml dung dịch A dung dịch có pH = Cõu 29: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời...
 • 162
 • 412
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG pot

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG pot
... GIẢNG NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC VÀ MỘT MÔN HỌC Lí luận dạy học hoá học ngành ... xác định phương pháp dạy học thích hợp 43 CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG §1 ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC 1.1 Định ... HỌC 1.1 Định nghĩa phân loại phương pháp dạy hoá hoá học 1/ Định nghĩa phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy phương pháp hoc - Phương pháp dạy: Cách thức hoạt động thầy...
 • 124
 • 481
 • 18

MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG “
... trường II THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Vai trò, ý nghĩa thí nghiệm hoá học dạy học hoá học[ 11],[13] Thí nghiệm hoá học có ý nghĩa to lớn dạy học hoá học, nã giữ vai ... Đó vấn đề: - Một xu hướng đổi phương pháp dạy học hoá học trường phổ thông phương pháp dạy học tích cực áp dụng - Vai trò, ý nghĩa thí nghiệm hoá học dạy học hoá học; yêu cầu sư phạm thí nghiệm ... cứu, áp dụng dạy học môn học coi phương hướng dạy học tích cực Ta xét quan điểm, tiếp cận thử nghiệm áp dụng nước ta dùng làm sở cho việc đổi PPDH hoá học: 2.1 Dạy học hướng vào người học Đây quan...
 • 28
 • 65
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... Đó vấn đề: - Một sè xu hướng đổi phương pháp dạy học hoá học trường phổ thông phương pháp dạy học tích cực áp dụng - Vai trò, ý nghĩa thí nghiệm hoá học dạy học hoá học; yêu cầu sư phạm thí nghiệm ... ý nghĩa thí nghiệm hoá học dạy học hoá học[ 11],[13] Thí nghiệm hoá học có ý nghĩa to lớn dạy học hoá học, nã giữ vai trò việc thực nhiệm vụ việc dạy học hoá học trường phổ thông lÝ sau đây: - ... cứu, áp dụng dạy học môn học coi phương hướng dạy học tích cực Ta xét quan điểm, tiếp cận thử nghiệm áp dụng nước ta dùng làm sở cho việc đổi PPDH hoá học: 2.1 Dạy học hướng vào người học Đây quan...
 • 28
 • 53
 • 0

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương IV Phương pháp dạy học các bài về chất và nguyên tố hóa học, học phần Phương pháp dạy học Hóa học trường phổ thông

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương IV Phương pháp dạy học các bài về chất và nguyên tố hóa học, học phần Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ thông
... kế tập tình chương IV: Phương pháp dạy học chất nguyên tố hóa học học phần Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông Hệ thống tư liệu thực tiễn dùng xây dựng tập tình học phần phương pháp dạy ... BTTH chương IV: Phương pháp dạy học chất nguyên tố + Thực trạng việc xây dựng BTTH Xây dựng tập tình học phần phương pháp dạy học + Nêu đặc điểm học phần phương pháp dạy học hóa học chất nguyên tố ... IV: Phương pháp dạy học dạy chất nguyên tố hóa học học phần phương pháp dạy học hóa học Bài Vị trí nhiệm vụ chung dạy chất nguyên tố hóa học chương trình hóa học phổ thông Bài Nguyên tắc chung...
 • 86
 • 151
 • 0

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương Phương pháp dạy học về Hóa học hữu cơ, học phần Phương pháp dạy học Hóa học trường phổ thông (KL07404)

Xây dựng bài tập tình huống trong dạy học chương Phương pháp dạy học về Hóa học hữu cơ, học phần Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ thông (KL07404)
... giải thực tiễn dạy học 14 CHƢƠNG XÂY DỰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƢƠNG V “PPDH VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ” TRONG HỌC PHẦN “PPDH HÓA HỌC TRƢỜNG PHỔ THÔNG” 2.1 Đặc điểm học phần “PPDH hóa học trƣờng PT” ... “PPDH hóa học hữu cơ”, học phần PPDH hóa học trƣờng PT 2.2.3 Phân loại số BTTH Chương V: PPDH hóa học hữu cơ”, học phần “PPDH hóa học trường phổ thông 2.2.3.1 Phân loại tập tình học phần PPDH hóa ... 1.2 Phƣơng pháp dạy học tình 1.2.1 Những phương pháp dạy học tích cực 1.2.2 Phương pháp tình 1.2.2.1 Khái niệm phương pháp dạy học tình huống/ dạy học tập tình ...
 • 90
 • 354
 • 2

skkn PHƯƠNG PHÁP dạy học dự án TRONG dạyhọc hóa học TRƯỜNG PHỔ THÔNG

skkn PHƯƠNG PHÁP dạy học dự án TRONG dạy và học hóa học ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... Vậy “ Phương pháp dạy học dự án ?” , áp dụng phương pháp dạy học dự án vào dạng áp dụng ? Sau vào tìm hiểu B NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN I Khái ... mặt phương pháp dạy học, đưa trình đào tạo gắn liền với thực tiễn lao động sống Một phương pháp dạy học có khả khắc phục hạn chế phương pháp dạy học truyền thống , phương pháp dạy học dự án ... cần học có ý nghĩa • HS lĩnh hội kiến thức kĩ thông qua trình giải tập tình gắn với thực tiễn - dự án • Kết thúc dự án cho sản phẩm II So sánh dạy học dựa vấn đề dạy học dựa dự án DẠY HỌC DỰA...
 • 76
 • 38
 • 0

Những biện pháp gây hứng thú trong dạy học hóa học trường Phổ thông

Những biện pháp gây hứng thú trong dạy học hóa học ở trường Phổ thông
... dạy học hóa học trường phổ thông - Đối tượng nghiên cứu: Việc gây hứng thú học tập môn hóa học trường phổ thông Phạm vi nghiên cứu Trong luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp gây hứng thú dạy ... hứng thú dạy học hóa học trường phổ thông: - Gây hứng thú thí nghiệm hóa học kích thích tư - Gây hứng thú thơ hóa học - Gây hứng thú giới thiệu thông tin lạ hóa học Giả thuyết khoa học Nếu giáo ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH Phạm Ngọc Thủy NHỮNG BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học hóa học Mã số:...
 • 190
 • 1,641
 • 28

Các phương pháp giải toán hóa học trường phổ thông

Các phương pháp giải toán hóa học ở trường phổ thông
... hình thành nên phương pháp ứng dụng phổ biến giải toán hóa học Đó phương pháp tăng giảm khối lượng Do đó, tập phần vận dụng kết hợp giải với phương pháp tăng giảm khối lượng II Phương pháp tăng giảm ... đề toán việc giải toán trở nên vô đơn giản Nhưng HS áp dụng máy móc phương pháp giải truyền thống đặt ẩn, giải hệ đưa đến hệ phương trình nhiều ẩn số số phương trình, toán trở nên phức tạp Các ... CHƯƠNG phápPHƯƠNG PHÁP DÙNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Phương V: dùng giá trị trung bình phương pháp đường chéo VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO I Phương pháp dùng giá trị trung bình: Nội dung phương pháp...
 • 66
 • 878
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcKhung Chính Sách Tái Định CưNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt NamBáo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đấtIntensive IELTS readingĐẶC điểm dân số TỈNH LẠNG sơn“XÂY DỰNG và sử DỤNG bài tập THÍ NGHIỆM TRONG dạy học CHƯƠNG “ĐỘNG lực học CHẤT điểm” vật lí 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực THỰC NGHIỆM của học SINH PHỔ THÔNG CHUYÊN”CHẾ tạo và sử DỤNG bộ NGUỒN tần số CAO để NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT của ĐIIỆN KHÁNG vào tần số TRONG dạy học về DÒNG điện XOAY CHIỀU ở lớp 12NGHIÊN cứu lựa CHỌN bài tập PHÁT TRIỂN sức MẠNH tốc độ CHO NAM SINH VIÊN đội TUYỂN BÓNG ném TRƯỜNG đại học sư PHẠM THỂ dục THỂ THAO hà nộiPHÁT TRIỂN đội NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY nước CỘNG hòa dân CHỦ NHÂN dân lào TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcPHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề và SÁNG tạo CHO học SINH TRONG dạy học PHẦN dẫn XUẤT HIĐROCACBON lớp 11 (cơ bản) ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGPHÁT TRIỂN NĂNG lực vận DỤNG KIẾN THỨC vào THỰC TIỄN CHO học SINH TRONG dạy học TÍCH hợp PHẦN KIM LOẠI hóa học 12QUẢN lý GIÁO dục đạo đức CHO SINH VIÊN ở TRƯỜNG đại học sư PHẠM hà nộiBáo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2004 2005 và định hướng hoạt động năm 2006 2007Chế biến khô cá quả (ophiocephalus maculates) ăn liền
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập