ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ SỐ 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ SỐ 1
...  10 cos  t   cm Kể từ t =  s  , chất điểm 6  cách vị trí cân cm lần thứ 2 016 thời điểm A 10 07,5 s B 10 06,50 s C 10 07,83 s D 502,50 s Câu 15 : Một vật dao động điều hòa trục Ox, thực 10 0 ... VTCB vật dao động điều hoà theo phương trình x  10 cos   3 Quãng đường vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 14 ,5 s A 1, 9 m B 1, 8 m C 1, 5 m D 1, 45 m Câu 25: Một vật dao động điều hòa với quỹ ... cm C 16 cm D cm Câu 18 : Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T Thời gian cần thiết để vật hết quãng đường A nằm khoảng từ ∆tmin đến ∆tmax Hiệu số ∆tmax - ∆tmin T T T T A B C D 12 ...
 • 3
 • 100
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ 2

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ SỐ 2
... độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 B v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 C v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 D v 12 x 22  v 22 x 12 v 12  v 22 Câu 26 : Một vật dao động điều hoà trục ... tốc độ v2 Hệ thức mF mF F2 F2 B v 22  v 12  C v 22  v 12  D v 22  v 12  mk mk k k Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 24 A v 22  v 12  cm/s ... Câu 21 : Chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng P điểm nằm hai điểm M N đoạn thẳng thỏa mãn: 2MP = 7PN Gia tốc vật qua M, N P - m/s2 , m/s2 a Giá trị a A m/s2 B -7 m/s2 C m/s2 D -3 m/s2 Câu 22 :...
 • 4
 • 105
 • 0

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)
... cá thể thể ở: A) Đều kiểu hình để đánh giá kết chọn lọc B) phải chọn lọc nhiêù lần lần cho kết tuỳ theo loại đối tượng C) Đều áp dụng cho tính trạng có hệ số di truyền thấp D) Đều cho kết nhanh ... hiệu để trì chất lượng suất giống đưa vào sản xuất đại trà qua nhiều vụ C) Chọn lọc hàng loạt phương pháp dùng để cung cấp giống cho sản xuất D) Tất Đáp án -D Câu 14 chọn lọc hàng loạt có nhược ... trạng có hệ số di truyền thấp C) áp dụng đối vơí tính trạng có hệ số di truyền cao D) A, C Đáp án -D Câu 12 Nội dung nói phương pháp chọn lọc hàng loạt không đúng: A) Có hiệu hệ số di truyền thấp...
 • 5
 • 500
 • 4

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)
... tạo ưu lai A) Lai khác dòng B) Lai xa C) Lai kinh tế D) Lai khác thứ Đáp án A Câu 22 Hiện tượng ưu lai biểu lai khác thứ, lai khác loài, lai khác dòng biểu rõ trong… (T: lai khác thứ; L: lai khác ... án -D Câu 14 Hiện tượng ưu lai biểu lai (L: khác loài; T: khác thứ; Đ: khác dòng; C: khác loài, thứ dòng) ưu lai biểu rõ trong…(T: lai khác thứ; L: lai khác loài; D: lai khác dòng) Cơ thể lai (F2; ... Đáp án C Câu 12 Để tạo ưu lai tốt từ trồng cần thực hình thức lai A) Lai kinh tế B) Lai khác dòng C) Lai xa D) Lai khác thứ Đáp án B Câu 13 Cơ sở di truyền học tượng ưu lai là: A) Ở thể F1 dị hợp,...
 • 10
 • 332
 • 2

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - di truyen hoc nguoi (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - di truyen hoc nguoi (có Đ/Á)
... phôi bào giống hệt phương di n di truyền C) Do giảm phân nên hai hợp tử cho phôi bào giống hệt phương di n di truyền D) A B Đáp án B Câu 40 Khi nhuộm tế bào người bị bệnh di truyền ta thấy NST(NST ... bệnh tính trạngdi truyền hay không di truyền B) Xác định vai trò môi trường trình hình thành bệnh hoặ tính trạng C) Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen D) Xác định kiểu di truyền theo ... vừa mắc hội chứng Claiphentơ Đáp án -D Câu 41 Phương pháp phả hệ nghiên cứu đặc tính tính trạng bệnh người A) Xác định bệnh tính trạngdi truyền hay không di truyền B) Xác định vai trò môi trường...
 • 10
 • 523
 • 15

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien da boi (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien da boi (có Đ/Á)
... dạng đột biến thể đa bội thể dị bội: A) Đều dạng đột biến số lượng NST B) Đều dẫn đến tình trạng khả sinh sản C) Đều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình D) Đều rối loạn phân ly số cặp NST tương đồng ... biế thể đa bội thể dị bội: A) Đều nguồn nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống B) Đều dẫn đến tình trạng khả sinh sản C) Đều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình D) Đều rối loạn phân ly số cặp NST ... đột biến thể đa bội thể dị bội: A) Đều xảy rối loạn phân ly NST trình giảm phân B) Đều dẫn đến tình trạng khả sinh sản C) Đều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình D) Đều không ảnh hưởng đến số lượng...
 • 5
 • 400
 • 6

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien di boi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien di boi(có Đ/Á)
... tinh trùng thừa NST 18 (24 NST với NST 18) C) tinh trùng thiếu NST 18 (22 NST, thiếu NST 18) tinh trùng thừa 1NST 18 (24 NST, thừa NST 18) D) tinh trùng bất thường, thừa NST 18 (24 NST, thừa NST ... sinh dục C) Hợp tử D) Tất Đáp án -D Câu Sự rối loạn cặp NST tương đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất loại giao tử mang NST: A) N,2n+1 B) N,n+1,n-1 C) 2n+1,2n-1 D) N+1,n-1 Đáp án B Câu 10 Sự rối loạn ... tạo ra: A) tinh trùng bình thường tinh trùng thừa NST 21 B) tinh trùng thiếu NST 21 tinh trùng bình thường C) tinh trùng bình thường, tinh trùng thừa NST 21 tinh trùng thiếu NST 21 D) tinh trùng...
 • 6
 • 748
 • 9

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien gen(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien gen(có Đ/Á)
... Đảo vị trí cặp nuclêôtít B Đột biến gen phụ thuộc vào: Liều lượng, cường độ laọi tác nhân đột biến Tác nhân đột biến Đặc điểm cấu trúc gen A,B C -D Các tác nhân đột biến gây đột biến gen qua thể ... loạn qua trình tự nhân đôi ADN Làm đứt phân tử ADN Làm đứt phân tử ADN nối đoạn làm đứt vào ADN vị trí Tất -D Các tác nhân đột biến gây đột biến gen qua thể: Rối loạn trình phân ly nhiễm sắc thể ... phân tử ADN, nối đoạn bị đứt vào phân tử ADN vị trí Đột biến gen không phụ thuộc đặc điểm cấu trúc gen, gen khác có khả việc phát sinh đột biến Đột biến gen phụ thuộc vào tác nhân, liều lượng, cường...
 • 4
 • 317
 • 11

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)
... chế gây đột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp án B Câu ... sunfonat (EMS) AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp án A Câu 12 Các tác nhân hoá ... biến gen đột biến cấu trúc NST Đáp án C Câu 13 Cơ chế gây đột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X do: A) 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X B) 5BU có cấu tạo vừa...
 • 4
 • 255
 • 2

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien NST(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien NST(có Đ/Á)
... Đảo đoạn NST B Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động trường hợp đột biến Không nhân đôi tham gia vào cấu trúc nhân tế bào Bị tiêu biến trình phân bào Trở thành NST nhân Trở thành NST B Hình vẽ...
 • 5
 • 398
 • 10

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Hoa thach va su phan chia thoi gian dia chat (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Hoa thach va su phan chia thoi gian dia chat (có Đ/Á)
... định tuổi với mức xác: A) Vài trăm năm B) Vài trăm ngàn năm C) Vài triệu năm D) Vài chục ngàn năm Đáp án A Câu 12 Việc xác định tuổi lớp đất phương pháp đo sản phẩm phân r của uran235 phóng xạ cho ... phẩm phân r của uran235 phóng xạ cho phép xác định tuổi với mức xác: A) Vài trăm năm B) Vài trăm ngàn năm C) Vài triệu năm D) Vài chục ngàn năm Đáp án C Câu13 Sự phân rã nguyên tố phóng xạ có đặc ... diễn thiên nhiên với tốc độ nhanh, phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh B) Quá trình phân rã nguên tố phong xạ diễn thiên nhiên với tốc độ đặn C) Quá trình phân rã nguên tố phong xạ diễn thiên...
 • 5
 • 349
 • 3

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - ki thuat di truyen (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - ki thuat di truyen (có Đ/Á)
... enzym sử dụng để nối đoạn ADN tế bào cho vào ADN plasmit? A) Polymeraza B) Tirozinaza C) Restrictaza D) Ligaza Đáp án C Câu 10 Trong kĩ thuật cấy gen reứơc đưa vào tế bào nhận thao tác thực theo trình ... Plasmit gì? A) bào quan có mặt tế bào chất tế bào B) cấu trúc di truyền ti thể lạp thể C) phân tử ADN có khả tự nhân đôi độc lập D) cấu trúc di truyền có mặt tế bào chất vi khuẩn Đáp án D Câu 15 Các ... A Câu 18 Ưu bật kĩ thuật di truyền là: A) Sản xuất loại protein với số lượng lớn 1v thời gian ngắn B) Gắn đoạn ADN với Arn tương ứng C) Cho phép tái tổ hợp vật chất di truyền loài xa D) Gắn đoạn...
 • 4
 • 300
 • 7

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Hoan vi gen(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Hoan vi gen(có Đ/Á)
... Cho cà chua thân cao, tròn lại với lai với cà chua thân thấp- bầu dục F1 thu 81 cao-tròn, 79 thấp - bầu dục, 21cao-bầu dục, 19 thấp- tròn, cho biết kiểu gen thân cao A) AaBb B) C) D) AB ab Ab ... tương phản nói F1, cho F1 giao phối với cá thể khác F2 thu kết quả: 54% cao-tròn, 21% thấp - tròn, 21% cao- bầu dục, 4% thấp- bầu dục Cho biết trình giảm phân tạo noãn tạo phân diễn giống nhau, xác ... thiết lập cho cặp NST tương đồng Các… đánh số theo thứ tự của .trong NST của Khi lập đồ phải ghi nhóm liên kết, tên đầy đủ kí hiệu của ., khoảng cách tính đơn vị đồ đầu mút từ tâm động NST A)...
 • 10
 • 385
 • 7

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - loai(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - loai(có Đ/Á)
... tiêu chuẩn địa lý-sinh thái, hai loài khác phân biệt A Sự thích nghi với điều kiện sống định loài B Mỗi loài cư trú khu phân bố riêng biệt C Sự đứt quãng tính trạng D A B Đáp Án -D Câu9 Trong tiêu ... ao có hình bầu dục, cưa dựa tiêu chuẩn A Tiêu chuẩn di truyền B Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh C Tiêu chuẩn địa l - sinh thái D Tiêu chuẩn hình thái Đáp Án C Câu11 Việc phân biệt hai loài khác dựa ... khả thụ tinh, khả phát ttriển hợp tử dựa tiêu chuẩn A Tiêu chuẩn địa l - sinh thái B Tiêu chuẩn di truyền C Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh D Tiêu chuẩn hình thái Đáp Án B Câu12 Trong điều kiện tự nhiên...
 • 4
 • 167
 • 0

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - nguon goc chung va chieu huong tien hoa cua sinh gioi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - nguon goc chung va chieu huong tien hoa cua sinh gioi(có Đ/Á)
... Toàn loài sinh vật đa dạng phong phú ngày có nguồn gốc chung Đáp Án A Câu 13 Sinh giới tiến hoá theo chiều hướng A Sinh giới ngày đa dạng phong phú B Sinh giới có tổ chức ngày cao C Sinh giới ... khác mang đặc điểm chung Đáp Án C Câu Những trường hợp sau thời gian dài trình tiến hoá loài giữ nguyên dạng nguyên thuỷ, biến đổi gọi là: A Sinh vật nguyên thuỷ B Loài thuỷ tổ C Sinh vật hoá thạch ... trình chọn lọc tự nhiênkhông ảnh hưởng đến tiến hoá nhóm sinh vật bậc thấp Đáp Án C Câu Trong việc giải thích nguồn gốc chung loài trình đóng vai trò định: A Quá trình đột biến B Quá trình giao phối...
 • 4
 • 1,245
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm lý 12 chương 1đề trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12đề trắc nghiệm lý 12đề trắc nghiệm hóa học 12đề trắc nghiệm tiếng anh 10đề trắc nghiệm môn hóa 12đề trắc nghiệm sinh học 12cấu trúc đề trắc nghiệm cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm hóa lớp 10đề trắc nghiệm địa lí 10đề trắc nghiệm cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm công nghệ 11đề trắc nghiệm công nghệ 10đề trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 2đề trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 1Quản lý nhân lực tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệpBộ đề 8 điểm môn toán năm 2017 có lời giải chi tiếtLuận văn xac định tinh nhạy của một số loai thuốc khang sinh đối với edwardsiella sp va aeromonas sp gay bệnh tren ca tra tại cần thơ va an giangPhát triển năng lực nhận thức giá trị đạo đức trong các tác phẩm Văn học thông qua dạy học (NCKH)Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế tìm hiểu về aseanPhát triển sản xuất lúa RVT tại xã yên khánh, huyện ý yên, tỉnh nam địnhVận dụng marketing mix tại công ty truyền thông và quảng cáo alphaTăng cường quản lí nhà nước tại khu di tích đại thi hào nguyễn du xã tiên điền, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nướcPhát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề phương trình vô tỉQuản lý sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nộiSử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳngluận văn Thạc sĩ Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu thông tin khách hàng Viễn ThôngNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số Axit hữu cơ trong lá cây sống đờiNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyNghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kêNghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 trên ô tô
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập