Bài tập về sóng dừng bài tập về sóng dừng có lời giải

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (2)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (2)
... Phương trình họ nghiêm với k1,2,3,4 = 0, 1, 2, 3, 2πd π π + = ± + 2kπ > d1 = ( + k1) λ; d2 = ( + k2) λ; λ 12 12 2πd π 5π 11 + =± + 2kπ ->d3 = ( + k3) λ; d4 = ( + k4) λ; λ 12 12 30 d = dmin ... 12 30 d = dmin = λ= = 2,5 cm Chọn đáp án C 12 12 Câu 9: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây ... sóng dây bằng: A 75m/s B 300m/s C 225m/s D 5m/s Giải: Điều kiện để sóng dừng dây hai đầu cố định v λ vơi n số bó sóng.λ = f Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng n2 – n1 = v λ l=n =n ->...
 • 3
 • 168
 • 1

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (3)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (3)
... dao động biên đọ a pha, cách A là: λ 5λ 13λ 17λ ; ; ; ; 12 12 12 12 5λ λ λ Khảng cách gần hai điểm dao động biên đọ a pha - = 12 12 λ Do = 20 cm > λ = 60cm λ 2l 240 = = Số bụng sóng k ... d1min = 6 12 1 k 1 5λ -> d2 = ( + )λ ->d2min = ( + )λ > d2min = 6 12 5λ λ λ MM’ = d2min - d1min = = = 20 cm Chọn đáp án A 12 12 Câu 15: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120 cm, hai ... động biên độ a pha với 2πd 2πd 2asin =a > sin = -> λ λ 2πd π = + 2kπ -> d1 = ( + k )λ: (k = 0, 1, ) λ 12 2πd 5π + 2kπ > d2 = ( + k )λ (k = 0, 1, 2, ) = λ 12 Các điểm M dao động có...
 • 3
 • 187
 • 0

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (4)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (4)
... thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? (Biết sóng dừng, đầu nối với cần rung nút sóng) A 10 lần B 12 lần C lần D lần Giải: Điều kiện để sóng dừng đầu nút, đầu bụng là: v λ v 4f 4l ... ≤ f ≤ 125 -> 100 ≤ 2,5n + 1,25 ≤ 125 -> 98,75 ≤ 2,5n ≤ 123 ,75 -> 39,5 ≤ n ≤ 49,5 > 40 ≤ n ≤ 49 10 giá trị n từ 40 đến 49 Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo 10 lần sóng dừng dây ... M’ N’ Trong sóng dừng điểm dao động với biên độ biên độ nguồn sóng ( nửa biên độ λ 12 bụng sóng) cách nút gần đoạn d = Khoảng cách gần hai điểm dao động pha biên độ λ λ λ 12 MM’ = -2 = = 20cm...
 • 3
 • 221
 • 1

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (5)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (5)
... sóng dừng dây bước sóng λ N nút sóng Hai điểm P Q nằm hai phía N λ λ 12 vị trí cân cách N đoạn Ở vị trí li độ khác không tỉ số li độ P so với Q −1 3 A B C – D Giải: Phương trình sóng dừng ... dây điểm dao động cách l1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 (l2 > l1) điểm biên độ a Giá trị a là: 2 A.4 cm B.4cm C cm D.2cm Giải: Nhận xét: Khi sóng dừng, ... ) = 2a cos =a λ 12 P A =a AQ = 2a cos( 2π λ π 2π π 7π + ) = 2a cos( + ) = 2a cos =a λ 3 uP =− uQ Do Chọn đáp án A B B B M M M M • • • • B Câu 25 Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi chiều dài l Người...
 • 3
 • 371
 • 3

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (6)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (6)
... tần số liên tiếp cho sóng dừng dây A 45,25Hz B 22,62 Hz C 96Hz D 8Hz v kv λ 2f f Giải: : Điều kiện để sóng dừng dây l = k = k -> = 2l =const Khi F = F1 v1 f v1 f k1 k2 = Khi f1 f2 hai tần ... Tương tự F = F2 ta = ∆f’ (**) (2) F2 F1 v2 v1 ∆f ' ∆f = v1 2l 2 Từ (*) (**) = = = > ∆f’ = f’2 – f’1 = ∆f = 45,25Hz Đáp án A Câu 30: Một sợi dây dài l = 1,2 m sóng dừng với tần số liên ... Xác định tốc độ truyền sóng dây? A 48 m/s B 24 m/s C 32 m/s D 60 m/s λ v 2f k f 2l v Giải: Điều kiện để sóng dừng dây l = k = k -> = = const f1 f2 k1 k2 = Khi f1 f2 hai tần số liên tiếp f1...
 • 2
 • 111
 • 0

vật lý 12 bài tập về sống dừng lời giải (7)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (7)
... đáp án A Bài 34: Một sợ dây đàn hồi căng ngang dây sóng dừng ổn định khoảng thời gian hai lần lên tiếp dây duỗi thẳng 0,1s, tốc độ sóng dây 3m/s Xét hai điểm MN dây cách 85cm, M bụng biên ... uM =-2 =- cm Bài 35: Dây đàn hồi AB dài 24cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng M N hai điểm dây chia dây thành đoạn dây duỗi thẳng Khi dây xuất sóng dừng, , quan sát thấy hai bụng ... thời điểm li độ M 2cm li độ N Giải: Khoảng thời gian hai lần lên tiếp dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ:  T = 0,2s Bước sóng λ = vT = 0,6m = 60cm T = 0,1s B • M • N • 5λ 12 MN = 85 cm = λ + điểm M...
 • 3
 • 223
 • 3

vật lý 12 bài tập về sóng dừng lời giải (1)

vật lý 12 bài tập về sóng dừng có lời giải (1)
... 2,5cm: bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 = điểm ; tổng cộng co điểm Như điểm M điểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Bài :Một sợi ... CA = d Biên độ sóng dừng tai C aC = 2asin Để aC = a (bằng nửa biện độ B bụng sóng) : sin 2πd = 0,5 λ A 2πd λ + k)λ Với λ = 4AB = 56cm Điểm C gần A ứng với k = 12 d = AC = λ /12 = 56 /12 = 14/3 cm ... án A -> d = ( Bài 3: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời...
 • 3
 • 833
 • 1

Bài tập về sóng dừng bài tập về sóng dừng lời giải

Bài tập về sóng dừng  bài tập về sóng dừng có lời giải
... Ở bó sóng hai điểm (không phải bụng sóng) đối xứng qua bụng sóng biên độ Điểm M cách A 1cm < /4 = 2,5cm: bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 ... cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây bằng: A 75m/s B 300m/s C 225m/s D 5m/s Giải: Điều kiện để sóng dừng dây hai đầu cố định ... Hai sóng tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây không đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Giải: Điều kiện để có...
 • 11
 • 28
 • 0

Một số bài tập về hàm số lời giải

Một số bài tập về hàm số có lời giải
... (*) ph i hai nghi m tích b ng -1 ⇔ (b + 3) − = −1 ⇒ b = −3 ± (TMðK) V y ñt x = ñi m TMYCBT M (1; −3 ± ) Bài 7/ Cho hàm s : y = x − x + (C ) Tìm nh ng ñi m thu c Oy mà t ñó th k ñư ... hai ñi m ñó vuông góc v i HDGi i: a/ Ta có: y ' = ( x − 2mx − m + 8) /( x − m)2 ð hs c c tr pt y’ = ph i hai nghi m phân bi t khác m Bài 8/ Cho hàm s : y = Biên so n: GV – Phan Phú Qu ... m)   ( x2 − m)  Bài 9/ Cho hàm s y = − x + x − (C) Tìm tr c hoành nh ng ñi m mà t ñó k ñư c ba ti p n t i ñ th c a hàm s (C) HDGi i: G i M (a;0) ∈ Ox ; ñt (D) ñi qua M pt là: y = k(x -...
 • 4
 • 1,961
 • 26

bài tập về phổ NMR lời giải

bài tập về phổ NMR có lời giải
... chất A (C6H12O2) Phổ IR hợp chất A Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Câu 3: A = C3H6O Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Liên hệ hợp chất công thức cấu ... Hợp chất A (C8H10) Phổ IR hợp chất A Phổ 1H -NMR hợp chất A Phổ DEPT hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Câu 5: Hợp chất A (C9H10O3) Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Từ ... Phổ IR hợp chất A Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Câu 9: Hợp chất A (C6H5NO3) Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Từ câu 8, câu liên hệ thêm hợp chất có...
 • 12
 • 2,021
 • 0

bài tập về phổ NMR lời giải

bài tập về phổ NMR có lời giải
... G i tên A? Ph 1H -NMR c a h p ch t A Dung môi Ph 13C -NMR c a h p ch t A 1H, 13C -NMR, Ph 1H -NMR c a h p ch t A H p ch t C9H10O3: CnH2n-8O3 s vòng + s liên k t π = •Ph 1H -NMR b n tín hi u mũi, ... G i tên A? Ph 1H -NMR c a h p ch t A Dung môi Ph 13C -NMR c a h p ch t A 1H, 13C -NMR, Ph 1H -NMR c a h p ch t A H p ch t C3H6O: CnH2nO ch a liên k t π ho c vòng kín • Ph 1H -NMR năm tín hi u, ... u t o c a A? G i tên A? Ph 1H -NMR c a h p ch t A Dung môi Ph 13C -NMR c a h p ch t A 1H, 13C -NMR, H p ch t A (C10H10O2) ∆ (s vòng + s liên k t π) = • Ph 1H -NMR năm tín hi u mũi, d a vào di...
 • 35
 • 2,066
 • 15

Bài tập về dãy số lời giải

Bài tập về dãy số có lời giải
... dãy số un = 2n + a) Xác định số hạng 17 b) số 15 số hạng thứ dãy số 32 c) số số hạng thứ dãy số 2.Cho dãy số (un) với un = 5.4n – + Chứng minh rằng: un + = 4un – n≥1 3.Tìm số hạng thứ n dãy số ... ABCD góc tạo thành cấp số nhân công bội Tìm góc 4.Một cấp số nhân số hạng đầu số hạng cuối 2187, công bội q = Hỏi cấp số nhân số hạng CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ Xác định cấp số nhân công ... 3, số hạng cuối 486 tổng số hạng 728 5.Tìm cấp số nhân số hạng, biết tổng số hạng đầu 31 tổng số hạng sau 62 6.Tìm cấp số nhân số hạng, biết tổng số hạng đầu số hạng cuối 27 tích hai số...
 • 6
 • 1,911
 • 20

BÀI TẬP VỀ ESTE – LIPIT LỜI GIẢI

BÀI TẬP VỀ ESTE – LIPIT CÓ LỜI GIẢI
... muối ancol đa chức Công thức cấu tạo A A CH3–COO–CH(CH3)2 B CH3–COO–CHCl–CH3 C CH3–COO–CH2CH2Cl D CH3–COO–CH=CH2 Câu 18: Một hỗn hợp X gồm este X, Y công thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen ... 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5 B CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5 C CH3OOC–CH2–COO–C3H7 D CH3COO–(CH2)2–COOC2H5 Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo ... Câu 22: Một este công thức phân tử C 4H6O2 thủy phân môi trường axit thu acetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A CH2=CH–COO–CH3 B HCOO–C(CH3)=CH2 C HCOO–CH=CHCH3 D CH3COO–CH=CH2 Câu 23:...
 • 14
 • 319
 • 0

bài tập về chuỗi số lời giải chi tiết

bài tập về chuỗi số có lời giải chi tiết
... Lời mở đầu ii Chương CHUỖI SỐ BÀI TẬP Bài 1: Xét hội tụ chuỗi ∞ n n=1 3n − Giải n 3n − Ta lim un = lim Đặt un = n = =0 n→∞ 3n − n→∞ ∞ ⇒ lim un = Vậy chuỗi n→∞ ∞ 2n − 2n + n=1 n+1 Giải ... n→∞ 100 ∞ n(n−1) n chuỗi phân kỳ ⇒ chuỗi (−1) 2n n=1 ∞ n(n−1) n100 (−1) Vậy chuỗi chuỗi bán hội tụ 2n n=1 ∞ (−1)n−1 n=1 np+ n Giải Đặt un = (−1)n−1 p+ n1 |un | = 1 n np+ n 1 Ta |un | = p+ = ... n! chuỗi phân kỳ n=1 (x + 1)(x + 2) (x + n) ∞ n! hội tụ Nếu x > chuỗi n=1 (x + 1)(x + 2) (x + n) Nếu < x < chuỗi +∞ n=1 √ n + 2n +∞ n=1 2n = Giải 1 Do √ , ∀n > nên > n + 2n 2n +∞ phân kỳ Vì chuỗi...
 • 14
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế bê tông cốt thép nâng cao (Đại học quốc gia Singapore)DO AN NHIET LANH 1 DIEU KHIEN LUU LUONG KHONG KHI TRONG PHONG SACH THONG QUA BIEN TANDE TAI UNG DUNG CHAT HOAT DONG BE MAT TRONG MY PHAM CHO NAM500 CAU HOI THI TRAC NGHIEM KIEN THUC CO BAN VE CHUNG KHOANAO CAO TOT NGHIEP TO CHUC CONG TAC KE TOAN TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TAI CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAU TU gpBAI TAP DAI CUONG HOA HUU COTổng hợp 43 bài mẫu writing task 2 band 7.0 8.0Tuyển tập 25 bài đọc hiểu tiếng anh hay gặp trong đề thi THPT QG có đáp ánCHIEN LUOC MAKETING DAI HOC RMITĐề tài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tếXã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn LaSKKN tin 8: CÁC BƯỚC GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN PASCAL HIỆU QUẢ TRONG MÔN TIN HỌC 8 TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚĐề tài Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh ở Việt NamĐề tài Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh ở Việt NamTIẾT 16 HÌNH CHỮ NHẬTTIẾT 34 đồ THỊ hàm sốTIẾT 58 ô NHIỄM môi TRƯỜNGĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông nội bộ tại công ty CP sợi Phú BàiThiết kế bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo 3DTiểu luận Công tác tổ chức và hoạt động văn phòng ở công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải29 ẢNH đẹp TRANG TRÍ GIÁO án điện tử
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập