Vật liệu CaMnO3 pha tạp

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp
... suất nhiệt điện 65 CHƢƠNG TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CaMnO3 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM 67 3.1 Tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất 67 3.1.1 Tính chất nhiệt điện ... tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất IV Đối tƣợng nghiên cứu Vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất V Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất VI ... Loại vật liệu nhiệt điện với pha tạp biến tính đ nhà khoa học giới quan tâm nghiên cứu, nhằm tạo vật liệu gốm nhiệt điện có hiệu ứng nhiệt điện lớn nhiệt độ cao, hệ số nhiệt điện lớn, ph m chất...
 • 116
 • 491
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn
... m u Zn0.9 4Al0 .06O Trờn ph ta thy s xut hin nh ca nguyờn t Zn, O, Al cú thnh phn ca tt c h mu Zn1-yAlyO 3.2.2 Kt qu o Raman ca h mu Zn1-yAlyO: 900 A1(LO) % Al- 3% Al- 6% Al- 9% Al- 12% Al- 15% E2LOW+B1high ... of ZnO: TM (TM:Co ,Mn) nanopowders, J Magn Magn Mater 317 e211-e214 [39] Sedky, Ayman Al- Sawalha and Amal M Yassin (2008),, Enhancement of Electrical Conductivity of ZnO Ceramic Varistor by Al ... i mu pha Mn: T ụ ph thuc t trng cc a i cua cac mõu tng dn v t giỏ tr 0,027; 0,051, 0,048; 0,051 emu/g tng ng v i cỏc nụ ng ụ Mn pha ta p x = 0,02; 0,04; 0,06 v 0,08 i vi mu pha Al: Khi pha...
 • 18
 • 389
 • 1

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG QUANG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU SrMgAl10O17 PHA TẠP EUROPIUM VÀ TERBIUM docx

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG QUANG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU SrMgAl10O17 PHA TẠP EUROPIUM VÀ TERBIUM docx
... ban đầu vật liệu SAM:Eu3+ SAM:Tb3+, cụ thể khảo sát cấu trúc mạng đặc trưng quang phát quang (PL) vật liệu này, chế tạo phương pháp sol-gel citrate Thực nghiệm Vật liệu SAM vật liệu phát quang ... Phổ PL vật liệu SAM:Tb3+, kích thích xạ 377nm, thay đổi theo nồng độ pha tạp (a) phụ thuộc cường độ xạ 542nm vào nồng độ pha tạp Tb3+ (b) Kết luận Vật liệu SrMgAl10O17 pha tạp Eu3+ Tb3+ chế tạo ... chế tạo vật liệu phát quang BaMgAl10O17 pha tạp Europium phương pháp sol-gel, Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Trường Đại học 243 Khoa học Huế, 2009 Võ Thị Thanh Trúc, Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát...
 • 8
 • 268
 • 1

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 pha tạp chất

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 pha tạp chất
... ni bc bay trc tip hoc giỏn tip chõn khụng, vt liu chuyn t pha rn sang pha lng, cui cựng sang pha hi hoc chuyn trc tip t pha rn sang pha hi (hin tng thng hoa), v mng nhn c trờn thu tinh hoc trờn ... tia X ca ba mu pha trờn (hỡnh 3.6 ) chỳng tụi nhn thy cú s tn ti ca hai pha: Sn v Zn 2Sn (c ỏnh du bng kớ hiu * ) Tuy lng Zn khụng nhiu nhng ó tỏch thnh mt pha khỏc pha nn Sn Vi mc pha 1% Zn, ph ... xut hin pha l, nhng lng tng lờn n 3% pha Zn 2Sn ó xut hin iu ny theo cỏc tỏc gi [16] ZnO hỡnh thnh quỏ trỡnh to mu ó liờn kt vi pha Sn to thnh mt pha hn hp (crystal texture) S hỡnh thnh pha Zn...
 • 57
 • 430
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn
... này, việc nghiên cứu cấu trúc , tính chất quang vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p , trình bày kết nghiên cứu tính chất từ vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p Mn và tính chất điện vật liệu ZnO pha tạp Al đƣợc chế ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - ĐÀO SƠN LÂM CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ZnO PHA TẠP Al Mn Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60 44 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời ... c ZnO Khi lƣơ ̣ng Mn pha tạp vào nhỏ (x  0,04), mẫu đơn pha đó Mn không làm thay đổi tính chất cấu trúc vật liệu gốc điều chứng tỏ ion Mn vào phân mạng ZnO Khi x ≥ 0,06 đỉnh ZnO tồn đỉnh pha...
 • 74
 • 165
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 pha tạp SnO2 bằng các phương pháp quang phổ

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 pha tạp SnO2 bằng các phương pháp quang phổ
... gel, phương pháp cho độ tinh khiết cao pha tạp với nồng độ cao [???/] Sau dùng phương pháp quang phổ để nghiên cứu tính chất quang vật liệu TiO2 pha tạp SnO2 SVTH: Huỳnh Chí Cường Khóa luận tốt ... tiền khó pha tạp N với nồng độ cao Để khắc phục hạn chế vật liệu TiO có tính quang xúc tác tốt vùng ánh sáng khả kiến, tổng hợp màng bột TiO pha tạp với SnO2 phương pháp sol gel, phương pháp cho ... CBHD:TS Lâm Quang Vinh MỞ ĐẦU Vật liệu TiO2 chất bàn dẫn có tính quang xúc tác mạnh việc ứng dụng môi trường, có nhiều công trình, nước nghiên cứu vật liệu [??] Chỉ việc chiếu sáng, nhà nghiên cứu nhận...
 • 72
 • 261
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
... trúc tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì lý đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối kích thƣớc nano" Đây họ vật liệu có ... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... học Vật liệu- Viện KH&CN Việt Nam Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2011 Mục tiêu: - Chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu đa pha điện từ dạng khối kích thước nano BaTiO3 pha...
 • 61
 • 215
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnWO4, pha tạp và khảo sát một số tính chất vật lí chuyên ngành vật lí chất rắn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnWO4, pha tạp và khảo sát một số tính chất vật lí chuyên ngành vật lí chất rắn
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU ZnWO4, PHA TẠP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÍ Chuyên ngành: Vật chất rắn số: ... nghiên cứu có hệ thống Với mục đích đóng góp thêm hiểu biết vật liệu ZnWO4, lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnWO4, pha tạp khảo sát số tính chất vật Mục ... phương pháp chế tạo vật liệu có ưu điểm hạn chế riêng Mỗi phương pháp điều kiện chế tạo vật liệu cụ thể tạo vật liệu chất lượng khác Phần khảo sát đánh giá ảnh hưởng số phương pháp chế tạo lên...
 • 182
 • 121
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu bifeo3 pha tạp ion đất hiếm

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu bifeo3 pha tạp ion đất hiếm
... bi cation A (v trớ A), tõm ca mt hỡnh lp phng l v trớ ca anion O (ion ligand) v tõm ca hỡnh lp phng l v trớ ca cation B (v trớ B) Trong cu trỳc ny, cation B c bao quanh bi cation A v anion O, ... trờn thỡ pha to thnh ó cú th l Bi2Fe4O9 hoc Bi25FeO40 Hỡnh 1.5: Gin pha Bi2O3-Fe2O3 [31] 1.2.2 nh hng ca ion t him pha lờn vt liu BFO Nhng nm gn õy, nhiu nhúm nghiờn cu ó tin hnh pha ion t him ... kt qu cho thy cỏc nh c trng ca pha BiFeO3 u xut hin trờn ph XRD Mu BFO khụng pha x = 0,00 v mu pha vi nng nh x = 0,05 cú s xut hin ca pha th cp Bi2Fe4O9 i kốm vi pha chớnh nhng vi t l nh Nguyờn...
 • 58
 • 276
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nanotitandioxit pha tạp

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nanotitandioxit pha tạp
... CỦA NANO TIO2 PHA TẠP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 89 3.2.1 Hoạt tính quang xúc tác xử metyl da cam metylen xanh 89 3.2.2 Đánh giá hiệu xử nước thải dệt nhuộm ... TiO2 Từ trên, chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải dệt nhuộm vật liệu nano titandioxit pha tạp Để giải vấn đề nêu trên, luận án đặt mục tiêu sau:  Chế tạo vật liệu nano ... cộng [85] nghiên cứu xử dòng thải nhà máy dệt nhuộm hai trường hợp chưa xử sơ qua xử sơ Tốc độ hiệu xử quang xúc tác phụ thuộc nhiều vào mức độ tiền xử lý, phương pháp tiền xử (keo...
 • 145
 • 81
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nanotitandioxit pha tạp (TT)

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nanotitandioxit pha tạp (TT)
... cứu tập trung vào đối tượng thuốc nhuộm tinh khiết, nghiên cứu đối tượng nước thải dệt nhuộm thực hạn chế Vì vậy, đề tài luận án Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải dệt nhuộm vật liệu nanotitandioxit ... thải mô theo nước thải dệt nhuộm hay dung dịch thuốc nhuộm đặc trưng có báo cáo nghiên cứu phân hủy nước thải dệt nhuộm thực quang xúc tác Từ trên, đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước ... 3.2.2 Đánh giá hiệu Hình 3.32 Hiệu xử MB xử nước thải dệt nhuộm vật liệu Cr,N-TiO2/PU sau thời gian 3.2.2.1 Vật liệu xúc tác phản ứng 240 phút dạng bột a) Ảnh hưởng nồng độ nước thải ban...
 • 28
 • 80
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu cef3 pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu cef3 pha tạp đất hiếm
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o Dương Thị Mai Hương NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU CeF3 PHA TẠP ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Vật Chất Rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... not defined 2.1 Phương pháp chế tạo CeF3 pha tạp đất Error! Bookmark not defined 2.1.1 Tiền chất sử dụng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quy trình chế tạo mẫu CeF3: Sm3+ phương pháp đồng ... Bookmark not defined 3.1.3 Tính chất huỳnh quang Error! Bookmark not defined 3.1.4 Tính chất hấp thụ Error! Bookmark not defined 3.2 Vật liệu nano CeF3: Sm3+ chế tạo phương pháp lò vi sóng...
 • 15
 • 171
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
... tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì lý đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối kích thƣớc nano" Đây họ vật liệu có cấu ... TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ I Thông tin chung Tên đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dạng mẫu khối kích thước nano Mã số: B2010-TN06-02 ... học Vật liệu- Viện KH&CN Việt Nam Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2011 Mục tiêu: - Chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu đa pha điện từ dạng khối kích thước nano BaTiO3 pha...
 • 62
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình giải thích cơ chế lân quang trong vật liệu aluminate pha tap các ion đất hiếm2 chế tạo vật liệu caal2o4 pha tạp các ion đất hiếm bằng phương pháp nổvat lieu nhieu phanghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống định lượng vật liệu nhiều pha điều khiển số sử dụng trong công nghệ sản xuất tấm lợp không amiăngve bieu do noi luc trong suc ben vat lieu thanh phuc tapvật liệu polime bài tậpcấp phối vật liệu nhựa pha dầuvật liệu đa pha amp đa tinh thểtổng hợp vật liệu tio2 phachế tạo vật liệu bán dẫn pha tạpvật liệu 2 aluminate kiềm thổ có pha tạp ion mn3 vai trò của tâm kích hoạt và bẫy trong vật liệu caal2o4 đồng pha tạp các ion eu2 và re3 re nd gd dybài tập sức bền vật liệuthực tập nguyên vật liệubáo cáo thực tập nguyên vật liệuLunchtime Games BookLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namĐánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã hoài hải, huyện hoài nhơn, tỉnh bình địnhĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững nghiên cứu trường hợp trại giam quảng ninhNghiên cứu mối quan hệ của một số tiêu chí phát triển nông thôn mới với phát triển bền vững trên địa bàn xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà namTổ chức hoạt động giáo dục văn hóa cộng đồng cho thiếu niên huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập